POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Možno spochybniť závet ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Košice

Otázka: Možno spochybniť závet ?

Je možné považovať za platný závet uložený u druhého súrodenca, keď po smrti nikto o závete nevedel a až po mesiaci, v predbežnom dedičskom konaní, bol závet nájdený a predložený? Ďakujem.

Odpoveď: Možno spochybniť závet ?

 

Dobrý deň, 
ďakujeme  za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

Základná právna úprava problematiky je obsiahnutá v ustanoveniach Občianskeho zákonníka ("OZ") a ustanoveniach Civilného mimosporového poriadku.

Platí, že dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa. Dedí sa zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov.  Ak nenadobudne dedičstvo dedič zo závetu, nastupujú namiesto neho dedičia zo zákona. Ak sa nadobudne zo závetu len časť dedičstva, nadobúdajú zvyšujúcu časť dedičia zo zákona.

Vzhľadom na okolnosť, že sa pýtate iba na závet, budeme sa zaoberať len týmto spôsobom dedenia.


1./ Podľa ust. § 476 OZ poručiteľ môže závet buď napísať vlastnou rukou, alebo ho zriadiť v inej písomnej forme za účasti svedkov alebo vo forme notárskej zápisnice. Pri spísaní závetu formou notárskej zápisnice sa tento ukladá do centrálneho registra závetov, ktorý vedia Slov. notárska komora. Uvádzame súčasne, že zo žiadneho zákonného ustanovenia nevyplýva povinnosť pre závetcu uschovať závet u notára, ktorý ho v elektronickej podobe bude registrovať v centr. registri závetov. 

2./ V každom závete musí byť uvedený deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný, inak je neplatný. Spoločný závet viacerých poručiteľov je neplatný. Vlastnoručný závet /holografný/ musí byť napísaný a podpísaný vlastnou rukou, inak je neplatný.
Závet, ktorý poručiteľ nenapísal vlastnou rukou, musí vlastnou rukou podpísať a pred dvoma svedkami súčasne prítomnými výslovne prejaviť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Svedkovia sa musia na závet podpísať.
Tu poznamenávame, že ak poručiteľ podpísal závet aspoň svojim priezviskom, je tým splnená náležitosť podpisu závetcu, pokiaľ o totožnosti podpisu poručiteľa nie sú žiadne pochybnosti (R 51/1984).
Závet sa zrušuje neskorším platným závetom, pokiaľ popri ňom nemôže obstáť, alebo odvolaním závetu; odvolanie musí mať formu, aká je potrebná pre závet. Poručiteľ zruší závet aj tým, že zničí listinu, na ktorej bol napísaný.


3./ Závetca, ktorý nemôže čítať alebo písať, prejaví svoju poslednú vôľu pred tromi súčasne prítomnými svedkami v listine, ktorá musí byť prečítaná a prítomnými svedkami podpísaná. Pritom musí pred nimi potvrdiť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Pisateľom a predčitateľom môže byť aj svedok; pisateľ však nesmie byť zároveň predčitateľom. 
V listine sa musí uviesť, že poručiteľ nemôže čítať alebo písať, kto listinu napísal a kto nahlas prečítal a akým spôsobom poručiteľ potvrdil, že listina obsahuje jeho pravú vôľu. Listinu musia svedkovia podpísať. 

4./ Forma notárskej zápisnice je povinná v prípade, že sa jedná o maloletého, ktorí dovŕšili 15. rok veku. 

5./ Nevidomé osoby môžu prejaviť poslednú vôľu tiež pred tromi súčasne prítomnými svedkami v listine, ktorá musí byť prečítaná.
Nepočujúce osoby, ktoré nemôžu čítať alebo písať, môžu prejaviť poslednú vôľu formou notárskej zápisnice alebo pred tromi súčasne prítomnými svedkami ovládajúcimi znakovú reč, a to v listine, ktorá sa musí tlmočiť do znakovej reči. Tu platí, že v  listine musí byť uvedené, že poručiteľ nemôže čítať alebo písať, kto listinu napísal a kto nahlas prečítal a akým spôsobom poručiteľ potvrdil, že listina obsahuje jeho pravú vôľu. Obsah listiny sa musí po jej spísaní pretlmočiť do znakovej reči; aj toto sa musí v listine uviesť. Listinu musia svedkovia podpísať.
Svedkami pri spisovaní závetu môžu byť iba osoby, ktoré sú spôsobilé na právne úkony. Svedkami nemôžu byť nevidomé, nepočujúce, nemé osoby, tie, ktoré nepoznajú jazyk, v ktorom sa prejav vôle robí, a osoby, ktoré majú podľa závetu dediť.

Závetom povolaný, ani zákonný dedič a osoby im blízke nemôžu pri vyhotovovaní závetu pôsobiť ako úradné osoby, svedkovia, pisatelia, tlmočníci alebo predčitatelia.

6./ V závete poručiteľ ustanoví dedičov, prípadne určí ich podiely alebo veci a práva, ktoré im majú pripadnúť. Ak nie sú podiely viacerých dedičov v závete určené, platí, že podiely sú rovnaké. OZ neustanovuje ako má byť v závete vyjadrené ustanovenie niekoho za dediča,v prípade pochybností treba zisťovať okolnosti spisovania závetu , ako aj všetky okolnosti, za ktorých bol prejav vôle o ustanovení závetného dediča urobený, ak z nich možno vyvodiť určitosť prejavu vôle poručiteľa (R 49/1984).

7./ Akékoľvek podmienky pripojené k závetu nemajú právne následky. Jedná sa napr. o podmienku poručiteľa, že dedič musí s dedičstvom naložiť len určeným stanoveným spôsobom.  V závete však možno dať príkaz na započítanie na dedičský podiel závetného dediča (kolácia).

8./ Poručiteľ môže v závete vydediť potomka zo zákonom uvedených dôvodov.  Platí však, že ak nedošlo k vydedeniu alebo nenastala dedičská nespôsobilosť , platí, že maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov.

Z judikatúry tu uvádzame, že je možné, aby neopomenuteľní dedičia zo zákona, ktorí uplatnili svoj nárok v zmysle ust. § 479 OZ (pozn. :  započítanie na dedičský podiel), uzavreli dohodu s dedičmi so závetu. Ak neopomenuteľní dedičia vyhlásia po poučení o svojom dedičskom práve, že uznávajú závet a že s ním súhlasia, prejedná sa dedičstvo a potvrdí sa jeho nadobudnutie podľa závetu (R 34/1976).

9./ V rámci dedičského konania ak poručiteľ zanechal závet, zistí súd jeho stav a obsah, o čom sa vyhotoví zápisnica, ku ktorej sa pevne pripojí úradne osvedčená kópia závetu. Podľa ust. § 177 Civil. mimosporového poriadku súd umožní nahliadnuť do závetu tomu, kto osvedčí, že má na tom právny záujem.

V dedičskom konaní môže dôjsť k "napadnutiu" závetu dedičmi, potom platí ust.§ 194 Civilného mimosporového poriadku nasledovne : "Ak rozhodnutie o dedičskom práve závisí od zistenia sporných skutočností, odkáže súd uznesením po márnom pokuse o zmier toho z dedičov, ktorého dedičské právo sa javí ako menej pravdepodobné, aby určenie spornej skutočnosti uplatnil žalobou. Na podanie žaloby určí lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac. Súd pokračuje v konaní s účastníkmi podľa výsledku sporu. Ak žaloba nebola podaná v lehote, ak bolo konanie o žalobe zastavené alebo ak bola žaloba odmietnutá, platí, že spor o dedičské právo bol rozhodnutý v neprospech žalobcu."

Teda ak by ste v dedičskom konaní namietali závet, potom budete musieť podať návrh na súd a po rozhodnutí notár bude pokračovať v dedičskom konaní. Poznamenávame záverom, že zo žiadneho ustanovenia zákona nevyplýva povinnosť závet registrovať u notára. Vo veci je potrebné vedieť resp. zisťovať ako obsah závetu, či tento spĺňa formálne náležitosti zákona, ako aj okolnosti jeho spísania napr. z hľadiska zdravotného stavu poručiteľa v čase jeho spísania, a podobne. 

 

 

V prípade pochybností o závete kontaktujte advokáta.

Budeme radi, ak Vám naša právna rada pomôže.

 

Trápi vás "Možno spochybniť závet ?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Možno spochybniť závet ? (Dedičské právo)

Dobrý deň, vlastním rodinný dom a mám jediného syna, ktorý sa narodil na Slovensku. Je mojím jediným dedičom a aktuálne žije v Amerike, kde má vlastnú rodinu. Pravidelne si voláme a dvakrát do roka prichádza za mnou na Slovensko. Mám obavu, že v prípade mojej smrti by môj brat mohol zamlčať jeho existenciu, s bratom totiž nemáme dobrý vzťah. Pre istotu by som chcela spísať závet, v ktorom uvediem synovu kontaktovú adresu a uložím ho do centrálneho registra, aby ho mohli kontaktovať. Prosím o radu, či uvažujem správne. Veľmi pekne ďakujem. S úctou, M.

Odpoveď: Možno spochybniť závet ?

(odpoveď odoslaná: 18.09.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že ak máte jediného syna, tento je výlučným zákonným dedičom po vás ako matke v súlade s ust. § 473 Občianskeho zákonníka. Pre prípad, čo uvádzame z dôvodu vašej informovanosti, ak by sa váš syn nedožil vášho úmrtia, potom zákonnými dedičmi po vás budú deti vášho syna v súlade s ust. § 473 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Váš brat nie je vašim zákonným dedičom.

Vami uvádzané riešenie  - spísanie závetu je správne.

Na spísanie závetu môžete kontaktovať ktoréhokoľvek notára.

 

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Možno spochybniť závet ? (Dedičské právo)

Dobrý deň, Chcel by som sa opýtať na nasledujúcu záležitosť, prosím: Môj strýko má v úmysle odkázať mi byt. Myslím, že to môže byť riešené dvoma spôsobmi: 1) závetom 2) darovacou zmluvou (s klauzulou o doživotnom užívaní). Chcel by som sa dozvedieť, ktorá z týchto možností by bola "lepšia". Závet môže byť kedykoľvek zmenený (napríklad ak by mu na dvere prišiel obchodný cestujúci a podpísal s ním nejakú zmluvu) a ja by som o tom nevedel. Je možné v závete uviesť klauzulu, ktorá by ho učinila "nepodliehajúcim napadnutiu"? Alebo by bola lepšia voľba darovacia zmluva, pri ktorej by bolo možné uskutočniť prevod priamo na katastri? Ďakujem pekne. Tomáš

Odpoveď: Možno spochybniť závet ?

(odpoveď odoslaná: 15.10.2021)

Dobrý deň, v otázke uvádzate, že strýko chce Vám odkázať závetom prípadne darovať byt, v ktorom býva.

Z Vášho hľadiska je najlepšie, aby nehnuteľnosť - byt - Vám bol darovaný za života strýka s tým, že v zmluve bude zriadené vecné bremeno v prospech strýka. Spísaním darovacej zmluvy a jej zavkladovaním do katastra nehnuteľnosti sa tak vyhnete platenie poplatkov v dedičskom konaní.

Ak by sa strýko rozhodol pre spísanie závetu, potom pre spísanie závetu odporúčame kontaktovať notára a závet bude následne registrovaný v centr. registry závetov. Tu však platí,  ako aj sám v otázke uvádzate, že závet môže strýko kedykoľvek zmeniť.

Z pohľadu Vášho je preto lepšia darovacia zmluva.

Na spísanie darovacej zmluvy môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Možno spochybniť závet ? (Dedičské právo)

Dobrý deň, manželia vlastnia byt v BSM už viac ako 20 rokov. Pre oboch je to druhé manželstvo a spolu nemajú deti. Avšak majú dospelé deti z predchádzajúcich manželstiev. Muž chce napísať závet, v ktorom by v prípade jeho smrti jeho polovica bytu prešla na jeho manželku. Jeho dve dospelé deti z predchádzajúceho manželstva o tom vedia a sú s tým súhlasia. Je možné zvoliť takýto postup? Bude závet platný? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Možno spochybniť závet ?

(odpoveď odoslaná: 27.08.2021)

Dobrý deň,

takýto závet bude platný, pretože zákon v prípade dedenia zo závetu stanovuje, že plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona (ich dedičský podiel by bol 1/6 z celku na každé dieťa, polovica je 1/12). Pokiaľ by tomu závet odporoval, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov.

V prípade takto zriadeného závetu ako ste uviedli, by mali obe deti poručiteľa (t.j. každé dieťa samo) nárok na podiel z bytu vo veľkosti o 1/12 z celku. Doplním aj pre iných ľudí, ktorí by čítali túto odpoveď, že ak by šlo o maloleté deti a ak by muž chcel, aby manželka dedila jeho polovicu bytu (teda po vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov v dedičskom konaní), v tejto časti by bol závet neplatný. To ale nie je Váš prípad. Ide však o tzv. relatívnu neplatnosť, preto tejto neplatnosti by sa museli neopomenuteľný dedičia (t.j. deti poručiteľa) domôcť.

 

Pokiaľ deti súhlasia s neplatným závetom aj v čase dedičského konania, notár pri prejednávaní dedičstva bude vychádzať aj z takto prejavenej poslednej vôle poručiteľa. Ak by však nesúhlasili, relatívnu neplatnosť by museli napadnúť na súde žalobou (v prípade sporu o dedičské právo notár nie je oprávnený konať, môže konať len súd).


Trápi vás "Možno spochybniť závet ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Možno spochybniť závet ? (Dedičské právo)

Dobrý deň, rád by som sa spýtal na jednu vec. Zomrela nám teta, ktorá nemala ani manžela, ani deti. Mala dvoch súrodencov, no obaja sú už po smrti. Každý z nich mal dve deti. Teraz je otázka, ako sa má to všetko diať v dedičskom konaní. Našiel sa závet, v ktorom dedí všetko len jedna dcéra zosnulého brata. Je možné to nejako napadnúť, alebo to nemá žiadny zmysel? S pozdravom, Cs.

Odpoveď: Možno spochybniť závet ?

(odpoveď odoslaná: 13.08.2021)

Dobrý deň,
k Vami položenej otázke uvádzame, že ak je závet platný v zmysle ust. Obč. zákonníka a zosnulá teta nemala manžela, nemala ani deti, potom mohla so svojim majetkom disponovať pre prípad úmrtia akýmkoľvek spôsobom a určiť za dediča kohokoľvek. Ide o to, že teta nemala neopomenuteľných dedičov - nemala deti, v prípade ktorých ich Obč. zákonník poníma ako neopomenuteľných dedičov v zmysle ust. § 479 Obč. zákonníka :

"Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov."

T.j. : ak by ste chceli napadnúť platný závet len z dôvodu, že teta opomenula ostatných zákonných dedičov v spísanom závete a určila len jedného závetného dediča, potom súd by Váš návrh zamietol. Bolo to oprávnenie tety, aby určila za závetného dediča napr. aj len jednu osobu a neuviedla ostatných svojich súrodencov resp. netere a synovcov za závetných dedičov. Z tohto dôvodu sa Vám neoplatí ísť do súdneho sporu, lebo súd by návrh zamietol.


Podotázka: Možno spochybniť závet ? (Dedičské právo)

Dobrý deň, Môj bezdetný a slobodný švagor zomrel. Má 3 súrodencov a spísal závet, v ktorom odkázal všetko mojej 16-ročnej dcére. Chcela by som sa opýtať, či v tomto prípade dedia aj súrodenci, alebo sa bude notár riadiť závetom. Ďakujem, Ala.

Odpoveď: Možno spochybniť závet ?

(odpoveď odoslaná: 05.01.2021)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že poručiteľ /švagor/ nemal potomkov a keďže jeho súrodenci nie sú jeho potomkami, pri spísaní závetu poručiteľ/švagor/ nemusel dodržať ust. § 479 Obč. zákonníka, v zmysle ktorého platí, že "maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov."
 

Súrodenci poručiteľa nie sú zákonnými dedičmi a preto z tohto dôvodu nemôžu napadnúť závet. Predpokladáme, že závet je platný a spĺňa všetky náležitosti v zmysle ust. § 476 a nasl. Obč. zákonníka.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Možno spochybniť závet ? (Dedičské právo)

Dobrý deň, Poručiteľ zanechal závet a listinu o vydedení vlastných potomkov. Vesetok majetok po poručiteľovi zdedila jeho sestra. Závet bol napísaný na stroji, bol podpísaný poručiteľom a dvomi svedkami. Moja otázka znie: Je možné spochybniť svedkov, keďže sú súčasťou príbuzenstva dedičky? Ďakujem. K.

Odpoveď: Možno spochybniť závet ?

(odpoveď odoslaná: 06.07.2020)

Dobrý deň,
pre závet podľa ust. § Obč. zákonníka (citujeme) :
"§ 476
(1) Poručiteľ môže závet buď napísať vlastnou rukou, alebo ho zriadiť v inej písomnej forme za účasti svedkov alebo vo forme notárskej zápisnice.
(2) V každom závete musí byť uvedený deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný, inak je neplatný.
(3) Spoločný závet viacerých poručiteľov je neplatný.
§ 476a : Vlastnoručný závet musí byť napísaný a podpísaný vlastnou rukou, inak je neplatný.
§ 476b : Závet, ktorý poručiteľ nenapísal vlastnou rukou /naša poznámka : alografný závet/  musí vlastnou rukou podpísať a pred dvoma svedkami súčasne prítomnými výslovne prejaviť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Svedkovia sa musia na závet podpísať.

§ 476e : Svedkami môžu byť iba osoby, ktoré sú spôsobilé na právne úkony. Svedkami nemôžu byť nevidomé, nepočujúce, nemé osoby, tie, ktoré nepoznajú jazyk, v ktorom sa prejav vôle robí, a osoby, ktoré majú podľa závetu dediť.
§ 476f : Závetom povolaný, ani zákonný dedič a osoby im blízke nemôžu pri vyhotovovaní závetu pôsobiť ako úradné osoby, svedkovia, pisatelia, tlmočníci alebo predčitatelia.
§ 479 :
Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov."

Pojem blízke osoby definuje ust. § 116 a 117 Obč. zákonníka :

"§ 116 : Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.
§ 117 : Stupeň príbuzenstva dvoch osôb sa určuje podľa počtu zrodení, ktorými v priamom rade pochádza jedna od druhej a v pobočnom rade obidve od najbližšieho spoločného predka."

Pre vydedenie platí ust. §469a/ Obč. zákonníka :

"(1) Poručiteľ môže vydediť potomka, ak
a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch,
b) o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať,
c) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka,
d) trvalo vedie neusporiadaný život.
(2) Pokiaľ to poručiteľ v listine o vydedení výslovne určí, vzťahujú sa dôsledky vydedenia aj na osoby uvedené v § 473 ods. 2.
(3) O náležitostiach listiny o vydedení a o jej zrušení platia obdobne ustanovenia § 476 a 480; v listine však musí byť uvedený dôvod vydedenia."

Záver : Sme názoru, že pokiaľ svedkami závetu sú svatovci dedičky ( = rodičia jej manžela), potom ide o osoby, ktoré sú osoby sebe navzájom blízke vo vzťahu závetný dedič a svedok v zmysle ust. § 116 Obč. zákonníka a preto nemali byť svedkami závetu.

Nepíšete v otázke ako sú špecifikované dôvody vydedenia potomkov, ale pokiaľ by v závete bol len citovaný uvedený § 469a/ Obč. zákonníka, toto nie je postačujúce pre vydedenie. V listine o vydedení musia byť uvedneé konkrétne dôvody vydedenia, ktoré musia existovať v čase spísania listiny o vydedení resp. v čase spísania závetu, ktorého súčasťou ej listina o vydedení.

Odporúčame podať žalobu na súd o neplatnosť závetu a vydedenia (§ 194 Civil. mimospor. poriadku).

Na spísanie žaloby odporúčame kontaktovať advokáta.


Trápi vás "Možno spochybniť závet ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Možno spochybniť závet ? (Dedičské právo)

Dobrý deň, obraciam sa s prosbou o radu v prípade dedičstva. Sme piati súrodenci, no jeden z nás už nežije. Naša matka bez nášho vedomia napísala závet, v ktorom stanovila, že jej byt bude dediť jedna vnučka. Jeden z našich bratov je od narodenia invalid a z toho dôvodu s matkou vždy býval v tomto byte. Po jej smrti sa presťahoval k jednej z našich sestier. Po úmrtí tohto brata vnučka byt predala a odišla žiť do Popradu, kde už predtým dlhé roky bývala.
V závete vôbec neboli spomenutí ani náš invalidný brat-dôchodca, ani my ostatní, okrem brata, ktorý zomrel. Túto informáciu mi poskytla jedna z našich sestier. Rád by som sa vás preto opýtal, či v takomto prípade naozaj nemáme nárok na čokoľvek zo dedičstva, ako to tvrdí vnučka našej matky - teda ani náš invalidný brat? Ďakujem vám za odpoveď.

Odpoveď: Možno spochybniť závet ?

(odpoveď odoslaná: 19.03.2020)

Dobrý deň, zákon v daných prípadoch, ako je ten Váš, určuje obmedzenie poručiteľovej voľnosti v prospech tzv. neopomenuteľných dedičov, keď ustanovuje, že maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov. Ak tomu závet odporuje, je neplatný. Ide však "len" o neplatnosť relatívnu (§ 40a), čo znamená, že súd môže na ňu prihliadnuť iba vtedy, ak sa jej neopomenuteľný dedič v konaní o dedičstve dovolá.


Podotázka: Možno spochybniť závet ? (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám otázku: Závet je napísaný na počítači a je vlastnoručne podpísaný, rovnako aj dvoma svedkami. Musia byť podpisy overené notárom? Alebo je platný aj bez overenia podpisov? Ďakujem pekne za odpoveď. 

Odpoveď: Možno spochybniť závet ?

(odpoveď odoslaná: 30.10.2019)

Dobrý deň. Odpoveď na Vašu otázku možno nájsť priamo v ustanovení § 476b Občianskeho zákonníka, ktorý určuje: "Závet, ktorý poručiteľ nenapísal vlastnou rukou, musí vlastnou rukou podpísať a pred dvoma svedkami súčasne prítomnými výslovne prejaviť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Svedkovia sa musia na závet podpísať."

Z citovaného ustanovenia je zrejmé, že ak takýto závet spĺňa ostatné predpoklady platnosti právneho úkonu, tak overenie podpisov zo strany svedkov nie je potrebné. Na druhej strane ak by v praxi vznikol spor o pravosti podpisov, tak pokiaľ by boli podpisy overené, takýmto možným problémom by sa predišlo.


Podotázka: Možno spochybniť závet ? (Dedičské právo)

Dobrý deň, nedávno mi zomrel otec, ktorého som poriadne nepoznal, no som jeho jediný potomok. Predmetom dedičstva sú byt v Bratislave, garzónka v Bratislave, hotovosť (10 000) a auto (2000). Mojim otcom zanechal dve závety, v ktorých odkázal: Prvá záveta (2008) - garzónku svojej sestre a ostatný majetok ponechal na zákonné dedenie. Druhá záveta (2011) - byt a polovicu úspor svojej sestre, zvyšok majetku ponechal na zákonné dedenie. Vo všetkých závetoch je ustanovené, že aj keď bol poučený, že jeho syn je neopomenuteľný dedič, trval na spísaní závetu. Nenechal za sebou žiadnu listinu o vydedení. Rád by som sa opýtal na Váš názor, pretože podľa mojich informácií mi všeobecne prináleží minimálne polovica z celkového dedičstva. Vopred ďakujem.

Odpoveď: Možno spochybniť závet ?

(odpoveď odoslaná: 10.10.2019)

Dobrý deň, na vašu otázku uvádzame nasledovné :
Podľa ust. § 460 a nasl. Obč. zákonníka platí, že dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa.  Dedí sa zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov. Ak nenadobudne dedičstvo dedič zo závetu, nastupujú namiesto neho dedičia zo zákona. Ak sa nadobudne zo závetu len časť dedičstva, nadobúdajú zvyšujúcu časť dedičia zo zákona.
Platí, že forma závetu musí zodpovedať ust. Obč. zákonníka a ďalej, čo je dôležité vo vašom prípade, podľa ust. § 479 Obč. zákonníka, že maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov.
Zo zákona nie je vylúčené, aby závet obsahoval aj listinu o vydedení. Vydediť však možno len potomka poručiteľa, teda vás, inú sobu nie.
Podľa § 469a/ Obč. zákonníka platí, že poručiteľ môže vydediť potomka, ak
a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch,
b) o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať,
c) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka,
d) trvalo vedie neusporiadaný život.
O náležitostiach listiny o vydedení a o jej zrušení platia obdobne ustanovenia § 476  Obč. zákonníka (poručiteľ môže závet buď napísať vlastnou rukou, alebo ho zriadiť v inej písomnej forme za účasti svedkov alebo vo forme notárskej zápisnice/ a ust. § 480 Obč. zákonníka(závet sa zrušuje neskorším platným závetom, pokiaľ popri ňom nemôže obstáť, alebo odvolaním závetu; odvolanie musí mať formu, aká je potrebná pre závet.).

Z vami uvedenej otázky vyplýva, že otec určil len závetného dediča, opomenul vás ako neopomenuteľného dediča v zmysle § 479 Obč. zákonníka, pričom závet neobsahuje listinu o vašom vydedení v zmysle uvedených ust. Obč. zákonníka, preto sme názoru, že závet je neplatný.
V dedič. konaní sa preto dovolať tejto neplatnosti závetu so súčasným neplatným vydedením a žiadajte rozhodnúť v dedič. konaní podľa dedičských podielov v zmysle ust. § 481 a nasl. Obč. zákonníka.

Predpokladáme, že otec bol jediným vlastníkom bytov, preto z dôvodu právnej istoty požiadajte notára o vykonanie neodkladných úkonov - odovzdanie kľúčov od bytov prípadne zapečatenie bytov, čo je v súlade s ust. § 100 a nasl. vyhl. o spravovacom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy. 

Z právneho hľadiska budeme radi ak nám dáte vedieť ako ste dopadli.


Trápi vás "Možno spochybniť závet ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Možno spochybniť závet ? (Dedičské právo)

Dobrý deň. Prosím, poraďte mi, čo mám robiť. Po smrti otca som dostala predvolanie k právnikovi, ale závet bol spísaný u iného. Ďakujem.

Odpoveď: Možno spochybniť závet ?

(odpoveď odoslaná: 24.09.2019)

Dobrý deň prajem,

rád by som Vám poradil, avšak neviem, na čo konkrétne sa pýtate. Závet mohol byť spísaný aj u iného notára, ako u toho, ktorý bude prejednávať dedičstvo. Ak ste dedič, musíte byť upovedomená o Vašom dedičskom práve, pričom máte právo sa rozhodnúť, či dediť chcete, alebo či dedičstvo odmietate. Následne po stanovení okruhu dedičov a zistení majetku sa bude konať dedičské pojednávanie. Pre bližšie informácie by bolo možné vhodné navštíviť advokáta osobne a prejsť si s ním otázky.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Možno spochybniť závet ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.