Máte
otázku?

Kto platí náklady spojené s pohrebom?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košice

Otázka: Kto platí náklady spojené s pohrebom?

Dobrý deň, prosím Vás. Kto platí náklady spojené s pohrebom? Sestra sa postarala o pohreb slobodného brata. Brat nemal žiadne peniaze, iba malý domček. Ako dedič bude zrejme nemanželský 11-ročný syn, ktorého zastupuje jeho matka. Ďakujem s pozdravom, Helena.

Odpoveď: Kto platí náklady spojené s pohrebom?

Dobrý deň,

podľa § 470 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu.

Keďže zákon používa formuláciu "dedič zodpovedá" možno z toho usúdiť, že jednak je povinný ho zabezpečiť a pre prípad ak tak neurobí (pohreb zabezpečí iná osoba, než dedič) je povinný tejto osobe náklady na pohreb nahradiť. Toto tvrdenie podporuje aj ďalšie ustanovenie Občianskeho zákonníka - § 454, podľa ktorého Bezdôvodne sa obohatil aj ten, za koho sa plnilo, čo podľa práva mal plniť sám. Ak sa o pohreb postarala sestra, potom plnila to, čo mal podľa zákona plniť dedič sám. 

 

Trápi vás "Kto platí náklady spojené s pohrebom?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Kto platí náklady spojené s pohrebom? (Občianske právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala na otázku týkajúcu sa pohrebu. Máme brata, ktorý nepracuje už celé roky a nemá nič ušetrené. Keby zomrel, kto je povinný uhradiť náklady na jeho pohreb a všetko, čo s tým súvisí? Naši rodičia už nežijú. Ďakujem za odpoveď, Marta.

Odpoveď: Kto platí náklady spojené s pohrebom?

(odpoveď odoslaná: 15.10.2023)

Dobrý deň, vo vami uvedenom prípade platí § 30 ods. 2 Zákona o pohrebníctve :

"Ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu; ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli."

Ak brat nemá žiadny majetok, ktorý by bol predmetom dedenia a teda dedičské konanie by bolo zastavené, nik od vás ako od bratovho súrodenca nemôže vymáhať náklady na pohreb.


Podotázka: Kto platí náklady spojené s pohrebom? (Občianske právo)

Dobrý deň, v apríli mi zomrel otec a stále nebolo vykonané dedičské konanie (je teraz október). Keďže otec nemal žiadny majetok, je možné, že dedičské konanie ani nebude? Môjou zákonnou povinnosťou je zaplatiť za pomník, ktorý objednávala sestra (ktorá ešte pred smrťou prepísala na seba všetky majetky)? Tvrdí, že sa naň musíme poskladať všetci súrodenci. Zákon hovorí, že každý dedič by mal platiť podľa výšky dedičstva, ale ak nebolo žiadne dedičstvo, čo platí v tomto prípade? Ďakujem. K.

Odpoveď: Kto platí náklady spojené s pohrebom?

(odpoveď odoslaná: 04.10.2022)

Dobrý deň,
v otázke uvádzate, že dedičské konanie dosiaľ nebolo. Vo veci odporúčam kontaktovať prísl. okresný súd podľa miesta trvalého bydliska otca v čase úmrtia a zistiť meno notára, ktorému bol spis pridelený. Následne písomne kontaktujte notára.

V otázke uvádzate, že pred úmrtím otca všetky jeho majetky /zrejme nehnuteľnosti/ boli prepísané na vašu sestru /usudzujeme, že na základe darovacej zmluvy/. Sestra pritom vybavovala pohreb a financovala aj pomník pre otca.

V otázke uvádzate, že otec nevlastnil ku dňu úmrtia žiadny majetok, ktorý by mohol byť predmetom dedenia. Ak by došlo k takej situácii, potom notár dedičské konanie zastaví a prípadný nepatrný majetok /napr. dôchodok na bankovom účte/ súd vydá osobe, ktorá obstarala pohreb a dedičské konanie bude zastavené /§ 188 Civil. mimosporového poriadku/.

Pokiaľ ide o náklady na pohreb, tu platí ust. § 470 Obč. zákonníka :

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."
 
Záver : Dokiaľ neprebehlo právoplatne dedičské konanie /vyporiadanie majetku v dedič.konaní/ sestre nič neuhradzujte. Zjednodušene povedané : Ak nebudete nič dediť po otcovi, nie ste povinný sestre nič vyplácať, pričom poukazujeme na ust. §  470 ods. 1 Obč. zákonníka.

 

 

 


Podotázka: Kto platí náklady spojené s pohrebom? (Občianske právo)

Dobrý deň, nedávno mi zomrel otec a ja som starostlivo vybavoval pohreb. Na matrike mi bolo odovzdané potvrdenie, ktoré som mal predložiť na pracovisku. Nasledujúci deň po pohrebe som z pohrebnej služby dostal ďalší dokument. No potvrdenie z matriky na mojom pracovisku neuznali s odôvodnením, že nie som najbližší príbuzný, a že to platí iba v prípade úmrtia manželky alebo dieťaťa. Bohužiaľ, moja mama by nebola schopná pohreb zvládnuť, takže som to musel vybaviť ja. Ako je to teda správne? Má zamestnávateľ povinnosť uznávať tieto dokumenty? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Kto platí náklady spojené s pohrebom?

(odpoveď odoslaná: 24.09.2022)

Dobrý deň,
zamestnávateľ nepostupoval správne, lebo v tomto prípade platí ust. §  141 ods. 2 písm d/ bod. 2, podľa ktorého máte nárok na pracovné voľno v rozsahu dvoch dní  a to na "pracovné voľno s náhradou mzdy na jeden deň na účasť na pohreb na pohrebe rodiča  a súrodenca zamestnanca, rodiča a súrodenca jeho manžela, ako aj manžela súrodenca zamestnanca a na ďalší deň, ak zamestnanec obstaráva pohreb týchto osôb."

Definícia pojmu blízkej osoby v tomto prípade nie je dôležitá /upravuje ust. § 116  Obč. zákonníka/ keďže vo vašom prípade ide o vzťah syn - otec, kde ustanovenie vyššie uvedeného § 141 Zákonníka práce je jasné. V zmysle ust. zákonníka práce vám za uvedené dva dni náhrada mzdy vo výške priemerného zárobku /§ 141 ods. 7  Zákonníka práce/.

 


Trápi vás "Kto platí náklady spojené s pohrebom?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kto platí náklady spojené s pohrebom? (Občianske právo)

Dobrý deň, zaplatila som pohreb dcéry, s ktorou sme nespolužili. Bola vydatá, no jej manžel ju vyhodil z domu a stala sa bezdomovkou. Má aj šestnásťročného syna. S jej manželom ani rodinou som v kontakte. Pohreb som uskutočnila z ľudského hľadiska - veď išlo o moje dieťa - avšak počas manželstva vznikli dlhy. Môžte mi prosím poradiť, ako mám postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Kto platí náklady spojené s pohrebom?

(odpoveď odoslaná: 28.07.2022)

Dobrý deň, z otázky usudzujeme, že dedičské konanie po vašej nebohej dcére ako poručiteľke ešte nebolo.

Vo veci odporúčam vzhľadom na okolnosť, že ste hradili náklady spojené s pohrebom, prihlási svoju pohľadávku do dedičského konania. Ktorému notárovi bol dedičský spis pridelený môžete zistiť na okresnom súde podľa miesta hlásenia trvalého pobytu dcéry /obec/ a tak zistíte meno notára, ktorého následne kontaktujte písomne dopor. listom aj s dokladmi o pohrebe /pošlite len kópie dokladov, originály predložíte na dedičskom konaní/. Keďže dcéra bola vydatá aj keď ju manžel z domu vyhodil, a mala aj syna, manžel a syn dcéry budú zákonnými dedičmi v zmysle ust. § 473 Obč. zákonníka /nei ej podstatné to, že manžel dcéru vyhodil z domu/. Vy ako matka a obstarávateľ pohrebu nie ste povinnná uhrádzať žiadne dlhy dcéry, prípadne jej manžela. V dedičskom konaní si preto uplatnite náklady spojené s pohrebom dcéry.


Podotázka: Kto platí náklady spojené s pohrebom? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako to je, keď umrie môj otec, s ktorým som nebola v kontakte od mojich 8 rokov a ktorý neplatil výživné od roku 2008-9. Som povinná platiť pohreb? Ako to, prosím, funguje? Ďakujem krásne. Petra

Odpoveď: Kto platí náklady spojené s pohrebom?

(odpoveď odoslaná: 14.03.2022)

Dobrý deň, ďakujeme za otázku.

Z otázky predpokladáme, že otec žije a nie ste s ním v kontakte cca 14 rokov.

Pokiaľ ide o zariadenie pohrebu, žiadny zákon Vám ako dcére Vášho otca neprikazuje, že ste povinná zariadiť a uhradiť náklady spojené s pohrebom.  Nevieme, či je ste v kontakte s osobami, ktoré žijú s Vašim otcom /napr. Vaši súrodenci/, resp. oni poznajú Vašu adresu,  čo uvádzame z dôvodu, že ak by došlo k úmrtiu otca mohli by Vás požiadať, aby ste zabezpečili pohreb resp. prispeli na jeho úhradu. To však rovnako nie ste povinná. 

Ak by došlo k úmrtiu otca, potom pre dedenie podľa zákona platí, že dedičom by ste boli Vy ako dedič v 1. skupine zákonných dedičov. Dedičstvo však máte právo odmietnúť alebo sa dedičstva vzdať v prospech iného dediča/-čov. Pokiaľ ide o pohrebné náklady, platí ust. §  470 Obč. zákonníka :

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2)Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu. "
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýáva, že ak by ste dedičstvo neodmietli alebo by ste sa vzdali podielu na dedičstve, potom osoba, ktorá by zariadila a uhradila pohreb, môže od Vás predmetné náklady v príslušnom podiele žiadať resp. aj vymáhať cestou súdu.
 
Predpokladáme, že výška výživného bola určená súdnym rozhodnutím, pričom napriek súdnemu rozhodnutiu otec výživné neplatil. Aj keď ste ste nepýtali na túto problematiku, možnosťou z Vašej strany je podať návrh na vykonanie exekúcie. Návrh Vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor. Vymáhanie výživného cestou súdneho exekútora je môžné spätne len 10 rokov.
V prípade záujmu resp. potreby kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.
Môžete nás sledovať aj na FB, kde máme množstvo odpovedí na otázky našich čitateľov.

Podotázka: Kto platí náklady spojené s pohrebom? (Občianske právo)

Dobrý deň,
Mala by som jednu otázku ak by ste mi vedeli poradiť bola by som vďačná.
Stalo sa to, že zomrel otec. Býval u sestry, ja som platila nájom a posielala i bokom, keď trebalo. Teraz odomňa požadujú peniaze za pohreb. Ako dcéra s tým problém nemám, ale robia mi prieky otcove sestry. Už keď žil mi vypisovali čo som za dcéru, diktovali čo robiť, koľko kedy platiť, zatajovali jeho zdravotný stav. Vraj to tak chcel. Po smrti mal len jedno prianie a to, aby jeho veci som dostala ja. Prosila som ich, aby sa to vyriešilo tak rýchlo ako je možné hneď po pohrebe. Teta miesto toho zamkla byt a už vyše mesiaca je v Bratislave s tým, že ONA pripraví jeho veci. Už nerešpektuje čo chcel. Trápia ma tak už vyše mesiaca. To, že všetko prezreli viem, lebo mi to povedali, stratilo sa 700 e ( pričom môj otec nevychádzal z domu, na dialýzu ho vozila sanitka), z dôchodku čo chodil 2.  mesiaci ( otec odišiel 4.  v mesiaci do špitálu a už nevyšiel von) neostalo nič. Môj otec bol filatelista 50 rokov, vravel mi, že má cez 30 albumov plus osobné veci. To, len aby ste mali obraz o tom čo sa deje.
Moja otázka znie:, keď mi nevydajú všetky veci, keď napríklad zničia nejaké albumy, alebo ich nebude okolo 30 kusov, a ja nezaplatím pohreb, môžu ma dať na súd? Som povinná platiť pohreb otca vôbec? Poprípade ja ich za zničené veci citovú ujmu atď? Čo mám robiť? Čo môžem robiť?
Ďakujem. Prepáčte, že Vás zaťažujem ale už ani nespím pre to čo sa deje.
Ďakujem za odpoveď. S pozdravom L.

Odpoveď: Kto platí náklady spojené s pohrebom?

(odpoveď odoslaná: 02.12.2021)

Dobrý deň, z Vami položenej otázky usudzujeme, že dedičské konanie nebolo. Ďalej z otázky usudzujeme resp. z tejto vyplýva, že Váš otec mal zrejme aj byt, keďže v otázke uvádzate, že jeho sestra je v Bratislave a všetko pripravuje/.
Nevieme aký majetok bude predmetom dedenia, ale pokiaľ by malo ísť o nehnuteľnosť - zariadený byt, potom odporúčame nechať sa zastupovať advokátom a žiadať zabezpečenie dedičstva a zapečatenie bytu. Veci, ktoré uvádzate v otázke /zbierky/, tieto budete musieť vedieť preukázať.

Platí tu ust. § 180 Civil. mimospor. poriadku :

"(1) Zabezpečenie vecí patriacich do dedičstva sa vykoná najmä ich uložením do úschovy u notára, ktorý koná ako súdny komisár, alebo uložením u uschovávateľa, alebo zapečatením v poručiteľovom byte alebo na inom vhodnom mieste.
(2) Ak bol poručiteľ majiteľom bankového účtu alebo vkladnej knižky, môže súd uznesením zakázať výplatu z bankového účtu alebo z vkladnej knižky.
(3) Ak mal poručiteľ pohľadávky, môže súd uznesením uložiť jeho dlžníkovi, aby plnenie zložil do notárskej úschovy a poučí ho, že inak plnenie nebude mať za následok splnenie dlhu."

Pokiaľ ide o pohrebné náklady, tu platí ust. § 470 Obč. zákonníka :

"Prechod dlhov
(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

Zákon hovorí o primeraných nákladoch spojených s pohrebom /napr. zriadenie pohrebného miesta a náhrobku, primerané náklady spojené s poslednou rozlúčkou ako posedenie pre pozostalých/, pričom výška nákladov sa posudzuje aj vzhľadom k tomu, aká cena toho čo bude predmetom dedenia, spoločenské postavenie otca, miestne podmienky. Uvádzame, že náklady na výzdobu počas pohrebu /napr. kytice a vence/ sa neposudzujú ako náklady spojené s pohrebom, ale ako dar pre poručiteľa od pozostalých. Náklady spojené s pohrebom musí obstarávateľ pohrebu uplatniť v dedičskom konaní a tieto aj riadne preukázať dokladmi. Pokiaľ nie je dedičské konanie ukončené, nič sestrám svojho otca neuhradzujte. Nevieme z otázky čo bude predmetom dedenia, ale pokiaľ by ste nič nezdedili, potom nie ste povinná hradiť primerané náklady spojené s pohrebom.

Ktorému notárovi bol spis pridelený viete zistiť tak, že budete kontaktovať informačné centrum príslušného okresného súdu miesta trvalého bydliska otca ako poručiteľa a zistíte meno notára. Následne môžete kontaktovať notára. Keďže Vy ste dcérou poručiteľa, potom v zmysle ust. § Obč. zákonníka ste aj jediným dedičom po Vašom otcovi.

Z otázky vyplýva, že ste v zahraničí, preto odporúčam kontaktovať advokáta, aby Vás v dedičskom konaní zastupoval.

 


Trápi vás "Kto platí náklady spojené s pohrebom?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kto platí náklady spojené s pohrebom? (Občianske právo)

Dobrý deň, V rámci dedičského konania manželka pozostalého neuplatňovala platbu za smútočné posedenie ako časť pohrebných nákladov. Mimo dedičského konania však u notára požadovala od mňa, ako zástupcu maloletého dediča, spoluúčasť na tejto platbe a ďalších poplatkov (napríklad za prevádzku zdedenej nehnuteľnosti). Napriek mojim opakovaným žiadostiam o poskytnutie dokladu o platbe za smútočné posedenie mi poslala iba potvrdenie o platbe kartou, ktoré neobsahuje žiadne informácie o reštaurácii, jedle, nápojoch - iba sumu, dátum a čas. Domnievam sa, že ak poplatok za smútočné posedenie nebol uplatňovaný v dedičskom konania, nie som povinný ho preplatiť. Navyše, nebol mi poskytnutý platobný doklad. Predpokladám, že správne interpretujem, že pohrebné náklady sa riešia u notára v rámci dedičského konania. Na Vašej stránke som našiel informáciu, že súčasťou pohrebných nákladov je aj vyhotovenie epitafnej dosky. Vdova po zosnulom si žiada jej preplatenie. Hoci platba za dosku nebola súčasťou dedičského konania, uznal by som ju, keďže doska bola vyhotovená až rok po stretnutí u notára a chápem, že skôr spoluúčasť na jej platbe nemohla požadovať.

Odpoveď: Kto platí náklady spojené s pohrebom?

(odpoveď odoslaná: 23.04.2021)

Dobrý deň, práve dnes sme odpovedali na podobnú otázku týkajúcu sa pohrebných nákladov  Nevieme z akého dôvodu si manželka poručiteľa neuplatnila primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa v rámci dedič. konania. Platí však ust. § 470 Obč. zákonníka :

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."
 
Uvedené ustanovenie je v zásade jasné. K samotnej vašej otázke uvádzame, že nie ste povinný ako dedič hradiť v súvislosti s pohrebnými nákladmi aj náklady spojené s prevádzkou nehnuteľnosti. Toto ani nie je predmetom dedenia resp. vyporiadania dedičstva. ale samostatným právnym problémom a je vecou dohody podľa konkr. okolností /usudzujeme, že maloletý dedič nadobudol podiel na nehnuteľnosti/.
 
Pokiaľ manželka poručiteľa žiada uhradiť pomernú časť primeraných pohrebných nákladov, je potrebné vychádzať z uvedeného ust. §  470 Obč. zákonníka a od vás žiada ich úhradu musí preukázať jednotlivé požadované položky na úhradu, ako aj doklad o úhrade.

Citujme z rozs. OS Poprad sp. zn. 20C/186/2011 :  
"Za náklady spojené s pohrebom sa považujú najmä: a/ náklady účtované pohrebnou službou, ktorá poskytla služby spojené so zabezpečením pohrebu, b/ náklady na spopolnenie, ak nie sú súčasťou nákladov, účtovaných pohrebnou službou, c/ cintorínske poplatky, d/ náklady na zriadenie pomníka, alebo náhrobnej tabule a e/ náklady na úpravu hrobu."

Do primeraných nákladov spojených s pohrebom možno započítať aj náklady spojené s pohostením po pohrebe/kar/, stretli sme však aj s prípadom, kedy notár neuznal náklady na alkohol, ktoré boli v neprimeranej výške vzhľadom k cene ostatného pohostenia, rovnako za pohrebné náklady sa neuznávajú  úhrady za  kytice resp.  vence, keďže v tomto prípade ide o dar pre poručiteľa, ďalej náklady na zriadenie pomníka pre pozostalého v rozsahu dvojhrobu a pod. Všetko nad rámec primeranosti musí znášať objednávateľ pohrebu. Od pohreb. nákladov treba odpočítať príspevok na pohreb, ktorý vypláca prísl. úrad práce /79,67 €/.

Ak sa chcete dohodnúť na úhrade predmetných pohreb. nákladov, žiadajte originál všetkých dokladov vrátane rozpisu jednotlivých položiek, ako aj doklad o úhrade ktorých náhradu si chce u vás uplatniť, resp. nie ste povinný uhradiť všetky náklady ak nevyhovujú podmienkam primeranosti a nad rozsah ceny podielu na zdedenom majetku.

V prípade problémov resp. nejasností nás kontaktujte.


Podotázka: Kto platí náklady spojené s pohrebom? (Občianske právo)

Dobrý deň, môj otec zomrel a spolu s bratom sme zdedili peňažné prostriedky, ktoré na účte po ňom zostali. Jeho priateľka vybavovala pohreb a následne si uplatnila náklady na pohreb. Boli sme dohodnutí, že pohreb zaplatíme spoločne - každý z nás jednu tretinu nákladov. Mám otázku - je potrebné a či je možné, uzavrieť nejakú dohodu s vybavovateľkou pohrebu o tom, že zaplatím jednu tretinu nákladov? Chcem sa uistiť, že v budúcnosti nebude mať možnosť vymáhať odo mňa polovicu nákladov na pohreb. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Kto platí náklady spojené s pohrebom?

(odpoveď odoslaná: 23.04.2021)

Dobrý deň,
vo vašom prípade platí ust. § 470 Obč. zákonníka :

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

Z uvedeného ustanovenia vyplýva rozsah zodpovednosti dedičov za primerané náklady spojené s pohrebom. Nevieme z akého dôvodu priateľa vášho otca si neuplatnila v dedičskom konaní primerané náklady spojené s pohrebom. i keď to nie je právna povinnosť. Primeranosťou pohrebných nákladov sa rozumie, že tieto majú byť primerané vzhľadom k majetku poručiteľa, ktorý je predmetom dedenia, jeho spoločenskému postaveniu, ako aj zvyklostiam v určitej územnej oblasti. Nevieme v akom rozsahu a aký druh pohrebných nákladov si priateľka vášho otca uplatňuje. Pokiaľ ona však nebola dedičom, potom nie je povinná predmetné primerané náklady spojené s pohrebom znášať v žiadnej sume.

Citujme z rozs. OS Poprad sp. zn. 20C/186/2011 :  
"Za náklady spojené s pohrebom sa považujú najmä: a/ náklady účtované pohrebnou službou, ktorá poskytla služby spojené so zabezpečením pohrebu, b/ náklady na spopolnenie, ak nie sú súčasťou nákladov, účtovaných pohrebnou službou, c/ cintorínske poplatky, d/ náklady na zriadenie pomníka, alebo náhrobnej tabule a e/ náklady na úpravu hrobu."

Do primeraných nákladov spojených s pohrebom možno započítať aj náklady spojené s pohostením po pohrebe/kar/, stretli sme sa s prípadom, kedy notár neuznal náklady na alkohol, ktoré boli v neprimeranej výške vzhľadom k cene ostatného pohostenia, ďalej odmietol náklady na zriadenie pomníka pre pozostalého v rozsahu dvojhrobu a pod. Všetko nad rámec primeranosti musí znášať objednávateľ pohrebu.

Vzhľadom na uvedené odporúčame krátku dohodu o úhrade primeraných nákladov spojených s pohrebom poručiteľa samozrejme s predložením všetkých dokladov s ztým záverom, že žiadne iné náklady si obejdnávateľa pohrebu neuplatňuje. Peniaze odporúčame previesť na bankový účet objednávateľky pohrebu.

Ak sa chcete dohodnúť na úhrade predmetných pohreb. nákladov, žiadajte od priateľky vášho otca všetky doklady, ktorých náhradu si chce od vás uplatniť, resp. nie ste povinný uhradiť všetky náklady ak nevyhovujú podmienkam primeranosti a nad rozsah ceny podielu na zdedenom majetku.

 


Podotázka: Kto platí náklady spojené s pohrebom? (Občianske právo)

Dobrý deň. Aké povinnosti má zamestnávateľ voči zamestnancovi? Zamestnanec pracoval 45 rokov u jedného zamestnávateľa. Po jeho smrti by mohl zamestnávateľ aspoň prispieť na pohreb, prípadne vyplatiť vdove nejaké odmeny či bonusy. Ďakujem s pozdravom, Mišo.

Odpoveď: Kto platí náklady spojené s pohrebom?

(odpoveď odoslaná: 08.10.2020)

Dobrý deň,
Zákonník práce uvádza v ust. § 35 nasledovné :

"Smrť zamestnanca
(1) Ak osobitný predpis neustanovuje inak, peňažné nároky zamestnanca jeho smrťou nezanikajú. Do štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku prechádzajú mzdové nároky z pracovného pomeru postupne priamo na jeho manžela, deti a rodičov, ak s ním žili v čase smrti v domácnosti. Predmetom dedičstva sa stávajú, ak týchto osôb niet.
(2) Peňažné nároky zamestnávateľa zanikajú smrťou zamestnanca s výnimkou nárokov, o ktorých sa právoplatne rozhodlo alebo ktoré zamestnanec pred svojou smrťou písomne uznal čo do dôvodu aj sumy, a nárokov na náhradu škody spôsobenej úmyselne alebo stratou predmetov zverených zamestnancovi na písomné potvrdenie."

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že nevyplatená mzda za obdobie pred úmrtím, prípadné odmeny, bonusy podľa prac. zmluvy, resp. kolektívnej zmluvy, vrátane nevyčerpanej dovolenky, prechádzajú´smrťou zamestnanca postupne na manžela/manželku, deti a rodičov zamestnanca, ak s ním žili v čase smrti v spoločnej domácnosti. Predmetom dedenia tieto sumy do výšky 4 násobku priemerného mesačného zárobku nie sú a majú byť vyplatené zamestnávateľom priamo vyššie uvedeným osobám v uvedenom poradí.

Pokiaľ ide o príspevok na pohreb a prípadnú podporu rodiny, v tejto veci by bolo dobré poznať kolekt. zmluvu zamestnávateľa, prípadne smernicu alebo zásady použitia sociálneho fondu podľa ust. zák. č. 152/1994 Z. z. a s konkrétnou žiadosťou sa obrátiť priamo na zamestnávateľa.

Podľa ust. § 7 zákona o sociálnom fonde platí :

"Použitie fondu
(1) Zamestnávateľ v rámci realizácie svojej sociálnej politiky poskytuje zamestnancom z fondu príspevok na
a) stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi,
b) dopravu do zamestnania a späť,
c) účasť na kultúrnych a športových podujatiach,
d) rekreácie a služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily,
e) rekreácie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi,
f) zdravotnú starostlivosť,
g) sociálnu výpomoc a peňažné pôžičky,
h) doplnkové dôchodkové sporenie okrem príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktorý je zamestnávateľ povinný platiť podľa osobitného predpisu,7)
i) servisné poukážky7a) alebo na tovary a služby dodávané alebo poskytované registrovaným sociálnym podnikom,7b)
j) ďalšiu realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov."


Trápi vás "Kto platí náklady spojené s pohrebom?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kto platí náklady spojené s pohrebom? (Občianske právo)

Dobrý deň. Kto znáša náklady na pohreb a kto ho vybavuje, ak všetci účastníci odmietnu dedičstvo?

Odpoveď: Kto platí náklady spojené s pohrebom?

(odpoveď odoslaná: 06.07.2019)

Dobrý deň, 

podľa § 30 ods. 2 zákona o pohrebníctve platí, že "ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu; ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli."

V prípade, že dôjde k dedeniu, obec môže žiadať úhradu pohrebných nákladov od osoby, ktorá bude dedičom, nie však priamo v dedičskom konaní, ale po skončení dedič. konania. Uplatnenie pohreb. nákladov obcou v dedič. konaní nie je vylúčené.

Len pre vysvetlenie  uvádzame, že do dedičského konania prihlasujú svoje pohľadávky veritelia, ktoré majú voči poručiteľovi /nebohému/, pohrebné náklady medzi ne nepatria, lebo vznikli až po smrti poručiteľa /nebohého/ a tento za pohrebné náklady nemôže niesť žiadnu zodpovednosť, preto môže obec vymáhať pohrebné náklady od dediča/-ov. 

Podľa ust. § 470 Obč. zákonníka platí :

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou."V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Kto platí náklady spojené s pohrebom?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava