Máte
otázku?

Väzenie pre dlhy?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Nitra

Otázka: Väzenie pre dlhy?

Dobrý deň. Potrebovala by som poradiť. Brat má dlhy voči banke. Dlh neplatil a celá vec sa už ťahá veľmi dlho. Približne 10 rokov. Exekútor vymáha zaplatenie dlžnej sumy čo je 20 000 € súdnou cestou. Brat má vážne psychické problémy. Liečil sa už dvakrát, ale nie je zdravý. Ďalej sa liečiť nevie lebo i voči poisťovni má dlh. Pokúšal sa o samovraždu lebo sa bojí, že ho zavrú do väzenia. Bude mať súd a právnik mu povedal, aby nečakal nič dobre. Určite ho zavrú. Dá sa s tým niečo spraviť? Som veľmi zúfalá. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Väzenie pre dlhy?

Dobrý deň, samotná skutočnosť, že Váš brat má dlhy voči bankám alebo iným subjektom (hoci i fyzickým osobám) nie je spáchaním trestného činu. Náš právny poriadok nepozná žiadny trestný čin, ktorý by upravoval možnosť odsúdiť niekoho za to, že má dlhy. V prípade, že by si tieto dlhy narobil nekalým spôsobom, napr. uviedol banku alebo iné osoby do omylu, aby od nich vylákal peniaze, môže sa za určitých okolností jednať o trestný čin. Bez bližších a konkrétnejších informácií nie je preto možné posúdiť, či Váš brat bude alebo nebude odsúdený na trest odňatia slobody.

Trápi vás "Väzenie pre dlhy?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Väzenie pre dlhy? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa u Vás informovať. Mám poddlžnosť voči banke v sume 20. 000 e. Zobral som si spotrebný úver a nemám to z čoho platiť. Keďže nebudem to splácať, je možné, že skončím trestne stíhaný, či vo väzení za to? Či len exekúciu môžem mať?

Odpoveď: Väzenie pre dlhy?

(odpoveď odoslaná: 27.04.2023)

Dobrý deň,
trestný čin úverového podvodu je upravený v ust. § 222 Trestného zákona:

(1) Kto vyláka od iného úver alebo zabezpečenie úveru tým, že ho uvedie do omylu v otázke splnenia podmienok na poskytnutie úveru alebo na splácanie úveru, a tak mu spôsobí malú škodu, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov. (2) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak ako zamestnanec, člen, štatutárny orgán, zástupca alebo iná osoba oprávnená konať za toho, kto úver poskytuje, umožní získať úver tomu, o kom vie, že nespĺňa podmienky určené na jeho poskytnutie. (3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a) a spôsobí ním väčšiu škodu, b) z osobitného motívu, alebo c) závažnejším spôsobom konania.   V zmysle vyššie uvedeného, nato, aby niekto spáchal tento trestný čin, tak povedané laicky, jeho úmysly musia byť od začiatku nečestné, napríklad osoba sfalšuje údaje o svojom príjme, aby úver dostala, no jej reálnym príjem je nižší, pričom, ak by o ňom banka vedela, tak by úver danej osobe neposkytla, a touto osobou bude týmto konaním spôsobená banke aspoň malá škoda.    V prípade, ak ste splnili podmienky na poskytnutie úveru, avšak v súčasnosti už pod vplyvom iných okolností nezvládate úver splácať, tak uvedené by sa malo riešiť skôr civilnými prostriedkami, resp. exekúciou a nie právom trestným.

Podotázka: Väzenie pre dlhy? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa opýtať na kamarátku čo by bolo najlepšie robiť v jej prípade. Ma niekoľko pokút za dopravu v autobuse, ktoré sa už dlho navyšujú a neplatia. Od operátora O2 ma tiež nezaplatený paušál niekoľko mesiacov. Nemá prácu takže to nemá ako zaplatiť a, keďže nemá ani dokončenú strednú tak sa jej tiež ťažko hľadá práca, preto ju aj naháňajú exekútori. Z bývalej práce ju vyhodili no aj tam jej domov chodia stále doporučenky a nevie prečo. Keďže z práce nič neukradla. Dokonca jej prišiel aj papier poštou o ukončení práce. Doporučenky jej však stále chodia. Hrozí jej trest odňatia slobody?
Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Väzenie pre dlhy?

