Máte
otázku?

Zastupovanie na dedičskom konaní


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Bratislava

Otázka: Zastupovanie na dedičskom konaní

Dobrý deň, moja partnerka je účastníčkou dedičského konania. Má plnú moc z Kanady na zastupovanie svojho bratranca, ktorý je tiež účastníkom dedičského konania. Aj keď nie som súčasťou tohto konania, dlhodobo som sa spolu s mojou partnerkou staral o zosnulého poručiteľa. Moja otázka je: Môžem zastupovať moju partnerku prostredníctvom notársky overenej plnej moci? Tá sa potom bude zúčastňovať konania nie vlastne v mene, ale v mene svojho bratranca, na ktorého má plnú moc. Alebo existuje iný spôsob, ako by som mohol byť účastníkom konania, pokiaľ nie som priamym dedičom? Ďakujem.

Odpoveď: Zastupovanie na dedičskom konaní

Dobrý deň, ak nebudete dediť, nebudete ani účastníkom konania, zástupcom ale môžete byť. To, čo ste napísali, že by ste zastupovali ju a ona zastupovala ďalšieho účastníka, je možné. Stačí pripraviť splnomocnenia. Notár musí tieto splnomocnenia akceptovať.

Trápi vás "Zastupovanie na dedičskom konaní" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Zastupovanie na dedičskom konaní (Dedičské právo)

Dobrý deň, moja 91-ročná teta podpísala, myslím, že už ani nevedela, čo podpisuje, splnomocnenie na pána, ktorý ju bude zastupovať na dedičskom konaní, a nemá o tom žiadnu dokumentáciu ani kópiu splnomocnenia. Predmetom dedičstva je les a orná pôda. Ja som tiež zahrnutá do dedičského konania a nesúhlasím s takýmto postupom. Môžem ten súhlas so splnomocnením zrušiť? Moja teta je svojprávna a pri zmysloch, nechápem tú osobu, ktorá takouto cestou chce odkúpiť spomínané pozemky. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zastupovanie na dedičskom konaní

(odpoveď odoslaná: 21.06.2024)

Dobrý deň,

z Vašej otázky chápem, že Vaša teta podpísala splnomocnenie tretej osobe na jej zastupovanie v dedičskom konaní, avšak nemá kópiu tohto splnomocnenia a Vy s tým nesúhlasíte.

Podľa slovenského práva môže každý človek, ktorý je svojprávny a pri zmysloch, udeliť splnomocnenie na zastupovanie inou osobou. Dôležité je, aby splnomocnenie bolo udelené slobodne a vedome. Ak máte pochybnosti, či Vaša teta bola v stave, kedy chápala obsah a význam splnomocnenia, môžete tieto pochybnosti v rámci dedičského konania predniesť notárovi. Ak by sa preukázalo, že splnomocnenie bolo udelené pod vplyvom nátlaku alebo bez dostatočného pochopenia jeho významu, mohlo by byť považované za neplatné.

Ak je Vaša teta pri zmysloch a svojprávna, má právo splnomocnenie kedykoľvek odvolať. Plná moc ale musí byť písomná, inak tam notár toho pána nepustí. Namietajte u notára na pojednávaní to oprávnenie tretej osoby zastupovať ju. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Zastupovanie na dedičskom konaní (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či jeden advokát môže byť poverený tromi dedičmi na zastupovanie v dedičskom konaní, v ktorom sa majú všetci traja zúčastniť. Advokát nie je účastníkom dedičského konania. Všetci traja ho chcú poveriť zastupovaním. Za Vašu odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Zastupovanie na dedičskom konaní

(odpoveď odoslaná: 07.10.2023)

Dobrý deň, v rámci dedičských konaní je možné, aby jeden advokát bol poverený zastupovaním viacerých klientov, v tomto prípade troch dedičov. Dôležitou podmienkou je, aby medzi týmito dedičmi neboli žiadne spory či protichodné záujmy. Ak všetci traja dediči súhlasia s tým, aby ich zastupoval rovnaký právny zástupca, nie je v tom žiadny problém. Avšak, ak by medzi nimi vznikol nejaký konflikt alebo by mali rôzne názory na nejakú kľúčovú záležitosť, je potrebné, aby sa každý z nich obrátil na vlastného advokáta. Vo všeobecnosti je výhodné mať spoločného advokáta, pokiaľ všetci dediči majú podobné záujmy a ciele.


Podotázka: Zastupovanie na dedičskom konaní (Dedičské právo)

Dobrý deň, je stanovená nejaká lehota, do ktorej by malo byť začaté dedičské konanie? Respektíve, môžem sa na niekoho obrátiť, pokiaľ sa vo veci dedičstva nekoná? Ďakujem.

