Možno spochybniť závet ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Košický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Možno spochybniť závet ?

Dá sa považovať právoplatnosť závetu uloženého u druhého súrodenca, keď po smrti nikto nevedel o závete a po mesiaci v predbežnom ded. konaní sa závet našiel a bol predložený ? Ďakujem.

 

Odpoveď: Možno spochybniť závet ?

 

Dobrý deň, 
ďakujeme  za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

Základná právna úprava problematiky je obsiahnutá v ustanoveniach Občianskeho zákonníka ("OZ") a ustanoveniach Civilného mimosporového poriadku.

Platí, že dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa. Dedí sa zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov.  Ak nenadobudne dedičstvo dedič zo závetu, nastupujú namiesto neho dedičia zo zákona. Ak sa nadobudne zo závetu len časť dedičstva, nadobúdajú zvyšujúcu časť dedičia zo zákona.

Vzhľadom na okolnosť, že sa pýtate iba na závet, budeme sa zaoberať len týmto spôsobom dedenia.


1./ Podľa ust. § 476 OZ poručiteľ môže závet buď napísať vlastnou rukou, alebo ho zriadiť v inej písomnej forme za účasti svedkov alebo vo forme notárskej zápisnice. Pri spísaní závetu formou notárskej zápisnice sa tento ukladá do centrálneho registra závetov, ktorý vedia Slov. notárska komora. Uvádzame súčasne, že zo žiadneho zákonného ustanovenia nevyplýva povinnosť pre závetcu uschovať závet u notára, ktorý ho v elektronickej podobe bude registrovať v centr. registri závetov. 

2./ V každom závete musí byť uvedený deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný, inak je neplatný. Spoločný závet viacerých poručiteľov je neplatný. Vlastnoručný závet /holografný/ musí byť napísaný a podpísaný vlastnou rukou, inak je neplatný.
Závet, ktorý poručiteľ nenapísal vlastnou rukou, musí vlastnou rukou podpísať a pred dvoma svedkami súčasne prítomnými výslovne prejaviť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Svedkovia sa musia na závet podpísať.
Tu poznamenávame, že ak poručiteľ podpísal závet aspoň svojim priezviskom, je tým splnená náležitosť podpisu závetcu, pokiaľ o totožnosti podpisu poručiteľa nie sú žiadne pochybnosti (R 51/1984).
Závet sa zrušuje neskorším platným závetom, pokiaľ popri ňom nemôže obstáť, alebo odvolaním závetu; odvolanie musí mať formu, aká je potrebná pre závet. Poručiteľ zruší závet aj tým, že zničí listinu, na ktorej bol napísaný.


3./ Závetca, ktorý nemôže čítať alebo písať, prejaví svoju poslednú vôľu pred tromi súčasne prítomnými svedkami v listine, ktorá musí byť prečítaná a prítomnými svedkami podpísaná. Pritom musí pred nimi potvrdiť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Pisateľom a predčitateľom môže byť aj svedok; pisateľ však nesmie byť zároveň predčitateľom. 
V listine sa musí uviesť, že poručiteľ nemôže čítať alebo písať, kto listinu napísal a kto nahlas prečítal a akým spôsobom poručiteľ potvrdil, že listina obsahuje jeho pravú vôľu. Listinu musia svedkovia podpísať. 

4./ Forma notárskej zápisnice je povinná v prípade, že sa jedná o maloletého, ktorí dovŕšili 15. rok veku. 

5./ Nevidomé osoby môžu prejaviť poslednú vôľu tiež pred tromi súčasne prítomnými svedkami v listine, ktorá musí byť prečítaná.
Nepočujúce osoby, ktoré nemôžu čítať alebo písať, môžu prejaviť poslednú vôľu formou notárskej zápisnice alebo pred tromi súčasne prítomnými svedkami ovládajúcimi znakovú reč, a to v listine, ktorá sa musí tlmočiť do znakovej reči. Tu platí, že v  listine musí byť uvedené, že poručiteľ nemôže čítať alebo písať, kto listinu napísal a kto nahlas prečítal a akým spôsobom poručiteľ potvrdil, že listina obsahuje jeho pravú vôľu. Obsah listiny sa musí po jej spísaní pretlmočiť do znakovej reči; aj toto sa musí v listine uviesť. Listinu musia svedkovia podpísať.
Svedkami pri spisovaní závetu môžu byť iba osoby, ktoré sú spôsobilé na právne úkony. Svedkami nemôžu byť nevidomé, nepočujúce, nemé osoby, tie, ktoré nepoznajú jazyk, v ktorom sa prejav vôle robí, a osoby, ktoré majú podľa závetu dediť.

Závetom povolaný, ani zákonný dedič a osoby im blízke nemôžu pri vyhotovovaní závetu pôsobiť ako úradné osoby, svedkovia, pisatelia, tlmočníci alebo predčitatelia.

6./ V závete poručiteľ ustanoví dedičov, prípadne určí ich podiely alebo veci a práva, ktoré im majú pripadnúť. Ak nie sú podiely viacerých dedičov v závete určené, platí, že podiely sú rovnaké. OZ neustanovuje ako má byť v závete vyjadrené ustanovenie niekoho za dediča,v prípade pochybností treba zisťovať okolnosti spisovania závetu , ako aj všetky okolnosti, za ktorých bol prejav vôle o ustanovení závetného dediča urobený, ak z nich možno vyvodiť určitosť prejavu vôle poručiteľa (R 49/1984).

7./ Akékoľvek podmienky pripojené k závetu nemajú právne následky. Jedná sa napr. o podmienku poručiteľa, že dedič musí s dedičstvom naložiť len určeným stanoveným spôsobom.  V závete však možno dať príkaz na započítanie na dedičský podiel závetného dediča (kolácia).

8./ Poručiteľ môže v závete vydediť potomka zo zákonom uvedených dôvodov.  Platí však, že ak nedošlo k vydedeniu alebo nenastala dedičská nespôsobilosť , platí, že maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov.

Z judikatúry tu uvádzame, že je možné, aby neopomenuteľní dedičia zo zákona, ktorí uplatnili svoj nárok v zmysle ust. § 479 OZ (pozn. :  započítanie na dedičský podiel), uzavreli dohodu s dedičmi so závetu. Ak neopomenuteľní dedičia vyhlásia po poučení o svojom dedičskom práve, že uznávajú závet a že s ním súhlasia, prejedná sa dedičstvo a potvrdí sa jeho nadobudnutie podľa závetu (R 34/1976).

9./ V rámci dedičského konania ak poručiteľ zanechal závet, zistí súd jeho stav a obsah, o čom sa vyhotoví zápisnica, ku ktorej sa pevne pripojí úradne osvedčená kópia závetu. Podľa ust. § 177 Civil. mimosporového poriadku súd umožní nahliadnuť do závetu tomu, kto osvedčí, že má na tom právny záujem.

V dedičskom konaní môže dôjsť k "napadnutiu" závetu dedičmi, potom platí ust.§ 194 Civilného mimosporového poriadku nasledovne : "Ak rozhodnutie o dedičskom práve závisí od zistenia sporných skutočností, odkáže súd uznesením po márnom pokuse o zmier toho z dedičov, ktorého dedičské právo sa javí ako menej pravdepodobné, aby určenie spornej skutočnosti uplatnil žalobou. Na podanie žaloby určí lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac. Súd pokračuje v konaní s účastníkmi podľa výsledku sporu. Ak žaloba nebola podaná v lehote, ak bolo konanie o žalobe zastavené alebo ak bola žaloba odmietnutá, platí, že spor o dedičské právo bol rozhodnutý v neprospech žalobcu."

Teda ak by ste v dedičskom konaní namietali závet, potom budete musieť podať návrh na súd a po rozhodnutí notár bude pokračovať v dedičskom konaní. Poznamenávame záverom, že zo žiadneho ustanovenia zákona nevyplýva povinnosť závet registrovať u notára. Vo veci je potrebné vedieť resp. zisťovať ako obsah závetu, či tento spĺňa formálne náležitosti zákona, ako aj okolnosti jeho spísania napr. z hľadiska zdravotného stavu poručiteľa v čase jeho spísania, a podobne. 

