Máte
otázku?

Ako riešiť napadnutie a vyhrážanie sa?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Prešov

Otázka: Ako riešiť napadnutie a vyhrážanie sa?

Dobrý deň, ex-priateľ mojej priateľky ma prvýkrát napadol v októbri, keď nečakane prišiel a uderil ma päsťou do hlavy. Následne som sa len bránil, takže už viac mi nič nespravil. Po tom, ako ma uderil, mi vyhrážal sa, že ma zabije. Mám aj svedkov, no neprikladal som tomu veľký význam, pretože som veril, že sa už neobjaví. Včera v noci som bol s priateľkou vonku, on prišiel a znova ma napadol a ušiel. Navyše, obťažoval moju priateľku. K incidentu došlo na námestí, takže existuje aj kamerový záznam. Ako by som mal postupovať? Obávam sa, že vyhrážky začínajú naberať reálny smer.

Odpoveď: Ako riešiť napadnutie a vyhrážanie sa?

Dobrý deň, pre skutky, ktoré sa Vám stali, podajte čo najskôr, trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu Výtržníctva. Podľa § 364 Trestného zákona sa tohto prečinu dopustí ten, kto sa dopustí slovne alebo fyzicky, verejne alebo na mieste verejnosti prístupnom hrubej neslušnosti alebo výtržnosti najmä tým, že napadne iného. Odporúčam Vám v trestnom oznámení uviesť taktiež obsah vyhrážok, ktoré Vám adresoval a taktiež označiť všetky dôkazné prostriedky, najmä prítomných svedkov, resp. kamerový systém, ktoré môžu slúžiť pre objasnenie veci v trestnom konaní.

Trápi vás "Ako riešiť napadnutie a vyhrážanie sa?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako riešiť napadnutie a vyhrážanie sa? (Trestné právo)

Dobrý deň, Stala sa mi taká situácia, že brat môjho priateľa ma nečakane napadol na ulici kvôli nejakým nezhodám medzi nami. Rada by som vedela, čo mám urobiť, aby sa to neopakovalo a mohla byť bez obáv, keď som sama. Brat môjho priateľa býva blízko nás. Ďakujem.

Odpoveď: Ako riešiť napadnutie a vyhrážanie sa?

(odpoveď odoslaná: 30.09.2022)

Dobrý deň,
uvedená situácia nie je ľahká. Mohlo by ísť o trestný čin ublíženia na zdraví alebo nebezpečného vyhrážania. Skutkové podstaty v zmysle § 156 ods. 1 Trestného zákona:

Kto inému úmyselne ublíži na zdraví, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až dva roky.

Čo si treba predstaviť pod pojmom ublíženie na zdraví upravuje § 123 ods. 2 Trestného zákona:

Ublížením na zdraví sa na účely tohto zákona rozumie také poškodenie zdravia iného, ktoré si objektívne vyžiadalo lekárske vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie, počas ktorého bol nie iba na krátky čas sťažený obvyklý spôsob života poškodeného.

Nebezpečné vyhrážanie máme upravené v § 260 ods. 1 Trestného zákona:

Kto sa inému vyhráža smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
 
Ak by konanie Vami uvedenej osoby napĺňalo niektorú z týchto skutkových podstát, tak je potrebné podať trestné oznámenie na polícií alebo prokuratúre. Ak jeho konanie tieto podstaty nenapĺňa, tak potom pôjde o priestupok za ktorý mu môže byť uložená pokuta. 
 
Aby sa daná situácia neopakovala je tiež možné podať návrh na nariadenie neodkladného opatrenia v ktorom môže súd danej osobe nariadiť osobe niektoré z nasledovných povinností, aby v zmysle § 325 ods. 2 Civilného sporového poriadku:
 
e) nevstupovala dočasne do domu alebo bytu, v ktorom býva osoba, vo vzťahu ku ktorej je dôvodne podozrivá z násilia,
 
f) nevstupovala alebo iba obmedzene vstupovala do domu alebo bytu, na pracovisko alebo iné miesto, kde býva, zdržiava sa alebo ktoré pravidelne navštevuje osoba, ktorej telesnú integritu alebo duševnú integritu svojím konaním ohrozuje,
 
g) písomne, telefonicky, elektronickou komunikáciou alebo inými prostriedkami úplne alebo čiastočne nekontaktovala osobu, ktorej telesná integrita alebo duševná integrita môže byť takým konaním ohrozená,
 
h) sa na určenú vzdialenosť nepribližovala alebo iba obmedzene približovala k osobe, ktorej telesná integrita alebo duševná integrita môže byť jej konaním ohrozená.
 
Týmto spôsobom sa dá docieliť, aby sa k Vám daná osoba nemohla priblížiť. 

4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako riešiť napadnutie a vyhrážanie sa? (Trestné právo)

Ako postupovať v prípade, keď mi vlastná matka dlží väčšiu sumu peňazí, na ktorú som ju upozornila a ona reagovala slovnými urážkami a vyhrážkami fyzickým napadnutím? Je možné podať trestné oznámenie? Ďakujem.

Odpoveď: Ako riešiť napadnutie a vyhrážanie sa?

(odpoveď odoslaná: 01.08.2019)

Dobrý deň,

V zmysle ustanovenia § 360 Trestného zákona sa trestného činu Nebezpečného vyhrážania dopustí ten, kto sa inému vyhráža smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou a to takým spôsobom, že to môže u neho vzbudiť dôvodnú obavu.

Pokiaľ vám vyhrážanie sa zo strany vašej matky objektívne spôsobilo dôvodnú obavu o vaše zdravie alebo život, máte právo podať trestné oznámenie.

Trestné oznámenie sa spravidla podáva na príslušnom obvodnom oddelení policajného zboru alebo na príslušnej okresnej prokuratúre.

Ak sa chcete domôcť svojich peňazí a dlžník vám ich nechce dobrovoľne vrátiť, máte takisto právo podať žalobu s návrhom na vydanie platobného rozkazu. V súčastnosti je kauzálne príslušným súdom na predmetnú druh konaní Okresný súd Banská Bystrica.    


Podotázka: Ako riešiť napadnutie a vyhrážanie sa? (Trestné právo)

Dobrý deň, moja staršia dcéra v súčasnosti vede súdny spor s bývalou manželkou svojho priateľa. Táto pani a jej druh sa vo svojom správaní posunuli príliš ďaleko a ak majú možnosť, ubližujú aj mojej štrnásťročnej dcére. Svoje útoky realizujú slovnou agresiou a vyhrážkami súdnymi konaniami. Do súboja sa nedávno pridal aj jej partner, vyhrážajúc sa slovami "nepozeraj na mňa, lebo uvidíš, a se… ma". Nedávno bolo mojej dcére doručené predvolanie na súdne pojednávanie ako svedkyňu. Dcéra sa týchto ľudí bojí a od začiatku tohto sporu sa u nej začali objavovať zdravotné problémy, na ktoré je aj liečená. Chcem sa spýtať, či mám možnosť podať trestné oznámenie na tieto osoby. Mám tiež možnosť požiadať súd, aby upustil od vypočúvania mojej maloleté dcéry? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako riešiť napadnutie a vyhrážanie sa?

(odpoveď odoslaná: 15.07.2019)

Dobrý deň,

daná osoba by sa svojím konaním mohla dopustiť trestného činu nebezpečného vyhrážania. V zmysle ustanovenia § 360 ods. 1 sa osoba, ktorá sa inému vyhráža smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok

Ak by páchateľovi bolo preukázané, že spáchal vyššie uvedený trestný čin verejne, mohol by mu byť uložený aj prísnejší trest odňatia slobody. V zmysle príslušných ustanovení trestného zákona je trestný čin spáchaný verejne, ak sa ho páchateľ dopustil pred viac ako dvoma súčasne prítomnými osobami.

Ak si myslíte, že konanie osoby by mohlo napĺňať skutkovú podstatu predmetného trestného činu, máte právo podať trestné oznámenie. Trestné oznámenie môžete podať na príslušnom obvodnom oddelení policajného zboru alebo na príslušnej okresnej prokuratúre.

Pri písaní trestného oznámenia je nevyhnutné mať na zreteli, že aj oznamovateľ trestného činu sa môže podľa § 345 ods. 1 dopustiť trestného činu krivého obvinenia a konkrétne v prípade ak iného lživo obviní z trestného činu v úmysle privodiť mu trestné stíhanie. 

Vypočutie dcéry súd nariadil, pretože je potrebné ju v konaní vypočuť, najmä z hľadiska dokazovania. Môžete však požiadať, aby sa výsluch konal v neprítomnosti osôb, ktorých sa bojí. Strach by mohol skresliť výpoveď vašej maloletej dcéry. Pri výsluchu môže byť prítomný zástupca orgánu sociálnoprávnej kurately a sociálnych vecí, prípadne, prípadne kolízneho opatrovníka alebo sa výsluchu zúčastní i psychológ ( najmä trestné konanie). Uvedené samozrejme závisí od toho o aké konanie ide, či o civilné alebo už trestnoprávne. 

Súd môžete požiadať, aby dcéra bola vypočutá bez prítomnosti verejnosti, taktiež z dôvodu, že môže dôjsť k skresleniu výsluchu z dôvodu strachu z určitých ľudí (dôvody hodné osobitného zreteľa).


Trápi vás "Ako riešiť napadnutie a vyhrážanie sa?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako riešiť napadnutie a vyhrážanie sa? (Trestné právo)

Dobrý deň, čelím problému vo svojej dedine, kde ma rómski spoluobčania ohrozujú fyzickým násilím len preto, že som sa na nich pozrel. (Nie, nežartujem.) Vyhrážajú sa mi rôznymi spôsobmi: hovoria veci ako "dokopeme ťa", "pošlem na teba niekoho", "bodnem ti nôž do krku". Existuje nejaké riešenie? Som ešte neplnoletý. Je možné podať anonymné oznámenie? Nechcem mať problémy z toho, že by na mňa niekto poslal inú osobu. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako riešiť napadnutie a vyhrážanie sa?

(odpoveď odoslaná: 07.09.2018)

Dobrý deň, ak sa Vám takýmto spôsobom vyhrážajú a vo Vás to vzbudilo dôvodnú obavu o život alebo zdravie, za určitých okolností sa mohli dopustiť spáchania trestného činu nebezpečného vyhrážania. Trestné oznámenie je možné podať aj anonymne, avšak vzhľadom na charakter skutku by aj s anonymizáciou páchatelia zistili, kto bol oznamovateľ. Na druhej strane je potrebné tiež uviesť, že v takýchto prípadoch je zriedkavé, že policajti začnú vo veci trestné stíhanie (kým nejde o vyhrážanie sa preukázateľným spôsobom alebo pred svedkami). Policajti však podozrivých vo väčšine prípadov predvolajú na výsluch. Tento výsluch na mnohých zapôsobí, že od vyhrážania upustia, nakoľko nechcú mať problémy s políciou. Tzn. že dosiahnutie Vášho cieľa (aby sa Vám prestali vyhrážať) je možné aj bez toho, aby bola táto vec vyšetrovaná a páchateľom uložený trest.


Podotázka: Ako riešiť napadnutie a vyhrážanie sa? (Trestné právo)

Dobrý deň, zdá sa, že jej vadí, že som sa odsťahoval so svojou manželkou a teraz len riešime, že tie pôžičky musíme splácať.

Odpoveď: Ako riešiť napadnutie a vyhrážanie sa?

(odpoveď odoslaná: 30.09.2017)

Dobrý deň,

ako som uviedol, v predošlej odpovedi, pokiaľ jej Váš príspevok, ktorý jej posielate pokrýva výšku splátky pôžičky, ktorú platí namiesto Vás, potom by nemohla namietať, že sa na jej úkor obohacujete. Bolo by však vhodné pouvažovať o tom, že budete pôžičku splácať priamo Vy. Mohlo by sa totiž stať, že prestane pôžičku splácať, a pokiaľ je pôžička na Vaše meno, veriteľ by ju vymáhal od Vás a nie od nej.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Ako riešiť napadnutie a vyhrážanie sa? (Trestné právo)

Dobrý deň, moja matka mi vyhráža, že ma dá na súd, pretože platí moje pôžičky. Tieto činia 100 eur, no ja jej zároveň každý mesiac posielať 6000 korún na účet.

Odpoveď: Ako riešiť napadnutie a vyhrážanie sa?

(odpoveď odoslaná: 15.06.2017)

Dobrý deň,

nie je mi celkom zrejmé, v čom konkrétne by ste potrebovali poradiť, pokúsim sa teda aspoň všeobecne. Ak prispievate matke na účet sumou 6000 Kč a ona zároveň namiesto Vás platí pôžičky v hodnote 100 eur, je potrebné ešte zvážiť, či za Vás platí ešte niečo iné (stravu, energie a podobne). Ak suma 6000 Kč postačuje na úhradu všetkých Vašich nákladov, ktoré za Vás platí matka, vrátane pôžičky, potom by na súde zrejme neuspela, pretože by ste mohli namietať, že ste jej prostriedky na splácanie dali, a preto z Vašej strany nedochádza k bezdôvodnému obohateniu. V tejto chvíli však ide len o moju hypotetickú odpoveď, keďže nepoznám bližšie súvislosti.


Trápi vás "Ako riešiť napadnutie a vyhrážanie sa?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako riešiť napadnutie a vyhrážanie sa? (Trestné právo)

Dobrý deň. Bývam v trojizbovom byte s mojou sestrou, jej dcérou, priateľom, mamou, mojou ženou a dvomi mojimi deťmi. Byt je zapísaný na moju sestru, ktorá nám stále vyhráža, že nás vyhodí na ulicu. Táto situácia pretrváva už dlhší čas. Nemám sa kam presťahovať, pretože nie som finančne dostatočne zabezpečený. Zapísanie bytu na sestru vykonal nebohý otec bez môjho vedomia kvôli dlhu na byte. Ja som sa nemohol spoľahnúť na úver na zaplatenie tohto dlhu, pretože mi ho žiadna banka nedala vzhľadom na moje existujúce dlhy. Moja sestra preto na byt vzala hypotekárny úver. Odvtedy sa tu všetko zmenilo - vyhrážky atď. Táto situácia ma veľmi vyčerpáva, už som aj zháňal iné bývanie, napríklad sociálny byt, no neúspešne. Celý nájom musím platiť sám a ešte k tomu musím peniaze odovzdávať mojej sestre, inak nás vyhodí na ulicu. Chcel by som sa spýtať, či má právo nás vyhodiť a ako sa stáť v tejto situácii. Existuje vôbec nejaké riešenie? Za kladnú odpoveď Vám vopred ďakujem. S pozdravom.

Odpoveď: Ako riešiť napadnutie a vyhrážanie sa?

(odpoveď odoslaná: 03.03.2017)

Dobrý deň, vzhľadom na to, že výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti je Vaša sestra a v prípade, že Vy nemáte s ňou uzatvorenú žiadnu nájomnú zmluvu má zo zákona právo požadovať, aby ste svoju nehnuteľnosť opustili. V prípade, že máte s ňou podpísanú nájomnú zmluvu na užívanie bytu za určitých okolností Vám prináleží právo na zabezpečenie náhradného bývania. Ak nemáte má právo podať proti Vám žalobu o vypratanie nehnuteľnosti. Násilným spôsobom Vás z nehnuteľnosti svojpomocne vyhodiť nemôže. V súdnom konaní o vypratanie nehnuteľnosti súd prihliada aj na záujmy maloletých detí. Tzn. že súd bude komparovať vlastnícke právo majiteľky s právom na obydlie a zdravý vývoj maloletých detí. Súd bude skúmať, či ste alebo nie ste schopný zabezpečiť náhradné bývanie a či nariadením vypratania nehnuteľnosti nebude spôsobená väčšia ujma než je právo vlastníka na užívanie nehnuteľnosti.


Podotázka: Ako riešiť napadnutie a vyhrážanie sa? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som požiadať o radu. Som už tri roky rozvedená. Byt som si kúpila ešte pred tým, ako som sa vydala. Zhromaždila som si nejaké úspory, požičala som si od rodiny a vzala som si hypotekárny a spotrebný úver. Približne po roku od rozvodu začal môj bývalý manžel naliehať, aby som mu vyplatila určité peniaze z bytu. Dostala som dokonca aj list od právnika, kde bola uvedená konkrétna suma. Začala som vyšetrovať, prečo po mne žiada práve túto sumu. Zistila som, že môj exmanžel má naozaj veľké dlhy a niekoľko exekúcií. Už keď som si byt kupovala, bol zadlžený a vzal si úver zo stavebnej sporiteľne, aby si mohol dlhy poplatiť. Svojim rodičom povedal, že tieto peniaze mi dal na kúpu bytu. List od právnika som ignorovala. Približne rok bolo ticho, ale potom začal môj bývalý manžel znovu na mňa tlačiť. Píše mi, volá mi, vulgárne mi nadáva a vyhráža sa mi, ba dokonca aj tomu, s kým sa stretávam, že nás navštívi v nemocnici. Je to až neúnosné. Mohli by ste mi prosím poradiť, čo by som mala v takomto prípade urobiť? Aké právne kroky by som mohla podniknúť? Ďakujem.

Odpoveď: Ako riešiť napadnutie a vyhrážanie sa?

(odpoveď odoslaná: 27.02.2017)

Dobrý deň, pokiaľ sa Vám exmanžel vyhráža a je to naozaj neúnosné, potom podajte trestné oznámenie

 Mali by ste však mať aspoň nejaký dôkaz o tom, že to robí. Stačí sms alebo čestné vyhlásenie nejakého svedka.

Toto by ho mali zastaviť.


Podotázka: Ako riešiť napadnutie a vyhrážanie sa? (Trestné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, na koho by som sa mala obrátiť a ako by som mala formulovať trestné oznámenie v prípade výhražných telefonátov, ktoré sa neustále opakujú z dvoch čísel. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako riešiť napadnutie a vyhrážanie sa?

(odpoveď odoslaná: 22.01.2017)

Dobrý deň, výhražné telefonáty, SMS správy, prípadné iný spôsob vyhrážania môžete nahlásiť na najbližšom orgáne PZ SR. V prípade telefonátov však býva problém preukázanie vyhrážania (ak ich nemáte nahraté). SMS správy alebo e-maily je možné vytlačiť a predložiť policajtom ako fyzický dôkaz, ale obsah telefonátu im môžete iba zreprodukovať. V oznámení o podozrení zo spáchania trestného činu je potrebné podrobne uviesť, kedy, v akých intervaloch a najmä čoho sa telefonáty týkajú. Následne po Vašom oznámení začnú orgány činné v trestnom konaní konať z úradnej povinnosti a preveria, či konanie neznámych páchateľov napĺňajú znaky skutkovej podstaty nebezpečného vyhrážania. O každom ich ďalšom kroku Vás budú orgány informovať.


Trápi vás "Ako riešiť napadnutie a vyhrážanie sa?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako riešiť napadnutie a vyhrážanie sa? (Trestné právo)

Chcel by som vás poprosiť o radu. Včera som sa pobil s Rómom, ktorý zaútočil na mňa. Trikrát som ho udrel a zložil ho na zem. Potom som mu povedal, aby sa upokojil, no on začal po mne nadávať. Odišiel som preč. Ešte vraj som zrazil na bicykli jeho malého brata, ale ja o ničom neviem a ani si nepamätám, že by som niečo také urobil. Teraz ma celá jeho rodina vyhráža, že ma zabije. On má 22 rokov a ja mám 15. Teraz to ľutujem, čo som urobil. Čo by som podľa vás mal robiť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako riešiť napadnutie a vyhrážanie sa?

(odpoveď odoslaná: 18.01.2017)

Dobrý deň, vzhľadom na to, že nepoznám všetky konkrétne okolnosti skutku, nemôžem vylúčiť, že ste sa aj Vy mohli dopustiť protiprávneho konania. Je však možné predpokladať, že ste mohli konať v nutnej obrane, čo ale bude nutné riadne dokázať v trestnom konaní. Konanie druhej osoby, proti ktorej ste zakročili, možno podriadiť pod viaceré skutkové podstaty uvedené v Trestnom zákone (TZ) resp. v zákone o priestupkoch. Z hľadiska možnosti vzniku trestnoprávnej zodpovednosti možno uvažovať nad spáchaním trestných činov Výtržníctva v zmysle § 364 TZ alebo Nebezpečného vyhrážania podľa § 360 TZ. Pred podaním trestného oznámenia Vám však odporúčam konzultáciu s advokátom, aby skutkové okolnosti, ktoré uvediete v trestnom oznámení, nesvedčili viac o Vašom protiprávnom konaní.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako riešiť napadnutie a vyhrážanie sa?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.