Máte
otázku?

Môže v eshope predávajúci stornovať objednávku?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Prešov

Otázka: Môže v eshope predávajúci stornovať objednávku?

Dobrý deň, podarilo sa mi objednať výrobok za veľmi nízku (symbolickú) cenu z jedného eshopu. Potvrdenie o objednávke mi prišlo do emailu. Má predávajúci možnosť stornovať moju objednávku? Rovnako, nemali by obchodné podmienky byť v súlade so zákonom? Ďakujem.

Odpoveď: Môže v eshope predávajúci stornovať objednávku?

Dobrý deň, stornovanie objednávky zo strany predávajúceho je v zásade odstúpenie od zmluvy. Pre odstúpenie od zmluvy platí, že toto právo ma zmluvná strana vtedy, ak je to medzi účastníkmi dohodnuté alebo toto právo vyplýva zo zákona. Súčasťou kúpnej zmluvy uzatváranej cez internet sú spravidla aj všeobecné obchodné podmienky, s ktorými kupujúci (Vy) súhlasí. Obsahom týchto podmienok môžu byť aj pravidlá pre odstúpenie od zmluvy ako zo strany predávajúceho, tak i kupujúceho. Právo odstúpiť od zmluvy (právo stornovať objednávku) teda môže vyplývať práve z týchto všeobecných obchodných podmienok. 

Trápi vás "Môže v eshope predávajúci stornovať objednávku?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Môže v eshope predávajúci stornovať objednávku? (Občianske právo)

Dobrý deň, na slovenskom eshope som si objednala vaňu. Avšak nastala u mňa zmena situácie a napokon mi výrobok rozmerovo nebude vyhovovať. Do eshopu som volala s tým, že chcem odstúpiť od kúpnopredajnej zmluvy a vaňu vrátiť, hoci mi ešte nebola ani doručená. Keď som kontaktovala predajcu, povedal mi, že vaňu vrátiť nejde, pretože je objednaná z Nemecka. Je pravda, že takýto tovar nemôžem vrátiť alebo ma daný eshop zavádza? Aké kroky by som mala urobiť v takomto prípade? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môže v eshope predávajúci stornovať objednávku?

(odpoveď odoslaná: 19.01.2023)

Dobrý deň, riešenie Vami uvedeného problému je jednoduché.

Predovšetkým treba uviesť, že ak ste si tovar objednali cez eshop, nepostačuje, aby ste eshop telefonicky kontaktovali a žiadali zrušenie objednávky. Je potrebné postupovať tak že emailom prípadne cez formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý by mal byť zverejnený na stránke eshopu, odstúpite od kúpnej zmluvy. Na toto odstúpenie od zmlouvy nepotrebujete súhlas predávajúceho - eshopu, je to Vaše rozhodnutie a ani nemusíte uvádzať dôvody odstúpenia, lebo tovar Vám nebol dodaný. Následne je predávajúci - eshop - povinný Vám vrátiť peniaze najneskoršie do 14 kalendárnych dní.

Na odstúpenie od zmluvy použite formu emailu alebo prílohu č. 3 k zákonu o ochrane spotrebiteľa  spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho /zákon nájdete na stránke slov-lex.sk/.


Podotázka: Môže v eshope predávajúci stornovať objednávku? (Občianske právo)

Dobrý deň, na internetovej stránke som si 3. februára 2022 vybral televízor vzhľadom na jeho nízku cenu a objednal som ho. Navyše, predajca uvádzal, že produkt je skladom a môže byť doručený už nasledujúci deň po objednaní. Ihneď po objednaní mi štandardne prišiel aj potvrdzujúci email. Tým však všetka komunikácia skončila. Prostredníctvom emailu som predajcu žiadal o informáciu, v akom stave sa moja objednávka nachádza, avšak bez akejkoľvek odpovede až do dnešného dňa (11. februára 2022). Objednaný produkt som však dopredu neplatil a dodatočne som si všimol negatívne recenzie na predajcu. Chcem sa preto opýtať, či môžem objednávku v takomto prípade zrušiť a odôvodniť to zavádzajúcou informáciou. Ďakujem. Vladimír

Odpoveď: Môže v eshope predávajúci stornovať objednávku?

(odpoveď odoslaná: 11.02.2022)

Dobrý deň, z otýzky vyplýva, že tovar /televízor/ ste si objednali prostredníctvom eshopu, ale tovar nebol zaplatený vopred.  Potom z Vašej strany postačuje aj emailom oznámiť eshopu, že odstupiujeme od objednávky v súlade s ust. zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.  Svoje rozhodnutie nemusíte nijako zdôvodňovať.

Odporúčame pred nákupom prostredníctvom eshopu pozrieť prípadné recenzie, upozornenia Slov. obchodenj inšpekcie /link  : https://www.soi.sk/sk/informacie-pre-verejnost/rizikove-e-shopy-informativny-zoznam.soi/, a aj : https://nakupujbezpecne.sk/certifikacia-e-shopov/zoznam-certifikovanych-e-shopov.


Podotázka: Môže v eshope predávajúci stornovať objednávku? (Občianske právo)

Potrebujem pomoc, keďže eshop podáva nesprávne informácie a zakrýva za sebou svoje chyby. Kúpila som obrúčky, ktoré mali vyzerať inak, ako mi boli doručené, pretože informácie na stránke sú nesprávne. Keď som na to upozornila, snažia sa zakryť stopy a nechcú priznať zodpovednosť. Obrúčky stáli viac ako 1000 €. Mohli byste mi poradiť, na koho sa mám obrátiť v súvislosti s týmto podvodom?

Odpoveď: Môže v eshope predávajúci stornovať objednávku?

(odpoveď odoslaná: 26.02.2018)

 

Dobrý deň,
Vaša otázka  pozostáva v podstate z dvoch právnych problémov, ku ktorým zaujímame právny názor :


I./ Problematika nákupu tovaru spotrebiteľom je upravená v ustanoveniach Občianskeho zákonníka ("OZ") a špeciálna úprava kúpy tovaru cez internet je upravená v ust. zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho ("cit. zákon").

Dodávateľ je charakterizovaný ako osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

II./ Na uvedený prípad sa vzťahujú ust. cit. zákona, z ktorého vyplýva, že "zmluvou uzavretou na diaľku sa na účely tohto zákona rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu." 


Predávajúci všeobecne je povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi okrem iných oznámiť : 
a) hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe,
b) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná,
c) telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt spotrebiteľa s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má,
d) adresu predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet, ak sa táto adresa líši od adresy uvedenej v písmene b),
e) celkovú cenu tovaru, 
h) informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; predávajúci zároveň poskytne spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3,
l) poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa všeobecného predpisu,
n) informáciu o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže spotrebiteľ s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie." 

Vyššie uvedené informácie sa musia spotrebiteľovi poskytnúť v prípade zmluvy uzavretej na diaľku spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie. Informačná povinnosť podľa odseku 1 písm. h) až j) sa považuje za splnenú aj vtedy, ak predávajúci poskytne spotrebiteľovi riadne vyplnené poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy uvedené v prílohe č. 2.
 

III./ Neuvádzate kedy ste prevzali zásielku z internetového obchodu a či ste boli poučený o práve na odstúpenie od zmluvy. Tu prichádzajú do úvahy 3 možnosti :

1./ Podľa § 7 cit. zákona  "ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) /t.j. :  informačná povinnosť predávajúceho pred uzavretím zmluvy o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; predávajúci zároveň poskytne spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3/, spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa od prevzatia tovaru podľa odseku 4 v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru."

Slová "spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na  diaľku" zdôrazňujeme.

2./ Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) /t.j. o práve spotrebiteľa  na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu/ až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy , teda od prevzatia tovaru kupujúcim, potom lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie až po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.

3./  Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) /t.j. o práve spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu/ ani v dodatočnej lehote , potom lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy , teda od prevzatia tovaru kupujúcim.

 

IV./ Z otázky nám nie je známe, či Vám bola poskytnutá informácia o práve na odstúpenie od zmluvy. Táto informačná povinnosť sa považuje za splnenú aj vtedy, ak predávajúci poskytne spotrebiteľovi príslušné poučenie na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 2. cit. zákona (prílohu tu : https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/102/20160201#prilohy).

Ak táto informácia nebola pri uzatvorení zmluvy poskytnutá vôbec, potom lehota na odstúpenie uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty, t.j. od prevzatia tovaru. Následne najneskoršie do 14 odo dňa odstúpenia od zmluvy musíte zaslať tovar späť predávajúcemu. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Predávajúci je následne povinný najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. 

 

V./  Rozbor otázky a odporúčanie 

a/ Keďže nevieme, či Vám už uplynula lehota na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu (viď bod III.) a v otázke uvádzate, že dodané prstene nezodpovedajú vyobrazeniu podľa fotografií na internete, na základe ktorých ste sa rozhodli pre kúpu tovaru, platí tu aj §  614a/ OZ : 
"Ak dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil spotrebiteľ záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým dodávateľom, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci."

Ak by do úvahy prichádzala už len táto alternatíva, teda ak lehota na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu už uplynula, odporúčame odstúpiť od zmluvy doporučeným listom s poistením, nakoľko budete vracať aj tovar, a to podľa ust.  § 614a/  a  § 623 OZ, a žiadať vrátiť peniaze na Váš bankový účet. Odporúčame Vám tiež zabezpečiť fotodokumentáciu Vami kúpeného tovaru z internetu, na základe ktorých ste sa rozhodli pre kúpu tovaru, ako aj fotografie skutočného tovaru po jeho dodaní, teda tak, ako Vám bol tovar dodaný.

b/ Pokiaľ sa jedná o rozdielnosť inzerovaných tovarov, resp. ich fotografií a ich zrejmý rozpor so skutočnosťou, čo je aj Váš prípad, v tejto veci odporúčame podať podnet na Štátnu obchodnú inšpekciu - https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi.  Rovnako v prípade, ak Vaša reklamácia nebude uznaná, odporúčame obrátiť sa na vyššie uvedenú adresu na Štátnu obchodnú inšpekciu.

 

Budeme radi, ak nám dáte vedieť ako ste dopadli.


 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Môže v eshope predávajúci stornovať objednávku?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava