Máte
otázku?

Je možné žiadať vrátenie peňazí pri vadách vozidla?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Obchodné právo, Žilina

Otázka: Je možné žiadať vrátenie peňazí pri vadách vozidla?

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či je možné požadovať od predajcu vrátenie peňazí za auto, ktoré je staré tri týždne a už bolo dvakrát v servise, pričom doba opravy trvala jeden týždeň. Ide o používané auto. Vymenil som svoje staré auto za toto a doplatil som 5 500 eur, pričom celkovo auto stálo 10 500 eur. Ďakujem.

Odpoveď: Je možné žiadať vrátenie peňazí pri vadách vozidla?

Dobrý deň.

V zmysle Občianskeho zákonníka, ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady a v prípade, ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť. Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.

Ak teda má Vaše auto vady, ktoré sa pri kúpe spojenej s prehliadkou nedali zistiť – tzv. skryté vady, pričom predávajúci Vás na ne neupozornil a predával auto ako keby takéto vady nemalo, vzniklo Vám právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Upozorňujem Vás, že podľa zákona musíte vady uplatniť u kupujúceho bez zbytočného odkladu, nakoľko práva zo zodpovednosti za vady sa môže kupujúci domáhať na súde, len ak vady vytkol najneskôr do 6 mesiacov od prevzatia veci. 

Odporúčam však preštudovať si kúpnu zmluvu, na základe ktorej ste vozidlo kupovali, pretože v prípade ojazdených vozidiel sa tam dáva formulka "ako stojí a leží" a vtedy scudziteľ (predávajúci) za vady veci nezodpovedá, ibaže vec nemá vlastnosť, o ktorej scudziteľ vyhlásil, že ju má, alebo ktorú si nadobúdateľ výslovne vymienil.

Trápi vás "Je možné žiadať vrátenie peňazí pri vadách vozidla?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Je možné žiadať vrátenie peňazí pri vadách vozidla? (Obchodné právo)

Dobrý deň, pred tromi mesiacmi som kúpil vozidlo a v kúpnej zmluve bolo uvedené, že prevodovka na vozidle bola vymenená. Avšak, po troch mesiacoch sa auto pokazilo a v servise zistili, že prevodovka je poškodená. Je v tomto prípade možné žiadať náhradu za opravu alebo prípadne odstúpiť od zmluvy? Aké možnosti mám, keďže pôvodný majiteľ nedokáže zdokladovať opravu prevodovky? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Je možné žiadať vrátenie peňazí pri vadách vozidla?

(odpoveď odoslaná: 18.10.2023)

Dobrý deň,
čo sa týka zodpovednosti za vady, tak platí, že predávajúci zodpovedá za tie vady, ktoré má vec v čase prevodu vlastníckeho práva, aj keď vyjdú najavo až neskôr. V tomto prípade, nakoľko od odovzdania vozidla ubehlo len zopár mesiacov sa podľa môjho názoru dá konštatovať, že takáto vada mohla existovať už v čase prevodu vlastníckeho práva. V zmysle občianskeho zákonníka preto máte právo požadovať primeranú zľavu z veci. Ak ide o opravu, ktorá je nákladnejšia, pričom, ak by táto bola zároveň ekonomicky neúčelná vzhľadom ku kúpnej cene, tak môžete od zmluvy aj odstúpiť a žiadať vrátenie peňazí. Skúste sa s predávajúcim dohodnúť podľa vyššie uvedeného, ak však nebude súhlasiť, tak je jedinou možnosťou podať žalobu na súd, kde by ste museli preukázať to, že vada existovala už v čase prevodu. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Je možné žiadať vrátenie peňazí pri vadách vozidla? (Obchodné právo)

Dobrý deň, kúpili sme nové auto. Avšak, zistili sme, že má veľa vád a vlastníme ho len desať dní. Môžu nám vrátiť plnú sumu 22 000 eur?

Odpoveď: Je možné žiadať vrátenie peňazí pri vadách vozidla?

(odpoveď odoslaná: 06.07.2023)

Dobrý deň,
predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má vec v čase prevodu vlastníckeho práva, aj keď tieto vady vyjdu najavo až neskôr. 10 dní je naozaj krátka doba, a preto je možné, že vady existovali už v čase prevodu. Ďalší postup sa odvíja od charakteru spomínaných vád. Ak ide o také vady, že auto nemôžete používať, resp. také vady, ktorých oprava by bola vzhľadom ku kúpnej cene ekonomicky neúčelná,  tak potom môžete od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie zaplatenej kúpnej ceny. Ak ide o menej závažné vady, tak Vám patrí primeraná zľava z veci. Postup by bol nasledovný:

Pošlite poštou doporučene predávajúcemu písomnú výzvu a v závislosti od charakteru Vád buď touto výzvou odstúpte od zmluvy a požadujte vrátenie zaplatenej kúpnej ceny alebo požadujte primeranú zľavu. Uveďte aké vady sa na veci vyskytli a určite na vrátenie kúpnej ceny/poskytnutie zľavy predávajúcemu primeranú lehotu. Ak Vám zaplatiť odmietne, tak potom je jedinou možnosťou podať žalobu na súd. Tam by ste však museli preukázať , že vady existovali už v čase prevodu vlastníckeho práva. Na tieto účely sa väčšinou vykonáva znalecké dokazovanie.


Podotázka: Je možné žiadať vrátenie peňazí pri vadách vozidla? (Obchodné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako by sme mali postupovať. Pred dvoma rokmi sme si kúpili nové auto, ktoré odvtedy neustále vykazuje poruchy. Napriek pravidelným návštevám servisu (manžel kvôli tomu cestuje 80 km) auto stále nedokážu opraviť. Auto často prechádza do núdzového režimu a ani raz nebolo schopné ujsť viac ako 200 km bez výskytu poruchy. Máme možnosť žiadať o vrátenie peňazí?

Odpoveď: Je možné žiadať vrátenie peňazí pri vadách vozidla?

(odpoveď odoslaná: 02.02.2023)

Dobrý deň,
predávajúci zodpovedá za veci, ktoré má vec v čase prevodu vlastníckeho práva. V prípade takýchto vád máte nárok na primeranú zľavu z veci, ak ide o vady odstrániteľné a v prípade vád, ktoré robia vec neupotrebiteľnou máte právo od zmluvy odstúpiť. Vo Vašom prípade však od kúpy vozidla ubehli už dva roky a bolo by náročné preukázať, že malo auto dané vady už v čase prevodu vlastníckeho práva, a že nevznikli užívaním vozidla. Môžete však skúsiť adresovať predávajúcemu výzvu či nie je ochotný Vám poskytnúť určitú zľavu. V prípade, že by ochotný nebol, tak by bolo nutné domáhať sa ochrany práva žalobou na súde, kde by však bol výsledok neistý.


Trápi vás "Je možné žiadať vrátenie peňazí pri vadách vozidla?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je možné žiadať vrátenie peňazí pri vadách vozidla? (Obchodné právo)

Dobrý deň, nedávno som si kúpil automobil Peugeot 407. Od kúpy som do neho investoval už 500 eur, ale stále nefunguje správne. Navyše, zistil som, že spojka je v zlom stave. Mohli by ste mi prosím poradiť, ako ďalej postupovať?

Odpoveď: Je možné žiadať vrátenie peňazí pri vadách vozidla?

(odpoveď odoslaná: 28.12.2022)

Dobrý deň,
platí, že predávajúci je povinný Vás upozorniť na vady, ktoré vec v čase prevodu vlastníckeho práva má. Ak to neurobí, tak potom za tieto vady zodpovedá. Vada, ktorá sa prejaví do 6 mesiacov odo dňa prevzatia veci sa považuje za vadu, ktorá existovala už v čase prevodu vlastníckeho práva, ak to neodporuje povahe veci. Dôležitým je tiež čas, kedy ste dané auto kúpili, resp. prevzali. Čím dlhší čas od daného momentu ubehol, tým bude ťažšie preukázať, že vada existovala už v čase prevodu vlastníckeho práva. 

Ďalší postup závisí od toho akého charakteru vada je. Ak ide o vadu, ktorá vec nerobí neupotrebiteľnou, tak máte právo na primeranú zľavu, v prípade, ak ste na túto vadu neboli upozornený. Ak by malo auto vadu v dôsledku ktorej by auto nebolo možné používať, teda takú, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, tak potom máte právo od zmluvy odstúpiť. 

Taktiež máte právo od zmluvy odstúpiť podľa § 597 ods. 2 OZ:

Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.    Následkom odstúpenia od zmluvy je vrátenie si navzájom poskytnutých plnení. 

Ďalší postup vo veci však závisí na tom, či ste na dané vady boli upozornený alebo nie a aký čas od prevzatia auta ubehol.

 


Podotázka: Je možné žiadať vrátenie peňazí pri vadách vozidla? (Obchodné právo)

Dobrý deň, nedávno som si kúpil motorové vozidlo. Predajca mi pri kúpe oznámil, že vozidlo má jednu chybu - svieti kontrolka airbagu. Keď som však dorazil domov, ukázalo sa, že auto má viacero problémov. Na opravy som v servise minul ďalších 600 eur. Napriek tomu je auto stále prakticky nepojazdné, keďže ide iba na tri valce. Rád by som sa spýtal, či mám právo na vrátenie peňazí a náhradu škôd.

Odpoveď: Je možné žiadať vrátenie peňazí pri vadách vozidla?

(odpoveď odoslaná: 14.09.2022)

Dobrý deň,
odpoveď na uvedenú otázku závisí od obsahu kúpnej zmluvy, resp. ako bol v zmluve charakterizovaný stav vozidla. Ak by dodatočne vyšla najavo vada na ktorú Vás predávajúci neupozornil, tak máte nárok na primeranú zľavu z veci, pričom, ak ide o takú vadu, že vec je v dôsledku nej nepoužiteľná, tak máte nárok na odstúpenie od zmluvy a môžete požadovať vrátenie plnení. Odstúpiť od zmluvy môžete aj v prípade, že Vás predávajúci ubezpečil, že vec má určitú vlastnosť, no napokon ju nemá.  

Odporúčam Vám pozrieť si kúpnu zmluvu a overiť si či ste boli na dané vady vozidla upozornený. Ak nie, tak sa môžete v závislosti od charakteru vady, buď požadovať od predávajúceho primeranú zľavu z veci alebo môžete od zmluvy odstúpiť, ako je uvedené aj vyššie. Právo si uplatnite tým spôsobom, že pošlete predávajúcemu list v ktorom ho vyzvete, aby si Vám poskytol primeranú zľavu z veci, pretože vec disponuje vadami na ktoré Vás neupozornil alebo rovno odstúpite od zmluvy. Dôležité však najprv je zistiť ako bol opísaný stav vozidla v kúpnej zmluve.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Je možné žiadať vrátenie peňazí pri vadách vozidla? (Obchodné právo)

Dobrý deň, mám otázku. V piatok sme predali auto pánovi. Dnes nás kontaktuje, tvrdiac, že na aute je korózia na spodnej strane. Všetky nedostatky, vrátane predchádzajúcej výmeny dielov, boli však jasne uvedené v zmluve a on s touto skutočnosťou súhlasil. Musím mu vrátiť peniaze a on mne auto?

Odpoveď: Je možné žiadať vrátenie peňazí pri vadách vozidla?

(odpoveď odoslaná: 16.08.2022)

Dobrý deň,
ak bolo všetko zahrnuté v zmluve a teda kupujúci bol informovaný o všetkých vadách, ktoré spomínate, tak nemá dôvod na odstúpenie od zmluvy, keďže o týchto vadách vedel. Treba však podotknúť, že právo na odstúpenie od zmluvy by mal vtedy, ak by podstatná vada v čase prevodu vlastníckeho práva už existovala, pričom by vyšla najavo až dodatočne.

Vtedy by mohol odstúpiť od zmluvy iba ak by táto vada bola takého závažného charakteru, že by znemožňovala použitie vozidla. Ak by išlo o vadu menšieho charakteru, mal by nárok na primeranú zľavu z ceny, avšak tiež všetko za predpokladu, že vada existovala už v čase prevodu, pričom túto skutočnosť by musel preukázať on. Odstúpiť by mohol aj vtedy, ak by ste ho Vy ako predávajúci ubezpečili, že vec má určité vlastnosti, ktoré ako by sa neskôr ukázalo vec nemá, ale ako by ste ho ubezpečili, že vec vady nemá, pričom by sa ukázalo, že toto tvrdenie bolo nepravdivým.

Inak sú možnosti kupujúceho obmedzené a fakt, že máte všetko potvrdené v zmluve, to len podčiarkuje a zvýhodňuje Vaše postavenie.


Trápi vás "Je možné žiadať vrátenie peňazí pri vadách vozidla?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je možné žiadať vrátenie peňazí pri vadách vozidla? (Obchodné právo)

Dobrý deň, na aute sa do sedmich dní od predaja pri prvej návšteve objavila skrytá závada - pokazené riadenie vozidla. Nevšimli sme si ju pred nákupom, pretože predávajúci nás na ňu neupozornil. Teraz nechce problemať riešiť a ani prispieť na opravu.

Odpoveď: Je možné žiadať vrátenie peňazí pri vadách vozidla?

(odpoveď odoslaná: 22.09.2021)

Dobrý deň,
vzhľadom na to kedy a aká vada sa objavila bude potrebné skúmať v kontexte kúpnej zmluvy (časť zmluvy, ktorá hovorí o vadách, resp. o uisteniach predávajúceho), či vzniklo právo na odstúpenie od zmluvy. Môžete od zmluvy odstúpiť a požadovať od neho vrátenie zaplatenej kúpnej ceny.


Podotázka: Je možné žiadať vrátenie peňazí pri vadách vozidla? (Obchodné právo)

Dobrý deň, kúpil som vozidlo Mercedes. Urobil som 650 km a odišla mi automatická prevodovka. Auto je nepojazdné. Môžem odstúpiť od zmluvy a žiadať o vrátenie peňazí?

Odpoveď: Je možné žiadať vrátenie peňazí pri vadách vozidla?

(odpoveď odoslaná: 18.01.2021)

Dobrý deň,
odpoveď na Vašu otázku závisí od toho, ako došlo ku kúpe motorového vozidla. Ak Vás predávajúci ubezpečil, že auto je bez jedinej vady, resp. Vy ste vyumienili, že auto má byť bez vád, tak zrejme právo na odstúpenie od zmluvy vzniklo (ak ku poškodeniu prevodovky nedošlo z dôvodu na Vašej strane). Ak ste však auto kupovali oboznámený s jeho stavom, resp. v stave zodpovedajúcom veku vozidla, alebo Vás predávajúci upozornil na možné vady, v takom prípade by ste mali nárok najviac na zľavu z kúpnej ceny vo výške opravy tejto prevodovky.


Podotázka: Je možné žiadať vrátenie peňazí pri vadách vozidla? (Obchodné právo)

Je možné požiadať o vrátenie peňazí pri výskyte vád na vozidle? Dobrý deň, kúpila som vozidlo prostredníctvom kúpnej zmluvy dňa 13. 11. 2018. Od toho dňa až po dnešný deň (19. 3. 2019) som ho musela vrátiť predávajúcemu už trikrát, keďže mi už po prvom týždni používania začali vznikať problémy s prevodovkou. Pri každom vrátení tvrdil, že auto opraví na vlastné náklady a ja ho môžem ďalej používať. Problémy sa však stále opakujú. Rada by som vedela, či mám nárok požiadať o vrátenie peňazí. Ďakujem.

Odpoveď: Je možné žiadať vrátenie peňazí pri vadách vozidla?

(odpoveď odoslaná: 20.03.2019)

Dobrý deň,

podľa § 597 ods. 1 Občianskeho zákonníka Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť.

V tomto prípade podľa môjho názoru ide o vadu odstraniteľnú, a preto máte právo žiadať zľavu z ceny. Odporúčam informovať sa v servise, koľko by stála oprava a následne zaslať dotyčnému výzvu, aby Vám poskytol zľavu z ceny v danej výške a určiť mu lehotu. Ak Vám nezaplatí, môžete ho žalovať. 


Trápi vás "Je možné žiadať vrátenie peňazí pri vadách vozidla?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je možné žiadať vrátenie peňazí pri vadách vozidla? (Obchodné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať o konkrétnom zákone, ktorý by zaväzoval obchody k vráteniu peňazí. Mám na mysli prípady, kedy je tovar nový, nepoužívaný a ja ho chcem vrátiť, pretože si želám peňažný refund. Mnoho obchodov ponúka refundačné karty, ale nie sú ochotné vrátiť peňažnú sumu. Existuje nejaká legislatíva, ktorá by ich k tomu zaviazala - či už cez vrátenie peňazí priamo na účet alebo v hotovosti? Vopred ďakujem za odpoveď. S pozdravom, Zuzana.

Odpoveď: Je možné žiadať vrátenie peňazí pri vadách vozidla?

(odpoveď odoslaná: 03.01.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
Všeobecne platí, že reklamačnému konaniu v kamennom obchode podlieha tovar, ktorý má vady a v zákonom stanovených prípadoch je kupujúci ako spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
Žiaden zákon neprikazuje predávajúcemu, aby Vám vrátil peniaze aj v prípade, že je tovar bez vád, je nový a nepoužívaný, v pôvodnom balení a obale, je bez vád, len kupujúci ako spotrebiteľ  tovar jednoducho chce vrátiť, lebo sa mu napr.  nepáči alebo ho nepotrebujete.

Kamenné obchody zvyknú ponúkať možnosť výmeny tovaru za iný tovar v rovnakej hodnote aj v týchto prípadoch, nie však vrátenie peňazí.

Odporúčame Vám informovať sa v obchode, či Vám túto možnosť  - výmeny tovaru za iný tovar - poskytne, resp. pozrieť si všeobecné obchodné podmienky konkrétneho obchodu. Zákonnou povinnosťou predávajúceho to nie je.

Iné to je v prípade nákupu tovaru cez internet, kde je možnosť odstúpenia od zmluvy bez uvedenia dôvodov do 14 dní (§ 7 zákona o ochrane spotrebiteľa o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho).
 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Je možné žiadať vrátenie peňazí pri vadách vozidla?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.