Máte
otázku?

Prepadnutie kaucie v prípade predčasného skončenia nájmu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košice

Otázka: Prepadnutie kaucie v prípade predčasného skončenia nájmu

Dobrý deň. Rád by som sa informoval ohľadom situácie s nájmom. S majiteľom bytu, u ktorého som nájomník, som podpísal zmluvu o prenájme. V tejto zmluve je uvedené, že ak ukončím svoj prenájom skôr, než uplynie dohodnutý dátum, zábezpeka vo výške viac ako 800 eur prepadne v prospech majiteľa bytu, čo znamená, že o tieto peniaze prídem. Existuje nejaké riešenie, ako tomuto zabrániť? Plánujem totiž hľadať nové bývanie a nechcem prísť o uvedenú zábezpeku. Ďakujem.

Odpoveď: Prepadnutie kaucie v prípade predčasného skončenia nájmu

Dobrý deň, 

takéto ustanovenie je neplatné pre rozpor dobrými mravmi, podľa § 39 Občianskeho zákonníka. Pokiaľ ukončíte nájomný vzťah v súlade so zákonom resp. zmluvou a nevznikne dôvod na ponechanie zábezpeky (napr. na úhradu škôd,nedoplatkov a podobne), potom na túto sumu nemá prenajímateľ právny nárok. Dovoľujem si uviesť aj právny názor súdu v obdobnej právnej veci

 

"Súd poukazuje na to, že „prepadná klauzula“ na prepadnutie kaucie v sume 350 eura v prospech navrhovateľky je v rozpore s dobrými mravmi v zmysle § 3 ods.1 Občianskeho zákonníka.....táto prepadná klauzula o prepadnutí sumy 350 eura v prospech navrhovateľky len za tzv. „predčasné „ ukončenie nájomného vzťahu uzavretá v článku III bod 4 posledná veta, hoci bol nájom ukončený ústnou dohodou k 15.9.2012 podľa článku VI bod l písm. a/ nájomnej zmluvy zo dňa 28.5.2012 je absolútne neplatná v rozpore s dobrými mravmi podľa § 3 Občianskeho zákonníka a § 39 Občianskeho zákonníka a vykazuje znaky úžery z dôvodu, že navrhovateľka ako prenajímateľ bytu si určuje zmluvné podmienky ako dominantná strana právneho vzťahu a odporkyňa ako nájomca spravidla na podmienky zmluvy pristúpi ak chce získať byt do nájmu....zmluva o nájme bytu v článku III bod 4 posledná veta nájomnej zmluvy zo dňa 28.5.2012, ktorá zakotvuje tzv. prepadnú klauzulu na prepadnutie kaucie 350 eura v prospech navrhovateľky za predčasné ukončenie zmluvného vzťahu je neplatná v zmysle § 3 ods. l a § 39 Občianskeho zákonníka. "

Trápi vás "Prepadnutie kaucie v prípade predčasného skončenia nájmu" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Prepadnutie kaucie v prípade predčasného skončenia nájmu (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či pri predčasnom skončení zmluvy zo strany nájomcu vzniká prenajímateľovi právo si nechať kauciu a či možnosť obdržať kauciu naspäť zaniká? Ďakujem.

Odpoveď: Prepadnutie kaucie v prípade predčasného skončenia nájmu

(odpoveď odoslaná: 06.09.2023)

Dobrý deň,
nepoznáme text vami spísanej nájomnej zmluvy, ktorá mohla byť spísaná podľa Občianskeho zákonníka alebo podľa zákona o krátkodobom nájme bytu.

Uvádzame, že Občiansky zákonník neobsahuje riešenie peňažnej zábezpeky /kaucie/, obvykle sa používa aj v tomto prípade citácia ustanovení zákona o krátkodobom nájme bytu, kde peňažná zábezpeka je riešená v ust. § 5 cit. zákona :

"Peňažná zábezpeka (1) Zmluvné strany sa môžu v nájomnej zmluve dohodnúť na peňažnej zábezpeke, ktorá slúži na zabezpečenie prípadných pohľadávok prenajímateľa voči nájomcovi z dôvodu neplatenia nájomného alebo úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a príslušenstva, z dôvodu spôsobenej škody na byte alebo jeho zariadení alebo v súvislosti s inými pohľadávkami súvisiacimi s užívaním bytu. (2) Výška zábezpeky nesmie prekročiť trojnásobok mesačného nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu. Na základe písomnej výzvy prenajímateľa je nájomca povinný v lehote jedného mesiaca odo dňa jej doručenia doplniť peňažnú zábezpeku do pôvodne dohodnutej výšky, ak prenajímateľ preukázateľne použije peňažnú zábezpeku alebo jej časť na úhradu svojich splatných pohľadávok voči nájomcovi v súlade s odsekom 1. (3) Po skončení nájomného pomeru podľa tohto zákona je prenajímateľ povinný vrátiť nájomcovi nevyčerpanú časť peňažnej zábezpeky najneskôr v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď nájomca vypratal byt a vysporiadal s prenajímateľom nároky súvisiace s nájomným pomerom, ak sa zmluvné strany nedohodli inak."

Záver

Je potrebné postupovať podľa nájomnej zmluvy. V žiadnom prípade v prípade skončenia nájmu či už na základe dohody alebo na základe výpovede nezaniká nájomcovi  právo na vyporiadanie peňažnej zábezpeky, ako aj prenajímateľovi povinnosť túto peňažnú zábezpeku vyporiadať.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Prepadnutie kaucie v prípade predčasného skončenia nájmu (Občianske právo)

Dobrý deň, ak sme predčasne ukončili nájom, depozit prepadol prenajímateľovi. Pokrýva tento depozit, ktorý prepadol v prospech prenajímateľa, nedoplatok za elektrinu? Soňa

Odpoveď: Prepadnutie kaucie v prípade predčasného skončenia nájmu

(odpoveď odoslaná: 11.07.2022)

Dobrý deň, úvodom poznamenávame, že nepoznáme obsah vašej zmluvy. Predpokladáme však, že máte písomný doklad o ukončení nájmu a vrátení bytu prenajímateľovi.

Uvádzame, že nájomná zmluva mohla byť spísaná podľa Obč. zákonníka alebo podľa zákona o krátkodobom nájme bytu. Obč. zákonník otázku peňažnej zábezpeky /depozitu/ nerieši. Zákon o krátkodobom nájme bytu k peňažnej zábezpeke v ust. § 5 uvádza :

"Peňažná zábezpeka

(1) Zmluvné strany sa môžu v nájomnej zmluve dohodnúť na peňažnej zábezpeke, ktorá slúži na zabezpečenie prípadných pohľadávok prenajímateľa voči nájomcovi z dôvodu neplatenia nájomného alebo úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a príslušenstva, z dôvodu spôsobenej škody na byte alebo jeho zariadení alebo v súvislosti s inými pohľadávkami súvisiacimi s užívaním bytu.
(2) Výška zábezpeky nesmie prekročiť trojnásobok mesačného nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu. Na základe písomnej výzvy prenajímateľa je nájomca povinný v lehote jedného mesiaca odo dňa jej doručenia doplniť peňažnú zábezpeku do pôvodne dohodnutej výšky, ak prenajímateľ preukázateľne použije peňažnú zábezpeku alebo jej časť na úhradu svojich splatných pohľadávok voči nájomcovi v súlade s odsekom 1.
(3) Po skončení nájomného pomeru podľa tohto zákona je prenajímateľ povinný vrátiť nájomcovi nevyčerpanú časť peňažnej zábezpeky najneskôr v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď nájomca vypratal byt a vysporiadal s prenajímateľom nároky súvisiace s nájomným pomerom, ak sa zmluvné strany nedohodli inak."
Zo samotného zákonného ustanovenia vyplýva, na aký účel slúži peňažná zábezpeka, z ktorého vyplýva, že neslúži na účtovanie pokuty zo strany prenajímateľa. Nevieme, či prenajímateľ vás vyzval k úhrade nedoplatku za odber el. energie, ale tu je rozhodujúce, ako ste mali platenie médií dohodnuté v samotnej nájomnje zmluve, či na základe skutočnej spotreby /musel byť vykonaný odpočet médií na začiatku nájmu, ako aj pri jeho ukončení/, alebo ste mali odber médií dohodnutý paušálnou sumou bez ohľadu na spotrebu. Ak by vás teraz rpenajímateľ kontaktoval k úhrade nedoplatku za odber el. energie, tenti zatiaľ neuhradzujte.
 
Vzhľadom na uvedené odporúčam kontaktovať advokáta, aby preštudoval vaše doklady a vedel zaujať jednoznačný záver, a to ako ohľadom peňažnej zábezpeky, tak aj prípadného nedoplatku za odber el. energie.
Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu aj s dokladmi.


V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Prepadnutie kaucie v prípade predčasného skončenia nájmu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.