Odpoveď: Zastupovanie na dedičskom konaní

(odpoveď odoslaná: 28.07.2021)

Dobrý deň,

dedičské konanie prejednáva súdom poverený notár, ako súdny komisár. Procesnoprávne predpisy neukladajú notárovi žiadnu lehotu na začatie dedičského konania. Avšak súd, ktorý poveruje notára v rozhodnutí uvedie lehotu, v ktorej by sa dedičské konanie malo skončiť. Vo väčšine prípadov sa jedná o lehotu 6 mesiacov.

V prípade, ak by došlo k porušeniu povinností notára, je možné zvážiť podanie sťažnosti na notára. Sťažnosti na notárov vybavuje Notárska komora SR. So sťažnosťou na nečinnosť notára sa môžete obrátiť aj priamo na okresný súd, ktorý notára v dedičskej veci poveril. Podľa § 18 Civilného mimosporového poriadku súd môže uznesením odňať vec poverenému notárovi, ak napriek predchádzajúcemu upozorneniu súdu spôsobí zbytočné prieťahy v konaní alebo v iných odôvodnených prípadoch.


Trápi vás "Zastupovanie na dedičskom konaní" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zastupovanie na dedičskom konaní (Dedičské právo)

Dobrý deň, Chcela by som sa spýtať. Sme traja súrodenci a splnomocnili ma na dedičskom konaní. Predávame byt po zosnulom otcovi. Zaujímalo by ma, či budeme musieť platiť daň, nakoľko tam býval viac ako 5 rokov. Ďakujem. Eva

Odpoveď: Zastupovanie na dedičskom konaní

(odpoveď odoslaná: 18.07.2021)

Dobrý deň, rozhodujúce vo Vami uvedenom prípade nie je to, ako dlho otec v byte býval, ale ako dlho bol vlastníkom bytu ku dňu úmrtia.

Ak bol Váš otec ako poručiteľ vlastníkom bytu viac ako 5 rokov ku dňu jeho úmrtia, potom Vy ako dedičia v priamom rade /deti poručiteľa/ v prípade predaja bytu neplatíte daň z príjmu v zmysle ust. zákona o dani z príjmov. Príjem z predaja je oslobodený od dane z príjmu ak bol poručiteľ vlastníkom bytu 5 rokov ku dňu úmrtia. Nemusíte potom ani podávať daňové priznanie.

Po predaji bytu je však potrebné vyporiadať daň z nehnuteľnosti v zmysle ust. zákona o miestnych daniach. Tlačivo na podanie dodatočného daň. priznania nájdete na stránke obce.

 


Podotázka: Zastupovanie na dedičskom konaní (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa poradiť. V roku 2015 prebehlo dedičské konanie po úmrtí mojej matky. Predmetom dedičského konania boli 3-izbový byt a rekreačná chata. Dedičské konanie prebehlo v pomere dedenia tak, že otec dedil polovicu majetku, sestra štvrtinu a ja tiež štvrtinu. Do dnešného dňa tieto nehnuteľnosti užíva len otec. Moja otázka znie: Môžem sa nechať z týchto nehnuteľností vyplatiť, a to myslím len tu čiastku, ktorú som zdedil po mame, alebo môj podiel predať? Otec je alkoholik a už teraz tvrdí, že s jeho polovicou majetku nemáme rátať, pretože si s ňou môže robiť čo chce. Ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Zastupovanie na dedičskom konaní

(odpoveď odoslaná: 29.11.2019)

Dobrý deň. V zásade platí, že nikoho nemožno nútiť, aby zotrval v podielovom spoluvlastníctve. Z tohto dôvodu sa môže spoluvlastník domáhať zrušenia a vyporiadania spoluvlastníctva k spoločnej veci, a to buď dohodou alebo v rámci súdneho konania (spoluvlastníctvo sa pritom zachová jedine výnimočne, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa). Ak sa s otcom nedohodnete na vyplatení Vášho podielu, tak sa zrejme budete musieť súdiť, prípade podiel previesť na tretiu osobu. Tu len upozorním, že ak by nešlo o prevod na niekoho blízkeho, tak je potrebné najskôr ponúknuť podiel na kúpu ostatným spoluvlastníkom, tí majú totiž zákonné predkupné právo na spoluvlastnícky podiel. Až keď do 60 dní od výzvy ponúknutý podiel nevyplatia, môžete ho za rovnakých podmienok, za akých ste podiel ponúkli spoluvlastníkom, predať nejakej tretej strane. Pri nedodržaní tohto postupu by išlo o relatívne neplatný právny úkon, ktorý by bol po dobu 3 rokov napadnuteľný.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Zastupovanie na dedičskom konaní (Dedičské právo)

Môj otec, ako držiteľ preukazu ŤZP, sa stal majiteľom auta, ktoré som si kúpila a zaplatila zo svojich peňazí. Keďže nedávno zomrel, predpokladá sa, že dané vozidlo spadá do dedičského konania. Rada by som sa opýtala, či majú aj súrodenci a mama nárok na podiel z tohto dedičstva, alebo existuje možnosť, že dané vozidlo sa do dedičského konania nezapočíta, keďže bolo zakúpené mnou. Ďakujem.

