Darovanie domu na 2 polovice pre synov


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Žilinský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Darovanie domu na 2 polovice pre synov

Matka chce darovať 2 synom dom na dve polovice rovným dielom. Môže byt v jednej darovacej zmluve uvedený darca a dvaja obdarovaný?

Odpoveď: Darovanie domu na 2 polovice pre synov

Dobrý deň, áno je možné jednou darovacou zmluvou previesť vlastnícke právo na dvoch synov, tak aby obaja mali rovnaký podiel na nehnuteľnosti. V darovacej zmluve však musia byť všetky zmluvné strany dostatočne označené a z darovacej zmluvy musí vyplývať, že sa nehnuteľnosť z výlučného vlastníctva Vašej matky daruje do vášho podielového spoluvlastníctva, pričom podiely oboch budú rovnaké (t.j. 1/2). Ak bude mať darovacia zmluva všetky zákonné náležitosti bude spôsobilým predmetom na zápis vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Po právoplatnom rozhodnutí katastra o povolení vkladu sa stanete s Vaším bratom podielovými vlastníkmi nehnuteľnosti.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Darovanie domu na 2 polovice pre synov (Občianske právo)

Dobrý deň, obracím se na Vás dotazem ohledne darovaní domu. Konkrétne je to tak, že manželovi rodiče chtejí darovat svuj dum manželove sestre s tím, že sestra manžela vyplatí z poloviny domu (tchýne chce vyrešit vlastnictví domu, aby se nemuselo rešit pozdeji v dedičskem rízení). Problém je to, že tchán, tedy otec manzela, je nesvéprávný (bohužel už ve stavu kdy nekomunikuje, potrebuje peci 24/7). Poradíte mi, jak postupovať? Rodina i dum jsou na Slovensku.

Odpoveď: Darovanie domu na 2 polovice pre synov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.11.2019)

Dobrý deň. Pokiaľ sa má vykonať dispozícia majetkom osoby, ktorá je pozbavená/obmedzená spôsobilosti na právne úkony, na to, aby išlo o platnú dispozíciu, je potrebné v niektorých prípadoch aj schválenie súdom. Ide o prípady, keď nejde o tzv. bežné veci. Darovanie nehnuteľnosti pritom nie je bežná vec, v ktorej by mohol opatrovník dotyčnej osoby vykonať prevod ako zákonný zástupca. Z tohto dôvodu by musel schváliť darovanie aj súd. Súd pritom právny úkon schváli, ak je v záujme osoby, ktorá je obmedzená/pozbavená spôsobilosti na právne úkony.

Nakoľko by malo ísť o bezodplatný prevod, nie je vylúčené, že s tým súd bude mať problém. Určite by však pomohlo, ak by bolo súčasne s darovaním zriadené aj vecné bremeno s možnosťou doživotného bývania a užívania danej nehnuteľnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie domu na 2 polovice pre synov (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať ohľadom darovacej zmluvy. Jedna polka domu je na otca, druhá na strýka. My bývame tu, vrážame do domu peniaze opravovali sme strechu, vymenili okná a ďalšie veci,  on tu nebýva a nedal do domu ani korunu. Dom bol ohodnotený ešte predtým jak sa to darovalo, keď dom mal ešte malú hodnotu. Keď by strýko prišiel, že chce vyplatiť má ešte nárok na niečo, keď sa vôbec nestará ? A ak áno tak z akej ceny domu čo bola predtým alebo teraz by sa dal ohodnotiť ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie domu na 2 polovice pre synov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.08.2019)

Dobrý deň, 
v otázke uvádzate, že nehnuteľnosť je v podielovom spoluvlastníctve, potom platí ust. § 139 Obč. zákonníka :
"(1) Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci sú oprávnení a povinní všetci spoluvlastníci spoločne a nerozdielne.
(2) O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd.
(3) Ak ide o dôležitú zmenu spoločnej veci, môžu prehlasovaní spoluvlastníci žiadať, aby o zmene rozhodol súd."

Z  uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak ste chceli investovať do nehnuteľnosti a vykonávať rôzne rekonštrukčné práce, mali resp. mohli ste sa s druhým spoluvlastníkom vopred písomne dohodnúť. 

Uvádzame súčasne, že druhý spoluvlastník nemá právny nárok na to, aby hodnota nehnuteľnosti  a teda aj cena jeho podielu na nehnuteľnosti vychádzala zo stavu po vykonaných investíciách, ktorými sa hodnota nehnuteľnosti zvýšila.

Tá okolnosť, že strýko v nehnuteľnosti nebýva a ani ju neužíva, neznamená, že jeho vlastníctvo zaniklo uplynutím času (§ 100 ods. 2 Obč. zákonníka).
Ak sa so strýkom nedohodnete na úhrade Vami vykonaných investícií alebo na predaji jeho podielu Vám, potom bude potrebné podať návrh na súd o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva v zmysle ust. § 142 občianskeho zákonníka. 
Ak by súd zrušil podiel. spoluvlastníctvo a Vám by prisúdil  nehnuteľnosť, primeraná suma náhrady v súdnom konaní by bola určená na základe znaleckého posudku o obvyklej cene nehnuteľnosti v čase rozhodovania súdu o zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva s prihliadnutím  na Vami vykonané investície, teda nie podľa toho, akú hodnotu mala nehnuteľnosť v čase darovania. 

Ak by súd Vášmu návrhu vyhovel, súčasne by Vás zaviazal k povinnosti zaplatiť spoluvlastníkovi za jeho podiel, ktorá lehota je obyčajne do maximálne 3 až 6 mesiacov od právoplatnosti rozsudku, teda nie v splátkach.

Najjednoduchším riešením by bola dohoda, pričom cena nehnuteľnosti by bola určená podľa znal. posudku podľa súčasného stavu avšak bez hodnoty Vami vykonaných investícií, na ktorých sa strýko ako spoluvlastník nijako nepodieľal.

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie domu na 2 polovice pre synov (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som darovať pozemky svojim dvom synom, jeden ma 26 rokov a druhý 13 rokov. Viem to darovať svojmu 13 ročnému synovi a byt ako zákonný zástupca dieťaťa v tejto veci?

Odpoveď: Darovanie domu na 2 polovice pre synov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.05.2019)

Dobrý deň, v prípade takéhoto darovania by došlo ku konflitku záujmov. Preto je potrebné súdom stanoviť maloletému opatrovníka. Tento ustanovený opatrovník potom podpíše darovaciu zmluvu za maloletého. Potom musí súd v ďalšom konaní schváliť tento podpis, tento právny úkon. Po tomto schválení podáte na základe darovacej zmluvy návrh na vklad do katastra nehnuteľností.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie domu na 2 polovice pre synov (Občianske právo)

Dobrý deň, prajem, s priateľom sme sa dohodli, že na mňa prepíše polovicu domu, ktorý sme kúpili počas nášho vzťahu a staviame už niekoľko rokov (on je vlastník, zobral na kúpu domu hypotéku). Aký spôsob je vhodnejší - darovanie alebo kúpa za symbolickú cenu? Čítala som, že od roku 2018 "Predmetom darovania je najmä vec, a to buď hnuteľná, alebo nehnuteľnosť, pričom musí ísť o samostatnú vec. Predmetom daru nemôžu byt súčasti veci." Keď správne chápem tak polovica domu sa nedá darovať? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Darovanie domu na 2 polovice pre synov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.12.2018)

Dobrý deň, najvhodnejším spôsobom ako dosiahnuť Váš cieľ je, že Vám partner daruje 1/2 spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti. Neodporúčame kúpnu zmluvu za symbolickú cenu, nakoľko práve takéto kúpne zmluvy môžu byť vyhlásené za neplatné z dôvodu obchádzania zákona. Najvhodnejšie bude ak Vám daruje 1/2 podiel na nehnuteľnosti. Takéto darovanie je možné, nakoľko spoluvlastnícky podiel nie je súčasť veci. Súčasť veci definuje ustanovenie § 120 ods. 1 Občianskeho zákonníka ako "Súčasťou veci je všetko, čo k nej podľa jej povahy patrí a nemôže byť oddelené bez toho, že by sa tým vec znehodnotila." Spoluvlastnícky podiel nie je súčasťou veci. Súčasťou veci na nehnuteľnosti môžu byť napríklad nosné múry, základy domu. Predmetom darovacej zmluvy vo Vašom prípade by mal byť podiel vo výške 1/2 na vlastníckych právach k nehnuteľnosti. Po zápise v katastri nehnuteľností, budete obaja vlastniť nehnuteľnosť v podiele 1/2 ako podieloví spoluvlastníci.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie domu na 2 polovice pre synov (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať na prepísanie rod. domu na manžela od manželky,alebo na dospelé deti. Manželka dostala dom od rodičov po svadbe, ale nakoľko finančná situácia nám nedovolovala prepísať dom na obidvoch manželov, bol dom prepísaný len na manželku, teda sa jednalo asi o bsm. Dom spolu užívame cca.20 rokov.

Odpoveď: Darovanie domu na 2 polovice pre synov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.01.2016)

Dobrý deň

je dôležité na základe čoho prepísali nehnuteľnosť rodičia vašej manželky. Pokiaľ jej ho darovali (iba jej), nehnuteľnosť nespadá do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Podľa § 143 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník: “V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.” Bolo by nutné vidieť zmluvu na základe ktorej nadobudla nehnuteľnosť vaša manželka. Pokiaľ je výlučnou vlastníčkou len vaša manželka, táto ňou môže disponovať (resp. darovať).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie domu na 2 polovice pre synov (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať. Počas života dnes už zosnulá mama a stále žijúci otec na mňa a moju sestru prepísali dom. Avšak moja sestra sa už niekoľko rokov nezaujíma (a počas života o mamu nezaujímala) a doteraz stále o otca. Otec by však chcel dostať späť polku svojho domu, kt. mojej sestre daroval. Dá sa to? Ak áno, akým spôsobom má postupovať? Ďakujem

Odpoveď: Darovanie domu na 2 polovice pre synov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.11.2015)

Dobrý deň

podľa § 630 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník: “Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.” 

Toto ustanovenie umožňuje, aby sa darca jednostranným úkonom domáhal vrátenia daru. Darca môže urobiť tak vtedy, keď obdarovaný sa k nemu správa spôsobom, ktorý hrubo porušuje dobré mravy. Je však potrebné upozorniť, že musí ísť o hrubé porušenie dobrých mravov, teda pri napr. nevďačnosti alebo menej významnom porušení dobrých mravov nevzniká právo darcu domáhať sa vrátenia daru. 

 

Právo darcu podlieha premlčaniu vo všeobecnej premlčacej dobe (3 roky), ktorá začína plynúť odo dňa, keď darca mohol právo uplatniť po prvý raz.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Darovanie domu na 2 polovice pre synov (Občianske právo)

Dobry den.chcem vas pan advokat poprosit o radu.Chceme s manzelkou darovat dom synovi dat 90 percent a neveste 10 percent.A preto vas prosime o radu,ci to tak mozeme s manzelkou urobit. Alebo to musi byt len na polovicu, alebo len jemu samemu. Ale radsej by sme to dali 90 a 10 percent. Ci sa to da aj tak napisat alebo ako mame postupovat. Dakujeme Vam za radu.

Odpoveď: Darovanie domu na 2 polovice pre synov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.10.2014)

Dobrý deň,

pokiaľ ide o darovanie domu synovi a neveste, tento im môžete darovať v akomkoľvek podiele, to znamená, že aj tak ako ste to chceli, tj. 90 percent synovi a 10 percent neveste.

Dôležité je, aby ste mali správne napísanú kúpnu zmluvu a návrh na vklad. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku