Máte
otázku?

Kúpa bytu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Trnava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Kúpa bytu

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať s priateľom sme kúpili byt od jednej staršej pani minuli mesiac boli im ihneď vyplatené peniaze s banky s tým, že ona je jediná vlastnícka a ma dve deti. S tým, že jej syn nás dal na súd, že mu nebola vyplatená suma, ktorú sme udali na zmluve, ktorú si on vyžiadal, aby peniaze s jej bytu boli rozdelené medzi nich súrodencov rovnakým dielom. Jeho sestra má aj výpis účtu, že mu tie peniaze poslala len jemu akonáhle tie peniaze prišli jemu ich zobral exekútor takže z tých peniazov on nič nedostal, a že bude tvrdiť na súde, že sme ho oklamali, a že nevie vôbec aké zmluvy podpisoval pred notárom. Je možné, že súd mu to uverí, že sme na neho tlačili a nevedel čo podpisuje? Neradi by sme prišli o byt aj peniaze. A ešte by som chcela vedieť, či má vôbec nárok kým majiteľka žije na ten byt on, keďže nie je spolumajiteľ, lebo to bolo na dobrej vôli tej majiteľky, či si tie peniaze nechá alebo rozdelí medzi syna a dcéru. Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Kúpa bytu

Dobrý deň, čo sa týka spôsobu zaplatenia kúpnej ceny, tá závisí výlučne na dohode zmluvných strán. Majiteľka bytu sa mohla slobodne rozhodnúť tak, že kúpna cena má byť vyplatená na dva rôzne účty, pričom by išlo o účty jej detí. Jej deti vôbec nemuseli podpisovať kúpnu zmluvu, ak neboli vlastníkmi nehnuteľnosti. V tomto smere nám ani nie je zrejmé na základe čoho ju podpisovali aj oni. Ak on bude v súdnom konaní tvrdiť, že zmluvu podpisoval pod nátlakom, musí tento nátlak preukázať, inak neunesie dôkazné bremeno a súd jeho žalobu zamietne. S ohľadom na skutočnosť, že zmluvu podpisovali aj deti majiteľky bude potrebné vykonať podrobnejšiu analýzu zmluvy, že či Vám nevznikla povinnosť priamo voči nemu, ale iba voči jeho matke. Za účelom zistenia tejto skutočnosti Vám odporúčame objednať sa na osobné stretnutie prostredníctvom nášho formulára.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Kúpa bytu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som Vás požiadať o pomoc ohľadne družstevného bytu.
Som nájomcom v družstevnom byte už cca 12 rokov. Pár krát som požiadala o odkúpenie bytu na bytovom družstve, ale nepodarilo sa mi ho odkúpiť, keďže som oneskorene zaplatila nájom.
Tento rok som mala finančné ťažkosti a bez upozornenia z bytového družstva išiel na požiadanie správy bytu byt do dražby. Dražba sa nakoniec nekonala, lebo som dlžnú sumu vyplatila. Bohužiaľ táto suma nie je rovnaká na správe bytov a tiež na bytovom družstve.
Chcela by som byt odkúpiť, ale v stanovách bytového družstvá žiadna zmienka o odkúpení bytu nie je a bytové družstvo mi okamžité odkúpenie bytu nechce povoliť. Ďakujem za pomoc. M.

Odpoveď: Kúpa bytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.11.2020)

Dobrý deň,

prípadný nedoplatok voči bytovému družstvu by mal vyplývať z vyúčtovania za rok 2019, ktoré ste mali obdržať do konca mája 2020.

V otázke uvádzate, že iná suma dlhu je vedená na správe bytov a iná na bytovom družstve. Uvádzame, že podľa ust. § 6 ods. 3 zákona o vlastníctve bytov a nebyt. priestorov platí, že bytový dom môže mať len jedného správcu a len jeden typ správy byt. domu (správca byt. domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov).

Vo veci odporúčame, aby ste podali písomne formou doporučeného listu žiadosť o prevod vlastníctva bytu na bytové družstvo so špecifikáciou bytu a Vašich osobných údajov. Vzor žiadosti nájdete na internete alebo na stránke Vášho byt. družstva (žiadosť o rpevod vlastníctva bytu).

Obvykle sa prevody vlastníctva bytov riešia v byt. v družstvách k určitému dámu (k 30.6. alebo k 31.12. prísl. roka).

Nie ej právny dôvod, aby Vám byt. družstvo nepredalo byt pokiaľ splníte formálne náležitosti /žiadosť/ a uhradíte prísl. poplatky.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Kúpa bytu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, za akých podmienok môže cudzinec /občan UK/ kúpiť a byt vlastníkom nehnuteľnosti /byt/ v Slovenskej republike? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Kúpa bytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.09.2020)

Dobrý deň,
zákon nijako neobmedzuje osoby inej štátnej príslušnosti v nadobúdaní bytu na území SR. Ak máte predávajúceho, je potrebné spísať písomnú zmluvu, kde je potrebné uviesť osobné údaje v rozsahu podľa katastrálneho zákona.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Kúpa bytu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chceme si kúpiť byt, ale máme nasledovný problém. Majiteľka bytu je dlhodobo žijúca v USA a zatiaľ ju na základe splnomocnenia zastupuje brat. Keďže my budeme financovať byt aj prostredníctvom hypotekárneho úveru, musí byť majiteľ prítomný. Majiteľka sa dohodla s realitnou kanceláriou, že nehnuteľnosť prepíše na brata a následne brat ho predá nám. Vedeli by ste nám poradiť aký typ zmluvy by mal byt medzi súrodencami pri prepise nehnuteľnosti, aby byt nebol v budúcnosti napadnuteľný z ich strany ? Prípadne čo by ste nám poradili, aby sme zahrnuli do kúpnej zmluvy medzi predávajúcim (brat) a kupujúcim (my). Ďakujeme za odpoveď.

Odpoveď: Kúpa bytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.08.2020)

Dobrý deň,
riešenie predaja nehnuteľnosti ako uvádzate v otázke, nie je dobré.

Ak by sestra predala prípadne darovala byt bratovi, a tento následne byt predal Vám, je to nevyhovujúce riešenie, keďže brat by musel platiť daň z príjmu podľa podmienok uvedených v zákone o dani z príjmov.

Nevieme z akého dôvodu nechce splnomocniť vlastník bytu svojho brata na predaj nehnuteľnosti, toto riešenie považujeme za najjednoduchšie.Úradne overiť podpis na konkrétne právne úkony môže vlastníčka nehnuteľnosti aj v USA, napr. na našom veľvyslanectve, alebo prísl. orgáne oprávnenom operovať podpisy v USA.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Kúpa bytu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kúpa bytu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
moji rodičia žijú už 19 rokov ako nájomníci v obecnom byte. Už niekoľko krát zaslali obci žiadosť na odkúpenie bytu, ktorý užívajú. Avšak len raz im prišla z obce odpoveď a to zamietavá. Odôvodnenie bolo: "Nepredloženie žiadosti všetkých nájomníkov o odkúpenie bytov. " Hľadala som aj na stránke obce nejaké uznesenie, kde by bolo poslancami schválené, že byty musia odkúpiť všetci nájomníci, inak jednotlivec nemá právo byt odkúpiť. Avšak takéto uznesenie som bohužiaľ nenašla. Čo je zaujímavé, na nájomnej zmluve, ako ani na dodatkoch nie je nikde uvedená dĺžka nájmu, a teda, či sa byt prenajíma na dobu určitú alebo na neurčito. Podľa Zákona č. 182/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, konkrétne  § 32e  -  Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. Januára 2016, je uvedené:
"Vlastník domu alebo bytu uvedený v § 17 ods. 3 a § 29 ods. 7 je povinný uzavrieť s nájomcom bytu, ktorý požiadal o prevod vlastníctva bytu do 31. Decembra 2016, zmluvu o prevode vlastníctva bytu; cenu bytu, pozemku zastavaného domom a priľahlého pozemku je povinný vypočítať podľa § 18, § 18a ods. 1 a § 18b. Ak vlastník domu alebo bytu zmluvu o prevode vlastníctva bytu do dvoch rokov od doručenia žiadosti neuzavrie, nájomca bytu môže po uplynutí tejto lehoty podať návrh na súd, aby uložil splnenie tejto povinnosti. " Rodičia podali žiadosť na odkúpenie bytu v rokoch 2003, 2005 a 2012. Len k žiadosti z roku 2012 dostali zamietavú odpoveď. Chcela by som sa opýtať, či teda na základe Zákona č. 182/1993 Z. z. mali a stále majú nárok na odkúpenie bytu, v ktorom bývajú už 19 rokov.  Ďakujem za odpoveď a pomoc.  

Odpoveď: Kúpa bytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.02.2020)

Dobrý deň, 
ako ste uviedli v otázke, platí ust. § 32e/ ods. 3 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v zmysle ktorého je povinnosťou obce previesť vlastníctvo bytu na nájomcu, ale za splnenia podmienky uvedenej v ust. § 29a/ cit. zákona :
"Obec je povinná s nájomcom bytu uzavrieť zmluvu o prevode vlastníctva bytu do dvoch rokov odo dňa, keď nájomca požiada o prevod vlastníctva bytu podľa tohto zákona v dome, v ktorom požiada o prevod vlastníctva najmenej 50 % nájomcov bytov. Túto povinnosť obec nemá, ak nájomcom bytu je právnická osoba, ak ide o byt v rodinnom dome alebo ak ide o byt, na ktorý sa nevzťahovala povinnosť previesť vlastníctvo bytu podľa § 29 ods. 3 a vlastníctvo tohto bytu prešlo na obec podľa osobitného predpisu."


T.j. : Je potrebné, aby aspoň polovica nájomcov požiadala o prevod vlastníctva bytu. Prípadné nariadenie obce o tom, že o prevod vlastníctva bytu musia požiadať všetci nájomcovia bytov je v rozpore so zákonom.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Kúpa bytu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, touto cestou Vás prosím o radu ako najlepšie postupovať v konkrétnej situácii. Pred 2mesiacmi mi umrela mama. Bola invalidná dôchodkyňa a nie je po nej žiadny majetok. Viem, že jej exekútor strhával nejakú čiastku čiže po nej asi ostane nevyplatený dlh. Byt, v ktorom bývala je družstevný. Zmluva bola na jej meno, ale ja aj môj brat, obaja plnoletí tam mame trvalý pobyt. Môžme dedičstvo odmietnuť a byt odkúpiť do osobného vlastníctva? Mohlo by družstvo brata deložovať? Ak by sme byt chceli odkúpiť bolo by to možné za trhovú hodnotu alebo vzhľadom k dlhoročnému užívaniu za "zostatkovú" sumu, za ktorú bolo odkúpenie ponúknuté mame? Prípadne ako postupovať, aby nebola ohrozená bratova strecha nad hlavou. Zároveň je v takomto prípade možné po vzájomnej dohode. Ak byt odkupime 50/50, aby boli vlastnícke práva prevedené na brata a on ma z hypotekárneho úveru na tento byt ak sa naň kvalifikuje vyplatil? Vopred ďakujem za Vás čas, odpoveď a tým pádom aj pomoc. S pozdravom B.

 

Odpoveď: Kúpa bytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.02.2020)

Dobrý deň, 
Vami položená otázka pozostáva z viacerých právnych problémov, ku ktorým zaujímame nasledovné stanovisko :

1./ Dlhy po matke : Podľa ust. § 470 Obč. zákonníka platí, že "dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."
V  otázke neuvádzate sumu, ktorú vymáha súdny exekútor. 
Pokiaľ  máte vedomosť o dlhoch Vašej nebohej matky, treba v exek. konaní  zistiť aký je stav zostatku pohľadávky v exek. konaní. Ak dedičstvo prevezmete, zo zákona zodpovedáte za dlhy poručiteľa ako uvádzame vyššie podľa § 470 Obč. zákonníka. Keďže vec je v exek. konaní, súdny exekútor následne Vás bude kontaktovať a žiadať úhradu dlhu v exek. konaní  (§ 38 exe. poriadku).
Vec nie je možné riešiť tak, že v dedič. konaní odmietnete pasíva - dlhy a  budete od družstva žiadať odkúpenie bytu;  dedičstvo môžete prijať len ako celok, teda majetok - aktíva, ako aj pasíva, dlhy a rovnako je možné dedičstvo odmietnúť len ako celok.
Ak by sme vychádzali z predpokladu, že výška pohľadávky v exek. konaní je nízka, nie je dôvod  dedičstvo odmietnuť.

2./ V otázke neuvádzate približnú trhovú hodnotu bytu, ktorý by ste mohli zistiť podľa ponuky a dopytu po podobných bytoch v konkrétnej lokalite podľa vybavenosti, vrátane stavu bytu. Táto vec je Vám určite známa.
Uvádzate, že Vaša mama bola členkou družstva, byt nebol odkúpený. Podľa ust. § 706 ods. 3 Obč. zákonníka platí, že "ak zomrie nájomca družstevného bytu a ak nejde o byt v spoločnom nájme manželov, prechádza smrťou nájomcu jeho členstvo v družstve a nájom bytu na toho dediča, ktorému pripadol členský podiel."
Pre dedič. konanie v zmysle ust. § 200 civil. mimospor. poriadku platí :
"(1) Na základe súpisu majetku a dlhov poručiteľa súd uznesením určí všeobecnú hodnotu majetku, výšku dlhov a čistú hodnotu dedičstva, prípadne výšku jeho predlženia v čase smrti poručiteľa.
(2) Všeobecnou hodnotou majetku je cena, ktorá by sa mala dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže pri poctivom predaji, keď kupujúci i predávajúci budú konať s náležitou informovanosťou a opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou."

Hodnota členského podielu, ktorý v podstate predstavuje hodnotu bytu sa určí podľa toho, ako sme uviedli vyššie, k čomu citujeme z rozs. NS SR, sp. zn. : 2 Cdo 8/2007 :
"Vzhľadom na to, možno za trhovú cenu členského podielu v bytovom družstve pokladať cenu za ktorú je možné v konkrétnom čase a mieste nadobudnúť členské práva a povinnosti k bytu v porovnateľnej veľkosti, vybavenia, polohy a pod. Preto v týchto prípadoch overenie hodnoty členského podielu podľa tzv. účtovnej zostatkovej hodnoty vôbec neprichádza do úvahy. Aj zo všeobecne známej skutočnosti je zrejmé, že táto tzv. trhová hodnota značne prevyšuje zostatkovú hodnotu členského podielu zisteného podľa účtovníctva družstva."

3./ Pokiaľ ide o vyporiadanie čl. podielu v bytovom družstve, súd potvrdí nadobudnutie členského podielu všetkým dedičom, ktorých dedič. právo bolo preukázané (§ 484 Obč. zákonníka).  Na dedičov ale v takom prípade nemôže prejsť spoločné členstvo v bytovom družstve a ani
spoločný nájom družstevného bytu, lebo tomu bránia kogentné ustanovenia Obč. zákonníka - spoločný nájom môže vzniknúť len medzi manželmi.

Sme názoru, že v dedičskom konaní je lepšie sa dohodnúť komu pripadne členský podiel v družstve a teda aj na koho prejde následne nájom bytu. Ako je Vám známe, je rozdiel medzi účtovnou zostatkovou hodnotou členského podielu a trhovou hodnotou, ktoré sumy môžu diametrálne odlišné. 
V dedičskom konaní je lepšie dohodnúť akú sumu a kto komu, zrejme brat Vám, vyplatí titulom dedenia členského podielu v družstve, čo by mala obsahovať samotná dohoda uzatvorená v dedičskom konaní s uvedením konkrétneho dátumu splatnosti dohodnutej sumy za členský podiel (pre Vás jedna polovica trhovej hodnoty bytu);  t.j. nenechávať vec tak, že až napr. brat odkúpi byt do osobného vlastníctva od bytového družstva a následne sa dohodnete na vyplatení sumy, lebo výsledok v takomto prípade by bol viac ako neistý. Brat totiž od byt. družstva nemusí odkúpiť.

Ktorému notárovi bol dedičský spis pridelený zistíte na prísl. okresnom súde podľa miesta trvalého pobytu Vašej matky v čase úmrtia (treba hľadať v rozvrhu práce prísl. okresného súdu a to podľa dátumu úmrtia).

Po skončení dedič. konania je treba kontaktovať družstvo na uzatvorenie nájomnej zmluvy a následné odkúpenie bytu do osobného vlastníctva. Bližšie informácie o postupe nájdete na stránke byt. družstva. Nie je právny dôvod, aby družstvo brata deložovalo.

V prípade, že by ste v dedič. konaní niečomu nerozumeli, je lepšie poradiť sa a následne pristúpiť k dohode dedičov.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Kúpa bytu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa informovať, kúpila som si byt, na ktorý platím hypotéku. V prípade, že by som sa vydala ešte skôr ako bude splatená hypotéka na byt, prechádza vlastníctvo bytu do BSM? Ďakujem.

Odpoveď: Kúpa bytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.02.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ ste byt kúpili pred uzatvorením manželstva, byt ako nehnuteľnosť nebude patriť do bezpodielového spoluvlastníctva., 
V prípade, že by ste sa vydali, príjmy /mzda, odmeny a pod/ patria do bezpodielového spoluvlastníctva, a v prípade, že hypotéka by bola splácaná v čase trvania manželstva, neznamená to automaticky, že byt bude patriť do BSM. 
Len v prípade rozvodu, by ste boli povinná uhradiť manželovi sumu zodpovedajúcu časti splátok z dôvodu, že zo spoločného majetku v čase trvania manželstva  budú vykonávané splátky hypotéky na Váš majetok vo výlučnom vlastníctve.
Citujeme z ust. § 150  Občianskeho zákonníka :
"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Kúpa bytu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kúpa bytu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prajem, v druhej možnosti /záložná zmluva/ uvádzate, že je potrebné mať aj zmluvu o pôžičke, ktorá je podkladom pre zriadenie záložného práva na byt. To znamená, že ide o pohľadávku, ktorú mi musí splatiť mama. Musí byt súčasťou tejto zmluvy zrejme vyčíslená dlžná suma a aj s presne definovanými splátkami /tak ako pri hypotéke/? Alebo to mám chápať tak, že tou pohľadávkou je byt, ktorý jej kúpim a nemusí mi nič splácať? Prosím o informáciu, ako to zvykne byt uvádzané v takýchto zmluvách? Ďalej uvádzate, že výška založenej nehnuteľnosti nie je známa - pre niekoho kto by chcel v budúcnosti kúpiť ten byt. Mám to chápať tak, že ani moja mama nebude vedieť túto sumu, resp. nebude mať k dispozícii žiadny dokument, kde to bude vyčíslené? A v prípade, že by ten byt predsa len niekto kúpil, ako si môžem od neho vymáhať svoju pohľadávku /dlžnú sumu, alebo predmetný byt/? Ďakujem Vám vopred za odpoveď.

Odpoveď: Kúpa bytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.07.2017)

Dobrý deň, 

spíšete si zmluvu o pôžičke, na základe ktorej poskytujete mame peniaze, ktoré ale vyplácate nie mame ale na základe dohody priamo predávajúcemu s tým, že tieto peniaze Vám ale mama musí niekedy vrátiť. Nemusí Vám to vracať v splátkach, nemusí to byť ani definované konkrétnymi sumami ako pri hypotéke. Stačí, že je Vám dlžná peniaze. Ona Vám nemusí nič splácať. Môžete sa dohodnúť, že Vám to vráti napríklad až o 10 rokov. A keď prejde 10 rokov, tak si to opäť predĺžite o ďalších 10 rokov. 

Mama ak kúpi byt, potom bude vedieť získať informáciu, koľko byt stál.  Ak by byt niekto kúpil, potom si budete vymáhať pohľadávku od mamy ale môžete si uplatniť aj záložné právo na byt. Byt by sa potom aj bez súhlasu nového vlastníka predal napríklad na dražbe. Môžete si v záložnej zmluve dohodnúť aj priamy predaj. Nikto (bez postranných úmyslov) nekúpi byt so záložným právom. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Kúpa bytu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prajem, chcem kúpiť svojej mame menší byt. Ja jej ho zaplatím a ona bude vlastníčkou nehnuteľnosti so všetkými právami aj povinnosťami. Ja mám však podmienku, že v prípade, že by mama chcela byt predať niekomu inému, čo sa kľudne môže stať - nemohla by to predať bez môjho súhlasu. Moja otázka znie: Existuje zmluva, alebo niečo iné, čo by sa dalo v tomto prípade použiť. Ide mi o to, že ja budem financovať jej byt - zmluva o kúpe bytu bude na mňa a ona sa stane vlastníčkou bytu, ja ňou nebudem. Keď už teda použijem svoje finančne prostriedky na kúpu bytu, ktorý bude patriť výlučne iba jej -, aby som bola aj ja pokojná, že byt nemôže predať nikomu - lebo by som tým prišla o svoje finančne prostriedky, ktoré kúpou toho bytu investujem. Musí to byt taká zmluva, ktorá bude právoplatná a musí byť aj vedená v katastri nehnuteľnosti. Prosím o odpoveď.

Odpoveď: Kúpa bytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.07.2017)

Dobrý deň, voči tretím osobám nie je možné obmedzovať vlastníka nehnuteľnosti. Také dohody s vlastníkom su voči tretím osobám neúčinné. 

Nehnuteľnosť sa dá predať aj s ťarchou.

Klienti to najčastejšie robia niektorým z nasledujúcich spôsobov:

1/ matke zriadia doživotné právo užívania nehnuteľnosti a zostávajú vlastníkom

2/ spíšu záložnú zmluvu na predmetný byt a zmluvu o pôžičke, ktorá je podkladom pre zriadenie záložného práva na byt.

Hoci matka môže v druhom prípade predať byt aj bez Vášho súhlasu ale so záložným právom. Nehnuteľnosť so záložným právom nikto nekúpi, keď nevie, v akej výške je založená nehnuteľnosť.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Kúpa bytu (Spoluvlastníctvo)

Chcem z môjho chorého otca prepísať družstevný byt na mňa a odkúpiť ho, aby som mohol platiť a sledovať platby. Prispievam mu na bývanie, no pracujem v CR. Je ťažko chorý s už som si všimol, že podpísal plnú moc svojmu nevlastnému bratovi. Čo môže teraz robiť nevlastny brat, ako sa brániť, alebo ako urobiť, aby byt bez problémov pripadol mne. Ja sa o otca postaram. Dakujem.

Odpoveď: Kúpa bytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.06.2017)

Dobrý deň, predmetom zmluvy medzi Vami a Vašim otcom bude členský podiel v bytovom družstve, s ktorým sú spojené aj užívacie práva k určitému bytu. Po splnení podmienok a ustanovení podľa interného dokumentu družstva, najčastejšie sú to stanovy družstva, môžete byt za zostatkovú cenu odkúpiť do výlučného vlastníctva. V takom prípade budete mať plnú kontrolu nad tým, kto a akým spôsobom predmetný byt užíva. Vzhľadom na to, že nepoznám obsah plnomocenstva, ktoré udelil Váš otec svojmu bratovi, nedokážem sa vyjadriť, na aké právne úkony svojho brata splnomocnil. Nie je vylúčené, že predmetné splnomocnenie má charakter generálnej plnej moci, čo praktický znamená pre zástupcu (Váš strýko) možnosť vykonať za zastúpeného (Váš otec), akýkoľvek právny úkon. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Kúpa bytu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kúpa bytu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som od Vás poradiť. Kupujem byt a s predávajúcim mame podpísanú Kúpnu zmluvu. V čase jej podpísania som si myslela, že dofinancovanie hypotéky budem riešiť cez Prvú stavebnú sporiteľňu, čo sme v zmluve aj deklarovali. Avšak nakoniec medziúver v PSS čerpať nebudem a peniaze zaplatím z vlastných zdrojov. Je potrebné zmluvu prerobiť? Ďakujem.

Odpoveď: Kúpa bytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.06.2017)

Dobrý deň. Kataster nezaujíma akým spôsobom bude kúpna cena zaplatená. Je však potrebné o tejto skutočnosti oboznámiť kupujúceho. Ak dodržíte podmienky kúpnej zmluvy a zaplatíte celú kúpnu cenu tak by problém nastať nemal. Z opatrnosti však odporúčam každú zmenu kúpnej zmluvy robiť písomne a to spôsobom, ktorý máte uvedený v kúpnej zmluve, napríklad na základe písomného dodatku ku kúpnej zmluve. Dodatkom ku kúpnej zmluve nedôjde k zmene zmluvy, len k úprave článku týkajúceho sa zaplatenia kúpnej ceny. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Kúpa bytu (Spoluvlastníctvo)

Stručné k problému, ktorý chceme riešiť: Sme manželia - dôchodcovia. S našim finančným príspevkom kúpil nás slobodný syn byt (vzal si na kúpu úver) a ma ho už napísaný na liste vlastníctva. Chce tam bývať so svojou tehotnou priateľkou, rozvedenou, ktorá vychováva 14-ročnú dcéru z jej predchádzajúceho manželstva. Priateľka v čase kúpy bytu nemala finančne prostriedky na to, aby prispela na kúpu bytu, preto sme synovi prispeli polovicou na kúpu bytu my. Rekonštrukciu bytu momentálne tiež financujeme výlučne my. Synovej priateľke súd priznal finančnú náhradu po rozvode z predchádzajúceho spoluvlastníckeho podielu na byte, v ktorom ešte stále býva. Chcela by časťou týchto peňazí prispieť na zariadenie bytu (hnuteľné veci), ale striktne žiada, aby sa za to stala spoluvlastníčkou bytu, na ktorý finančne vôbec neprispela. Nakoľko sa práve pre túto jej požiadavku v poslednej dobe medzi nimi veľmi zhoršujú vzájomne vzťahy, priateľka prestala so synom aj s nami komunikovať a my aj nás syn sme veľmi nešťastní, pretože čakajú spolu dvojčatá, na ktoré sa veľmi tešíme a chceli by sme, aby všetci žili spolu. Nemusí to však vyjsť, čo by nás veľmi mrzelo, ale všeličo sa môže stat. Preto uvažujeme nad riešením (a to je vlastne prvá otázka): -, že by tento byt nás syn previedol darovacou zmluvou na nás rodičov a on s priateľkou a deťmi by boli v zrekonštruovanom byte voči nám v nájomnom vzťahu na dobu určitú len za náklady spojené s užívaním bytu. V závete by sme ošetrili dedenie tohto bytu synovi a našim budúcim vnúčatám. Možno naivné si myslíme, že takto by sme sa vyhli mnohým neočakávaným nepríjemnostiam v budúcnosti. Myslíte si, že by takéto riešenie mohlo byt v súlade so zákonom, alebo by ste nám mohli navrhnúť aj iné riešenie? A ešte druhá otázka: Keby sa synova priateľka nakoniec predsa nasťahovala do spomínaného bytu, malo by jej prihlásenie k trvalému pobytu nejaký vplyv na vlastníctvo bytu? Ďakujeme vopred za radu.

Odpoveď: Kúpa bytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.05.2017)

Dobrý deň. 

Ak chcete uzatvárať darovaciu zmluvu len kvôli dedeniu, tak na to nie je dôvod, pretože po Vašom synovi budú dediť jeho deti a po Vás bude dediť Váš syn. 

Nepíšete akú veľkú čiastku chce synova priateľka investovať do hnuteľnosti v byte, pretože Váš syn na ňu môže previesť len časť bytu (napr. 1/3, 1/4, 1/5 a pod.) zodpovedajúcu hodnote investovanej čiastky k celkovej hodnote bytu. V kúpnej zmluve sa uvedie kúpna cena časti bytu v sume zodpovedajúcej čiastke, ktorú chce investovať priateľka do bytu, s tým, že táto suma bude vyplatená kupujúcemu, ktorý ju následne použije na kúpu hnuteľných vecí do bytu. Touto kúpnou zmluvou sa stane spoluvlastníčkou bytu. 

Z dôvodu toho, že nie sú manželia, každý z nich nadobúda hnuteľné a nehnuteľné veci do svojho výlučného vlastníctva. Preto dokázať v budúcnosti, že tieto hnuteľné veci kúpil jeden alebo druhý, je veľmi ťažké a z toho dôvodu to chce synova priateľka riešiť spoluvlastníctvom, pretože by mala v budúcnosti problém dokázať, že investovala zo svojich prostriedkov do hnuteľných vecí. 

Ak by Váš syn podpísal s ňou kúpnu zmluvu, zvážila by som následne podpísať medzi sebou aj dohodu, na základe ktorej buď sa určí komu ktorá hnuteľná vec patrí alebo sa dohodnú na tom, že všetky hnuteľné veci nachádzajúce sa v byte sú v ich podielovom spoluvlastníctve v rovnakom podiele.  


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Kúpa bytu (Spoluvlastníctvo)

Ďakujem ešte sa chcem opýtať, že, či sa môže manžel zriecť prípadného dedičstva za svojho života v prospech mojich synov a ak by zomrel skôr manžel, či by dedili len moji synovia, keďže manžel ma tiež deti z predchádzajúceho manželstva a vlastníčkou bytu som ja. Ďakujem. Pekný deň.

Odpoveď: Kúpa bytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.04.2017)

Dobrý deň. Nie je možné sa zriecť dedičstva počas života. V prípadnom dedičskom konaní po Vás by mohol uviesť, že prenecháva svoje dedičstvo Vašim deťom. Pred dedičským konaním sa to však urobiť nedá. Ak by zomrel Váš manžel dedili by po ňom jeho deti a osoby, ktoré s ním žili v spoločnej domácnosti. Dedili by však len majetok, ktorý bol jeho, nie Váš majetok. Čiže ak je byt vo Vašom výlučnom vlastníctve, jeho deti by nemali naň nárok. A ak by Váš manžel zomrel skôr ako Vy, tak po Vás by dedili len Vaše deti. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Kúpa bytu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kúpa bytu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý večer. Som vlastnícka bytu a v byte zijem s priateľom, s ktorým by sme sa chceli zosobášiť. Ja mám z prvého manželstva dvoch synov. Poprosila by som Vás o radu ako to ošetriť, že v prípade, že by som zomrela skôr ako môj nastávajúci manžel, aby byt dedili len moji synovia, ale môj nastávajúci manžel mal právo v byte dožiť. Ďakujem veľmi pekne za radu. Pekný večer.

Odpoveď: Kúpa bytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.04.2017)

Dobrý deň. Ak by sa Vám teraz niečo stalo dedili by po Vás Vaši synovia, ale aj Váš priateľ. Vaši synovia sú dedičia v prvej dedičskej skupine. Váš priateľ je dedič v druhej dedičskej skupine. Pokiaľ s priateľom budete manželia, Váš manžel bude v prvej dedičskej skupine, spolu s Vašimi deťmi. Manžel bude dediť aspoň 1/2. Môžete za života napísať závet, prípadne listinu o vydedení, ale nesmiete zabúdať na neopomenutných dedičov, ktorým je aj Váš manžel. Musí mu pripadnúť aspoň taký podiel, aký by mal zo zákona. Počas života môžete uzavrieť s Vašim manželom zmluvu o zriadení vecného bremena, t.j. právo doživotného užívania nehnuteľnosti, to ale nebráni tomu, aby Váš manžel po Vás dedil. Preto by bolo najlepšie, aby ste ešte za života previedli nehnuteľnosť na Vaše deti a aby Vaše deti zmluvou o zriadení vecného bremena zriadili pre Vás a Vášho manžela právo doživotne užívať nehnuteľnosť. Nebudete vlastníci nehnuteľnosti, ale budete mať právo v nehnuteľnosti bývať do konca života. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Kúpa bytu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem kúpiť byt, ale dozvedela som sa, že terajší majiteľ, mal pozdĺžnosti a dlhy voči nebankovým spoločnostiam, a aj súkromným osobám. Teraz tvrdí, že to ma všetko vyplatené. Zaujíma ma, že keď kúpim ten byt a on ma oklamal, alebo si na niečo nespomenul, že niekomu ešte dlží peniaze, prechádza tento dlh na mňa ako novú majiteľku bytu? Alebo sa to dá ošetriť v kúpno-predajnej zmluve? Ďakujem.

Odpoveď: Kúpa bytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.04.2017)

Dobrý deň, to či sa Vás jeho dlhy môžu nejakým spôsobom dotknúť alebo ohroziť zistíte prostredníctvom katastra nehnuteľností. T.j. či je predmetný byt zaťažený záložným právom veriteľov predávajúceho. Ak je totiž byt zaťažený záložným právom, tak by ste tento byt nadobudli spolu s týmito záložnými právami (tie budú na nehnuteľnosti, kým nebudú dlhy vyplatené a záložné právo vymazané). Treba si však dať pozor aj na to, či sa predávajúci predajom nehnuteľnosti nesnaží ukrátiť svojich veriteľov. Ak by mal v úmysle ukrátiť ich, veritelia by sa proti kúpnej zmluve mohli brániť a podať žalobu o odporovanie právneho úkonu. V zmysle relevantnej judikatúry Ústavného súdu následne hrozí i to, že by bolo exekučné konanie za jeho dlhy začaté voči Vám (ak by bolo preukázané, že sa snažil predajom nehnuteľnosti ukrátiť svojich veriteľov). V kúpnej zmluve je možné rôznymi spôsobmi upraviť povinnosti vyplatiť kúpnu cenu, aby ste boli maximálne chránená. Rovnako je možné v kúpnej zmluve upraviť, že z prvej časti kúpnej zmluvy sa vyplatia jeho dlhy, aby Vám nič z nadobudnutia nehnuteľnosti nehrozilo.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Kúpa bytu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Ako mám správne postupovať pri kúpe bytu. Bola už vypracovaná kúpna zmluva o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru v dome. V článku 6 sa uvádza, že celá kúpna cena bude kupujúcim uhradená bezhotovostne na účet predávajúceho uvedený v úvodných ustanoveniach tejto zmluvy pri predávajúcom najneskôr do stanoveného termínu. Predávajúci je s obchodným menom sro, ičo, dič. Funguje už niekoľko rokov a je zapísaný v obchodnom registri. K podpísaniu zmluvy ešte nedošlo, nakoľko uvádza, aby som uhradila plnú sumu na účet. Ako mám postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Kúpa bytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.11.2016)

Dobrý deň. Kúpa bytu je značná investícia, a preto je vhodné, aby kupujúci (a tiež aj predávajúci) zachovali aspoň obvyklú mieru opatrnosti. Pokiaľ ide o Vašu otázku, nevidím žiadny dôvod na to, aby ste kúpnu cenu uhrádzali vopred, bez toho, aby bola kúpna zmluva vôbec podpísaná. Považujem za zbytočné riziko platiť kúpnu cenu za byt bez toho, aby bola podpísaná kúpna zmluva. Pri kúpe bytu je obzvlášť dôležité nastaviť v kúpnej zmluve jasné a vyvážené podmienky, ktoré majú predávajúci a kupujúci dodržať.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Kúpa bytu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kúpa bytu (Spoluvlastníctvo)

Pred 10 rokmi som kúpila byt, v ktorom bývala mama. Zmluva sa urobila na mamu. Teraz chcem byt previesť na mňa. Ako to mám urobiť formou darovacej zmluvy alebo kúpnej zmluvy. Ďakujem za radu

Odpoveď: Kúpa bytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.02.2016)

Dobrý deň, voľba medzi kúpnou zmluvou a darovacou zmluvou závisí najmä na tom, či chcete byt od Vašej mamy kúpiť (reálne jej previesť peniaze na účet alebo v hotovosti) alebo chcete byt nadobudnutím bezodplatne. Vo všeobecnosti je možné skonštatovať, že zvyšné časti kúpnej i darovacej zmluvy budú totožné, pretože musia spĺňať zákonom predpísané náležitosti, aby mohlo dôjsť k zápisu nadobudnutia vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Na základe toho Vám neodporúčam kúpnu, ani darovaciu zmluvu písať sama bez právnej rady. V prípade, že zmluva nebude obsahovať zákonom predpísané náležitosti, kataster nehnuteľností návrh na vklad vlastníckeho práva zamietne.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Kúpa bytu (Spoluvlastníctvo)

Dobry den, prosim potreboval by som radu. Chcem predat byt, ktoreho vlastnikom som 4 roky a neviem ci musim odviest dan, kedze som majitelom menej ako 5 rokov. Predajna cena je nizsia, ako bolo ohodnotene znalcom. Bolo mi povedane, ze z toho dovodu som povinny podat danove priznanie ale platit nebudem. Na druhej strane mi zase vraveli, ze dan musim odviest z akejkolvek sumy, za ktoru byt predam, tak teraz neviem kde je pravda. Za pripadnu odpoved vopred pekne dakujem.

Odpoveď: Kúpa bytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.11.2015)

Dobrý deň, podľa § 9 ods. 1 pís. a) a b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, od dane je oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti, a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku. Oslobodenie od dane sa vzťahuje aj na predaj nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku. Ak nespĺňate podmienku podľa predchádzajúcej vety, príjem z predaja bytu bude podliehať dani z príjmu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Kúpa bytu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Naša dcéra s priateľom chcú kúpiť byt. Môj manžel prispeje v hotovosti polovicou sumy kúpnej ceny bytu. Na zbytok kúpnej ceny bytu si chce priateľ dcéry zobrať hypotekárny úver. Môže si zobrať hypotekárny úver len priateľ našej dcéry aj keď spoluvlastníci bytu budú obidvaja?

Odpoveď: Kúpa bytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.10.2015)

Dobrý deň, áno, priateľ Vašej dcéry si môže zobrať hypotekárny úver , aj keď spoluvlastníci bytu budú obaja. Banka však bude chcieť zriadiť záložné právo k bytu. Záložné právo  je možné zriadiť aj k spoluvlastníckemu podielu, banka však obyčajne žiada zriadiť záložné právo k celému bytu (teda aj k podielu dcéry - banka bude chcieť jej podpis na záložnej zmluve). Tým pádom sa založí aj jej podiel a ak by sa neskôr rozišli, jej podiel zostane založený jeho úverom. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Kúpa bytu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kúpa bytu (Spoluvlastníctvo)

Zdravim. V roku 2013 som vzal hypoteku na byt, cez ktoru som byt kupil od tretieho majitela. Tento pan kupil byt od spolocnosti, ktora neplatnou zmluvou obrala o byt povodneho majitela. Sud ma teraz chce obrat o byt, za ktory budem dozivotne splacat hypoteku. Skoncim na ulici s dlhom ?

Odpoveď: Kúpa bytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.07.2015)

Dobrý deň, ak je prvotná zmluva o prevode vlastníctva k bytu absolutne neplatná, nestal sa prvý kupujúci vlastníkom tejto nehnuteľnosti a v prípade jej ďalšieho prevodu, nenadobudli vlastníctvo ani nadobúdatelia, a teda ani Vy. V našom práve totiž platí rímsko-právna zásada, podľa ktorej "nikto nemôže previesť na iného viac práv ako má sám" alebo aj "z nepráva nemôže vzniknúť právo". Na základe absolútne neplatného právneho úkonu preto nemôže dôjsť k platnému prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, a teda nemožno uvažovať o ochrane vlastníckeho práva hoci aj dobromyseľného nadobúdateľa. Nárok voči osobe, od ktorej ste byt kúpili, možno uplatniť na základe ustanovenia § 457 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého je bezdôvodným obohatením aj majetkový prospech získaný plnením z neplatného právneho úkonu, pričom ak je zmluva neplatná, je každý z účastníkov povinný vrátiť druhému všetko, čo podľa nej dostal. Predávajúci je tak povinný Vám vrátiť kúpnu cenu za byt, prostredníctvom ktorej by ste v zásade mali byť schopný vyrovnať hypotekárny úver. Ak ste byt zveľadili investíciami, máte právo na náhradu nákladov voči jeho vlastníkovi podľa ustanovenia § 130 ods. 3 Občianskeho zákonníka.  


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Kúpa bytu (Spoluvlastníctvo)

Zdravím, chcem sa opýtať či je možné, aby konateľ realitnej kancelárie vykupoval nehnuteľnosti na seba ako na fyzickú osobu za účelom zisku, ktoré následne predáva cez svoju realitnú kanceláriu, prečo ich nenakupuje cez svoju firmu a riadne si ich nezarára k obratom...chcem sa opýtať či ide o porušovanie zákona, lebo účel kúpy je následný predaj nehnuteľnosti za účelom zisku. ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Kúpa bytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.12.2013)

Dobrý deň,

pokiaľ ide o kúpu bytov za účelom zisku, ak je takéto konanie opakované a sústavné, potom ide o podnikanie. Ak kupuje fyzická osoba nehnuteľnosti na seba a následne ich predáva so ziskom a nemá živnostenské oprávnenie, môže sa dopúšťať trestného činu nelegálneho podnikania. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Kúpa bytu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, kupujeme byt a v zmluve mame túto formuláciu. Zmluvné strany sa dohodli, že do doby zaplatenia celej kúpnej ceny prevádzanej nehnuteľnosti budú originálne vyhotovenia tejto zmluvy a návrh na vklad uložené u Mgr. ... (u „tretej osoby“), ktorá kúpne zmluvy s návrhom na vklad odovzdá kupujúcim po tom, čo uhradia predávajúcemu druhú časť kúpnej ceny vo výške 60.000 Eur na jeho účet. Ako sa v tomto prípade vyhnúť riziku, že nedôjde k prevodu vlastníckeho práva? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Kúpa bytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.10.2013)

Dobrý deň.

Pri rokovaní o uzavretí zmluvy by ste si mali vymieniť také zmluvné podmienky, s ktorými súhlasia obe zmluvné strany. Nikto Vás nemôže nútiť uzavrieť zmluvu, s obsahom ktorej nesúhlasíte.

Pokiaľ ste už uzavreli zmluvu s článkom tohto alebo obdobného znenia, tak môžete žiadať aspoň kópie tejto zmluvy, nakoľko uvedené ustanovenie jasne uvádza, že v depozite u tretej osoby budú uložené iba originálne vyhotovenia zmluvy a návrhu na vklad (nie všetky vyhotovenia, tj. prípadné kópie).

Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam sa teda nenadobúda uzavretím zmluvy, ale vkladom do katastra nehnuteľností.

Podľa § 133 ods. 2 Občianskeho zákonníka:

Ak sa prevádza nehnuteľná vec na základe zmluvy, nadobúda sa vlastníctvo vkladom do katastra nehnuteľností podľa osobitných predpisov, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

V danom prípade by som žiadal o kvitanciu oboch uhradených častí kúpnej zmluvy, ktorú je druhá zmluvná strana povinná na požiadanie vydať. V prípade sporu by potom slúžila na účely dokazovania.

Podľa § 569 Občianskeho zákonníka:

(1) Veriteľ je povinný vydať dlžníkovi na jeho požiadanie písomné potvrdenie o tom, že dlh bol úplne alebo čiastočne splnený.

(2) Dlžník je oprávnený plnenie odoprieť, ak mu veriteľ nevydá zároveň potvrdenie.

Rovnako tak by som žiadal od tretej osoby písomný záväzok (pokiaľ nie je súčasťou zmluvy a pokiaľ nemáte k dispozícii aspoň kópie zmluvy), v zmysle ktorého by táto osoba mala povinnosť, po predložení oboch kvitancií, vydať zmluvným stranám originály zmluvy a návrhu na vklad.

Uvedená osoba Mgr.... je predpokladám advokátom predávajúcich. Môžete si vymieniť, aby boli zmluvy uschované u notára alebo Vášho advokáta. Tak predídete riziku, že k prevodu vlastníckeho práva nedôjde.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Kúpa bytu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku