Máte
otázku?

Môže poškodený zastaviť trestné konanie?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Prešov

Otázka: Môže poškodený zastaviť trestné konanie?

Dobrý deň. Je možné nejakým spôsobom zastaviť prebiehajúce konanie na súde v trestnej veci zo strany poškodeného? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môže poškodený zastaviť trestné konanie?

Dobrý deň, pre trestné činy vymenované v § 211 ods. 1 Trestného poriadku (TP) môže poškodený, ak je trestné stíhanie vedené proti osobe, ktorá je jeho blízka osoba (príbuzný), odvolať súhlas s trestným stíhaním a to až do dovtedy, kým sa odvolací súd odoberie na záverečnú poradu. Ďalšou možnosťou je požiadať súd o schválenie zmieru medzi obžalovaným a poškodeným. Podľa § 282 ods. 3 TP, súd môže schváliť zmier a zastaviť trestné stíhanie, ak na hlavnom pojednávaní zistí, že sú splnené zákonné podmienky. Podmienky pre schválenie zmieru upravuje § 222 a nasl. TP nasledovne: 

V konaní o prečine, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica neprevyšuje päť rokov, môže súd so súhlasom obvineného a poškodeného rozhodnúť o schválení zmieru a zastaviť trestné stíhanie, ak obvinený
a) vyhlási, že spáchal skutok, za ktorý je stíhaný, a nie sú odôvodnené pochybnosti o tom, že jeho vyhlásenie bolo vykonané slobodne, vážne a určito,
b) nahradil škodu, pokiaľ bola činom spôsobená, alebo urobil iné opatrenia na náhradu škody, alebo inak odstránil ujmu vzniknutú trestným činom, a
c) zloží na účet súdu a v prípravnom konaní na účet prokuratúry peňažnú sumu určenú konkrétnemu adresátovi na všeobecne prospešné účely, a táto peňažná suma nie je zrejme neprimeraná závažnosti spáchaného trestného činu
a vzhľadom na povahu a závažnosť spáchaného činu, na mieru akou bol trestným činom dotknutý verejný záujem, na osobu obvineného a na jeho osobné a majetkové pomery považuje takýto spôsob rozhodnutia za dostačujúci.
Schváliť zmier nemožno, ak
a) trestným činom bola spôsobená smrť osoby,
b) je vedené trestné stíhanie pre korupciu, alebo
c) je vedené trestné stíhanie proti verejnému činiteľovi alebo zahraničnému verejnému činiteľovi pre trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom ich právomoci a v rámci ich zodpovednosti.

Trápi vás "Môže poškodený zastaviť trestné konanie?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Môže poškodený zastaviť trestné konanie?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.