Máte
otázku?

Súhlas na realizáciu balkónov v panelovom dome ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Košice

Otázka: Súhlas na realizáciu balkónov v panelovom dome ?

Dobrý deň, som majiteľkou bytu spolu s manželom(Bezpod. Vlastníctvo), predseda spoločenstva podal návrhu na vybudovanie resp. dobudovanie vysunutých balkónov na našom panelovom dome. Pričom uviedol, že aj keď na schôdzi spoločenstva väčšina vlastníkov neodsúhlasí, že majú záujem o realizáciu prístavby balkónov tak sa stavba resp. prístavba balkónov bude realizovať. A na ich realizácii sa finančne budú podieľať iba ti, ktorí o prístavbu balkónov majú záujem. Moja otázka znie: je možné, aby sa zrealizovali úpravy panelového domu, ktoré zmenia vonkajší vzhľad bytového domu realizovať aj bez súhlasu väčšiny vlastníkov bytov? V bytovom dome je 36 bytov, pričom 20 vlastníkov je ZA realizáciu prístavby balkónov a 16 je PROTI. Musím ešte uviesť, že cenová ponúka na realizáciu prístavby nebola vlastníkom bytov predložená a spoločenstvo si na realizáciu prístavby balkónov plánuje vziať úver cca 112 tisc. Eur. Ak som proti mám vôbec možnosť sa nejako brániť? Bude to mať dopad na energiu, lebo sa naruší obvod bytového domu, kto bude znášať zvýšené náklady na vykurovanie? Môžem sa brániť ak nesúhlasím s realizáciou prístavby?

Odpoveď: Súhlas na realizáciu balkónov v panelovom dome ?

Dobrý deň,

V zmysle ust. § 14 a nasl. zákona o vlastníctve bytov "vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo a povinnosť zúčastňovať sa na správe domu a na schôdzi vlastníkov hlasovaním rozhodovať ako spoluvlastník o všetkých veciach, ktoré sa týkajú správy domu, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a pozemku. Oznámenie o schôdzi vlastníkov spolu s programom schôdze musí byť v písomnej forme doručené každému vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome minimálne päť pracovných dní pred dňom konania schôdze. Výsledok hlasovania oznamuje ten, kto schôdzu vlastníkov zvolal, a to do piatich pracovných dní od konania schôdze vlastníkov spôsobom v dome obvyklým. Za každý byt a nebytový priestor v dome má vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome jeden hlas pripadajúci na byt alebo nebytový priestor v dome. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome prijímajú rozhodnutia na schôdzi vlastníkov dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak hlasujú o zmluve o úvere a o každom dodatku k nej, o zmluve o zabezpečení úveru a o každom dodatku k nej, o zmluve o nájme a kúpe veci, ktorú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, atď. 

Prehlasovaný vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo obrátiť sa do 30 kalendárnych dní od oznámenia o výsledku hlasovania na súd, aby vo veci rozhodol, inak jeho právo zaniká. Ak sa vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemohol o výsledku hlasovania dozvedieť, má právo obrátiť sa na súd najneskôr do troch mesiacov od hlasovania, inak jeho právo zaniká. Prehlasovaný vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome sa môže zároveň na príslušnom súde domáhať dočasného pozastavenia účinnosti rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa osobitného predpisu.

K Vašej otázke je potrebné uviesť, že jedna vec je schválenie zmluvy o úveru a druhá podstatná vec je to, či vôbec stavebný úrad povolí výstavbu vysunutých balkónov /usudzujúc z otázky balkóny nebudú rovnomerne stavané pre jednotlivé byty/  podľa projektovej dokumentácie, ktorá bude musieť byť predložená k žiadosti o stavebné povolenie, rovnako aj statický posudok pre byty nad a pod novými balkónmi, ako aj súhlas vlastníkov bytov z mysle ust. zákona o vl. bytov.

K otázke zvýšenia spotreby energie pri výstavbe uvádzame, že je to vec samotnej zmluvy o dielo, ktorej  predmetom bude uvedená výstavba a podľa tohto čo píšete, túto by mali uhrádzať len tí vlastníci, v ktorých byte sa bude stavba balkónov realizovať, rovnako len oni by mali splácať úver.  Len či je to aj reálne uskutočniteľné, je pre nás otázne. Výstavbou balkónov sa však zvýši samotná hodnota bytov s balkónmi. Zvýšenie spotreby energie pri vykurovaní je vecou rozhodnutia vlastníkov bytov /základná a spotrebná zložka/.

Odporúčame pozrieť doklady k uvedenej problematike, ktoré Vám správca byt. domu má poskytnúť, zistiť stav účtu voľných finančných prostriedkov na účte bytového domu ako samotný úver zaťaží jednotlivých vlastníkov z hľadiska platenia príspevkov do  fondu opráv,  či nedôjde k zvýšeniu príspevku do fondu opráv. Informujte sa aj na stavebnom úrade, ktorý je podstatným článkom v tom či vôbec výstavba bude povolená. K otázke žaloby na súd platí lehota uvedená v dobe 2./, ktorú môžete podať  spoločne všetci vlastníci nesúhlasiaci s výstavbou balkónov.

Trápi vás "Súhlas na realizáciu balkónov v panelovom dome ?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Súhlas na realizáciu balkónov v panelovom dome ? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, kcem sa spýtať mame kus veď si balkón a chceli by sme z toho urobiť malú detskú izbičku, balkón je pomaly až na prízemí, chcem potiahnuť múry a zatepliť. Potrebujem stavebného statika, nebudeme búrať nosné prakticky nič ani pristavovať nebudeme, len vytiahnuť 2obvodové steny, dať okno potrebujem vedieť, či to udrží balkón tu nostnosť. Ďakujem. P.

Odpoveď: Súhlas na realizáciu balkónov v panelovom dome ?

(odpoveď odoslaná: 12.10.2022)

Dobrý deň,
na vami položenú otázku uvádzame, že vzhľadom na okolnosť, že ide o bytový dom, budete potrebovať súhlas vlastníkov bytov k podaniu žiadosti o stavebné povolenie a to vzhľadom na okolnosť, že okrem iných sa mení mení vzhľad bytového domu.

Či bude potrebný súhlas statika uviesť nevieme, na túto časť otázky vám odpovie samotný projektant. K samotnej žiadosti o stavebné povolenie budete musieť pripojiť okrem iných aj projektovú dokumentáciu v súlade s ust. stavebného poriadku.

Odporúčam preto najprv zistiť stanovisko správcu bytového domu, či táto vami plánovaná prestavba balkóna je vôbec reálna.


Podotázka: Súhlas na realizáciu balkónov v panelovom dome ? (Spoluvlastníctvo)

Oprava logií sa schválila ústne. Bolo povedané, že ich treba pred zateplením opraviť, a že každý si opraví svoju loggiu, a ja všetky štyri. Vlastne sa ani o tomto nehlasovalo. Ide o to, že ostatní spoluvlastníci sú presvedčení o tom, že loggia je jeho majetok a nie je to spoločná časť bytového domu. Preto sa povedalo, že si loggie opraví každý sám- z právnej nevedomosti. Ja som sa o tom tiež dozvedela až minulý týždeň. Na najbližšej schôdzi budem informovať, že loggie sú spoločná časť domu. Ale neverím, že aj napriek tomu budú súhlasiť, aby sa loggie opravili z fondu, keď oni majú po jednej a ja štyri. Môžu spoluvlastníci obmedziť koľko loggi bude opravených z fondu a určiť, že napríklad ostaté tri loggie si mám opraviť na vlastné náklady? Bude to v súlade so zákonom?

Odpoveď: Súhlas na realizáciu balkónov v panelovom dome ?

(odpoveď odoslaná: 25.03.2020)

Dobrý deň, o účele použitia prostriedkov z fondu opráv sa musí hlasovať na schôdzi vlastníkov bytov a nie je možné o tom rozhodnúť na základe akejsi dohody. Treba pritom napríklad skúmať aj to, aký subjekt vykoná túto opravu, či je zmluva uzatvorená v súlade so všetkými právnymi predpismi, nedochádza k zbytočnému čerpaniu fondu opráv... Ako sme už uviedli v predchádzajúcej odpovedi, ak tieto loggie prislúchajú k bytom, podľa nášho názoru nemôžu ostatní spoluvlastníci obmedzovať opravu loggie iba na 1.


Podotázka: Súhlas na realizáciu balkónov v panelovom dome ? (Spoluvlastníctvo)

Mám byt spojený z dvoch bytov- zapísaný je ako jeden byt na katastri nehnuteľnosti.
Ako je to v prípade, keď mi k bytu priliehajú štyri loggie a na schôdzi sa schválila oprava- hydroizolácia logií.
Náklady na opravu hydroizolácie jednej loggie sú 85 eur.
Spoluvlastníci chcú, aby som si loggie opravila na vlastne náklady.
Musí sa oprava hydroizolácie logií urobiť z fondu opráv alebo nie?
A ako je to s financovaním zábradlia na loggiach?

Odpoveď: Súhlas na realizáciu balkónov v panelovom dome ?

(odpoveď odoslaná: 23.03.2020)

Dobrý deň, jednoznačne odpovedať na Vašu otázku bez znalosti podkladov, o ktorých sa rozhodovalo na schôdzi vlastníkov je veľmi zložité. Bude potrebné skúmať ako je v rozhodujúcich dokumentoch vymedzený predmet opravy a nárok na takúto opravu. Fond opráv sa vytvára z príspevkov podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu jednotlivých vlastníkov. Spoluvlastnícke podiely v bytovom dome sú tvorené z plôch jednotlivých bytov. Tzn. že ak Vy máte dva byty, automaticky platíte aj viac do fondu opráv. Ak sa teda na schôdzi vlastníkov rozhodlo o oprave logií, bez ohľadu na to, že k Vášmu bytu prislúchajú 4, oprava by mala byť hradená z fondu opráv. Ako príklad si môžeme uviesť byty, ktoré by ste vlastnili na odlišných poschodiach a neboli by spojené. Aj v tomto prípade by ste mali rovnaké právo podieľať sa na vykonanej oprave loggii, a to úhradou nákladov z fondu opráv. Ako sme však uviedli, je potrebné sa podrobne pozrieť na dokumenty, ktoré boli schvaľované, či tam náhodou nie je obmedzenie vo vzťahu počtu prislúchajúcich lógií (hoci by podľa nášho názoru nemali byť).


Trápi vás "Súhlas na realizáciu balkónov v panelovom dome ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Súhlas na realizáciu balkónov v panelovom dome ? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať ak mi viete poradiť. Neviem čo mám robiť. Môj sused si postavil pod mojim balkónom strechu, aby mu zakryla balkón, v tom by nebol žiaden problém, ale strecha je dlhá a prečnieva pod môj balkón a ja si nemôžem zavesiť dlhé prádlo, ani nevidím poriadne dole pod bytovku lebo mi bráni vo výhľade. Urobil to, keď som neboli doma boli sme na dovolenke.Prosím ho stále dookola, aby ju skrátil pod môj balkón. V kúpnej zmluve sa píše, že balkón je súčasťou bytu.

Odpoveď: Súhlas na realizáciu balkónov v panelovom dome ?

(odpoveď odoslaná: 18.11.2019)

Dobrý deň, 

vo Vami uvedenom prípade, pokiaľ sused nepodal ohlásenie drobnej stavby na stavebný úrad, došlo k porušeniu ustanovení stavebného poriadku.

Podľa ust. § 55 ods. 2 stavebného poriadku platí :

"(2) Ohlásenie stavebnému úradu postačí

a) pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí,

b) pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie;

c) pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti;

d) pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou," Atď.  

Naviac podľa ust. § 11 ods. 4 zákona o vlastníctve bytov platí, že "vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemôže vykonávať úpravy bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktorými by ohrozoval alebo rušil ostatných v neprimeranom rozsahu alebo by menil vzhľad domu bez súhlasu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Ustanovenia osobitných predpisov nie sú tým dotknuté."

 

Vo veci odporúčame kontaktovať správcu bytového domu, keďže predpokladáme, že súhlas ostatných vlastníkov bytov na realizáciu striešky balkóna sused nemal, a ďalej aj stavebný úrad, ktorý by ku kladnému stanovisku k ohlásenej drobnej stavbe, keďže sa mení vzhľad stavby /viď vyššie/ vyžadoval by súhlas  ostatných vlastníkov bytov.

 

 

 

 

 


Podotázka: Súhlas na realizáciu balkónov v panelovom dome ? (Spoluvlastníctvo)

Nájomníci - majitelia bytov našeho panelového domu sa už niekoľko rokov snažia o prístavbu balkónov. Komisia UP a ZP nakoniec súhlasila s prenájmom pozemkov a vybudovaním balkónov avšak odporúča, aby architektonické riešenie fasády koncepčne vyriešil autorizovaný architekt. Môžete nám prosím vysvetliť čo to znamená, resp. a čo máme podniknúť, a ako sa k tomuto vyjadreniu dostať ? Ďakujem L. Jánošík
 

Odpoveď: Súhlas na realizáciu balkónov v panelovom dome ?

(odpoveď odoslaná: 26.08.2019)

Dobrý deň, 
podľa ust. zákona o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch autorizovaným architektom je osoba, ktorá spĺňa podmienky uvedeného zákona a je zapísaná do zoznamu autorizovaných architektov.
Podľa § 4  cit. zákona architekt je oprávnený na
"a) vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov,
b) vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien vrátane ich interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok,
c) spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,
d) vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami, na výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie a na vykonávanie stavebného dozoru,
e) grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela vrátane vypracovania špecifikácií a technickej dokumentácie,
f) poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä na poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností, na zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb,

g) vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní."

Ako je Vám známe, správca bytového domu bude musieť požiadať o vydanie stavebného povolenia podľa § 58 stav. poriadku, v ktorom konaní stavebný úrad posúdi okrem iných aj či dokumentácia  výstavby balkónov spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným zákonom, dodržania stavebných postupov, vrátane statického posúdenia navrhovanej prístavby, aby prístavba balkónov zodpovedala ako funkčnosti, tak aj primeranej koncepcii konkrétneho sídliska vo vzťahu k okolitému prostrediu ostatných bytových domov, aby tieto tvorili funkčný celok aj z hľadiska estetického (napr. striedmosť, nadčasovosť, decentnosť), a tieto podklady a stanoviská Vám vie zabezpečiť autorizovaný architekt. 

Osoba zapísaná v tomto zozname osvedčuje predmetným zápisom, že má odbornú spôsobilosť na vykonanie činnosti autorizovaného architekta.

Zoznam autorizovaných architektov nájdete na stránke : https://www.komarch.sk/zoznamy-architektov/.


Podotázka: Súhlas na realizáciu balkónov v panelovom dome ? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, rad by som sa informoval o probléme zasklievaní balkónov v panelovom dome: Naša bytovka bola zateplená z peňazí Štátneho fondu rozvoja bývania. Zateplenie bolo realizované-ukončené v roku 2014- 2016. Po prevzatí funkcie novou predsedníčkou SVB sa začalo tvrdé presadzovanie zasklievania balkónov s povinnosťou pre každého, hoci nie všetci s tým súhlasili. Pani predsedníčka od počiatku tvrdí, že ak to odsúhlasí 2/3 spoločenstva, každý sa tomu musí podriadiť. Zrejme obhajuje tu časť ľudí, ktorí to zasklievanie chcú. Čiže nie je nestranná. Odvoláva sa na zákon. Pred rokom to ešte bolo ale dobrovoľne a za cenu cca asi 700 eur. Tohto roku po schôdzi SVB sa dohodlo o písomnom hlasovaní. Realizovalo sa v 3 dňoch v čase medzi 17- 19 hod. Zrejme naháňali ľudí, aby sa to realizovalo. A presne toľko získali 2/3 Už na schôdzi SVB stále podsuvala myšlienku, že určitá časť balkónov nie je naša takže tak, či tak sa to musí realizovať. Vymývala mozgy. Jedna z otázok pís. Hlasovania bola o odsúhlasení investičného zámeru. /. Počet bytov 73 / Súhlasili: 49 Nesúhlasili : 7 Nehlasovali: 17 Počet platných hlasov :56 Počet neplatných hlasov: 0 a úveru v sume cca 80 000 eur! Cena jedného zasklievania tak vychádza cca okolo 1100 eur! No je to dosť. Firma sa, akože našla iba jediná. Odvolávala sa na to, že ostatné firmy to neboli schopné realizovať Mňa by teda zaujímalo čo s tým robiť, keď s tým nesúhlasím. Navyše, keďže sme použili na zateplenie bytovky peniaze St. Fo. Rozvoja bývania, mňa by zaujímalo, či je možné robiť zásahy do budovy pri použití prostriedkov Fondu, a či tam nie je nejaké obdobie počas, ktorého nie je možný žiadny zásah.

Odpoveď: Súhlas na realizáciu balkónov v panelovom dome ?

(odpoveď odoslaná: 01.07.2019)

Dobrý deň, 

samotné odsúhlasenie plánovania zasklievanie balkónov ešte neznamená, že budú aj realizované.

Pokiaľ vo fonde prevádzky a údržby nie je dostatok fin. prostriedkov, budete musieť brať úver a banka prípadne štátny fond rozvoja bývania bude požadovať aj súhlasy vlastníkov bytov.

Ak by by bolo odsúhlasené na schôdzi vlastníkov bytov, že zasklievanie balkónov máte si financovať z vlastných prostriedkov ako vlastníci bytov, nikto Vás nemôže prinútiť, aby ste tak vykonali.

Netreba zabúdať ani na samotné povolenie sta. úradu na zasklievanie, lebo budete potrebovať vykonať ohlásenie stav. úradu podľa ust. stav. poriadku.

Ak zo závermi schôdze nesúhlasíte v súlade s ust. zákona o vlastníctve bytov sa môžete obrátiť na súd /citujeme/ :

"§ 14a/ ods. 8 zákona o vlastníctve bytov :

Prehlasovaný vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo obrátiť sa do 30 dní od oznámenia výsledku hlasovania na súd, aby vo veci rozhodol, inak jeho právo zaniká. Ak sa vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemohol o výsledku hlasovania dozvedieť, má právo obrátiť sa na súd najneskôr do troch mesiacov od oznámenia výsledku hlasovania, inak jeho právo zaniká. Prehlasovaný vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome sa môže zároveň na príslušnom súde domáhať dočasného pozastavenia účinnosti rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa osobitného predpisu. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa potrebná väčšina podľa § 14b nedosiahne, rozhoduje na návrh ktoréhokoľvek vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome súd."

Ak by malo dôjsť k zásahu do spoločných častí a zariadení domu potom podľa § 14b/ zákona o vlastníctve bytov "vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome prijímajú rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak hlasujú o, okrem iných  podľa písm. "m) súhlase s úpravou bytu alebo nebytového priestoru, ktorou vlastník bytu a nebytového priestoru v dome mení vzhľad domu a zasahuje do spoločných častí domu, zasahuje do spoločných zariadení domu vrátane odpojenia od spoločných rozvodov vykurovania a teplej úžitkovej vody v dome, príslušenstva alebo priľahlého pozemku, ak zmluva o spoločenstve alebo zmluva o výkone správy neurčuje inak."

Otázka zásahu do byt. domu z hľadiska upevnenia presklenia  je otázkou na dodávateľa zateplenia, čím by mohlo dôjsť k vylúčenie jeho zodpovednosti za škody a vady zateplenia z dôvodu zásahu do tohto zateplenia.

 


Trápi vás "Súhlas na realizáciu balkónov v panelovom dome ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Súhlas na realizáciu balkónov v panelovom dome ? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prosím, ako mám postupovať, ak moja žiadosť o dostavbu balkóna bola zamietnutá z dôvodu, že by došlo k zmene vzhľadu bytového domu a možným budúcim komplikáciám pri vjazde do nádvoria domu. Byt sa nachádza v 3-poschodovom bytovom dome na vrchnom poschodí, susedia súhlasia a potrebovala by som vedieť, kto by mohol kompetentné posúdiť a vyjadriť sa, či naozaj by boli komplikácie v budúcnosti pri vjazde do nádvoria. Myslím tým, či by bolo potrebné získať vyjadrenie požiarnikov. Za odpoveď ďakujem a ostávam s pozdravom. S. 

Odpoveď: Súhlas na realizáciu balkónov v panelovom dome ?

(odpoveď odoslaná: 08.09.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

Z otázky usudzujeme, že samotný bytový dom nemá balkóny na tej strane, kde ste chceli Vy realizovať dostavbu balkóna vo Vašom byte.

Súhlas susedov je síce potrebný podklad  k žiadosti o stav. povolenie, ale stavebný úrad berie do úvahy pri svojom rozhodovaní aj hľadisko architektonické, teda či nedôjde k zmene vzhľadu bytového domu, ktoré naruší jeho vzhľad,  či bytový dom bol napr. zateplený a dôjde k narušenie zateplenia a pod.  Otázku komplikácii pri vjazde do nádvoria nevieme posúdiť, nie je nám zrejmé, ako balkón na treťom poschodí naruší vstup do nádvoria, to je skôr otázka pre technika.

Nevieme aké podklady ste priložili k žiadosti o stavebné povolenie.

Ak chcete svoj nápad realizovať a to, aby žiadosť bola posúdená kladne, odporúčame stanovisko architekta, požiarnika aj statika.

Zrejme by pomohlo, aby o výstavbu balkónov na dotknutej strane bytového domu požiadalo viacej vlastníkov bytov.


Podotázka: Súhlas na realizáciu balkónov v panelovom dome ? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Doplňujúca otázka. V prípade, že väčšina vlastníkov bytov, viac ako 2/3, odsúhlasí vybudovanie nových a rozšírenie súčasných balkónov, je toto rozhodnutie záväzné aj pre majiteľov bytov, ktorý s výstavbou nesúhlasia ? Museli by sa podieľať na splácaní úveru rovnakou mierou ako ostatní ? Pýtam sa preto, že projekt na výstavbu väčšiny balkónov, s ponechaním starých (majitelia bytov, ktorí sú proti výstavbe) by nemal šancu na schválenie. Ďakujem.

Odpoveď: Súhlas na realizáciu balkónov v panelovom dome ?

(odpoveď odoslaná: 27.06.2018)

Dobrý deň,

zrejme Váš návrh, aby boli ponechané aj staré balkóny tých vlastníkov, čo nesúhlasia s výstavbou nových, nie je možný, okrem iných aj z dôvodu, že musí byť dodržaný jednotný vzhľad bytového domu z hľadiska architektonického, stavebný úrad by to neschváli, rovnako ani zodpovedný projektant stavby, ako aj z hľadiska životnosti starých balkónov, ktoré ak by sa ponechali, následne by musela byť vykonaná ich výmena, teda po čase, kedy by už boli postavené nové balkóny. Ale to je len náš pohľad na vec možno trochu zjednodušený.

Úhrada resp. splácanie úvere, pokiaľ ho ako bytový dom budete potrebovať, závislosť zvýšenia platieb do fondu prevádzky bude závisieť okrem iných aj od toho, ako je na tom Váš bytový dom z hľadiska finančného, teda ako ste doteraz hospodárili a či bola vytváraná postupne nejaká rezerva na budúce obdobia.

Podľa ust. § 14 ods. 8 zákona o vlastníctve bytov platí :

"Prehlasovaný vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo obrátiť sa do 30 kalendárnych dní od oznámenia o výsledku hlasovania na súd, aby vo veci rozhodol, inak jeho právo zaniká. Ak sa vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemohol o výsledku hlasovania dozvedieť, má právo obrátiť sa na súd najneskôr do troch mesiacov od hlasovania, inak jeho právo zaniká. Prehlasovaný vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome sa môže zároveň na príslušnom súde domáhať dočasného pozastavenia účinnosti rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa osobitného predpisu." 

Vo veci prípadne odporúčame, aby ste ako bytový dom počkali kým sa nevyrieši v národnej rade tzv. balkónový zákon /zákon o vlastníctve bytov/, ktorý má byť prejednávaný  až v mesiaci september 2018 aj vzhľadom na veľkú nejednotnosť názorov, pripomienky odbornej verejnosti, ako aj rozpory vo vysvetľovaní problematiky.


Podotázka: Súhlas na realizáciu balkónov v panelovom dome ? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prajem, čítal som Vašu odpoveď na problém so súhlasom na realizáciu balkónov v panelovom dome. Mám takú podotázku. Uviedli ste, že ak nie sme s rozhodnutím hlasovanie spokojní, môžme sa obrátiť do 30 dni na súd od hlasovania podaním žaloby. Musí to byt len súd alebo sa môžme obrátiť na príslušnú okresnú prokuratúru spísaním záznamu o prešetrení daného stavu a následného protestu prokurátora v danej veci?

Odpoveď: Súhlas na realizáciu balkónov v panelovom dome ?

(odpoveď odoslaná: 17.04.2018)

Dobrý deň, 

Neviem, či sa jedná vo Vašom prípade o riešenie konkrétneho problému ohľadom zasklievania balkónov.  Pokiaľ sa zaujímate o názor, k tomu uvádzame :

1./ Podľa ust. § 23 zákona o prokuratúre platí :

" Prokurátor je oprávnený podať protest proti správnym aktom orgánov verejnej správy uvedeným v § 21 ods. 1 písm. a), ktorými bol porušený zákon alebo iný všeobecne záväzný právny predpis."

Jedná sa o preskúmavanie zákonnosti správnych aktov orgánov verejnej správy, a to:

1. rozhodnutí orgánov verejnej správy,

2. opatrení orgánov verejnej správy,

3. opatrení orgánov verejnej správy so všeobecnými účinkami,

4. uznesení orgánov územnej samosprávy,

5. všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných orgánmi verejnej správy.

2./ Zákon o vlastníctve bytov hovorí o uplatnení práva na súde tak ako uvádzate v otázke, takže vlastník právo musí uplatniť na súde.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Súhlas na realizáciu balkónov v panelovom dome ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku