Máte
otázku?

Môže poisťovňa vymáhať poistné plnenie od poisteného zo zmluvy o povinnom zmluvnom poistení?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Prešov

Otázka: Môže poisťovňa vymáhať poistné plnenie od poisteného zo zmluvy o povinnom zmluvnom poistení?

Sestra spôsobila dopravnú nehodu. Nevšimla si, že prerušovaná čiara končí, a predbehla dve autá, z ktorých prvé zastalo na prechode pre chodcov. Prechod si všimla príliš neskoro. Cyklista, ktorý práve prechádzal cez prechod jazdil dosť rýchlo a ona ho zasiahla bokom auta. Cyklista utrpel zranenia - komplikovanú zlomeninu nohy. Policajti kvalifikovali situáciu ako ťažké ublíženie na zdraví, a prípad bude riešiť prokurátor. Auto bolo firemné a má PZP. Poisťovňa má vo všeobecných zmluvných podmienkach klauzulu, ktorá hovorí, že plnenie poistného môže vymáhať od vinníka nehody, prípadne od poistníka, ak porušil dopravné predpisy vážnym spôsobom. Chcem sa opýtať, či poisťovňa môže od nej vymáhať plnenie poistenia a koľko percent to zvyčajne býva.

Odpoveď: Môže poisťovňa vymáhať poistné plnenie od poisteného zo zmluvy o povinnom zmluvnom poistení?

Dobrý deň, uvedené ustanovenie vo všeobecných zmluvných podmienkach je v rozpore so zákonnou úpravou uvedenou v zákone č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. V zmysle § 12 ods. 1, poisťovateľ má proti poistníkovi nárok na náhradu poistného plnenia alebo jeho časti, ktoré za neho vyplatil z dôvodu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, ak

a) spôsobil škodu úmyselne alebo ak viedol motorové vozidlo pod vplyvom návykovej látky,

b) viedol motorové vozidlo bez predpísaného vodičského oprávnenia alebo v čase zákazu činnosti viesť motorové vozidlo uloženého súdom alebo iným príslušným orgánom,

c) spôsobil škodu motorovým vozidlom, o ktorom vedel, že jeho technická spôsobilosť nezodpovedá podmienkam na používanie v premávke na pozemných komunikáciách podľa osobitného predpisu a tento stav bol v príčinnej súvislosti so spôsobenou škodou,

d) vedome zveril vedenie motorového vozidla osobe, ktorá nespĺňa podmienky na vedenie motorového vozidla podľa osobitného predpisu,

e) porušil povinnosť ohlásiť dopravnú nehodu podľa osobitného predpisu, ktorá je poistnou udalosťou,

f) v čase, keď nastala poistná udalosť, bol v omeškaní s platením poistného,

g) spôsobil škodu motorovým vozidlom a bez dôvodov hodných osobitného zreteľa porušil oznamovacie povinnosti,

h) sa odmietol po dopravnej nehode podrobiť skúške na prítomnosť návykovej látky.

Taktiež upozorňujem, že uvedený termín "závažného porušenie dopravných predpisov" bez ďalšieho je pojem neurčitý a nejasný. V prípade, že jeho obsah môže formulovať výslovne a svojvoľne len poisťovateľ, ide o neprijateľnú zmluvnú podmienku, ktorá znižuje možnosť poisteného ako spotrebiteľa domáhať sa náhrady škody a teda bez akéhokoľvek spravodlivého dôvodu zmenšuje i zodpovednosť a povinnosť poisťovne.

Trápi vás "Môže poisťovňa vymáhať poistné plnenie od poisteného zo zmluvy o povinnom zmluvnom poistení?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Môže poisťovňa vymáhať poistné plnenie od poisteného zo zmluvy o povinnom zmluvnom poistení? (Občianske právo)

Dobrý deň, rád by som Vás požiadal o radu, respektíve informáciu, ako postupovať v nasledujúcej vzniknutej situácii. V apríli 2019 prechádzal chodec na červenú cez priechod pre chodcov a zrazilo ho prechádzajúce auto. Policía uznanala chodca ako vinníka. Boli spôsobené škody na aute. Chodec utrpel otras mozgu a zlomené rebrá. Vodič nebol zranený. Chodec sa s vodičom dohodol, že mu bude kompenzovať spoluúčasť. V januári 2020 poisťovňa, v ktorej má vodič poistené auto, zaslala chodcovi žiadosť na refundáciu vyplateného poistného vo výške 7700 €. Má chodec možnosť brániť sa voči nárokom poisťovne? Môže rozporovať alebo namietať ich požiadavku? Je možné znížiť výšku čiastky? Existuje možnosť splátkového kalendára? Ako to rieši prax? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď. S pozdravom, M.

Odpoveď: Môže poisťovňa vymáhať poistné plnenie od poisteného zo zmluvy o povinnom zmluvnom poistení?

(odpoveď odoslaná: 15.01.2020)

Dobrý deň, ak aj poisťovňa zaslala výzvu k úhrade 7700 €, otázkou je, či výška tejto sumy zodpovedá škode spôsobenej chodcom pri strete s MV, t.j. : či vyplatené poistné nekryje aj iné škody na motorovom vozidle, ktoré nemajú súvis so škodou zo stretu MV s chodcom.

Treba písomne požiadať poisťovňu o presné špecifikovanie - identifikovanie z čoho predmetná suma pozostáva, vrátane znaleckého posudku samozrejme na náklady poisťovne plus žiadať správu z výsledku vyšetrovania nehody od polície.

Sme názoru, že ak aj keď chodec išiel na červenú, otázkou je či vodič MV dodržal predpísanú rýchlosť v mieste stretu s chodcom, čím mohli byť následky poškodenia MV pri dodržaní predpísanej rýchlosti v mieste nehody nižšie a pod./. Netreba podpisovať žiaden splátkový kalendár, dohodu o zrážkach zo mzdy prípadne uznanie dlhu.
Ak má chodec  dojednané poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu, nech kontaktuje svoju poisťovňu (toto poistenie môže mať dojednané aj ako doplnkové poistenie).

Bez porady s advokátom a bez špecifikovania vyplateného poistného vrátane znal. posudku neuhradzovať žiadnu škodu.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Môže poisťovňa vymáhať poistné plnenie od poisteného zo zmluvy o povinnom zmluvnom poistení? (Občianske právo)

Dobrý deň, Mal som uzatvorené PZP v poisťovni. Auto som predal a 14.11.2019 som bol v KP zrušiť PZP. Pracovníčka pobočky prijala moju žiadosť, avšak nič mi neoznámila. Následne mi od poisťovne prišla žiadosť o zaplatenie časti plnenia za poistnú udalosť z dňa 16.12.2017, keď som spôsobil menšiu dopravnú nehodu na parkovisku. Zdôvodnili to tým, že v čase, keď nastala poistná udalosť, som bol v omeškaní s platením poistného. Hoci bola zmluva o PZP stále platná. Má zmysel požiadať KP o zrušenie mojej povinnosti platiť, alebo mi nezostáva nič iné, len to zaplatiť? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom, R.

Odpoveď: Môže poisťovňa vymáhať poistné plnenie od poisteného zo zmluvy o povinnom zmluvnom poistení?

(odpoveď odoslaná: 18.12.2019)

Dobrý deň,  
treba uviesť, že z hľadiska plynutia premlč. doby je výzva poisťovne na úhradu ešte v lehote - všeobecná premlčacia lehota pre prípadné súdne vymáhanie je tri roky (§ 101 Obč. zákonníka).
Poisťovňa zrejme pri uplatnení požiadavky voči Vám vychádza z toho, že v čase vzniku poistnej udalosti, ku ktorej došlo dňa 16.12.2017, už došlo k zániku poistenia podľa § 801 Obč. zákonníka (citujeme) :
"1) Poistenie zanikne aj tak, že poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti.
(2) Poistenie zanikne aj tak, že poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva poisťovateľa obsahuje upozornenie, že poistenie zanikne, ak nebude zaplatené. To isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného. Poisťovateľ je povinný doručiť výzvu podľa prvej vety do jedného mesiaca odo dňa splatnosti poistného. Ak nebola výzva podľa predchádzajúcej vety doručená, poistenie zanikne, ak poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti.
(3) Lehoty podľa odsekov 1 a 2 možno dohodou predĺžiť."

Je potrebné prečítať si zmluvné podmienky pre PZP poisťovne, zistiť kedy ste poistné uhradili a  kedy nastala splatnosť poistného v zmysle § 801 ods. 2  Obč. zákonníka, teda či Vám vôbec bola doručená výzva poisťovateľa k úhrade dlžného poistného, ktorá Vám mala byť zaslaná  s výzvou k úhrade poistného do jedného mesiaca. Následne platí, že ak výzva poisťovateľa Vám nebola doručená, poistenie zanikne do 3 mesiacov od splatnosti poistného.

T.j. : Ak k poistnej udalosti dňa 16.12.2017 došlo v čase po 3 mesiacoch od splatnosti poistného podľa poistnej zmluvy, potom je požiadavka poisťovne oprávnená. Ak došlo aj k omeškaniu v platení poistného, ale poistné bolo uhradené bez výzvy poisťovne v lehote do 3 mesiacov od jeho splatnosti, potom požiadavka poisťovne nie je oprávnená, lebo poistná zmluva nezanikla - zaplatili ste dlžné poistné.

Ak nemáte doklady o tom, kedy ste poistné za prísl. obdobie uhradili, požiadajte písomne poisťovňu o predloženie dokladu o úhrade poistného, ako aj o oznámenie, kedy došlo k splatnosti poistného. Bez preukázania resp. preštudovania dokladov poisťovateľovi nič neuhradzujte.

Otázkou je akú sumu od Vás poisťovateľ požaduje uhradiť a  samotné posúdenie jej oprávnenosti z hľadiska toho aká škoda vznikla a či táto bola riadne  poškodeným preukázaná.

 


 


Podotázka: Môže poisťovňa vymáhať poistné plnenie od poisteného zo zmluvy o povinnom zmluvnom poistení? (Občianske právo)

Dobrý deň, rada by som sa spýtala, či má poisťovňa právo požadovať vrátenie časti finančných prostriedkov z poistného plnenia. Poistné plnenie mi bolo vyplatené z dôvodu totálnej škody na motorovom vozidle a následne, po dvoch mesiacoch, mi bolo zaslané dodatočne upravené vyčíslenie poistného plnenia. Na jeho základe poisťovňa požaduje vrátenie časti prostriedkov. Nie som si istá, kde v poisťovni došlo k chybe, keďže "v prvom kole" bolo vypočítané poistné plnenie v inej výške. Musím akceptovať tento "nový" výpočet poistného plnenia, ktorý dodatočne upravila poisťovňa, a vrátiť požadované finančné prostriedky? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môže poisťovňa vymáhať poistné plnenie od poisteného zo zmluvy o povinnom zmluvnom poistení?

(odpoveď odoslaná: 19.12.2018)

Dobrý deň, nevieme sa vyjadriť k požiadavke poisťovne, keďže nepoznáme dôvody a okolnosti, ktoré poisťovňu viedli k tomu, že máte vrátiť časť poistného plnenia.

Môžete nás kontaktovať za účelom posúdenia dokladov.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Môže poisťovňa vymáhať poistné plnenie od poisteného zo zmluvy o povinnom zmluvnom poistení?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.