Máte
otázku?

Môže mi byť uložený trest odňatia slobody za nesplatenie pôžičky?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Prešov

Otázka: Môže mi byť uložený trest odňatia slobody za nesplatenie pôžičky?

Chcel by som sa opýtať. V roku 2015 som si v Česku zobral pôžičku, ktorú som neplatil. Dňa 12.2.2016 mi prišiel dopis s oznamením, že moja dlžná suma je 10 650 Kč. V dopise bol aj splátkový kalendár, ale nič som neplatil, keďže ešte študujem. Rád by som vedel, či ma môžu za nezaplatenie dlhu uväzniť. Mám v pláne splácať dlh po čiastkach, keď sa po skončení štúdia v roku 2017 zamestnám. Myslíte, že sa situácia môže dovtedy nejak vyvinúť a môžu ma uväzniť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môže mi byť uložený trest odňatia slobody za nesplatenie pôžičky?

Dobrý deň, samotné nesplnenie peňažného záväzku nie je trestným činom a nemôže Vám byť preto uložený žiadny trest v zmysle Trestného zákona. Uvedený záver je odrazom znenia čl. 17 Ústavy SR, podľa ktorého, nikoho nemožno pozbaviť slobody len pre neschopnosť dodržať zmluvný záväzok. Aj keď Vám pre nesplatenie pôžičky nehrozí trestné stíhanie, je pravdepodobné, že si Váš veriteľ bude vymáhať splnenie Vašej povinnosti súdnou cestou a následne po nadobudnutí vykonateľnosti súdneho rozhodnutia, prostredníctvom súdneho exekútora. V prípade, že ste v súčasnosti platobne neschopný, odporúčam Vám, aby ste sa pokúsili s veriteľom dohodnúť na odložení splatnosti Vašej pôžičky resp. na jej splácaní vo výške, ktorú Vám dovoľujú alebo budú dovoľovať Vaše majetkové pomery.

Trápi vás "Môže mi byť uložený trest odňatia slobody za nesplatenie pôžičky?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Môže mi byť uložený trest odňatia slobody za nesplatenie pôžičky? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, Môže ma niekto poslať do väzenia, ak neplatím pôžičku a nedokážem sa dohodnúť na splátkach?

Odpoveď: Môže mi byť uložený trest odňatia slobody za nesplatenie pôžičky?

(odpoveď odoslaná: 04.01.2022)

Dobrý deň,  ako sme už uviedli v mnohých našich odpovediach, podľa čl. 17 Ústavy SR platí, že nikoho nemožno pobaviť slobody len z dôvodu, že nie je schopný dodržať svoj zmluvný záväzok.

V otázke uvádzate, že veritel /nevieme kto/ sa nechce dohodnúť na splátkach.

Podstatné vo Vašom prípade je to kedy a koľko ste si požičali, kto je veriteľom, koľko ste doteraz uhradili, a od kedy ste v omeškaní s platením splatnej splátky. Platí v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka všeobecná oremlčacia doba 3 roky, ktorá plynie od dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.

Neodporúčame vec uponáhľať tým, že podpíšete dohodu o splátkach, resp. dohodu o zrážkach zo mzdy, prípadne uznanei dlhu, lebo by ste mohli uznať premlčaný dlh.

Odporúčam poradu u advokáta, aby preštudoval Vaše doklady.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Môže mi byť uložený trest odňatia slobody za nesplatenie pôžičky? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, či si môžem podať osobný bankrot, keďže sa nachádzam v sitauácii s veľkými dlhmi. Momentálne som dlhodobo nezamestnaná, a problémy sa mi kopia z každej strany. Moje dlhy nešli do exekúcie, ale neustále ma obťažujú písomné upomienky a hovorové hrozby, že ma podajú na súd. Neviem, ako ďalej postupovať, ako si poradiť s touto situáciou. Prosím o radu, ako a kde mám podať žiadosť o osobný bankrot a či v mojom prípade môžem počítať s 100-percentnou úspešnosťou.

Odpoveď: Môže mi byť uložený trest odňatia slobody za nesplatenie pôžičky?

(odpoveď odoslaná: 24.03.2021)

Dobrý deň,
podmienky osobného bankrotu stanovuje zákon o konkurze a reštrukturalizácii, z ktorého okrem iných vyplýva, že by ste museli byť v exekúcii.

V otázke uvádzate, že Vám stále vyvolávajú a píšu. Zrejme ste si požičali peniaze v nebankovej spoločnosti a ich strany sú predmetné telefonáty.

Tu je podstatné to, kedy a koľko ste si požičali, koľko ste uhradili spolu bez ohľadu na istinu a úroky, ako aj to, od kedy ste v omeškaní so zročnou splátkou. Platí všeob. premlčacia doba 3 roky v zmysle ust. par. 101 Obč. zákonníka. Na internete nájdete množstvo rozsudkov, v ktorých súd vyhlásil zmluvy o spotreb. úvere/pôžičke za neplatné pre rozpor s ust. Obč. zákonníka a ust. zákonov o ochrane spotrebiteľa. Nebankovým spoločnostiam, bankám prípadne vymáhačským spoločnostiam nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy.

Napíšte podrobnejšie o dlhoch, teda kedy a koľko ste si požičali a od kedy ste v omeškaní. Je možné aj to, že dlh je premlčaný.

 


Podotázka: Môže mi byť uložený trest odňatia slobody za nesplatenie pôžičky? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem si požičať peniaze v zahraničí, konkrétne vo Veľkej Británii. Zaujíma ma, čo by sa mohlo stať, ak by som sa po tom presťahoval späť na Slovensko a nebol by som schopný ďalej splácať túto pôžičku. Môže ma to stáť exekúciu, zákaz vstupu do danej krajiny, alebo dokonca uväznenie? Ďakujem.

Odpoveď: Môže mi byť uložený trest odňatia slobody za nesplatenie pôžičky?

(odpoveď odoslaná: 09.07.2020)

Dobrý deň,

 

v Anglicku funguje úplne iný (angloamerický) právny systém. U nás napríklad platí, že nikto nemôže byť zbavený osobnej slobody pre neschopnosť plniť záväzok. Iné by ale bolo, ak by dlžník už v čase vzniku záväzku vedel, že plniť nebude. V takom prípade už by mohlo ísť o trestný čin.

 

Každopádne ak budete dlžníkom v Anglicku, tak po Vašom presťahovaní sa na Slovensku aj naďalej existujú možnosti, ako dlh od Vás vymáhať. Upravujú to predpisy medzinárodného práva súkromného a procesného.

 

Zákaz vstupu do krajiny alebo odňatie slobody len pre neschopnosť dodržať záväzok ale nepredpokladám. Pre úplnosť by ale bolo vhodné vec konzultovať aj s tamojším právnikom.

 


Trápi vás "Môže mi byť uložený trest odňatia slobody za nesplatenie pôžičky?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môže mi byť uložený trest odňatia slobody za nesplatenie pôžičky? (Vymáhanie pohľadávok)

Môže mi byť uložený trest odňatia slobody, ak mám podmienečný trest pod dohľadom probácie a súdny príkaz na zaplatenie dlhu voči Sociálnej poisťovni? Splácam, ako môžem, po 20 eurách alebo po 100 eurách, no nie každý mesiac. Mám tam už niekoľko splátok a naďalej splácam. Probačný dohľad som neporušila.

Odpoveď: Môže mi byť uložený trest odňatia slobody za nesplatenie pôžičky?

(odpoveď odoslaná: 17.12.2018)

Dobrý deň,

neplnenie si záväzkových povinností, napr. nesplácanie dlhu, či jeho splácanie v minimálnej výške nie sú trestným činom, a teda za ne nemôžete byť trestne stíhaný. Na druhej strane, ak ide o súdom uloženú povinnosť v trestnom rozkaze, či rozsudku, mali by ste túto povinnosť splniť, pretože na konci skúšobnej doby bude súd rozhodovať o tom, či ste sa osvedčili a tam bude skúmať, či ste splnili aj povinnosti uložené súdom. Ak si túto povinnosť nesplníte, mohlo by to mať pre Vás negatívne dôsledky v tom, že súd rozhodne, že ste sa neosvedčili a trest vykonáte. Preto odporúčam odkomunikovať aspoň s poisťovňou splátkový kalendár, aby videli, že máte ochotu dlh zaplatiť, ale Vám to nedovoľuje situácia. Dlh však odporúčam určite odporúčam splatiť, najlepšie čo najskôr.


Podotázka: Môže mi byť uložený trest odňatia slobody za nesplatenie pôžičky? (Vymáhanie pohľadávok)

Prosím o radu. Mám úver 15000, avšak prestala som pracovať kvôli zdravotným dôvodom a posledné 3-4 roky ho už neplatím. Nepodarilo sa mi dohodnúť splátkový kalendár. Môže mi byť uložený trest odňatia slobody? Aktuálne som v zahraničí a snažím sa šetriť, aby som mohla naraz uhradiť väčšiu sumu.

Odpoveď: Môže mi byť uložený trest odňatia slobody za nesplatenie pôžičky?

(odpoveď odoslaná: 09.07.2018)

Dobrý deň,

neplatenie dlhu, či platobná neschopnosť nie je trestným činom. O trestný čin by sa mohlo napr. jednať, ak by ste uviedli veriteľa do omylu v tom, že spĺňate podmienky na poskytnutie úveru a vylákali tak od neho peniaze. Samotné neplatenie však nie je trestné. Vystavujete sa však riziku súdneho konania a následne aj exekúcie, kde exekútor bude s najväčšou pravdepodobnosťou vymáhať okrem istiny a zmluvných úrokov aj úrok z omeškania a trovy súdneho konania. Odporúčam otvorene komunikovať s bankou a platiť, ak sa dá pravidelne.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Môže mi byť uložený trest odňatia slobody za nesplatenie pôžičky? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. V našej rodine máme problém s matkou, ktorá si berie pôžičky na svojho postihnutého manžela s invalidným dôchodkom. Snažíme sa jej to vymluviť a v mnohých prípadoch sme nútení po nej uhrádzať dlžoby za zdravotné poistenie či požičané peniaze, ktoré si vzala od rodinných známych. Keďže je manžel našej matky v pokročilom veku a matka nebude môcť pôžičky splácať z jeho dôchodku, obávame sa, že sa dostane do situácie, keď budeme musieť tieto pôžičky splácať my, jej deti. Naša matka neprijíma naše argumenty a preto sme už uvažovali o tom, že si vezmeme ďalšiu pôžičku na splatenie jej dlhov, ktorá by sa zatiaľ splácala z manželovho dôchodku. Matka žije spolu s manželom len z jeho dôchodku a s čiastkou 400 eur, ktorú dostávajú, už nedokáže uhrádzať ani elektriku, nehovoriac o ďalších dlhoch. Veľkú časť peňazí navyše míňa na cigarety. Existuje možnosť zbaviť našu matku svojprávnosti, aby nemohla vyberať manželov dôchodok ani brať ďalšie pôžičky? Je nutné, aby sme jej finančnú situáciu riešili my, inak budeme v budúcnosti musieť znášať ešte väčšie následky jej nezodpovedného konania. Ďakujeme za vašu radu.

Odpoveď: Môže mi byť uložený trest odňatia slobody za nesplatenie pôžičky?

(odpoveď odoslaná: 14.03.2016)

Dobrý deň, v zásade možno zaväzovať iného len na základe zmluvného splnomocnenia, zákonného zastúpenia alebo rozhodnutia súdu (opatrovníctvo). Ak to nie je ani jeden z uvedených prípadov, nemôže Vaša matka platne uzatvárať zmluvy o pôžičke v mene svojho manžela. Nemáte ani dôvod sa domnievať, že v prípade neplatenia záväzkov, budete tieto povinní hradiť Vy, resp. Vaši príbuzní. Za splnenie zmluvnej povinnosti zodpovedá len osoba, ktorá sa na ňu zaviazala a to len svojim majetkom. V konaní o obmedzení alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony, Vám môže súd ako navrhovateľovi uložiť, aby ste do primeranej lehoty predložili lekárske vysvedčenie o duševnom stave vyšetrovaného. Ak sa v tejto lehote nepredloží lekárske vysvedčenie, súd zastaví konanie.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Môže mi byť uložený trest odňatia slobody za nesplatenie pôžičky?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.