Máte
otázku?

Väzenie pre dlhy?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Nitra

Otázka: Väzenie pre dlhy?

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť. Môj brat má dlhy v banke, ktoré dlhodobo neplatí. Tento problém sa ťahá už približne desať rokov. Exekútor momentálne vymáha zaplatenie dlžnej sumy vo výške 20 000 € súdnou cestou. Môj brat bohužiaľ zápasí s vážnymi psychickými problémami. Liečil sa už dvakrát, avšak stále nie je úplne zdravý. Ďalšie liečenie sa mu zatvára aj kvôli dlhom voči poisťovni. Pokúšal sa o samovraždu, pretože sa obáva, že ho pošlú do väzenia. Čaká ho súd a jeho právnik mu povedal, že by nemal očakávať nič dobré, skôr naopak, že ho pravdepodobne zavrú. Dá sa s tým niečo robiť? Som vo veľkej únave a zúfalstve. Veľmi pekne ďakujem za akúkoľvek odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Väzenie pre dlhy?

Dobrý deň, samotná skutočnosť, že Váš brat má dlhy voči bankám alebo iným subjektom (hoci i fyzickým osobám) nie je spáchaním trestného činu. Náš právny poriadok nepozná žiadny trestný čin, ktorý by upravoval možnosť odsúdiť niekoho za to, že má dlhy. V prípade, že by si tieto dlhy narobil nekalým spôsobom, napr. uviedol banku alebo iné osoby do omylu, aby od nich vylákal peniaze, môže sa za určitých okolností jednať o trestný čin. Bez bližších a konkrétnejších informácií nie je preto možné posúdiť, či Váš brat bude alebo nebude odsúdený na trest odňatia slobody.

Trápi vás "Väzenie pre dlhy?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Väzenie pre dlhy? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať ohľadom mojej kamarátky. Žila v Českej republike asi sedem rokov, a počas tohto obdobia mala nepretržite zamestnanie. Prijala úver vo výške 250 000 korún. Avšak pár dní po tom, čo si úver zobrala, musela sa náhle vrátiť na Slovensko. Nezískala tu žiadnu prácu, a preto nedokázala zaplatiť ani jednu splátku. Teraz, po rokoch, jej prišla žaloba zo súdu. Môže to pre ňu znamenať iba exekúciu, alebo hrozí aj väzenie? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Väzenie pre dlhy?

(odpoveď odoslaná: 08.08.2023)

Dobrý deň,
v takomto prípade nepredpokladáme žiadne trestnoprávne dôsledky, nakoľko o trestný čin by mohlo ísť vtedy, ak by mala Vaša kamarátka od počiatku zlé úmysly a úver nemala v úmysle splácať. Toto potvrdzuje aj  fakt, že bola na ňu podaná žaloba, a teda pôjde o civilné konanie. Civilný súd nemôže Vašej kamarátke uložiť trest odňatia slobody. Rozhodnutím však súd môže určiť, že je Vaša kamarátka povinná zaplatiť veriteľovi určitú sumu, pričom veriteľ následne, ak bude rozhodnutie právoplatné a vykonateľné, môže postúpiť celú vec na exekúciu. Ohľadom prebiehajúceho konania Vám odporúčam navštíviť advokáta a predložiť mu aj dokumenty, ktoré vo veci máte, aby vyhodnotil či je tam nejaký priestor na účinnú obranu.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Väzenie pre dlhy? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám sestru, ktorá má tri pôžičky vo výške približne 18 000 €. Kvôli nim má exekúciu. Chcel by som sa spýtať, či kvôli exekúcii hrozí človekovi väzenie?

Odpoveď: Väzenie pre dlhy?

(odpoveď odoslaná: 31.07.2023)

Dobrý deň, škoda, že nás vaša sestra nekontaktovala skôr, teda minimálne v čase, keď vec ešte nebola na súde, prípadne aj v priebehu súdneho konania.

K samotnej otázke uvádzame, že v zmysle čl. 17 ods. 1 Ústavy SR platí, že "nikoho nemožno stíhať alebo pozbaviť slobody inak, ako z dôvodov a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Nikoho nemožno pozbaviť slobody len pre neschopnosť dodržať zmluvný záväzok."

Ak je vec v exekúcii nie je pravdepodobné, že by oprávnený podal trestné oznámenie.


Podotázka: Väzenie pre dlhy? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám otázku. Mám dlhy v banke a chcel by som sa spýtať, či má exekútor právo prísť do domu, v ktorom nemám ani trvalý, ani prechodný pobyt a zobrať odtiaľ niečo. Konkrétne, nie som vlastníkom ničoho v tomto dome.

Odpoveď: Väzenie pre dlhy?

(odpoveď odoslaná: 17.07.2023)

Dobrý deň,
exekútor má právo siahnuť iba na Váš majetok. Ak by sa v dome nachádzal nejaký majetok, ktorý Vám patrí, tak potom tento by mohol podliehať exekúcií. Majetok iných osôb však nemôže byť exekúciou postihnutý. Ak ste ženatý a dlh Vám vznikol počas manželstva, tak môže byť postihnutý exekúciou aj majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov za predpokladu, že majetok je v čase výkonu rozhodnutia v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. 


Trápi vás "Väzenie pre dlhy?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Väzenie pre dlhy? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som sa u vás informovať. Mám dlh voči banke vo výške 20 000 eur. Zobral som si spotrebný úver a nemám z čoho ho platiť. V prípade, že ho nebudem splácať, môže ma čakať trestné stíhanie alebo dokonca väzenie? Môžem riskovať aj exekúciu?

Odpoveď: Väzenie pre dlhy?

(odpoveď odoslaná: 27.04.2023)

Dobrý deň,
trestný čin úverového podvodu je upravený v ust. § 222 Trestného zákona:

(1) Kto vyláka od iného úver alebo zabezpečenie úveru tým, že ho uvedie do omylu v otázke splnenia podmienok na poskytnutie úveru alebo na splácanie úveru, a tak mu spôsobí malú škodu, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov. (2) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak ako zamestnanec, člen, štatutárny orgán, zástupca alebo iná osoba oprávnená konať za toho, kto úver poskytuje, umožní získať úver tomu, o kom vie, že nespĺňa podmienky určené na jeho poskytnutie. (3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a) a spôsobí ním väčšiu škodu, b) z osobitného motívu, alebo c) závažnejším spôsobom konania.   V zmysle vyššie uvedeného, nato, aby niekto spáchal tento trestný čin, tak povedané laicky, jeho úmysly musia byť od začiatku nečestné, napríklad osoba sfalšuje údaje o svojom príjme, aby úver dostala, no jej reálnym príjem je nižší, pričom, ak by o ňom banka vedela, tak by úver danej osobe neposkytla, a touto osobou bude týmto konaním spôsobená banke aspoň malá škoda.    V prípade, ak ste splnili podmienky na poskytnutie úveru, avšak v súčasnosti už pod vplyvom iných okolností nezvládate úver splácať, tak uvedené by sa malo riešiť skôr civilnými prostriedkami, resp. exekúciou a nie právom trestným.

Podotázka: Väzenie pre dlhy? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na situáciu mojej kamarátky a čo by bolo najlepšie robiť v jej prípade. Má niekoľko nezaplatených pokút za cestovanie v autobuse, ktoré sa už dlho navyšujú. Okrem toho má rovnako dlhodobo nezaplatený paušál u operátora O2. Nemá prácu, a teda nemá ani z čoho tieto dlhy zaplatiť. Sťažuje sa jej aj hľadanie práce, pretože nemá dokončenú strednú školu. Tieto problémy spôsobili, že ju teraz naháňajú exekútori. Z bývalej práce ju vyhodili, no stále jej chodia domov doporučené listy a ona nevie prečo, pretože si z práce nič neodniesla. Dokonca dostala aj list o ukončení pracovného pomeru. Napriek tomu jej doporučené listy stále prichádzajú. Obáva sa, že by jej mohol hroziť trest odňatia slobody. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Väzenie pre dlhy?

(odpoveď odoslaná: 14.11.2022)

Dobrý deň,
v našom právnom poriadku nie je možné nikoho trestať za to, že má dlhy. Kým tieto dlhy nevytvára úmyselne a nikoho neuvádza do omylu, aby im spôsobila škodu, tak samotná existencia dlhov nie je dôvodom na to, aby jej hrozil trest odňatia slobody.

V prípade, že v práci niečo ukradla alebo spreneverila peniaze svojho zamestnávateľa, v takom prípade sa mohla dopustiť spáchania trestného činu a v tej veci môže byť voči nej vedené trestné stíhanie.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Väzenie pre dlhy? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, čo mám robiť v prípade, ak mám dlh voči zdravotnej poisťovni v sume 1268 eur. Pred šiestimi rokmi som si vybral mobilný telefón na splátky u mobilného operátora, kde ešte dlhujem 600 eur. U ďalšieho mobilného operátora som si poobstaral televíziu a setobox podľa programu Magio a mojím záväzkom je ešte 268 eur. Okrem toho mám ešte nezaplatených súdnych trošok v hodnote 60 eur. Som zúfalý, lebo nemám ako všetko uhradiť a obávam sa, že ma za neplatenie pošlú do väzenia. Môžete mi prosím poradiť, ako môžem túto situáciu vyriešiť? Ďakujem.

Odpoveď: Väzenie pre dlhy?

(odpoveď odoslaná: 15.07.2022)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že máte viacero dlhov u mobil. operátorov a v platení odvodov na zdrav. poistenie, pričom uvádzate, že sa obávate väzenia.

Uvádzame, že v zmysle čl. 17 ods. 2 Ústavy SR platí, že "nikoho nemožno stíhať alebo pozbaviť slobody inak, ako z dôvodov a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Nikoho nemožno pozbaviť slobody len pre neschopnosť dodržať zmluvný záväzok."

V otázke neuvádzate bližšie okolností prípadu, od kedy ste v omeškaní s platením svojich dlhov, či vo veci bol už vydaný platobný rozkaz alebo rozsudok, na základe ktorých by ste boli zaviazaný k úhrade dlžných súm. Ohľadom platieb pre mobilných operátorov platí všeobecná premlčacia doba, ktorá je tri roky v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Pokiaľ ide o mobilných operátorov nepodpisujte žiadne uznanei dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy, lebo by ste mohli uznať premlčaný dlh.

Pokiaľ ide o zdravotné poistenie, tu je situácia iná a premlčacia doba v zmysle ust. § 21 a nasl. zákona o zdravotnom poistení je až 5 rokov od splatnosti /"Právo zdravotnej poisťovne uplatniť nárok na poistné (§ 17 ods. 8, § 18 a § 19 ods. 9) a nárok na úhradu za zdravotnú starostlivosť [§ 9 ods. 7 písm. a), b) a e)] sa premlčí uplynutím piatich rokov odo dňa splatnosti poistného alebo úhrady za zdravotnú starostlivosť."/

Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta, aby preštudoval vaše doklady, aby neplatili premlčané dlhy.


Trápi vás "Väzenie pre dlhy?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Väzenie pre dlhy? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám na vás otázku. Udiala sa taká situácia, že mám úver v banke, ktorý som od minulého roka prestala splácať, pretože som sa ocitla na materskej dovolenke a nemohla som zvládnuť splátky. Uvedomujem si, že voči bánke mám záväzky, avšak nechcela som sa dostávať do takýchto situácií. Celková suma úveru bola 22 000 EUR a do teraz som splatila 5 000 EUR, čo znamená, že ešte zostáva splatiť 17 000 EUR. Obávam sa následkov nesplácania úveru. Nedávno mi doručili listy zo súdu s výzvou na zaplatenie dlžnej sumy do 15 dní. Problém je, že momentálne nemám k dispozícii žiadne prostriedky na rýchlu splatu dlhu. Neviem, ako ďalej postupovať, prípadne koho by som mala kontaktovať v tejto situácii. Všeobecne si nie som istá, čo mám teraz robiť.

Odpoveď: Väzenie pre dlhy?

(odpoveď odoslaná: 26.08.2021)

Dobrý deň,

samotná skutočnosť, že máte dlh voči banke nezakladá spáchanie trestného činu. Predpokladám, že s bankou ste uzatvorili zmluvy o úvere. Už sama Ústava SR v čl. 17 hovorí, že nikoho nie je možné pozbaviť osobnej slobody len pre jeho neschopnosť dodržať zmluvný záväzok. Ani Trestný zákon nepozná trestný čin nezaplatenia dlhu alebo obdobný trestný čin.  Trestné právo totiž predstavuje krajný prostriedok možnosti nápravy protiprávneho stavu. Trestného činu by ste sa mohli dopustiť iba za okolnosti, že pri vzatí úveru by ste banku uviedli do omylu napríklad pri preukazovaní výšky Vášho príjmu (Vašej bonitnosti), čo predpokladám, že sa vo Vašom prípade nestalo. 

Zo strany banky môže byť Vaša vec riešená buď mimosúdne alebo súdne, ako sama píšete. V prípade, ak banka Váš dlh zosplatnila a následne podala žalobu, k čomu predpokladám, že prišlo, nakoľko píšete, že Vám prišli papiere zo súdu a nie od banky, v takomto prípade, treba nechať súd, aby vo veci rozhodol.

Odporúčam Vám zmluvu o úvere poslať na posúdenie na Ministerstvo spravodlivosti SR na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotrebiteľských zmlúv a následne podľa výsledku posúdenia sa v súdnom konaní vhodne brániť.

Výsledkom môže byť, že pokiaľ by zmluva neobsahovala náležitosti podľa zákona o spotrebiteľských úveroch alebo ak by banka pred uzavretím zmluvy o úvere neskúmala Vašu schopnosť splácať úver (napr. prostredníctvom potvrdenia zamestnávateľa o Vašej mzde alebo výpisu z Vášho účtu) úver by sa považoval v zmysle zákona za bezúročný a bez poplatkov. V takomto prípade by Vás súd zaviazal iba na zaplatenie čistej doposiaľ nesplatenej istiny.

Rovnako tak Vám odporúčam nepodpisovať žiadne uznanie dlhu predložené Vám zo strany banky. Čo sa týka súdneho konania, neuznajte nárok žalobcu (banky) v žiadnom prípade. Ak by súd predbežné právne posúdil vec v prospech banky, žiadajte súd o možnosť splácať dlh v splátkach. V prípade, ak by vo veci právoplatne rozhodol súd a rozsudok súdu by sa stal vykonateľným, vznikne vám povinnosť dlh zaplatiť či už v splátkach alebo nie, záleží od výroku rozsudku. V opačnom prípade, ak dlh nebudete splácať podľa podmienok stanovených vo výroku rozsudku súdu, môže voči Vám podať banka návrh na vykonanie exekúcie, a teda v takomto prípade Vás bude riešiť exekútor, nie však polícia, ani orgány činné v trestnom konaní.


Podotázka: Väzenie pre dlhy? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Mám na vás otázku. Zostalo mi náradie z firmy, pre ktorú som pracoval, v hodnote približne 2000 eur. Čo by sa mi mohlo stať, keďže firma má sídlo v Nemecku, ak toto náradie nevrátim? Nemôžeme sa dohodnúť na nákladoch na prepravu a ja nemienim za to platiť. Ďakujem.

Odpoveď: Väzenie pre dlhy?

(odpoveď odoslaná: 22.11.2020)

Dobrý deň,
ak máte v držbe veci, ktoré patria inej osobe, môže táto osoba prostredníctvom súdu žiadať, aby ste jej tieto veci vydali. Ťažko sa iba na základe týchto informácií posudzuje, či Vaším konaním mohlo dôjsť aj k spáchaniu trestného činu. Neuviedli ste totiž ako sa tieto veci dostali do Vašej držby, či ste ich vzali z dielne, prípadne ste ich mali priradené na výkon práce... V teoretickej rovine však môže ísť aj o spáchanie trestného činu.


Podotázka: Väzenie pre dlhy? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa opýtať: Ak som pracoval na pracovnú zmluvu a zabudol som zrušiť živnosť, čo mi hrozí, ak mám dlh vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni? Bol som v Anglicku, no nepracoval som na živnosť, ale riadne som bol zamestnaný.

Odpoveď: Väzenie pre dlhy?

(odpoveď odoslaná: 19.06.2020)

Dobrý deň,
prostriedky trestného práva sa v takýchto prípadoch vždy využívajú ako posledná možnosť nápravy protiprávneho stavu.

Dlh na zdravotnom a sociálnom poistení sa vyberatelia týchto poistení budú snažiť v prvom rade vyriešiť v rámci občianskoprávnych predpisov. Tzn. že začnú od Vás dlžné poistné vymáhať buď mimosúdne alebo súdne, resp. exekučne. Ak zlyhajú tieto nástroje, až následne začnú vec riešiť s políciou. V prípade, že si svoje dlhy urovnáte, z pohľadu trestného práva Vám nič nehrozí.


Trápi vás "Väzenie pre dlhy?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Väzenie pre dlhy? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Som slobodná matka a momentálne som na rodičovskej dovolenke. Môj príjem bol doteraz 220 eur a od februára sa zvýšil na 370 eur. Momentálne mám pôžičku v banke a aj u nebankového poskytovateľa, celkovo vo výške približne 18 000 eur. Moje celkové splátky dosahujú sumu 599 eur, z čoho je jasné, že som aktuálne schopná splatiť svoje dlhy. Už som sa obrátila na banku so žiadosťou o odklad alebo predĺženie doby splácania, aby som znížila výšku splátok, avšak moja žiadosť bola zamietnutá. Chcem splatiť svoj dlh, ale momentálne to z finančného hľadiska nie je pre mňa možné. Počas posledných dvoch mesiacov som nebola schopná zaplatiť ani jednu splátku, pretože som sa finančne podieľala na pohrebe môjho otca. Nemám žiadny majetok, ako napríklad dom, byt, auto či motorku. Obávam sa exekúcie a zároveň toho, že by som mohla skončiť vo väzení. Hrozí mi teda väzenie za nesplácanie pôžičky? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Väzenie pre dlhy?

(odpoveď odoslaná: 20.02.2020)

Dobrý deň,
v otázke neuvádzate kedy ste si peniaze požičali a koľko ste doteraz uhradili bez ohľadu na to, či ide o istinu alebo úroky a rôzne poplatky, ako aj to či v čase uzatvorenia zmluvy o spotreb. úvere  ste boli v prac. pomere, na materskej alebo už rodičovskom príspevku. 
Prečo to uvádzame ?
Podľa ust. zákona o spotreb. úvere platí, že veriteľ /banka, neban. spoločnosť/ sú povinné konať s odbornou starostlivosťou a v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona o spotreb. úveroch platí, že "veriteľ je pred uzavretím zmluvy o spotrebiteľskom úvere alebo pred zmenou tejto zmluvy spočívajúcej v navýšení spotrebiteľského úveru povinný posúdiť s odbornou starostlivosťou schopnosť spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver, pričom berie do úvahy najmä dobu, na ktorú sa poskytuje spotrebiteľský úver, výšku spotrebiteľského úveru, príjem spotrebiteľa a prípadne aj účel spotrebiteľského úveru."

Ak spotreb. úver bol poskytnutý bez akýchkoľvek dokladov o Vašom príjme, ide o hrubé porušenie zákona o spotreb. úveroch a úver  je bezúročný  bez poplatkov. 
Pokiaľ ste v čase uzatvorenia zmlúv boli už na materskej alebo na rodič. príspevku, je skôr pravdepodobné, že spotreb. úver sa bude splácať ťažšie resp. splácať nebude vzhľadom na príjmové pomery spotrebiteľa. Otázkou je čo od Vás banka/nebanková spoločnosť požadovala ohľadom schopnosti splácať úver nejeké doklady o príjme.
Podľa ust. § 11 ods. 2 zákona o spotreb. úveroch platí :
"Ak veriteľ nekonal s odbornou starostlivosťou podľa § 7 ods. 1, nie je oprávnený vyžadovať od spotrebiteľa jednorazové splatenie spotrebiteľského úveru. V prípade hrubého porušenia povinnosti podľa § 7 ods. 1 sa úver považuje za bezúročný a bez poplatkov. Za hrubé porušenie povinnosti podľa § 7 ods. 1 sa považuje posudzovanie schopnosti splácať úver veriteľom bez akýchkoľvek údajov o príjmoch, výdavkoch a rodinnom stave spotrebiteľa alebo bez prihliadnutia na údaje z príslušnej databázy alebo registra na účely posudzovania schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver. Za hrubé porušenie povinnosti podľa § 7 ods. 1 sa považuje aj porušenie ustanovení § 7 ods. 19 až 42."

Ak Vám spotreb. úvery boli poskytnuté bez akýchkoľvek dokladov o Vašom príjme, ide o hrubé porušenie zákona o spotreb. úveroch a úvery  sú bezúročné a bez  poplatkov. Otázkou je koľko ste si požičali a koľko uhradili bez ohľadu na istinu a poplatky. 
Veriteľom /banke ani nebankovej spoločnosti/ nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach prípadne dohodu o zrážkach zo mzdy. 

Odporúčame zmluvy o spotreb. úvere poslať na posúdenie na Ministerstvo spravodlivosti SR na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotreb. zmlúv.

V otázke spomínate dedičské konanie, kde je potrebné, aby ste trvali na svojom podiele na dedičstve.
K otázke trestného stíhania uvádzame, že podľa článku č. 17 Ústavy SR platí, že  "nikoho nemožno pozbaviť slobody len pre neschopnosť dodržať zmluvný záväzok."


Môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Väzenie pre dlhy?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.