Odpoveď: Zastupovanie na dedičskom konaní

(odpoveď odoslaná: 14.03.2019)

Dobrý deň,
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
Pokiaľ ste Vy vedená na DI ako držiteľ MV, potom toto MV ani nespadá do dedičského konania po Vašom pánovi otcovi.
Ak je Váš otec vedený ako držiteľ MV, potom v dedičskom konaní máte možnosti a to podľa toho, či chcete finančnú náhradu alebo samotné motorové vozidlo. 
Môžete teda v dedičskom konaní uplatniť svoju požiadavku, aby bolo predmetné MV bolo vylúčené z dedič. konania alebo si v dedičskom konaní uplatnite svoju pohľadávku vo výške sumy, ktorú ste požičali otcovi na úhradu kúpnej ceny. Bude potrebné predložiť aspoň doklad o tom, že ste uhradili kúpnu cenu resp. fin. prostriedky previedli na účet otca. 

Najlepším resp. najjednoduchším riešením je, aby MV na základe dohody dedičov ste zdedili Vy a to bez povinnosti výplaty ostatným dedičom, teda v podstate Váš podiel na dedičstve bude oproti ostatným dedičom vyšší o hodnotu MV nakoľko toto MV bolo kúpené za Vaše fin. prostriedky.
 

 


Trápi vás "Zastupovanie na dedičskom konaní" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zastupovanie na dedičskom konaní (Dedičské právo)

Dobrý deň. Pred nedávnom nám zomrela mama na Slovensku. Ja žijem trvalo v Čechách. Môže ma v dedičskom konaní zastupovať osoba (neter), ktorá už zastupuje sestru v tom istom dedičskom konaní? Ďakujem s pozdravom, Horák.

Odpoveď: Zastupovanie na dedičskom konaní

(odpoveď odoslaná: 25.11.2018)

Dobrý deň, áno, je to možné.

Podľa § 89 a nasl. Civilného sporového poriadku platí :

"§ 89 Všeobecné ustanovenie

(1) Strana sa môže dať v konaní zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí. Zvolený zástupca sa nemôže dať zastúpiť, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

(2) Ak zvoleným zástupcom podľa odseku 1 nie je advokát, súd uznesením, ktoré doručí zastúpenej strane, rozhodne, že zastúpenie podľa odseku 1 nepripúšťa, ak zástupca zjavne nie je spôsobilý na riadne zastupovanie alebo ak ako zástupca vystupuje vo viacerých konaniach.

(3) Ak je strana zastúpená advokátom, zastupovanie iným zástupcom ako advokátom je vylúčené. Ustanovenia osobitného predpisu o advokácii tým nie sú dotknuté.

§ 92  Zástupcovi, ktorého si strana zvolila, udelí písomne splnomocnenie buď na celé konanie, alebo len na určité úkony.

(2) Splnomocnenie udelené na celé konanie a splnomocnenie udelené advokátovi nemožno obmedziť. Zástupca, ktorému bolo také splnomocnenie udelené, je oprávnený na všetky úkony, ktoré môže v konaní urobiť strana."

 

Notár obyčajne má na svojej stránke zverejnený vzor splnomocnenia na dedičské konanie.

Podpisy na splnomocnení nemusia byť overené.


Podotázka: Zastupovanie na dedičskom konaní (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na túto záležitosť. Nedávno sme predali dva byty. Jeden z nich sme predali mojím manželom a ja, druhý zasa moja mama. Túto voľbu sme urobili, pretože sme vždy túžili po vlastnom dome. Byty boli v súkromnom vlastníctve. Problém je v tom, že môj manžel má dospelého syna, ktorý by mohol dediť po mojom manželovi v prípade jeho smrti. Napriek tomu, že o otca syn celé roky neprejavuje záujem, môj manžel preňho robí všetko. V listoch vlastníctva chceme uviesť iba mňa ako jedinú vlastníčku domu, no obávame sa, čo by sa stalo po prípadnej smrti môjho manžela. Uvažovali sme taktiež o možnosti, že by sme sa v listoch vlastníctva uvedli všetci traja ako vlastníci domu, teda ja, môj manžel a moja mama. Tým by manželov podiel z domu predstavoval iba jednu tretinu. Prosím Vás o radu, ako by sme mali postupovať. Vopred ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Zastupovanie na dedičskom konaní

(odpoveď odoslaná: 12.10.2018)

Dobrý deň, podľa ustanovení Občianskeho zákonníka sa plnoletým potomkom musí z dedičstva dostať aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov.

V prípade, že potomok trvalo neprejavuje o poručiteľa opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať, môže poručiteľ potomka vydediť. Váš manžel teda môže spísať závet s vydedením, v ktorom ako jediného dediča uvedie Vás a jeho syn tým pádom nemá žiadny právny nárok na dom, resp. podiel na dome.

Samozrejme môže sa stať, že by syn napadol v dedičskom konaní neplatnosť závetu, preto to niekedy riešia strany tak, že nehnuteľnosť je zapísaná len na jednom z manželov s doživotným právom pre druhého manžela.

Riešenie, že by dom bol v spoluvlastníctve 3 osôb je tiež riešením, vy s manželom by ste mali 2/3 v bezpodielovom spoluvlastníctve a matka 1/3.  


Podotázka: Zastupovanie na dedičskom konaní (Dedičské právo)

Môj dedo zomrel približne pred 40 rokmi. Babička pred 15 rokmi. Pred 3 rokmi sme zistili, že v dedičskom konaní po babičke bola prevedená len časť pozemku. Väčšina pozemku je stále vedená v katastri na deda. Pred 3 rokmi nám na súde potvrdili, že dedičské konanie po dedovi neprebehlo a notárka nás vyzvala, aby sme najprv našli kontakt na všetkých dedičov, inak by pravdepodobne dedičské konanie nebolo ukončené. Nepodarilo sa nám zistiť všetky kontakty, nemáme teda skutočne šancu na získanie pozemku späť? Kam sa môžeme obrátiť, prípadne čo doložiť? Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Zastupovanie na dedičskom konaní

(odpoveď odoslaná: 15.06.2017)

Dobrý deň. 

Bez ohľadu na to, či ste zistili kontakt na všetkých dedičov, je potrebné podať na súd návrh na dodatočné konanie o dedičstve, v ktorom opíšete nehnuteľnosti, ktoré neboli prededené. Následne bude mať súd v zastúpení notárom povinnosť zistiť všetkých dedičov. Ak pôjde o dediča, ktorého pobyt nie je známy, tak sa mu ustanoví procesný opatrovník, ktorý bude konať v jeho mene. Osvedčením o dedičstve sa prededí novoobjavený majetok a na základe tejto listiny sa na list vlastníctva dostane dedič. 


Trápi vás "Zastupovanie na dedičskom konaní" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zastupovanie na dedičskom konaní (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím o radu a vopred ďakujem. Mesiac pred smrtou ma matka, s ktorou som žila v spoločnej domácnosti, požiadala, aby som jej dcére - s ktorou sme obe nekomunikovali - odovzdala peniaze v obálke, na ktorú napísala aj presnú sumu. O tom som informovala aj notára. Sestra mu ukázala mamin list zo septembra 2015, adresovaný sestrinej svokre, v ktorom je vyššia suma a informácia o závete, ktorú sme dodatočne našli. Je z marca 2015, ale o peniazoch sa tam nič nepíše, iba o rozdelení pozemkov. Čo má prednosť? Závet, list, alebo ústna dohoda z mája 2016? Sestra to chce kombinovať tak, aby všetko dostala len ona.

Odpoveď: Zastupovanie na dedičskom konaní

(odpoveď odoslaná: 03.02.2017)

Dobrý deň, z Vášho príspevku usudzujem, že Vaša nebohá matka za svojho života naložila s časťou svojho majetku (finančná hotovosť v obálke) tak, že ho darovala Vašej sestre. Darované finančné prostriedky preto už nepatria do dedičstva, nakoľko neboli vo vlastníctve Vašej matky v čase jej smrti. V dedičskom konaní sa však môžete domáhať, aby uvedený dar bol započítaný do dedičského podielu Vášho súrodenca. Platí tu ustanovenie § 484 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého súd potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov. Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania. Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi - potomkovi neodôvodnene zvýhodnený. Vôľa Vašej nebohej matky uvedená v závete ma však prednosť pre dedením podľa zákonných ustanovení.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zastupovanie na dedičskom konaní" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.