 

 

V prípade pochybností o závete kontaktujte advokáta.

Budeme radi, ak Vám naša právna rada pomôže.

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Možno spochybniť závet ? (Dedičské právo)

Dobrý deň,
poručiteľ zanechal závet a listinu o vydedení vlastných potomkov. Všetok majetok po poručiteľovi zdedila jeho sestra.
Závet bol napísaný na stroji, bol podpísaný poručiteľom a 2 svedkami. Moja otázka znie, či možno spochybniť svedkov, nakoľko sa jedna o svatovcov dedičky.
Ďakujem. K

Odpoveď: Možno spochybniť závet ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.07.2020)

Dobrý deň,
pre závet podľa ust. § Obč. zákonníka (citujeme) :
"§ 476
(1) Poručiteľ môže závet buď napísať vlastnou rukou, alebo ho zriadiť v inej písomnej forme za účasti svedkov alebo vo forme notárskej zápisnice.
(2) V každom závete musí byť uvedený deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný, inak je neplatný.
(3) Spoločný závet viacerých poručiteľov je neplatný.
§ 476a : Vlastnoručný závet musí byť napísaný a podpísaný vlastnou rukou, inak je neplatný.
§ 476b : Závet, ktorý poručiteľ nenapísal vlastnou rukou /naša poznámka : alografný závet/  musí vlastnou rukou podpísať a pred dvoma svedkami súčasne prítomnými výslovne prejaviť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Svedkovia sa musia na závet podpísať.

§ 476e : Svedkami môžu byť iba osoby, ktoré sú spôsobilé na právne úkony. Svedkami nemôžu byť nevidomé, nepočujúce, nemé osoby, tie, ktoré nepoznajú jazyk, v ktorom sa prejav vôle robí, a osoby, ktoré majú podľa závetu dediť.
§ 476f : Závetom povolaný, ani zákonný dedič a osoby im blízke nemôžu pri vyhotovovaní závetu pôsobiť ako úradné osoby, svedkovia, pisatelia, tlmočníci alebo predčitatelia.
§ 479 :
Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov."

Pojem blízke osoby definuje ust. § 116 a 117 Obč. zákonníka :

"§ 116 : Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.
§ 117 : Stupeň príbuzenstva dvoch osôb sa určuje podľa počtu zrodení, ktorými v priamom rade pochádza jedna od druhej a v pobočnom rade obidve od najbližšieho spoločného predka."

Pre vydedenie platí ust. §469a/ Obč. zákonníka :

"(1) Poručiteľ môže vydediť potomka, ak
a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch,
b) o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať,
c) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka,
d) trvalo vedie neusporiadaný život.
(2) Pokiaľ to poručiteľ v listine o vydedení výslovne určí, vzťahujú sa dôsledky vydedenia aj na osoby uvedené v § 473 ods. 2.
(3) O náležitostiach listiny o vydedení a o jej zrušení platia obdobne ustanovenia § 476 a 480; v listine však musí byť uvedený dôvod vydedenia."

Záver : Sme názoru, že pokiaľ svedkami závetu sú svatovci dedičky ( = rodičia jej manžela), potom ide o osoby, ktoré sú osoby sebe navzájom blízke vo vzťahu závetný dedič a svedok v zmysle ust. § 116 Obč. zákonníka a preto nemali byť svedkami závetu.

Nepíšete v otázke ako sú špecifikované dôvody vydedenia potomkov, ale pokiaľ by v závete bol len citovaný uvedený § 469a/ Obč. zákonníka, toto nie je postačujúce pre vydedenie. V listine o vydedení musia byť uvedneé konkrétne dôvody vydedenia, ktoré musia existovať v čase spísania listiny o vydedení resp. v čase spísania závetu, ktorého súčasťou ej listina o vydedení.

