Máte
otázku?

Môže exekútor zabaviť dom?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Nezaradené, Banská Bystrica

Otázka: Môže exekútor zabaviť dom?

Dobrý deň. Môj otec, dlhodobo trpiaci alkoholizmom a odmietajúci liečbu, si zobral bezúčelový úver vo výške 3000 EUR, ktorý ešte nesplatil. Navyše si zobral ďalší úver vo výške 7000 EUR, ktorý už nebude schopný splatiť. Žijeme v dome - ja s mamou na prízemí a otec na poschodí. Rodičia nie sú rozvedení. Ak by sa začalo exekučné konanie, má exekútor právo zabaviť náš dom, ktorý rodičia nadobudli dedičstvom od otcovej matky? A má právo zabaviť aj moje osobné veci, ako napríklad počítač, notebook, tlačiareň atď., ktoré som si ako študentka zakúpila sama a potrebujem ich? Mohlo by exekučné konanie nejako ovplyvniť mňa a moju mamu? Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Môže exekútor zabaviť dom?

Dobrý deň

podľa § 147 ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník: ”1) Pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.” Neviem ako je to s nehnuteľnosťou, pretože vravíte, že ju nadobudli na základe dedičstva po otcovej matke. Je nutné poznamenať, že zdedené veci nepatria do BSM, teda tvoria výnimku. Je možné, že nehnuteľnosť majú v podielovom spoluvlastníctve, prípadne je vlastníkom len otec. Samozrejme exekútor môže sadnúť na nehnuteľnosť. Čo sa týka osobných vecí, exekútorský poriadok vymenúva veci, ktoré nepodiehajú exekúcii.

 

 

Trápi vás "Môže exekútor zabaviť dom?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Môže exekútor zabaviť dom? (Nezaradené)

Dobrý večer. Mám dlh vo výške 20 000 eur kvôli dopravnej nehode. Chcem sa opýtať, nemám žiadny nehnuteľný majetok. Dom, v ktorom mám trvalý pobyt, je majetkom mojej matky. Podlieha tento dom exekúcii? Ďakujem.

Odpoveď: Môže exekútor zabaviť dom?

(odpoveď odoslaná: 21.12.2018)

Dobrý deň,

exekútor môže postihnúť len majetok dlžníka (povinného). Ak nie ste ani len spoluvlastníkom nehnuteľnosti, nemôže exekútor tento dom kvôli Vášmu dlhu zabaviť. Mohol by však prísť na danú adresu a urobiť súpis Vášho hnuteľného majetku.


Podotázka: Môže exekútor zabaviť dom? (Nezaradené)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, aký postup mám zvoliť po tom, čo mi polícia odobrala pol roka používaný mobilný telefón s tým, že je kradnutý. Telefón som kupoval cez eshop a mám k tomu faktúru aj potvrdenie objednávky. Je možné si vymáhať vrátenie peňazí? Ak áno, akou cestou?

Odpoveď: Môže exekútor zabaviť dom?

(odpoveď odoslaná: 08.05.2017)

Dobrý deň,

na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

Podľa ust. TP  kto má pri sebe vec dôležitú pre trestné konanie, je povinný ju na vyzvanie predložiť policajtovi, prokurátorovi alebo súdu; ak ju treba na účely trestného konania zaistiť, je povinný vec na vyzvanie týmto orgánom vydať, o čom predpokladáme, že bola spísaná riadna zápisnica.

Je potrebné, aby ste si v trestnom konaní uplatnil nárok na náhrad škody.   Podľa ust. § 46 Trest. poriadku : Poškodený, ktorý má podľa zákona proti obvinenému nárok na náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená trestným činom, je tiež oprávnený navrhnúť, aby súd v odsudzujúcom rozsudku uložil obžalovanému povinnosť nahradiť túto škodu; návrh musí poškodený uplatniť najneskoršie do skončenia vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania. Z návrhu musí byť zrejmé, z akých dôvodov a v akej výške sa nárok na náhradu škody uplatňuje."

Keďže sa jedná o eshop, je pravdepodobné, že poškodených ako ste Vy, bude viac a v zmysle ust. TP bude ustanovený spoločný zástupca pre poškodených /"Sudca pre prípravné konanie na návrh prokurátora ustanoví opatrením v prípravnom konaní na výkon týchto práv spoločného zástupcu poškodených, spravidla niektorého z poškodených po jeho predchádzajúcom súhlase."/ . Vo veci môžete navrhnúť  zaistenie majetku obvineného za  podmienok dľa zákona / § 50 TP/.

V prípade, že by Váš nárok v trestnom konaní nebol priznaný, môžete si ho uplatniť v občianskom súdnom konaní.

Výzvu k úhrade Vám spôsobenej škody môžete zaslať aj teraz tomu  od koho ste tovar kúpil.

V nadväznosti na vyššie uvedené je dôležité uviesť, že ak poškodený uplatnil v trestnom konaní nárok na náhradu škody spôsobenej mu trestným činom a v tomto začatom konaní riadne pokračoval, premlčacia lehota sa zastaví a v priebehu tohto konania neplynie. Po skončení trestného stíhania, v ktorom nedošlo k uloženiu povinnosti nahradiť uplatnenú škodu a poškodený bol vyrozumený o skončení stíhania, beh premlčacej doby pokračuje /R 31/1974 NS SR zn. 5 Cz 27/83, R 29/1985/.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Môže exekútor zabaviť dom?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava