Máte
otázku?

Nezaplatené PZP a poistná udalosť


Online právna poradňa
Oblasť práva: Správne právo, Bratislava

Otázka: Nezaplatené PZP a poistná udalosť

Dobrý deň, potrebujem radu. Moje poistenie zodpovednosti základného poistenia je u Wustenrotu a platby vykonávam štvrťročne. V marci 2016 som náhodou nespravila jednu zo svojich platieb. V novembri 2016 spôsobila sestra nehodu s mojím autom, a teraz poisťovňa vymáha úhradu za poistnú udalosť od mňa. Dôvodom je, že som posunula svoje platby, a preto v novembri už nebola poistená, o čom som, samozrejme, nevedela. Upomienka na splnenie marčovej platby z roku 2016 mi neprišla, pretože ich posielajú len na konci roka, takže v mojom prípade mi príde až v júli 2017. Môže mi niekto poradiť, či sa už stretol s podobnou situáciou? Existuje nejaký spôsob, ako by som mohla riešiť túto udalosť v môj prospech? Ďakujem za radu. JK.

Odpoveď: Nezaplatené PZP a poistná udalosť

Každé motorové vozidlo musí byť kryté povinným zmluvným poistením zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Táto povinnosť platí od prvého do posledného dňa, kedy je vozidlo v evidencii motorových vozidiel. Ak dôjde k poistnej udalosti v období, v ktorom poistený mešká so splátkou, poisťovňa môže na základe nezaplateného poistného vymáhať čiastočné alebo aj úplné preplatenie škody.

Môžete poisťovňu požiadať o to, aby ste nemuseli hradiť celú škodu, ale nemusia Vám vyhovieť.

Trápi vás "Nezaplatené PZP a poistná udalosť" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Nezaplatené PZP a poistná udalosť (Správne právo)

Dobrý deň, Prišla mi výzva z jednej advokátskej kancelárie na zaplatenie zrejme nedoplatku. Usudzujem, že ide o jeden mesiac povinného zákonného poistenia vozidla (vozidlo bolo niekoľko mesiacov nepojazdné, preto som ho dočasne odhlásil), avšak toto je len moja úvaha, nakoľko kancelária to v texte neuvádza. Výzva mi prišla e-mailom, čo je nezvyčajné, keďže mi takéto výzvy vždy chodia v listinnej forme. Mimochodom, uvádzajú moju adresu, ktorú už sedem rokov nemám. Poisťovňa mi nové poistné zmluvy aj so všetkými dokladmi po opätovnej prihlásení vozidla posiela na moju aktuálnu adresu a to v listinnej forme, teda tu žiadne podozrenie byť nemôže. Nie som právnik, ale mám na pamäti, že e-mail nemá žiadnu právnu vážnosť, a teda nemožno požadovať platbu touto cestou. Zvýšené podozrenie mi vzbudzujú aj tým, že uvádzajú už dávno neplatnú adresu. Celá táto situácia mi pripadá nepochopitelná a mám o tom zmiešané pocity, preto by som očakával od Vás radu alebo vysvetlenie. Vopred Vám veľmi pekne ďakujem. S úctou a s prianím krásnych vianočných sviatkov. M.

Odpoveď: Nezaplatené PZP a poistná udalosť

(odpoveď odoslaná: 22.12.2022)

Dobrý deň, nepoznáme obsah emailu okrem skutočností, ktoré uvádzate v otázke, ale túto formu komunikácie a výzvy nepovažujeme za správnu.

Pokiaľ ste si splnili všetky povinnosti ohľadom dočasného odhlásenia motorového vozidla aj voči poisťovni predložením potrebných dokladov, potom nárok na úhradu poistného nie je dôvodný. Ak táto skutočnosť z emailu nevyplýva a sporná suma, ktorá je predmetom výzvy v emaile, bola splatná pred viac ako 3 rokmi, potom nárok na úhradu poistného je v zmysle § 101 Obč. zákonníka premlčaný, lebo nebol uplatnený podaním žaloby na súd v premlčacej dobe /v otázke neuvádzate kedy došlo k dočasnému odhláseniu motor. vozidla, resp. kancelária neuvádza právny dôvod výzvy k úhrade poistného/.

Vo veci odporúčam odpísať na email, aby Vás kancelária kontaktovala písomne s predložením všetkých relevantných dokladov na Vašu adresu.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Nezaplatené PZP a poistná udalosť (Správne právo)

Dobrý deň, potrebujem radu. Mali sme škodovú udalosť na ceste. Po šetrení sa ukázalo, že vinník nebol istý, či je auto už jeho a či má poistenie. Pri vypisovaní správy o nehode nastala neistota, ktorá prerušila proces. Účastníci sa teda dohodli, že vinník zistí, aký je skutočný stav jeho auta a potom sa to bude ďalej riešiť. Následne odcestoval na druhú stranu republiky. Medzitým sme zistili, že sa musíme obrátiť na Slovenskú kanceláriu poisťovateľov. Rád by som sa od Vás dozvedel, či je nutné, aby bola správa o nehode podpísaná aj vinníkom, keď sa ukázalo, že nemal poistenie a nevieme, či bude ochotný to riešiť prostredníctvom pošty. Ako dlho máme na to, aby sme sa obrátili na Slovenskú kanceláriu poisťovateľov? Ďakujem.

Odpoveď: Nezaplatené PZP a poistná udalosť

(odpoveď odoslaná: 07.01.2020)

Dobrý deň, podľa ust. zákona o povinnom zmluvnom poistení poistná udalosť sa oznamuje poisťovateľovi v lehote do 15 dní, ak poistná udalosť vznikla na území SR, a do 30 dní ak vznikla mimo územia SR.
Podľa § 24a/ cit. zákona platí :
"(1) Poškodený s trvalým pobytom alebo sídlom na území Slovenskej republiky má nárok na náhradné poistné plnenie z poistného garančného fondu (ďalej len „náhradné poistné plnenie"), ak
a)do troch mesiacov odo dňa oznámenia poškodeného o škodovej udalosti poisťovateľ alebo jeho likvidačný zástupca zodpovedný za náhradu škody neposkytol poškodenému písomné vysvetlenie k nárokom na náhradu škody alebo
b)poisťovateľ so sídlom v inom členskom štáte neurčil v Slovenskej republike likvidačného zástupcu zodpovedného za náhradu škody.
(3)Poškodený má právo uplatniť nárok na náhradu škody podľa odseku 2 proti kancelárii za rovnakých podmienok, za akých by mohol uplatniť nárok na náhradu škody proti poisťovateľovi podľa tohto zákona. 
(4) Podmienkou vzniku práva poškodeného na náhradu škody z poistného garančného fondu podľa odseku 2 písm. a) a f) je, že útvar Policajného zboru nehodu po jej vzniku zistil. Potvrdenie príslušného útvaru Policajného zboru, že škoda bola spôsobená prevádzkou nezisteného motorového vozidla, za ktorú zodpovedá nezistená osoba, je poškodený povinný predložiť kancelárii pri uplatnení nároku na náhradu škody."

Sme názoru, že vinník nehody Vás zavádzal, keďže priamo na stránke Slov. kancelárie poisťovateľov je možné zistiť, v ktorej poisťovni bolo MV poistené - link : https://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk.

Sme názoru, že SKP bude požadovať potvrdenie škodovej udalosti zo strany vinníka - škodcu.

Odporúčame uplatniť nárok priamo u SKP a doklady doložíte dodatočne.
 


Podotázka: Nezaplatené PZP a poistná udalosť (Správne právo)

Dobrý deň, mal som nehodu, keď kameň vyletel do môjho čelného skla a spôsobil jeho prasknutie. Vinník bol poistený a našťastie so mnou spolupracoval. Dodali sme všetky doklady o poškodení, avšak poisťovňa z vinníkovej strany tvrdila, že z mojej strany nebolo jednoznačne a bez akýchkoľvek pochybností preukázané, že k vzniku škody došlo prevádzkou motorového vozidla vinníka. Takáto bola ich odpoveď. Rád by som požiadal o radu, ako v tejto veci pokračovať, prípadne ako sa mám odvolať. Ďakujem a prajem pekný deň.

Odpoveď: Nezaplatené PZP a poistná udalosť

(odpoveď odoslaná: 14.12.2018)

Dobrý deň,

pokiaľ poisťovňa odmieta uznať škodu spôsobenú kameňom, ktorý vyletel v dôsledku prevádzky iného vozidla, potom je možné obrátiť sa na súd, kde bolo možné vykonávať dokazovanie. Najlepšie by bolo, ak by ste mali napr. videozáznam. Rovnako aj výpoveď vinníka je v tomto smere vhodná, teda ak vinník potvrdí, že skutočne išlo o kameň, ktorý vyletel spod jeho auta, prípadne by pomohlo napr. vyhlásenie spolujazdca (ak s Vami nejaký bol). Takisto je možné vykonať znalecké dokazovanie, či odborné posúdenie, ktoré by stanovilo, že išlo o škodu spôsobenú vymršteným kameňom. Problémom však môže byť preukázať to, že kameň vymrštilo práve auto dotyčného "vinníka". V týchto prípadoch existuje aj rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, ktorý jednoznačne povedal, že aj kameň, ktorý vyletí spod kolesa auta je škodovou udalosťou majúcou pôvod v prevádzke motorového vozidla (kameň by sa inak nehýbal). 

Škodu môžete žiadať aj priamo od škodcu, a to aj na súde.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nezaplatené PZP a poistná udalosť" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.