Odporúčame podať žalobu na súd o neplatnosť závetu a vydedenia (§ 194 Civil. mimospor. poriadku).

Na spísanie žaloby odporúčame kontaktovať advokáta.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Možno spochybniť závet ? (Dedičské právo)

Dobrý deň. Prosím o radu v prípade dedenia ďakujem. Boli sme piati súrodenci, jeden už nežije. Naša matka napísala závet bez nášho vedomia, že byt bude dediť jedna vnučka. Jeden náš brat je od narodenia invalid, keďže pri narodení mal mozgovú porážku. Vždy býval s matkou v byte, a keď zomrela u jednej zo sestier. Jeden z bratov ostal v našom rodinnom byte. Po jeho úmrtí prišla vnučka predala byt a odišla do Popradu kde aj bývala roky.
V závete vôbec nebol spomenutý ani brat invalidný dôchodca ani my ostatní okrem toho brata, ktorý zomrel. To som sa dozvedel od sestry. Moja otázka by bola, keď to dovolíte, že či v takomto prípade nemáme nárok na nič, ako to povedala vnučka mojej matky, ani náš invalidný brat? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Možno spochybniť závet ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.03.2020)

Dobrý deň, zákon v daných prípadoch, ako je ten Váš, určuje obmedzenie poručiteľovej voľnosti v prospech tzv. neopomenuteľných dedičov, keď ustanovuje, že maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov. Ak tomu závet odporuje, je neplatný. Ide však "len" o neplatnosť relatívnu (§ 40a), čo znamená, že súd môže na ňu prihliadnuť iba vtedy, ak sa jej neopomenuteľný dedič v konaní o dedičstve dovolá.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Možno spochybniť závet ? (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám otázku: Závet je napísaný na počítači, je podpísaný vlastnoručne a podpísaný dvomi svedkami. Podpisy musia byt overené notárom? Alebo je platný aj bez overenia podpisov, Ďakujem pekne za odpoveď. 

Odpoveď: Možno spochybniť závet ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.10.2019)

Dobrý deň. Odpoveď na Vašu otázku možno nájsť priamo v ustanovení § 476b Občianskeho zákonníka, ktorý určuje: "Závet, ktorý poručiteľ nenapísal vlastnou rukou, musí vlastnou rukou podpísať a pred dvoma svedkami súčasne prítomnými výslovne prejaviť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Svedkovia sa musia na závet podpísať."

Z citovaného ustanovenia je zrejmé, že ak takýto závet spĺňa ostatné predpoklady platnosti právneho úkonu, tak overenie podpisov zo strany svedkov nie je potrebné. Na druhej strane ak by v praxi vznikol spor o pravosti podpisov, tak pokiaľ by boli podpisy overené, takýmto možným problémom by sa predišlo.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Možno spochybniť závet ? (Dedičské právo)

Dobrý deň, zomrel mi otec, ktorého som veľmi nepoznal, ale som jeho jediný potomok.
Predmetom dedičstva sú: byt BA, garzónka BA, hotovosť (10k), auto (2k). Zanechal dva závety, v ktorých odkazuje: 1. Závet (2008) - garzónku svojej sestre a ostatný majetok ponecháva na zákonné dedenie, 2. Závet (2011) - byt a polovicu úspor svojej sestre, ostatný majetok ponecháva na zákonné dedenie. V oboch závetoch je uvedené, že, aj keď bol poučený, že jeho syn je neopometnuteĺný dedič, trvá na spísaní závetu.
Listinu o vydedení nezanechal. Chcel by som sa spýtať, na Vás názor, lebo podľa mojich informácií mi vo všeobecnosti prináleží minimálne polovica z celkového dedičstva. Ďakujem.
 

Odpoveď: Možno spochybniť závet ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.10.2019)

Dobrý deň, na vašu otázku uvádzame nasledovné :
Podľa ust. § 460 a nasl. Obč. zákonníka platí, že dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa.  Dedí sa zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov. Ak nenadobudne dedičstvo dedič zo závetu, nastupujú namiesto neho dedičia zo zákona. Ak sa nadobudne zo závetu len časť dedičstva, nadobúdajú zvyšujúcu časť dedičia zo zákona.
Platí, že forma závetu musí zodpovedať ust. Obč. zákonníka a ďalej, čo je dôležité vo vašom prípade, podľa ust. § 479 Obč. zákonníka, že maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov.
Zo zákona nie je vylúčené, aby závet obsahoval aj listinu o vydedení. Vydediť však možno len potomka poručiteľa, teda vás, inú sobu nie.
Podľa § 469a/ Obč. zákonníka platí, že poručiteľ môže vydediť potomka, ak
a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch,
b) o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať,
c) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka,
d) trvalo vedie neusporiadaný život.
O náležitostiach listiny o vydedení a o jej zrušení platia obdobne ustanovenia § 476  Obč. zákonníka (poručiteľ môže závet buď napísať vlastnou rukou, alebo ho zriadiť v inej písomnej forme za účasti svedkov alebo vo forme notárskej zápisnice/ a ust. § 480 Obč. zákonníka(závet sa zrušuje neskorším platným závetom, pokiaľ popri ňom nemôže obstáť, alebo odvolaním závetu; odvolanie musí mať formu, aká je potrebná pre závet.).

Z vami uvedenej otázky vyplýva, že otec určil len závetného dediča, opomenul vás ako neopomenuteľného dediča v zmysle § 479 Obč. zákonníka, pričom závet neobsahuje listinu o vašom vydedení v zmysle uvedených ust. Obč. zákonníka, preto sme názoru, že závet je neplatný.
V dedič. konaní sa preto dovolať tejto neplatnosti závetu so súčasným neplatným vydedením a žiadajte rozhodnúť v dedič. konaní podľa dedičských podielov v zmysle ust. § 481 a nasl. Obč. zákonníka.

Predpokladáme, že otec bol jediným vlastníkom bytov, preto z dôvodu právnej istoty požiadajte notára o vykonanie neodkladných úkonov - odovzdanie kľúčov od bytov prípadne zapečatenie bytov, čo je v súlade s ust. § 100 a nasl. vyhl. o spravovacom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy. 

Z právneho hľadiska budeme radi ak nám dáte vedieť ako ste dopadli.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Možno spochybniť závet ? (Dedičské právo)

Dobrý deň. Prosím poraďte mi čo mám robiť. Po smrti otca som dostala predvolanie ku právnikovi, ale závet spísal u iného. Ďakujem.

Odpoveď: Možno spochybniť závet ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.09.2019)

Dobrý deň prajem,

rád by som Vám poradil, avšak neviem, na čo konkrétne sa pýtate. Závet mohol byť spísaný aj u iného notára, ako u toho, ktorý bude prejednávať dedičstvo. Ak ste dedič, musíte byť upovedomená o Vašom dedičskom práve, pričom máte právo sa rozhodnúť, či dediť chcete, alebo či dedičstvo odmietate. Následne po stanovení okruhu dedičov a zistení majetku sa bude konať dedičské pojednávanie. Pre bližšie informácie by bolo možné vhodné navštíviť advokáta osobne a prejsť si s ním otázky.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Možno spochybniť závet ? (Dedičské právo)

Prosím o upresnenie: závet spísaný vlastnou rukou musí byt napísaný písaným alebo tlačeným písmom? Alebo je to jedno.

Odpoveď: Možno spochybniť závet ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.07.2019)

Dobrý deň,

Vlastnoručne napísaný závet môže byť napísaný poručiteľom písaným alebo aj tlačeným písmom. Musí byť však zrozumiteľný a napísaný a podpísaný vlastnou rukou. V opačnom prípade by bol závet poručiteľa neplatný.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Možno spochybniť závet ? (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím o právnickú radu: teraz prebieha dedičské konanie po osobe, na ktorú boli písané nehnuteľnosti na základe odstupujúcich spoludedičov s tým, že v prípade predaja vyplatí odstupujúcich. K tomu nedošlo, osoba zomrela a tieto nehnuteľnosti zdedila ďalšia osoba. Je jej povinnosťou v prípade predaja vyplatiť tých, ktorí odstúpili pred tým ako zdedil? A ešte jedna otázka: sú dva závety, ktoré písala jedna osoba v prospech dvoch. Jeden si dal vypracovať posudok s tým, že jeho je platná a znalec posúdil, že druhá nie je písaná tým istým človekom, napriek tomu, že určite je. Aký je postup? Musí sa dať vypracovať tiež posudok? A ak bude uznaná ako platná?

Odpoveď: Možno spochybniť závet ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.03.2019)

Dobrý deň, smrťou každej osoby nastupujú jeho dedičia do všetkých jeho práv a povinností, vrátane tých vyplývajúcich zo súdnych (notárskych) rozhodnutí. Na základe toho, jeho dedičia vstúpili aj do jeho povinnosti vyplývajúcej z predchádzajúceho rozhodnutia o dedičstve a ak by predali predmetné nehnuteľnosti, museli by v súlade s rozhodnutím vyplatiť ustupujúcich dedičov, resp. ich dedičov ak už nežijú.  Nemôže sa tejto povinnosti zbaviť tým, že by argumentoval, že to bola povinnosť jeho právneho predchodcu. Vo vzťahu k druhej otázke si Vám dovoľujem uviesť, že ak sa v dedičskom objavia viaceré závety, ktorých platnosť sú spochybňované (spochybnenie podpisu je tzv. skutkovou otázkou, ktorú notár nemôže posudzovať), odkáže notár menej pravdepodobného dediča na podanie žaloby o neplatnosť závetu. Až v tomto súdnom konaní sa bude vykonávať dokazovanie na preukázanie platnosti závetu, a to vrátane ďalších znaleckých posudkov. V tomto konaní budete môcť predložiť znalecký posudok na preukázanie platnosti druhého závetu, prípadne navrhnúť vypočuť svedkov, ktorí boli prítomní pri podpise závetu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Možno spochybniť závet ? (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím Vás mám otázku. Nemám manžela, deti ani rodičov. Mám tetu a jej deti a nevlastných súrodencov môjho otca a ich deti. Nechcem, aby dedili oni, je možné ich závetom vynechať? Nebudú považovaní ako neopomenuteľní dedičia? Môžem spísať závet na mojich krstných synov, ktorí sú vnuci vlastného brata môjho otca, aby naozaj dedili len oni dvaja a nik iný. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Možno spochybniť závet ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.03.2019)

Dobrý deň, závetom nemôžete z dedenia vylúčiť iba vlastných potomkov, tzv. neopomenuteľných dedičov. Žiadni iný dedič (či už rodičia, súrodenci alebo ktokoľvek kto prichádza do úvahy ako zákonný dedič) sa podľa Občianskeho zákonníka nepovažuje za neopomenuteľného dediča a môžete ich závetom vylúčiť z tzv. zákonného dedenia. Nakoľko by ste zriadili závet (v závete môžete odkázať dedičstvo komukoľvek, nemusí ísť o príbuzného) a neboli z dedenia vylúčení neopomenuteľní dedičia, jedine kvôli formálnej chybe, nedostatku by mohli napadnúť platnosť závetu. Tomu nebráni ani skutočnosť, že závetní dedičia nie sú plnoletí. Na to, aby bol závet platný a mal všetky zákonné náležitosti Vám odporúčame spísať závet u notára vo forme notárskej zápisnice.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Možno spochybniť závet ? (Dedičské právo)

Dobrý deň, Moja zosnulá teta, sestra po mojom otcovi spísala závet a bol som prednedávnom kontaktovaný právnikom, že sa musím zúčastniť alebo splnomocniť mojich súrodencov ak chceme, aby bol závet prečítaný. Keďže žijem v zahraničí a nechcem ani vedieť čo je v závete uvedené, tak som nepodnikol žiadne kroky. Sestra sa rozprávala s notárkou a bolo jej povedané, že musím poslať potvrdenie inak je to pohŕdanie súdom. Ja ale nechcem mať so závetom nič spoločné. Aké mám možnosti? Za radu vopred ďakujem Baláž.

Odpoveď: Možno spochybniť závet ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.02.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Z otázky usudzujeme, že ste boli predvolaný na dedičské konanie ako zákonný dedič. Vo veci máte v podstate tri možnosti :

1./ Môžete odmietnuť dedičstvo ako celok, teda nie čiastočne. V prípade odmietnutia dedičstva sa na Vás hľadí ako keby ste sa nedožili smrti poručiteľa. Podľa ust. §  Obč. zákonníka platí, že "dedič môže dedičstvo odmietnuť. Odmietnutie sa musí stať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným."

2./ Môžete sa vzdať dedičstva v prospech iného konkrétneho dediča alebo všetkých ostatných dedičov, a to za finančnú náhradu alebo bez povinnosti finančnej náhrady. Podmienkou je tu to, aby tento dedič s tým súhlasil. Vzdanie sa dedičstva je potrebné urobiť rovnako písomne. Vzhľadom na závažnosť tohto úkonu, notári vyžadujú overenie Vášho podpisu na listene, ktorou sa vzdáte dedičstva.

3./ Môžete splnomocniť iného dediča alebo advokáta, aby Vás v dedičskom konaní zastupoval. V tomto prípade dediť bude riadne podľa ust. Obč. zákonníka.

Nevieme aká skutočnosť alebo okolnosť Vás vedie k tomu, že nechcete mať nič spoločné so závetom, prípadne nechcete vôbec dediť, ale pokiaĹ by bolo tou okolnosťou nejaké Vaše dlhy a obava z toho, že by exekútor siahol na Váš tento zdedený majetok, je tu aj tzv. odporovateľnosť právnych úkonov v exekučnom konaní.

Môžete nás kontaktovať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Možno spochybniť závet ? (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať : môj otec má troch bratov. Jeho mama ( moja babka) podpísala dedičské konanie na jedného z nich, ktorý bude v prípade, že sa o ňu postará do konca života dediť nehnuteľnosť, v ktorej bývala. No a on zomrel. Babka žije stále a chcela by aj závet zmeniť nakoľko sa o ňu stará môj otec. Zosnulý jeho brat ma deti a ženu, ktoré si nárokujú na nehnuteľnosť. Pritom z ľudského hľadiska nemajú na ňu žiadne právo nakoľko sa o babku ani nestarajú. Dá sa nejakým spôsobom tento závet zmeniť? Vraj nie ale mne to nejde do hlavy prečo nie lebo babka stále žije. Oni chceli nehnuteľnosť predať, ale nedá sa nakoľko je tam vecné bremeno - babka. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Možno spochybniť závet ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.02.2019)

Dobrý deň,

v otázke uvádzate, že stará mama podpísala dedičské konanie a v ďalšej časti otázky spomínate závet, ktorý napísala Vaša stará mama, čo si rozporuje.

Zo zákona platí, že dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa. Dedí sa zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov.

Pokiaľ Vaša stará mama je v súčasnosti vlastníkom nehnuteľnosti, s touto môže nakladať podľa svojho uváženia, teda nehnuteľnosť predať darovať, vymeniť, dať do nájmu, a to bez ohľadu na to, či závet spísala alebo; alebo inakšie : Pokiaľ syn Vašej starej matky nie je vlastníkom nehnuteľnosti, táto ani nemôže byť predmetom dedičského konania po ňom.

Manželka syna Vašej starej matky a jej deti, pokiaľ vlastníkom nehnuteľnosti nebol syn Vašej starej matky, ktorý zomrel, nemajú žiaden právny nárok na nehnuteľnosť ak vlastníkom nehnuteľnosti je stále Vaša stará matka.

Podľa ust. § 476 a nasl. Občianskeho zákonníka platí /citujeme/ :

"§ 476 :

(1) Poručiteľ môže závet buď napísať vlastnou rukou, alebo ho zriadiť v inej písomnej forme za účasti svedkov alebo vo forme notárskej zápisnice.

(2) V každom závete musí byť uvedený deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný, inak je neplatný.

(3) Spoločný závet viacerých poručiteľov je neplatný.

§ 476a  : Vlastnoručný závet musí byť napísaný a podpísaný vlastnou rukou, inak je neplatný.

§ 476b : Závet, ktorý poručiteľ nenapísal vlastnou rukou, musí vlastnou rukou podpísať a pred dvoma svedkami súčasne prítomnými výslovne prejaviť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Svedkovia sa musia na závet podpísať."

Z uvedených zákonných ustanovení vyplýva, že ak stará matka má svoj závet vo svojej dispozícii,  zmení ho tak, že ho jednoducho o roztrhá, zničí a spíše nový závet alebo žiaden závet nespíše. Ak by chcela spísať nový závet, najlepším riešením je spísať závet formou notárskej zápisnice, ktorý spíše notár a zaeviduje v centrálnom registri závetov.

Pokiaľ chce riešiť nehnuteľnosť za života, najlepšie bude ak nehnuteľnosť daruje Vášmu otcovi, s tým, že v nehnuteľnosti bude mať doživotné právo bývania a užívania.

V závere otázky uvádzate, že na nehnuteľnosti je vecné bremeno, len nepíšete na základe akej právnej skutočnosti je katastri nehnuteľnsotí zapísané.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Možno spochybniť závet ? (Dedičské právo)

Sme dve sestry. Matka chce napísať testament s tým, že byt po nej zdedí moja sestra. Tá sa však obava, že napadnem testament a budem si nárokovať na svoj zákonný podiel z dedičstva - bytu. Ako mám dosiahnuť taký praný stav, kedy bude mať moja sestra zaručené, že z právneho hľadiska si po smrti našej matky nebudem môcť uplatniť nárok na podiel na byte po matke. Na byt si nárok robiť nechcem, čo však sestre, ako istota, nestačí. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Možno spochybniť závet ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.06.2018)

Dobrý deň, v zmysle Občianskeho zákonníka sa nikto nemôže vopred vzdať práva, ktoré mu ešte nevzniklo. Z toho dôvodu sa ani Vy nemôžete vopred vzdať práva na dedičstvo, ktoré Vám vznikne až v dedičskom konaní. Akýkoľvek právny úkon, ktorým by ste spravili v tomto smere by bol neplatný pre rozpor so zákonom. Dedičstvo budete môcť odmietnuť až potom ako Vám notár v budúcnosti pošle oznámenie o dedičskom práve. Jednou z možností ako to riešiť je i tá, že by Vaša mama darovala byt počas svojho života Vašej sestry. Ak Vaša matka nebude mať žiadny iný majetok, ktorý by sa v budúcnosti mal predediť, dedičské konanie bude iba formálne bez možnosti uplatniť si nárok na podiel z bytu (nakoľko byt v čase smrti Vašej mamy už nebude v jej vlastníctve). V prípade, že týmto spôsobom nechce Vaša mama postupovať, nezostane Vám nič iné, ako počkať na dedičské konanie a práva na dedičstvo sa vzdať až v dedičskom konaní.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Možno spochybniť závet ? (Dedičské právo)

Ďakujem veľmi pekne za rýchlu bezplatnú odpoveď, mám doplňujúcu otázku : závet písaná ručne - nespochybňujem písmo, ale javí sa, že niektoré údaje boli vložené dodatočne, alebo závet bola písaná pod nátlakom. Ďakujem, s pozdravom.

Odpoveď: Možno spochybniť závet ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.02.2018)

Dobrý deň,

ďakujeme za reakciu.

Túto otázku pochybnosti o závete musíte uplatniť v dedičskom konaní pred notárom a uviesť aj konkrétne okolnosti resp. náležitosti závetu, ktoré spochybňujete a prečo. Notár rozhodne.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk