Máte
otázku?

Mám nárok na byt po smrti matky?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Banská Bystrica

Otázka: Mám nárok na byt po smrti matky?

Dobrý deň. Chcela by som sa informovať. Moja matka sa dvakrát vydala, ale jej manžel ma neadoptoval. Žili u jeho matky a keď tá zomrela, byt prešiel na jej synov. Jeden z nich sa však dedičstva vzdal. Byt nadobudli počas manželstva. Nedávno mi zomrela aj mama. Mám nárok na byt alebo na jeho časť, aj keď v liste vlastníctva je uvedený iba mamin manžel? Ďakujem.

Odpoveď: Mám nárok na byt po smrti matky?

Dobrý deň. 

Ďakujeme za Vašu otázku a zasielame Vám nasledovné stanovisko:

 

Z Vami uvádzaných informácií máme za to, že byt bol vo výlučnom vlastníctve manžela Vašej matky, Vy ste s nimi nebývala v spoločnej domácnosti a Vaša mama nezanechala závet.

 

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je v súlade s ust. § 143 zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka (ďalej len „Občiansky zákonník“) všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

 

Z citovaného ustanovenia Občianskeho zákonníka vyplýva, že veci nadobudnuté počas manželstva v rámci dedičského konania nepatria do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a teda Vaša matka nemala žiaden podiel na byte.

 

Ak Vaša matka prispela určitou časťou na zveľadenie bytu, napr. nákupom nábytku, po vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov budete dediť z týchto hodnôt.

 

Modifikačné dohody manželov

V súlade s ust. § 143a ods. 1 Občianskeho zákonníka platí, že manželia môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. Obdobne sa môžu dohodnúť aj o správe spoločného majetku.

 

Takáto dohoda sa v súlade s ust. § 143a ods. 3 Občianskeho zákonníka spisuje vo forme notárskej zápisnice.

 

V tejto súvislosti Vám odporúčame overiť si, či Vaša matka takúto dohodu so svojím druhým manželom neuzavrela.

 

Vyporiadanie dedičov

V prípade, ak by sa takouto modifikačnou dohodou manželou dostal byt do ich bezpodielového spoluvlastníctva, v súlade s ust. § 473 ods. 1 Občianskeho zákonníka dedia v prvej skupine poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.

 

V dedičskom konaní súd najprv vyporiada bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.

 

Dediť budete z časti majetku, ktorý po tomto vyporiadaní pripadne Vašej matke. To znamená, že ak by bol byt na základe dohody o rozšírení bezpodielového spoluvlastníctva manželov jeho súčasťou, polovica bytu by pripadala manželovi Vašej matky a polovica Vašej matke.

 

Následne, nakoľko ako uvádzame vyššie, v prvej dedičskej skupine dedia rovnakým dielom manžel a deti poručiteľa (vychádzame z predpokladu, že nemáte žiadnych súrodencov), z polovica bytu, ktorú získala Vaša matka v rámci vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, sa rozdelí rovnakým dielom medzi Vás a manžela Vašej matky.

 

Z uvedeného vyplýva, že v tomto prípade by ste zdedili ¼ bytu. ¾ bytu by boli vo vlastníctve manžela Vašej matky.

 

Upozorňujeme však, že by išlo o ideálny prípad, notár v dedičskom konaní zohľadní celý majetok, ktorý Vaša matka vlastnila.

 

V súlade s ust. § 482 ods. 1 Občianskeho zákonníka platí, že v prípade, ak je viac dedičov, vyporiadajú sa na súde medzi sebou o dedičstve dohodou.

 

Ak dohoda neodporuje zákonu alebo dobrým mravom, súd ju schváli.

 

Ust. § 483 Občianskeho zákonníka stanovuje, že ak nedôjde k dohode, súd potvrdí nadobudnutie dedičstva tým, ktorých dedičské právo bolo preukázané.

 

Súd v zmysle ust. § 484 Občianskeho zákonníka potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov.

 

Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania; ak ide o dediča uvedeného v ustanovení § 473 ods. 2, započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezplatne dostal dedičov predok.

 

Pre úplnosť dopĺňame, že pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 neodôvodnene zvýhodnený.

 

 

 

Dedenie v prípade smrti manžela matky

Vo Vašom prípade je teda irelevantný fakt, že manžel Vašej matky si Vás neosvojil.

 

Táto skutočnosť by bola relevantná len v prípade smrti manžela Vašej matky. V tom prípade by ste dedili v prvej dedičskej skupine.

 

Ako sme uviedli na začiatku našej analýzy, pri jej vypracovávaní sme vychádzali z predpokladu, že Vy ste v byte, kde žila Vaša matka s jej manželom, s nimi nežili.

 

Pre úplnosť si však dovoľujeme uviesť, že ak by ste s nimi v domácnosti žila, v zmysle ust. § 474 ods. 1 Občianskeho zákonníka platí, že ak nededia poručiteľovi potomci, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.

 

Z uvedeného vyplýva, že v prípade smrti manžela Vašej matky by ste sa mohla podieľať na dedení v rámci druhej dedičskej skupiny, teda za predpokladu, že manžel Vašej matky nemá vlastné (resp. iné osvojené) deti.

 

 

 

Trápi vás "Mám nárok na byt po smrti matky?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Mám nárok na byt po smrti matky?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava