Náležitosti návrhu na rozvod


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Košický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 22. 10. 2013

Otázka: Náležitosti návrhu na rozvod

Dobrý deň. Chcel by som sa informovať ohľadom návrhu na rozvod manželstva. S manželkou sme sa dohodli a obaja súhlasíme s rozvodom aj so starostlivosťou o dcéru a taktiež majetkovým vysporiadaním. Nemáme však spoločný trvalý pobyt. Kde je potrebné podať príslušné doklady? Predpokladám, že každý podpis musí byť notársky potvrdený. Ďakujem za skorú odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Náležitosti návrhu na rozvod

Dobrý deň.

Podľa § 42 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku:

(3) Pokiaľ zákon pre podanie určitého druhu nevyžaduje ďalšie náležitosti, musí byť z podania zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, a musí byť podpísané a datované. Podanie treba predložiť s potrebným počtom rovnopisov a príloh tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis s prílohami, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.

Podľa § 88 ods. 1 pís. a) až c) Občianskeho súdneho poriadku:

(1) Namiesto všeobecného súdu odporcu je na konanie príslušný súd, 
a) v obvode ktorého mali manželia posledné spoločné bydlisko v Slovenskej republike, ak ide o rozvod, neplatnosť manželstva alebo o určenie, či tu manželstvo je alebo nie je, ak býva v obvode tohto súdu aspoň jeden z manželov; ak nie je takýto súd, je príslušný všeobecný súd odporcu, a ak nie je ani taký súd, všeobecný súd navrhovateľa;
b) ktorý rozhodoval o rozvode, ak ide o vyporiadanie manželov po rozvode ohľadne ich bezpodielového spoluvlastníctva alebo iného majetku alebo o zrušenie spoločného nájmu bytu;

Zjednodušene povedané, v danom prípade bude príslušným súdom na rozhodovanie súdu, kde ste spoločne bývali (reálne). V návrhu na rozvod Vám odporúčam dôsledne upraviť samotný žalobný návrh – petit, ktorý musí byť dostatočne určitý a presný. K návrh nezabudnite okrem iných dôkazov pripojiť sobášny list a rodný list dieťaťa.

Samotná skutočnosť, že ste na rozvode a vyporiadaní BSM dohodnutí môže celú záležitosť podstatne urýchliť. Avšak súdy považujú rozvod manželstva, pokiaľ majú manželia deti, až za krajné riešenie. Z tohto dôvodu musíte dostatočne popísať skutočnosti, ktoré viedli k trvalému rozvratu manželstva a tiež preukázať, že spoločné spolužitie už nie je možné.

Notársky overený musí byť len podpis pri zmluve o vyporiadaní BSM po rozvode, ak je predmetom vyporiadania nehnuteľnosť. Inak zákon nevyžaduje overenie podpisu. Overovať podpis nemusíte ani pri návrhu na rozvod alebo dohode o deťoch.

 

Viac si o rozvode a náležitostiach návrhu na rozvod prečítajte tu:

http://ficek.sk/advokatska-kancelaria-bratislava/rozvod-vyzivne-pravnik.html

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk