Identifikácia konečného užívateľa výhod

Identifikácia konečného užívateľa výhod (článok)

 

Nová právna úprava zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (označovaného aj ako „protischránkový zákon“) zaviedla v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou registra konečných užívateľov výhod v zákone o verejnom obstarávaní pomerne výrazný posun. Kým podľa predchádzajúcej právnej úpravy boli podkladom zápisu do registra partnerov verejného sektora čestné vyhlásenia o konečnom užívateľovi výhod, nová právna úprava normuje prísnejšiu procedúru identifikácie konečného užívateľa výhod.

 

Spomenutú skutočnosť pritom možno vnímať ako prínos v podobe zvýšenia právnej istoty, keďže za identifikáciu konečného užívateľa výhod zodpovedá okrem partnera verejného sektora aj tzv. oprávnená osoba. Zákon v tomto smere normuje okruh oprávnených osôb, u ktorých je predpoklad splnenia profesionálnych a odborných kritérií, ktoré by mali byť zárukou pre náležité plnenie povinností spojených s výkonom tejto funkcie. Medzi oprávnené osoby preto zákon radí advokátov, notárov, banky, pobočky zahraničných bánk, audítorov a daňových poradcov.

 

Oprávnená osoba je povinná pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konať nestranne a s odbornou starostlivosťou. Oprávnená osoba je ďalej povinná zaobstarať si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotiť postupom podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

So spomínanou podmienkou nestrannosti je úzko spojený aj fakt, že oprávnená osoba nie je viazaná pokynmi partnera verejného sektora.

 

Pokiaľ ide o konanie s odbornou starostlivosťou, týmto sa na účely protischránkového zákona rozumie konanie so starostlivosťou primeranou funkcii alebo postaveniu oprávnenej osoby po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala alebo mohla získať a ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na jej konanie.

 

S poukazom na uvedené skutočnosti je zrejmé, že identifikácia konečného užívateľa výhod je pomerne zložitý postup, ktorého výstupom je verifikačný dokument. Tento verifikačný dokument následne slúži ako jeden z podkladov pre zápis do registra partnerov verejného sektora.

 

Nakoľko verifikačný dokument je jedným z kľúčových dokumentov potrebných pre zápis do registra partnerov verejného sektora, najmä z dôvodu transparentnosti je aj verejne dostupný. Priamo zákon pritom určuje, že zverejnenie verifikačného dokumentu nie je porušením obchodného tajomstva ani bankového tajomstva. Vychádzajúc z verejného charakteru tohto dokumentu je však neprípustné, aby obsahoval určité kategórie osobných údajov, akým sú rodné čísla fyzických osôb. Pri označovaní konečného užívateľa výhod, príp. iných fyzických osôb je preto potrebné použiť namiesto rodného čísla dátum narodenia.

 

Verifikačný dokument

 

Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa v zmysle zákona preukazuje verifikačným dokumentom. Podľa ustanovenia § 11 ods 5 protischránkového zákona je oprávnená osoba povinná vo verifikačnom dokumente uviesť nasledujúce skutočnosti, ktoré možno zároveň považovať za obligatórne (povinné) obsahové náležitosti verifikačného dokumentu.

 

1) Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 protischránkového zákona identifikovala oprávnená osoba konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod; hoci to zákon výslovne neuvádza, spomenuté odôvodnenie by malo byť presvedčivé a argumentačne podložené tak, aby bola identifikácia konečného užívateľa výhod alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod jednoznačné.

 

2) Uvedenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba.

 

3) Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 3 písm. f) protischránkového zákona, ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie.

 

4) V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 protischránkového zákona preukázanie, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené.

 

5) Vyhlásenie oprávnenej osoby, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

 

Z hľadiska štruktúry verifikačného dokumentu je vhodné tento opatriť výslovným označením „verifikačný dokument“ a text dokumentu rozčleniť podľa vyššie spomenutých piatich náležitostí.

 

Pokiaľ ide o formálne náležitosti, zo znenia zákona možno v zásade vyvodiť len jedinú explicitnú formálnu náležitosť, a tou je autorizácia verifikačného dokumentu oprávnenou osobou.

 

Potreba realizovať identifikáciu konečného užívateľa výhod

 

V aplikačná prax a tiež samotný zákon predpokladajú, že okrem prvotnej identifikácie konečného užívateľa výhod bude potrebné realizovať aj takpovediac následnú identifikáciu konečného užívateľa výhod, a to v prípadoch, kedy neskôr dôjde k tzv. verifikačnej udalosti.

 

Protischránkový zákon preto už v úvodnej vete ustanovenia § 11 ods. 5 uvádza dikciu „identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa preukazuje (...)“. Citovaná dikcia pritom reflektuje spomenutú potrebu jednak prvotnej identifikácie konečného užívateľa výhod, ale aj potrebu neskoršej identifikácie. V danej súvislosti je tiež vhodné uviesť, že hoci to právna úprava výslovne nevyžaduje, podľa Ministerstva spravodlivosti SR je vhodné uviesť, čo je dôvodom verifikácie.

 

Zákon spája potrebu identifikácie konečného užívateľa výhod s existenciou verifikačnej udalosti, za ktorú možno považovať možno považovať:

 

1) prvý zápis do registra partnerov verejného sektora,

 

2) podanie návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod,

 

3) zápis oprávnenej osoby do registra partnerov verejného sektora,

 

4) koniec kalendárneho roka, keďže overovať identifikáciu konečného užívateľa výhod je potrebné aj k 31. decembru kalendárneho roka,

 

5) uzatvorenie zmluvy (podľa § 2 ods. 1 písm. d) protischránkového zákona) alebo jej zmena, a to nie skôr ako päť dní pred uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou,

 

6) plnenie zo zmluvy (podľa § 2 ods. 1 písm. d) protischránkového zákona), ktorého hodnota prevyšuje v úhrne 1 000 000 eur za 30 dní, a to nie skôr ako päť dní pred plnením zo zmluvy.

 

Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod však nie je potrebné v prípadoch uvádzaných v bodoch 5 a 6, a to za predpokladu, že overenie identifikácie konečného užívateľa výhod bolo vykonané v posledných šiestich mesiacoch pred uzatvorením zmluvy (podľa § 2 ods. 1 písm. d) protischránkového zákona) alebo jej zmenou alebo pred plnením zo zmluvy.

 

Táto výnimka však nemá žiadny vplyv na povinnosti ukladané § 9 protischránkového zákona, podľa ktorého: „(1) Ak dôjde k zmene údajov zapísaných v registri týkajúcich sa konečného užívateľa výhod, partner verejného sektora je povinný bezodkladne informovať o tom oprávnenú osobu zapísanú v registri a táto oprávnená osoba je povinná oznámiť to registrujúcemu orgánu do 60 dní odo dňa, keď k zmene došlo, a doložiť k návrhu na zápis aj verifikačný dokument. (2) Ak sa oprávnená osoba zapísaná v registri dozvie o zmene údajov zapísaných v registri podľa odseku 1, je povinná bezodkladne o tom informovať partnera verejného sektora.“

 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti zákon žiadnym spôsobom neupravuje dobu platnosti verifikačných dokumentov. Z podstaty veci totiž vyplýva, že verifikačný dokument slúži na osvedčenie toho, kto je konečným užívateľom výhod v danom čase. Pritom však platí, že ak sa zmenia skutočnosti pôvodne osvedčené verifikačným dokumentom, zákon ukladá povinnosť realizovať návrh na zmenu zapísaných údajov, s čím je zároveň spojená povinnosť vyhotoviť nový verifikačný dokument. Z tohto dôvodu nie je potrebné, aby zákon upravoval dobu platnosti verifikačných dokumentov.

 

Záver

 

Záverom možno zhrnúť, že konečného užívateľa výhod identifikuje oprávnená osoba, a to na základe procesu, ktorého výsledkom je verifikačný dokument. Tento dokument je následne prílohou na zápis do registra partnerov verejného sektora. Oprávnená osoba je pritom povinná vo všetkých dokumentoch uvádzať pravdivé údaje, pričom za správnosť údajov zapísaných v registri, za identifikáciu konečného užívateľa výhod a za overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod zodpovedá tak partner verejného sektora, ako aj oprávnená osoba zapísaná v registri. Protischránkový zákon je v tomto smere pomerne prísny, pretože v prípade uvedenia nepravdivých informácií hrozia všetkým zainteresovaným pomerne prísne sankcie.Podobné články z rovnakej oblasti práva: