Exekúcia na auto na úver


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Žilinský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 28. 8. 2017

Otázka: Exekúcia na auto na úver

Môj obchodný partner ma pohľadávku v banke kvôli prekročeniu a neuhrádzaniu dlhu na kreditnej karte cca 4 000Eur. Otázka: môže v prípade exekúcie siahnuť exekútor na auto, ktoré je vedené síce na našu spoločnú firmu, ale používam ho len ja? Auto je na úver u UNI Credit Leasing SRO. Ja splátky platím.

Odpoveď: Exekúcia na auto na úver

Dobrý deň. 

 

Exekučné konanie je postup súdneho exekútora a účastníkov konania pri nútenom výkone práva priznaného exekučným titulom. Exekútor musí konať v súlade s Exekučným poriadok a je oprávnený siahnuť len na majetok povinného, t.j. majetok vo vlastníctve Vášho spoločníka za účelom uspokojenia pohľadávky oprávnenej osoby. 

 

Obchodný podiel v spoločnosti 

 

Platná právna úprava vzťahujúca sa na všetky typy obchodných spoločností vymedzuje v § 61 ods. 1 Obchodného zákonníka podiel ako mieru účasti spoločníka na čistom obchodnom imaní spoločnosti.

Čistým obchodným imaním je obchodný majetok spoločnosti po odčítaní záväzkov vzniknutých podnikateľovi v súvislosti s podnikaním (§ 6 ods. 3 OBZ). Obchodným majetkom sa pre účely Obchodného zákonníka rozumie súhrn majetkových hodnôt, t. j. vecí, pohľadávok, iných práv a peniazmi oceniteľných iných hodnôt, ktoré patria spoločnosti a slúžia alebo sú určené na podnikanie. 

 

Obchodný zákonník v § 114 obchodný podiel definuje ako súhrn práv a povinností a im zodpovedajúcu účasť spoločníka na spoločnosti. Ako súhrn práv a povinností je obchodný podiel spôsobilý byť samostatným predmetom právnych vzťahov.

 

Predmetom právnych vzťahov však môžu byť aj jednotlivé majetkové práva, ktoré tvoria súčasť obchodného podielu, a to za predpokladu, že sú samostatne prevoditeľné (napr. právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu, právo na vyplatenie podielu zisku a pod.).

 

Z občianskoprávnej definície vecí a práv ( § 118 až 121 Občianskeho zákonníka) vyplýva, že obchodný podiel nie je vecou, ale inou majetkovou hodnotou. Ide o majetkovú hodnotu, ktorá je obchodovateľná a oceniteľná v peniazoch.

 

Každý spoločník má jeden obchodný podiel. Ani v prípade, keď spoločník v súvislosti so zvyšovaním základného imania preberá záväzok na nový vklad, mu nevzniká nový obchodný podiel. Rovnako ako pri prevzatí nového vkladu spoločník nemá dva vklady, ale dochádza k zmene výšky jeho pôvodného vkladu, spoločník nevlastní ani dva obchodné podiely, ale zväčšuje sa jeho pôvodný obchodný podiel.

 

Jeden obchodný podiel môže patriť viacerým osobám. Svoje práva z tohto obchodného podielu môžu tieto osoby vykonávať len prostredníctvom spoločného zástupcu a na splácanie vkladu sú zaviazaní spoločne a nerozdielne. 

 

Záložné právo na obchodný podiel

 

V zmysle § 117a Obchodného zákonníka na obchodný podiel možno zriadiť záložné právo.

 

Vznik záložného práva na obchodný podiel je podmienený splnením zákonom ustanovených podmienok, ktorými v zmysle Obchodného zákonníka sú:


a) spôsobilosť obchodného podielu byť predmetom záložného práva,
 
b) súhlas valného zhromaždenia so zriadením záložného práva na obchodný podiel v zmysle spoločenskej zmluvy,
 
c) splnenie ďalších podmienok, ktoré určuje spoločenská zmluva,
 
d) uzavretie záložnej zmluvy, ktorá musí mať písomnú formu,
 
e) zápis záložného práva do obchodného registra.

 

Okrem osobitných podmienok vyplývajúcich z príslušných ustanovení Obchodného zákonníka treba, samozrejme, splniť aj všeobecné podmienky ustanovené Občianskym zákonníkom, ktorými sú:

a) existencia platnej pohľadávky, ktorú možno zabezpečiť záložným právom,
 
b) spôsobilosť predmetu záložného práva (pod ktorou treba rozumieť už spomínanú spôsobilosť obchodného podielu byť predmetom záložného práva),
 
c) existencia právnej skutočnosti, s ktorou zákon spája vznik záložného práva.

 

Exekúcia na obchodný podiel

 

V zmysle § 113b Exekučného poriadku exekúciou možno postihnúť aj obchodný podiel v obchodnej spoločnosti. 

 

Exekútor však neprevádza, nespeňažuje obchodný podiel, ale svojimi exekučnoprávnymi úkonmi dosahuje zánik povinného v spoločnosti a vznik nároku povinného na vyrovnací podiel (ak mu nevznikol iný nárok, napríklad na podiel na likvidačnom zostatku), ktorý sa stáva pohľadávkou a tá sa stáva predmetom exekúcie.

 

Exekútor poverený vykonaním exekúcie


a) upovedomí oprávneného, povinného a obchodnú spoločnosť, v ktorej je povinný spoločníkom, o začatí exekúcie postihnutím obchodného podielu. Dôsledkom tohto upovedomenia je to, že povinný už nesmie disponovať obchodným podielom, t.j. najmä prevádzať ho a zriadiť k nemu záložné právo. 
 
b) prikáže obchodnej spoločnosti, aby po vydaní príkazu na začatie exekúcie postihnutím obchodného podielu už nevyplatila vyrovnací podiel alebo podiel na likvidačnom zostatku povinnému,
 
c) zakáže obchodnej spoločnosti, aby po vydaní príkazu na začatie exekúcie udelila súhlas na prevod obchodného podielu, ak je taký súhlas potrebný.

 

Upovedomenie o začatí exekúcie exekútor doručí oprávnenému, povinnému a obchodnej spoločnosti. Po uplynutí lehoty na podanie námietok alebo po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa námietky zamietli, exekútor vydá exekučný príkaz. Exekučný príkaz sa doručí oprávnenému, povinnému a obchodnej spoločnosti do vlastných rúk.

 

Doručením exekučného príkazu zaniká účasť povinného v obchodnej spoločnosti a ak to ustanovuje Obchodný zákonník (§ 88 ods. 1, § 93 ods. 2, 148 ods. 3), obchodná spoločnosť sa tým zrušuje.

 

V zmysle § 88 ods. 1 písm. g) Obchodného zákonníka platí, že okrem prípadov uvedených v § 68 sa verejno obchodná spoločnosť zrušuje doručením exekučného príkazu na podiel spoločníka. 

 

V zmysle § 148 ods. 3 Obchodného zákonníka platí, že ak nejde o spoločnosť s jediným spoločníkom a ak spoločenská zmluva nepripúšťa prevod obchodného podielu alebo ak sa na prevod obchodného podielu vyžaduje súhlas valného zhromaždenia, má doručenie exekučného príkazu spoločnosti na obchodný podiel spoločníka rovnaké účinky ako zrušenie jeho účasti v spoločnosti súdom.

 

Zánik účasti povinného v spoločnosti znamená, že mu vzniká nárok na vyrovnací podiel, ktorý je vlastným predmetom tejto exekúcie.

 

Exekúcia obchodného podielu sa nevykonáva predajom obchodného podielu na dražbe.

 

Obchodná spoločnosť je povinná peňažné prostriedky zodpovedajúce vyrovnaciemu podielu poukázať spravidla oprávnenému, a to v rozsahu vymáhanej pohľadávky a jej príslušenstva, ak sa oprávnený s exekútorom písomne nedohodol inak. Hodnota vyrovnacieho podielu sa určí podľa Obchodného zákonníka. 

 

Ak doručením exekučného príkazu účasť povinného v obchodnej spoločnosti podľa osobitného predpisu nezaniká (porovnaj § 148 ods. 3 OBZ), na exekúciu obchodného podielu sa primerane použijú ustanovenia o exekúcii predajom hnuteľných vecí.

 

Záverom

 

Exekútor sa v prípade exekúcie voči Vášmu spoločníkovi môže rozhodnúť vykonať exekúciu obchodného podielu Vášho spoločníka vo Vašej spoločnej spoločnosti. V tomto prípade nemôže siahnuť na majetok, ktorý je vo vlastníctve Vašej spoločnej spoločnosti, ale vydaním exekučného príkazu zanikne účasť Vášho spoločníka v spoločnosti a vznikne mu nárok na vyrovnávací podiel, ktorý spoločnosť bude povinná vyplatiť oprávnenému a nie povinnému. 

 

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Exekúcia na auto na úver (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, ja by som sa chcel opýtať, že ak moja spoločnosť kúpila auto na splátky cez spoločnosť *****. V mojej  spoločnosti som bol ja jediný spoločník a konateľ a po nejakom období zmenila spoločníka a ako konateľ v nej už nefigurujem. Môže spoločnosť odo mňa (ako fyzická osoba, ktorá už s firmou nemá žiadne väzby) vymáhať splátky za auto? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Exekúcia na auto na úver

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.04.2019)

Dobrý deň, ak bolo auto kúpené na Vašu firmu / spoločnosť, nemá právo od Vás vymáhať splátky ani táto spoločnosť a ani vaša bývalá firma. Ide tu o záväzok medzi spoločnosťou, ktorá predala auto a "vašou" bývalou firmou. Mali by ste si pozrieť aj to, či ste sa v zmluve nezaviazali aj ako fyzická osoba. Ak nie, potom sa vás to už netýka.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk