Máte
otázku?

Kto platí náklady spojené s pohrebom?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košice

Otázka: Kto platí náklady spojené s pohrebom?

Dobrý deň, prosím Vás. Kto platí náklady spojené s pohrebom? Sestra sa postarala o pohreb slobodného brata. Brat nemal žiadne peniaze, iba malý domček. Ako dedič bude zrejme nemanželský 11-ročný syn, ktorého zastupuje jeho matka. Ďakujem s pozdravom, Helena.

Odpoveď: Kto platí náklady spojené s pohrebom?

Dobrý deň,

podľa § 470 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu.

Keďže zákon používa formuláciu "dedič zodpovedá" možno z toho usúdiť, že jednak je povinný ho zabezpečiť a pre prípad ak tak neurobí (pohreb zabezpečí iná osoba, než dedič) je povinný tejto osobe náklady na pohreb nahradiť. Toto tvrdenie podporuje aj ďalšie ustanovenie Občianskeho zákonníka - § 454, podľa ktorého Bezdôvodne sa obohatil aj ten, za koho sa plnilo, čo podľa práva mal plniť sám. Ak sa o pohreb postarala sestra, potom plnila to, čo mal podľa zákona plniť dedič sám. 

 

Trápi vás "Kto platí náklady spojené s pohrebom?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Kto platí náklady spojené s pohrebom? (Občianske právo)

Dobrý deň, moja dcéra zdedila byt po svojom otcovi, ale byt je zaťažený hypotékou a dcéra je maloletá. Teraz mi prišiel platobný rozkaz, aby zaplatila svojmu strýkovi pohreb jej otca. Prosím o radu, či to musí zaplatiť.

Odpoveď: Kto platí náklady spojené s pohrebom?

(odpoveď odoslaná: 11.05.2024)

Dobrý deň, podľa § 470 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Ak sú viacerí dediči, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu. Teda, ak Vaša dcéra ako dedič zdedila byt po svojom otcovi, ktorý je na hypotéku, a pohreb jej otca zabezpečil iný člen rodiny, bude za tieto náklady zodpovedať do výšky ceny nadobudnutého dedičstva, čiže v prípade, že byt predstavuje hodnotu dedičstva. V prípade maloletej dedičky by sa o plnenie tejto povinnosti mal postarať jej zákonný zástupca. Preto, na základe poskytnutých informácií, pokiaľ boli náklady na pohreb primerané, zdá sa, že by Vaša dcéra mohla byť povinná uhradiť náklady pohrebu strýkovi v rozpätí hodnoty nadobudnutého dedičstva. Nie však neprimerané náklady s pohrebom.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Kto platí náklady spojené s pohrebom? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či som povinný prispieť na pohreb môjho otca. Nevidel som ho 18 rokov a počas celého môjho života mi nebola poskytnutá žiadna podpora a navyše nevlastním žiadny majetok. Jeho brat ma nalieha, aby som prispel na pohreb, avšak ja nevidím žiadny dôvod, prečo by som to mal robiť, keďže ho nepovažujem za otca. Existuje možnosť toto právne riešiť?

Odpoveď: Kto platí náklady spojené s pohrebom?

(odpoveď odoslaná: 02.05.2024)

Dobrý deň, nevieme z otázky či už dedičské konanie je ukončené alebo nie.

Vo Vami uevdenom prípade platí ust. § 470 Občianskeho zákonníka :

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.

(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

Zjednodušene povadené, ak ste po Vašom otcovi nič nezdedili, potom nezodpovedáte ani za primerané náklady spojené s pohrebom a otcov brat ich od Vás ani nemôže vymáhať cestou súdu.

Ak bolo dedičské konanie zastavené pre nemajetnosť, prípadne bol zistený len nepatrný majetok, ktorého vlastníkom bol Váš otec, v tomto prípade ani dedičské konanie v pravom slova zmysle neprebieha a prípadný nepatrný majetok sa vydaná osobe, ktorá sa postarala o pohreb, teda bratovi Vášho otca.

Ak sú naše predpoklady správne /nemajetnosť, nepatrný majetok a zastavenie dedičského konania/, potom nič neuhradzujte.

V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať.

 

 

 


Podotázka: Kto platí náklady spojené s pohrebom? (Občianske právo)

Dobrý deň, zaistila som pohreb môjho manžela. Chcela by som sa informovať, či to má nejaký vplyv na dedičské právo, keďže manželovu biologickú dcéru z prvého manželstva ešte čaká dedenie. Ďakujem.

Odpoveď: Kto platí náklady spojené s pohrebom?

(odpoveď odoslaná: 01.05.2024)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že manžel ako poručiteľ má jednu dcéru z predchádzajúceho manželstva, takže dediť budete spolu s jeho dcérou. Vo vašom prípade platí, že v dedičskom konaní sa najprv vyporiada zaniknuté bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, kde vám ako pozostalej manželke pripadne jedna polovica a druhá polovica bude predmetom dedenia medzi vás ako manželku a dcéru manžela z predchádzajúceho manželstva a to v rovnakom pomere k celku, teda po 1/4 z celku, čo paltí pri zákonnom dedení podľa ust. § 473 Občianskeho zákonníka. Je pravdou, že dohoda dedičov v dedičskom konaní môže byť aj iná za podmienky súhlasu vás a dcéry manžela.

Pokiaľ ide o náklady spojené s pohrebom, vy ako usporiadateľ pohrebu máte nárok si predmetné náklady uplatniť v dedičskom konaní a dcéra manžela je povinná ich uhradiť v pomere resp. k podielu na majetku, ktorý ona zdedí.  Pre primerané náklady spojené s pohrebom platí ust. § 470 Občianskeho zákonníka :

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.

(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."  

Len pre zaujímavosť uvádzame, že medzi primerané náklady spojené s pohrebom nepatria pohrebné kytice, vence, lebo ide o dar pre poručiteľa.

 

 

 


Trápi vás "Kto platí náklady spojené s pohrebom?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kto platí náklady spojené s pohrebom? (Občianske právo)

Dobrý deň, nedávno mi zomrel otec, s ktorým som dlhé roky nemala kontakt a ktorý nejavil záujem o môj život. V deň jeho úmrtia ma oslovila jeho rodina s tým, že som jeho jedinou zákonnou dedičkou. Bola som preto požiadaná o súhlas s usporiadaním pohrebu a o zaplatenie prislúchajúcich výdavkov, čo som odmietla. Počas dedičského konania mi bolo oznámené, že ako jediná zákonná dcéra zdedím jednoizbový byt, čo som akceptovala. Vznikol však problém, keďže rodina môjho otca žiada preplatenie výdavkov spojených s pohrebom, z ktorých niektoré nechcem hradit. Súhlasím so zaplatením faktúry od pohrebnej služby, ceny náhrobnej dosky na cintoríne a všetkých dokladov spojených s bytom od času úmrtia do ukončenia dedičského konania. Odmietam však uhradiť náklady na pohrebnej hostiny v reštaurácii, objednávky obeda počas organizovania pohrebu, ikebanu na rakve a rôzne nedoložené výdavky, ako sú poplatky kňazovi a za zvonenie v dedine. Rada by som poprosila o radu, ako mám postupovať ďalej. Som povinná zaplatiť aj tie položky, ktoré neuznávam? Majú rodinní príslušníci môjho otca právo si tieto náklady na mňa vymáhať? Ďakujem za Vašu radu.

Odpoveď: Kto platí náklady spojené s pohrebom?

(odpoveď odoslaná: 21.02.2024)

Dobrý deň, vo vyššie uvedenej veci poznamenávame, že v zmysle ust. § 470 Obč. zákonníka vy ako zákonný dedič zodpovedáte za dlhy poručiteľa ku dňu jeho úmrtia a primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa do výšky hodnoty zdedeného majetku :

"Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou."

 

Pokiaľ ide o vymi vymenované náklady, ktoré od vás rodina požaduje, k týmto uvádzame, že obedy počas vybavovania pohrebu nie ste povinná uhradiť,  ikebanu na truhlu tiež uhradiť nemusíte, lebo ide o dar pre poručiteľa. K samotným výdavkom za pohrebnú hostinu uvádzame, že táto ma byť primeraná, žiadne rozsiahle a dlhé "oslavy" pre polovicu obce,lebo ide o výlučne rodinnú záležitosť, nie ste povinná uhradiť ani alkohol. Všetko závisí od samotného postavenia poručiteľa /príklad : prezident a "obyčajný jednoduchý človek/. Rovnako ak nebol predložený doklad od kňaza a fary, tieto "poplatky" nie ste povinná uhradiť, lebo doklad neexistuje /aspoň to tak vyplýva z otázky/. Rodina, ktorá požaduje úhradu nákladov spojených s pohrebom vám musí predložiť originálne doklady s rozpisom položiek.

Uvádzame, že oprávnená osoba mohla požiadať od úradu práce aj príspevok na pohreb, ktorý je v súčasnosti 79, 67 €.


Podotázka: Kto platí náklady spojené s pohrebom? (Občianske právo)

Dobrý deň, v týchto dňoch mi zomrel brat, s ktorým sme neboli v kontakte. Starostka obce preto vybavila pohrebnú službu, ktorá si naúčtovala sumu 800 eur. Sme štyria súrodenci, a rozdelenie nákladov na štvrtiny by nebolo také ťažké, avšak problém spočíva v tom, že dvaja súrodenci nechcú prispievať. Starostka preto hovorí, že my dvaja by sme mali zaplatiť celú sumu, čo je pre mňa, keďže som na polovičnom invalidnom dôchodku, príliš veľa. Oslovil som starostku danej obce s tým, že prispieť môžem maximálne sumou 200 eur, na čo mi ona telefonicky odpovedala, že peniaze by som mal platiť priamo pohrebnej službe, nie obci. Neplánujem nič dediť, pretože tam nie je čo, a teraz neviem, či som povinný rešpektovať starostkin nesúhlas s mojím príspevkom na pohreb. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Kto platí náklady spojené s pohrebom?

(odpoveď odoslaná: 20.12.2023)

Dobrý deň,
ďakujeme  za prejavenú dôveru v položenej otázke.

Predpokladáme, že dedičské konanie ešte neprebehlo a preto vy ako síce potencionálny dedič nie ste povinný obci ako obstarávateľovi pohrebu nič uhradzovať bez ohľadu na výzvu starostky obce.

Podľa ust. § 470 Obč. zákonníka platí :

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou."

Zjednodušene povedané k uvedenému ustanoveniu : žiadny majetok = žiadna zodpovednosť za dlhy poručiteľa - brata.

V otázke uvádzate, že váš brat ako poručiteľ nemal žiadny majetok, ktorý by bol predmetom dedenia a potom je zrejmé, že dedičské konanie bude zastavené v zmysle ust. Civilného mimosporového poriadku.

Ak by mal brat nepatrný majetok, za ktorý sa považuje suma primeraných nákladov spojených s pohrebom, tento nepatrný majetok bude vydaný osobe, ktorá obstarala pohreb. Z uvedeného dôvodu odporúčam vám, aby ste obci len telefonicky oznámili, aby si svoje náklady spojené s pohrebom poručiteľa uplatnili v dedičskom konaní. Ak by po bratovi nebol ani nepatrný majetok /napr. zostatok dôchodku alebo mzdy na bankovom účte/, potom vy nie ste povinný nič uhradiť titulom pohrebných nákladov obce. Preto vy ako brat poručiteľa počkajte na právoplatné skončenie dedičského konania.

Ak by skutočne brat nemal žiadny majetok, potom je len na vašom osobnom zvážení, či prispejete nejakou sumou obci na náklady spojené s pohrebom brata. Obec však nie je oprávnená od vás ako brata poručiteľa domáhať sa úhrady pohrebných nákladov a to ani v ich časti, lebo dedičské konanie pri nepatrnom majetku alebo žiadnom majetku bude zastavené.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Kto platí náklady spojené s pohrebom? (Občianske právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala na otázku týkajúcu sa pohrebu. Máme brata, ktorý nepracuje už celé roky a nemá nič ušetrené. Keby zomrel, kto je povinný uhradiť náklady na jeho pohreb a všetko, čo s tým súvisí? Naši rodičia už nežijú. Ďakujem za odpoveď, Marta.

Odpoveď: Kto platí náklady spojené s pohrebom?

(odpoveď odoslaná: 15.10.2023)

Dobrý deň, vo vami uvedenom prípade platí § 30 ods. 2 Zákona o pohrebníctve :

"Ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu; ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli."

Ak brat nemá žiadny majetok, ktorý by bol predmetom dedenia a teda dedičské konanie by bolo zastavené, nik od vás ako od bratovho súrodenca nemôže vymáhať náklady na pohreb.


Trápi vás "Kto platí náklady spojené s pohrebom?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kto platí náklady spojené s pohrebom? (Občianske právo)

Dobrý deň, v apríli mi zomrel otec a stále nebolo vykonané dedičské konanie (je teraz október). Keďže otec nemal žiadny majetok, je možné, že dedičské konanie ani nebude? Môjou zákonnou povinnosťou je zaplatiť za pomník, ktorý objednávala sestra (ktorá ešte pred smrťou prepísala na seba všetky majetky)? Tvrdí, že sa naň musíme poskladať všetci súrodenci. Zákon hovorí, že každý dedič by mal platiť podľa výšky dedičstva, ale ak nebolo žiadne dedičstvo, čo platí v tomto prípade? Ďakujem. K.

Odpoveď: Kto platí náklady spojené s pohrebom?

(odpoveď odoslaná: 04.10.2022)

Dobrý deň,
v otázke uvádzate, že dedičské konanie dosiaľ nebolo. Vo veci odporúčam kontaktovať prísl. okresný súd podľa miesta trvalého bydliska otca v čase úmrtia a zistiť meno notára, ktorému bol spis pridelený. Následne písomne kontaktujte notára.

V otázke uvádzate, že pred úmrtím otca všetky jeho majetky /zrejme nehnuteľnosti/ boli prepísané na vašu sestru /usudzujeme, že na základe darovacej zmluvy/. Sestra pritom vybavovala pohreb a financovala aj pomník pre otca.

V otázke uvádzate, že otec nevlastnil ku dňu úmrtia žiadny majetok, ktorý by mohol byť predmetom dedenia. Ak by došlo k takej situácii, potom notár dedičské konanie zastaví a prípadný nepatrný majetok /napr. dôchodok na bankovom účte/ súd vydá osobe, ktorá obstarala pohreb a dedičské konanie bude zastavené /§ 188 Civil. mimosporového poriadku/.

Pokiaľ ide o náklady na pohreb, tu platí ust. § 470 Obč. zákonníka :

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."
 
Záver : Dokiaľ neprebehlo právoplatne dedičské konanie /vyporiadanie majetku v dedič.konaní/ sestre nič neuhradzujte. Zjednodušene povedané : Ak nebudete nič dediť po otcovi, nie ste povinný sestre nič vyplácať, pričom poukazujeme na ust. §  470 ods. 1 Obč. zákonníka.

 

 

 


Podotázka: Kto platí náklady spojené s pohrebom? (Občianske právo)

Dobrý deň, nedávno mi zomrel otec a ja som starostlivo vybavoval pohreb. Na matrike mi bolo odovzdané potvrdenie, ktoré som mal predložiť na pracovisku. Nasledujúci deň po pohrebe som z pohrebnej služby dostal ďalší dokument. No potvrdenie z matriky na mojom pracovisku neuznali s odôvodnením, že nie som najbližší príbuzný, a že to platí iba v prípade úmrtia manželky alebo dieťaťa. Bohužiaľ, moja mama by nebola schopná pohreb zvládnuť, takže som to musel vybaviť ja. Ako je to teda správne? Má zamestnávateľ povinnosť uznávať tieto dokumenty? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Kto platí náklady spojené s pohrebom?

(odpoveď odoslaná: 24.09.2022)

Dobrý deň,
zamestnávateľ nepostupoval správne, lebo v tomto prípade platí ust. §  141 ods. 2 písm d/ bod. 2, podľa ktorého máte nárok na pracovné voľno v rozsahu dvoch dní  a to na "pracovné voľno s náhradou mzdy na jeden deň na účasť na pohreb na pohrebe rodiča  a súrodenca zamestnanca, rodiča a súrodenca jeho manžela, ako aj manžela súrodenca zamestnanca a na ďalší deň, ak zamestnanec obstaráva pohreb týchto osôb."

Definícia pojmu blízkej osoby v tomto prípade nie je dôležitá /upravuje ust. § 116  Obč. zákonníka/ keďže vo vašom prípade ide o vzťah syn - otec, kde ustanovenie vyššie uvedeného § 141 Zákonníka práce je jasné. V zmysle ust. zákonníka práce vám za uvedené dva dni náhrada mzdy vo výške priemerného zárobku /§ 141 ods. 7  Zákonníka práce/.

 


Podotázka: Kto platí náklady spojené s pohrebom? (Občianske právo)

Dobrý deň, zaplatila som pohreb dcéry, s ktorou sme nespolužili. Bola vydatá, no jej manžel ju vyhodil z domu a stala sa bezdomovkou. Má aj šestnásťročného syna. S jej manželom ani rodinou som v kontakte. Pohreb som uskutočnila z ľudského hľadiska - veď išlo o moje dieťa - avšak počas manželstva vznikli dlhy. Môžte mi prosím poradiť, ako mám postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Kto platí náklady spojené s pohrebom?

(odpoveď odoslaná: 28.07.2022)

Dobrý deň, z otázky usudzujeme, že dedičské konanie po vašej nebohej dcére ako poručiteľke ešte nebolo.

Vo veci odporúčam vzhľadom na okolnosť, že ste hradili náklady spojené s pohrebom, prihlási svoju pohľadávku do dedičského konania. Ktorému notárovi bol dedičský spis pridelený môžete zistiť na okresnom súde podľa miesta hlásenia trvalého pobytu dcéry /obec/ a tak zistíte meno notára, ktorého následne kontaktujte písomne dopor. listom aj s dokladmi o pohrebe /pošlite len kópie dokladov, originály predložíte na dedičskom konaní/. Keďže dcéra bola vydatá aj keď ju manžel z domu vyhodil, a mala aj syna, manžel a syn dcéry budú zákonnými dedičmi v zmysle ust. § 473 Obč. zákonníka /nei ej podstatné to, že manžel dcéru vyhodil z domu/. Vy ako matka a obstarávateľ pohrebu nie ste povinnná uhrádzať žiadne dlhy dcéry, prípadne jej manžela. V dedičskom konaní si preto uplatnite náklady spojené s pohrebom dcéry.


Trápi vás "Kto platí náklady spojené s pohrebom?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kto platí náklady spojené s pohrebom? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako to je, keď umrie môj otec, s ktorým som nebola v kontakte od mojich 8 rokov a ktorý neplatil výživné od roku 2008-9. Som povinná platiť pohreb? Ako to, prosím, funguje? Ďakujem krásne. Petra

Odpoveď: Kto platí náklady spojené s pohrebom?

(odpoveď odoslaná: 14.03.2022)

Dobrý deň, ďakujeme za otázku.

Z otázky predpokladáme, že otec žije a nie ste s ním v kontakte cca 14 rokov.

Pokiaľ ide o zariadenie pohrebu, žiadny zákon Vám ako dcére Vášho otca neprikazuje, že ste povinná zariadiť a uhradiť náklady spojené s pohrebom.  Nevieme, či je ste v kontakte s osobami, ktoré žijú s Vašim otcom /napr. Vaši súrodenci/, resp. oni poznajú Vašu adresu,  čo uvádzame z dôvodu, že ak by došlo k úmrtiu otca mohli by Vás požiadať, aby ste zabezpečili pohreb resp. prispeli na jeho úhradu. To však rovnako nie ste povinná. 

Ak by došlo k úmrtiu otca, potom pre dedenie podľa zákona platí, že dedičom by ste boli Vy ako dedič v 1. skupine zákonných dedičov. Dedičstvo však máte právo odmietnúť alebo sa dedičstva vzdať v prospech iného dediča/-čov. Pokiaľ ide o pohrebné náklady, platí ust. §  470 Obč. zákonníka :

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2)Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu. "
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýáva, že ak by ste dedičstvo neodmietli alebo by ste sa vzdali podielu na dedičstve, potom osoba, ktorá by zariadila a uhradila pohreb, môže od Vás predmetné náklady v príslušnom podiele žiadať resp. aj vymáhať cestou súdu.
 
Predpokladáme, že výška výživného bola určená súdnym rozhodnutím, pričom napriek súdnemu rozhodnutiu otec výživné neplatil. Aj keď ste ste nepýtali na túto problematiku, možnosťou z Vašej strany je podať návrh na vykonanie exekúcie. Návrh Vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor. Vymáhanie výživného cestou súdneho exekútora je môžné spätne len 10 rokov.
V prípade záujmu resp. potreby kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.
Môžete nás sledovať aj na FB, kde máme množstvo odpovedí na otázky našich čitateľov.

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Kto platí náklady spojené s pohrebom?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.