(odpoveď odoslaná: 14.11.2022)

Dobrý deň,
v našom právnom poriadku nie je možné nikoho trestať za to, že má dlhy. Kým tieto dlhy nevytvára úmyselne a nikoho neuvádza do omylu, aby im spôsobila škodu, tak samotná existencia dlhov nie je dôvodom na to, aby jej hrozil trest odňatia slobody.

V prípade, že v práci niečo ukradla alebo spreneverila peniaze svojho zamestnávateľa, v takom prípade sa mohla dopustiť spáchania trestného činu a v tej veci môže byť voči nej vedené trestné stíhanie.


Podotázka: Väzenie pre dlhy? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať, že ak mám dlh voči zdravotnej poisťovne v sume 1268 eur a voči mobil. opeátorom, lebo pred 6 rokmi som vybral telefón na paušál a mám tam dlh v sume 600 eur a u ďalšieho mobil. operátora som vybral magio televíziu a setobox a mám tam dlh 268 eur a tiež dlh za súdne trovy 60 eur. Chcem sa opýtať, lebo som zúfalý, lebo nemám ako to zaplatiť všetko, tak by som sa chcel opýtať, lebo  sa bojím, že, aby ma nezavreli do väzenia. Tak ako sa to dá  nejako vyriešiť. Ďakujem.

Odpoveď: Väzenie pre dlhy?

(odpoveď odoslaná: 15.07.2022)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že máte viacero dlhov u mobil. operátorov a v platení odvodov na zdrav. poistenie, pričom uvádzate, že sa obávate väzenia.

Uvádzame, že v zmysle čl. 17 ods. 2 Ústavy SR platí, že "nikoho nemožno stíhať alebo pozbaviť slobody inak, ako z dôvodov a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Nikoho nemožno pozbaviť slobody len pre neschopnosť dodržať zmluvný záväzok."

V otázke neuvádzate bližšie okolností prípadu, od kedy ste v omeškaní s platením svojich dlhov, či vo veci bol už vydaný platobný rozkaz alebo rozsudok, na základe ktorých by ste boli zaviazaný k úhrade dlžných súm. Ohľadom platieb pre mobilných operátorov platí všeobecná premlčacia doba, ktorá je tri roky v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Pokiaľ ide o mobilných operátorov nepodpisujte žiadne uznanei dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy, lebo by ste mohli uznať premlčaný dlh.

Pokiaľ ide o zdravotné poistenie, tu je situácia iná a premlčacia doba v zmysle ust. § 21 a nasl. zákona o zdravotnom poistení je až 5 rokov od splatnosti /"Právo zdravotnej poisťovne uplatniť nárok na poistné (§ 17 ods. 8, § 18 a § 19 ods. 9) a nárok na úhradu za zdravotnú starostlivosť [§ 9 ods. 7 písm. a), b) a e)] sa premlčí uplynutím piatich rokov odo dňa splatnosti poistného alebo úhrady za zdravotnú starostlivosť."/

Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta, aby preštudoval vaše doklady, aby neplatili premlčané dlhy.


Trápi vás "Väzenie pre dlhy?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Väzenie pre dlhy? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, mám úver v banke, neplatím ho od minulého roka, lebo som skončila na materskej dovolenke a nedokázala som zložiť na splátku. Som si vedomá, že mám voči nej dlh, ale nechcela som sa dostať do takejto situácie. Úver mám vo výške 22000 EUR a splatila som už 5 000 EUR,  ešte zostáva splatiť 19 000 EUR, len sa bojím, aby ma nezavreli do basy. Teraz mi prišli papiere zo súdu, aby som tie peniaze zaplatila do 15 dní, ale nemám vôbec nič, nijaké peniaze, aby som to zaplatila. Ako môžu teraz postupovať alebo mám niekam volať neviem vôbec, že čo teraz.

Odpoveď: Väzenie pre dlhy?

(odpoveď odoslaná: 26.08.2021)

Dobrý deň,

samotná skutočnosť, že máte dlh voči banke nezakladá spáchanie trestného činu. Predpokladám, že s bankou ste uzatvorili zmluvy o úvere. Už sama Ústava SR v čl. 17 hovorí, že nikoho nie je možné pozbaviť osobnej slobody len pre jeho neschopnosť dodržať zmluvný záväzok. Ani Trestný zákon nepozná trestný čin nezaplatenia dlhu alebo obdobný trestný čin.  Trestné právo totiž predstavuje krajný prostriedok možnosti nápravy protiprávneho stavu. Trestného činu by ste sa mohli dopustiť iba za okolnosti, že pri vzatí úveru by ste banku uviedli do omylu napríklad pri preukazovaní výšky Vášho príjmu (Vašej bonitnosti), čo predpokladám, že sa vo Vašom prípade nestalo. 

Zo strany banky môže byť Vaša vec riešená buď mimosúdne alebo súdne, ako sama píšete. V prípade, ak banka Váš dlh zosplatnila a následne podala žalobu, k čomu predpokladám, že prišlo, nakoľko píšete, že Vám prišli papiere zo súdu a nie od banky, v takomto prípade, treba nechať súd, aby vo veci rozhodol.

Odporúčam Vám zmluvu o úvere poslať na posúdenie na Ministerstvo spravodlivosti SR na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotrebiteľských zmlúv a následne podľa výsledku posúdenia sa v súdnom konaní vhodne brániť.

Výsledkom môže byť, že pokiaľ by zmluva neobsahovala náležitosti podľa zákona o spotrebiteľských úveroch alebo ak by banka pred uzavretím zmluvy o úvere neskúmala Vašu schopnosť splácať úver (napr. prostredníctvom potvrdenia zamestnávateľa o Vašej mzde alebo výpisu z Vášho účtu) úver by sa považoval v zmysle zákona za bezúročný a bez poplatkov. V takomto prípade by Vás súd zaviazal iba na zaplatenie čistej doposiaľ nesplatenej istiny.

Rovnako tak Vám odporúčam nepodpisovať žiadne uznanie dlhu predložené Vám zo strany banky. Čo sa týka súdneho konania, neuznajte nárok žalobcu (banky) v žiadnom prípade. Ak by súd predbežné právne posúdil vec v prospech banky, žiadajte súd o možnosť splácať dlh v splátkach. V prípade, ak by vo veci právoplatne rozhodol súd a rozsudok súdu by sa stal vykonateľným, vznikne vám povinnosť dlh zaplatiť či už v splátkach alebo nie, záleží od výroku rozsudku. V opačnom prípade, ak dlh nebudete splácať podľa podmienok stanovených vo výroku rozsudku súdu, môže voči Vám podať banka návrh na vykonanie exekúcie, a teda v takomto prípade Vás bude riešiť exekútor, nie však polícia, ani orgány činné v trestnom konaní.


Podotázka: Väzenie pre dlhy? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Mám takú otázku. Ostalo mi náradie z firmy, pre ktorú som pracoval v hodnote asi 2000 eur. Čo by sa mi mohlo stať nakoľko firma má sídlo v Nemecku, keď to náradie nevrátim? Nevieme sa dohodnúť o nákladoch na prepravu, a ja to nemienim platiť. Ďakujem.

Odpoveď: Väzenie pre dlhy?

(odpoveď odoslaná: 22.11.2020)

Dobrý deň,
ak máte v držbe veci, ktoré patria inej osobe, môže táto osoba prostredníctvom súdu žiadať, aby ste jej tieto veci vydali. Ťažko sa iba na základe týchto informácií posudzuje, či Vaším konaním mohlo dôjsť aj k spáchaniu trestného činu. Neuviedli ste totiž ako sa tieto veci dostali do Vašej držby, či ste ich vzali z dielne, prípadne ste ich mali priradené na výkon práce... V teoretickej rovine však môže ísť aj o spáchanie trestného činu.


Podotázka: Väzenie pre dlhy? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, že ak som pracoval na pracovnú zmluvu a zabudol som zrušiť živnosť, čo mi hrozí ak mám dlh vo všeobecnej zdravotnej poisťovne. Bol som v Anglicku, ale nepracoval na živnosť, ale riadne som bol zamestnaný.

Odpoveď: Väzenie pre dlhy?

(odpoveď odoslaná: 19.06.2020)

Dobrý deň,
prostriedky trestného práva sa v takýchto prípadoch vždy využívajú ako posledná možnosť nápravy protiprávneho stavu.

Dlh na zdravotnom a sociálnom poistení sa vyberatelia týchto poistení budú snažiť v prvom rade vyriešiť v rámci občianskoprávnych predpisov. Tzn. že začnú od Vás dlžné poistné vymáhať buď mimosúdne alebo súdne, resp. exekučne. Ak zlyhajú tieto nástroje, až následne začnú vec riešiť s políciou. V prípade, že si svoje dlhy urovnáte, z pohľadu trestného práva Vám nič nehrozí.


Trápi vás "Väzenie pre dlhy?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Väzenie pre dlhy? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Som slobodná matka na rodičovskej dovolenke. Môj príjem bol do teraz 220, - eur. Od februára je to 370, - eur. Mám pôžičku v banke a nebankovke. Spolu je to asi 18000, - eur. Moje splátky sú spolu 599, - eur. Z čoho je jasne, že neviem splácať svoj dlh. Prosila som banku o odklad alebo predĺženie doby splácania a tým znížiť splátky, žiaľ odmietli ma. Svoj dlh splatiť chcem, no žiaľ to pre mňa nie je možné. Posledné dva mesiace som nezaplatila splátku vôbec nakoľko som sa spoluzúčastnila na zaplatení pohrebu môjho otca. Nemám dom, byt, auto ani motorku. Žiaden majetok. Bojím sa exekúcie a tiež toho, že môžem ísť do väzenia. Hrozí mi väzenie za nesplácanie pôžičky? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Väzenie pre dlhy?

(odpoveď odoslaná: 20.02.2020)

Dobrý deň,
v otázke neuvádzate kedy ste si peniaze požičali a koľko ste doteraz uhradili bez ohľadu na to, či ide o istinu alebo úroky a rôzne poplatky, ako aj to či v čase uzatvorenia zmluvy o spotreb. úvere  ste boli v prac. pomere, na materskej alebo už rodičovskom príspevku. 
Prečo to uvádzame ?
Podľa ust. zákona o spotreb. úvere platí, že veriteľ /banka, neban. spoločnosť/ sú povinné konať s odbornou starostlivosťou a v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona o spotreb. úveroch platí, že "veriteľ je pred uzavretím zmluvy o spotrebiteľskom úvere alebo pred zmenou tejto zmluvy spočívajúcej v navýšení spotrebiteľského úveru povinný posúdiť s odbornou starostlivosťou schopnosť spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver, pričom berie do úvahy najmä dobu, na ktorú sa poskytuje spotrebiteľský úver, výšku spotrebiteľského úveru, príjem spotrebiteľa a prípadne aj účel spotrebiteľského úveru."

Ak spotreb. úver bol poskytnutý bez akýchkoľvek dokladov o Vašom príjme, ide o hrubé porušenie zákona o spotreb. úveroch a úver  je bezúročný  bez poplatkov. 
Pokiaľ ste v čase uzatvorenia zmlúv boli už na materskej alebo na rodič. príspevku, je skôr pravdepodobné, že spotreb. úver sa bude splácať ťažšie resp. splácať nebude vzhľadom na príjmové pomery spotrebiteľa. Otázkou je čo od Vás banka/nebanková spoločnosť požadovala ohľadom schopnosti splácať úver nejeké doklady o príjme.
Podľa ust. § 11 ods. 2 zákona o spotreb. úveroch platí :
"Ak veriteľ nekonal s odbornou starostlivosťou podľa § 7 ods. 1, nie je oprávnený vyžadovať od spotrebiteľa jednorazové splatenie spotrebiteľského úveru. V prípade hrubého porušenia povinnosti podľa § 7 ods. 1 sa úver považuje za bezúročný a bez poplatkov. Za hrubé porušenie povinnosti podľa § 7 ods. 1 sa považuje posudzovanie schopnosti splácať úver veriteľom bez akýchkoľvek údajov o príjmoch, výdavkoch a rodinnom stave spotrebiteľa alebo bez prihliadnutia na údaje z príslušnej databázy alebo registra na účely posudzovania schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver. Za hrubé porušenie povinnosti podľa § 7 ods. 1 sa považuje aj porušenie ustanovení § 7 ods. 19 až 42."

Ak Vám spotreb. úvery boli poskytnuté bez akýchkoľvek dokladov o Vašom príjme, ide o hrubé porušenie zákona o spotreb. úveroch a úvery  sú bezúročné a bez  poplatkov. Otázkou je koľko ste si požičali a koľko uhradili bez ohľadu na istinu a poplatky. 
Veriteľom /banke ani nebankovej spoločnosti/ nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach prípadne dohodu o zrážkach zo mzdy. 

Odporúčame zmluvy o spotreb. úvere poslať na posúdenie na Ministerstvo spravodlivosti SR na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotreb. zmlúv.

V otázke spomínate dedičské konanie, kde je potrebné, aby ste trvali na svojom podiele na dedičstve.
K otázke trestného stíhania uvádzame, že podľa článku č. 17 Ústavy SR platí, že  "nikoho nemožno pozbaviť slobody len pre neschopnosť dodržať zmluvný záväzok."


Môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Väzenie pre dlhy? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem Vás pekne poprosiť o radu v mojej ťažkej situácii. Som odsúdený za trestný čin podvodu podľa pár. 221 ods. 1, ods. 2 Trestného zákona.
Voči bývalému zamestnávateľovi som spôsobil škodu vo výške cca 15. 000 EUR. V rozsudku je uvedené, aby si škodu vymáhal cez občiansko súdne konanie. Keďže nemám ako naraz škodu zaplatiť, očakávam v blízkej dobe asi list od exekútora. Na účet mi chodí mzda cca 350 EUR, okrem toho mám ešte spotrebné úvery vo výške cca 600 EUR mesačne. Ako bude exekútor postupovať v tomto prípade? Bude prihliadať aj na túto skutočnosť? Lebo tým, že by som úvery neplatil by som sa stal v bankách neplatič a tým pádom by mi hrozili ďalšie exekúcie, čo by mi situáciu značne skomplikovalo. Je možnosť sa dohodnúť na splátkach s exekútorom vo výške napríklad 20 EUR mesačne aj na niekoľko rokov alebo aké sú prosím možnosti? Na Slovensku nevlastním žiadnu nehnuteľnosť a ani auto, čiže preto sa bojím blokácie účtu. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Väzenie pre dlhy?

(odpoveď odoslaná: 05.02.2020)

Dobrý deň,

ak bol zamestnávateľ v trestnom konaní ako poškodený odkázaný s náhradou škody na občiansko právne konanie, znamená to, že bude musieť podať žalobu na príslušný okresný súd o náhradu predmetnej škody spôsobenej trestným činom. Na základe trestného rozsudku nemôže podať návrh na vykonanie exekúcie  pretože ste v ňom neboli zaviazaný k náhrade škody spôsobenej trestným činom.

Zrejme Vás zamestnávateľ bude kontaktovať pred podaním žaloby, prípadne ho kontaktujte sám za účelom spísania dohody o zrážkach zo mzdy.

Nevieme o akú škodu ide resp. z čoho pozostáva keď súd odkázal zamestnávateľa na občianskoprávne konanie, zrejme tam bude nejaká nezrovnalosť hlavne pokiaľ ide o výšku škody.

Odporúčame preto kontaktovať advokáta za účelom posúdenia veci náhrady škody.

Ohľadom spotrebných úverov, aj keď sa na tieto nepýtate, zrejme ide o nebank. spoločnosti a je dosť pravdepodobné, že zmluvy o spotreb. úvere obsahujú neprijateľné zmluvné podmienky, a preto súd by ich v prípade sporu určil za neplatné a bez poplatkov.  

Zmluvy o spotreb. úveroch odporúčame poslať na posúdenie na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotreb. zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR a následne podľa výsledku posúdenia konať.

Ohľadom neban. spoločností a spotreb. úverov máme množstvo otázok a odpovedí.


Podotázka: Väzenie pre dlhy? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý, chcel by som sa opýtať. Mám veľa dlhov a nemám to ako splácať. Viem, že som si to spôsobil sám, ale chcem všetko napraviť, splácať. Bol som živnostník pozastavili mi živnosť ja som o tom nevedel, lebo som si nepreberal listy a robil som. Čo mám robiť, keď som dva roky pracoval na pozastavenej živnosti?

Odpoveď: Väzenie pre dlhy?

(odpoveď odoslaná: 20.01.2020)

Dobrý deň, v prvom je potrebné uviesť, že samotná skutočnosť, že ste viacerým osobám dlžný, neodôvodňuje začať voči Vašej osobe trestné stíhanie. Mať dlhy nie je trestné, ak pri nich zároveň nebol spáchaný trestný čin podvodu. Čo sa týka pozastavenej živnosti a vykonávania ďalšej činnosti ako živnostník, takéto konanie môže mať viaceré aspekty, najmä správno-právne. Ak však išlo o podnikanie veľkého rozsahu, ktoré sa orgánom činným v trestnom konaní podarí aj preukázať, mohli ste sa svojím konaním dopustiť spáchania trestného činu neoprávneného podnikania. Ak by bolo voči Vám začaté trestné stíhanie alebo by ste boli políciou kontaktovaní za účelom výsluchu, odporúčame Vám čo najskôr poveriť zastupovaním Vašej osoby advokáta a postupovať vo veci vzhľadom na procesnú situáciu. Vopred je nemožné v takýchto veciach radiť, nakoľko postup vždy závisí od dôkaznej situácie, postupu orgánov činných v trestnom konaní...


Trápi vás "Väzenie pre dlhy?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Väzenie pre dlhy? (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by dom vedieť čo mi hrozí ak. Mám dlh voči nebankovke v sume 1555 euro, ktorí je už na súde a bol dom aj predvolany na podanie vysvetlenia. Dlh som nemohol splácať nakoľko dom prišiel o prácu a dostal sa do ťažkej fin situácie. Hrozí mi zato väzenie? Za odpoveď vopred ďakujem M.

Odpoveď: Väzenie pre dlhy?

(odpoveď odoslaná: 11.01.2020)

Dobrý deň, nepíšete v otázke podrobnosti, teda hlavne to kedy ste si požičali, koľko bola požičaná suma, koľko ste uhradili celkom /istina, poplatky úroky a pod./ a od kedy je neuhradená posledná splatná splátka, ako ani to kedy bola podaná žaloba na súd.
Keďže ide o nebank. spoločnosť, napriek podanému návrhu na súd, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach, dohodu o zrážkach, lebo by ste uznali premlčaný dlh.

V súdnom konaní žiadajte, aby súd podrobil zmluvu kontrole, či je táto súladná s ust. zákona o spotreb. úveroch a z dôvodu právnej istoty vzneste námietku premlčania. Ak od splatnosti poslednej splátky, ktorá mala byť uhradená, teda od času, kedy ste sa dostali do omeškania, uplynuli viac ako tri roky a nebola podaná žaloba na súd v tejto trojročnej lehote, pohľadávka veriteľa je premlčaná.

Ani na súde neuznávajte sumu, ktorú žaluje nebanková spoločnosť.

Možnosťou z Vašej strany je poslať kópiu zmluvy na posúdenie na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotreb. zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR, zo strany ktorej by mala byť zmluva posúdená do 2 -3  mesiacov.

Na internete určite ohľadom Vašej nebankovkovej spoločnosti, ktorá na Vás podala žalobu, nájdete mnoho rozsudkov.

Prípadne napíšete do podotázok podrobnosti podľa našej odpovede /viď prvý odstavec/.

V prípade potreby nás kontaktujte.
 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Väzenie pre dlhy?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku