Máte
otázku?

Daň z predaja bytu nadobudnutého dedením


Online právna poradňa
Oblasť práva: Správne právo, Bratislava

Otázka: Daň z predaja bytu nadobudnutého dedením

Dobrý večer, v roku 2007 môj starý otec zdedil byt priamym dedičstvom po smrti mojej starej mamy. Ich dcéry sa zriekli dedičstva v jeho prospech. Po jeho smrti na začiatku roku 2014 sa stala dedičkou bytu moja mama. Po jej úmrtí na začiatku roku 2016 sme s mojou sestrou zdedili polovicu bytu. Plánujeme ho tento rok predať. Všetko dedičstvo bolo priamo. Rada by som sa informovala, či sme po predaji bytu povinné podať daňové priznanie z predaja nehnuteľnosti. Ďakujem.

Odpoveď: Daň z predaja bytu nadobudnutého dedením

Dobrý deň, oslobodenie od dane z príjmov v prípade prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti je upravené v ustanovení § 9 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Na Váš prípad sa bude aplikovať ustanovenie písmena b) tohto paragrafu, nakoľko ste nehnuteľnosť nadobudli do svojho vlastníctva dedením. Od dani z príjmov je podľa tohto ustanovenia oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorú poručiteľ (Vaša mama) preukázateľne nadobudol do svojho vlastníctva aspoň pred piatimi rokmi. Toto ustanovenie neumožňuje kumulovanie takejto lehoty postupným dedením. Tzn. že do lehoty piatich rokov sa započíta iba čas, počas ktorého vlastnila túto nehnuteľnosť Vaša mama a následne Vy. Nakoľko vo Vašom prípade nie sú splnené podmienky na oslobodenie od dani z príjmov, z takéhoto prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti bude potrebné uhradiť daň z príjmov.

Trápi vás "Daň z predaja bytu nadobudnutého dedením" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Daň z predaja bytu nadobudnutého dedením (Správne právo)

Dobrý deň, chcela by som poprosiť o radu. Minulý rok nám zomrel brat a podľa závetu sme zdedili jeho dom, my traja súrodenci, rovnakým dielom. Keďže na dome je vysoká hypotéka, musíme ho predať. Hodnota domu je 350 000 eur. Ak predáme dom za nižšiu sumu, budeme musieť platiť nejaké odvody? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Daň z predaja bytu nadobudnutého dedením

(odpoveď odoslaná: 24.04.2024)

Dobrý deň, v prípade dedenia nehnuteľnosti a následného jej predaja nie ste povinní platiť daň z príjmu, ak od dedenia uplynulo viac ako 5 rokov. Podľa § 3 ods. 2 zákona o dani z príjmov sa daň z príjmu neplatí v prípade darovania, dedenia, reštitúcie alebo vyvlastnenia. Tento postup je v súlade s tým, že príjmy získané dedením nehnuteľnosti sa nepovažujú za predmet dane. Ak však nehnuteľnosť predáte skôr, teda do 5 rokov od nadobudnutia vlastníctva, môže byť váš príjem z predaja predmetom zdanenia.

Ak chcete, pozrieme sa na to bližšie ci budete platiť daň a zdravotné odvody. Budeme potrebovať dedičské rozhodnutie. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Daň z predaja bytu nadobudnutého dedením (Správne právo)

Dobrý deň, zdedil som nehnuteľnosť pred približne jedným rokom a teraz by som ju rád daroval. Aké poplatky a akú daň budem musieť zaplatiť? Ďakujem.

Odpoveď: Daň z predaja bytu nadobudnutého dedením

(odpoveď odoslaná: 10.03.2024)

Dobrý deň, Vy z darovania nehnuteľnosti nebudete mať žiadny príjem a preto nie je čo zdaňovať. Nebudete platiť daň, nakoľko nezískate žiadny príjem z darovania. 

Daň sa platí len z určitého príjmu získaného "predajom" nehnuteľnosti. Darovanie je dvojstranný právny úkon, ktorým darca bezodplatne daruje obdarovanému určitú vec, čiže je bez určitého protiplnenia. 

Podľa § 268 ods. 1 Občianskeho zákonníka, "Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma."

Ak by ste zdedenú nehnuteľnosti predali a získali by ste z jej predaja určitý príjem, z tohto príjmu by ste mali povinnosť platiť daň. 

Predmetom dane je príjem. Príjem definuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len "zákon").

Podľa § 2 písm. b) zákona, "Na účely tohto zákona sa rozumie, predmetom dane je príjem (výnos) z činnosti daňovníka a z nakladania s majetkom daňovníka okrem osobitne vymedzeného predmetu dane podľa § 12 zákona."

Poplatky pri darovaní nehnuteľnosti sú poplatky za overenie podpisov darcu u notára alebo na matrike (ak budú 3 vyhotovenia zmluvy, tak 3x poplatok za overenie podpisu) a poplatok na kataster nehnuteľnosti za zmenu vlastníka nehnuteľnosti na liste vlastníctva. 

Výška poplatku na kataster nehnuteľnosti sa odvíja od toho, za ako dlho chcete, aby kataster nehnuteľností rozhodol a vykonal zápis nového vlastníka. 

O tom, kto zaplatí poplatky, či obdarovaný alebo darca, sa môžete vzájomne s obdarovaným dohodnúť a a uviesť to aj v samotnej darovacej zmluve. 


Podotázka: Daň z predaja bytu nadobudnutého dedením (Správne právo)

Rád by som predal byt, ktorý vlastním v Bratislave I. Pred dvoma rokmi som prenajímanie tohto bytu ukončil. Spomínam si, že v minulosti bolo povinné platiť 20% daň, ak sa nehnuteľnosť používala na ziskovú činnosť. Chcem sa preto opýtať, či v súvislosti s predajom môjho bytu budú musieť byť uhradené nejaké dane, poplatky alebo podobné výdavky.

Odpoveď: Daň z predaja bytu nadobudnutého dedením

(odpoveď odoslaná: 14.06.2017)

Dobrý deň, pokiaľ predávate byt, prichádzajú do úvahy dve platby a to daň z príjmu a zdravotné odvody. 

Pokiaľ však vlastníte nehnuteľnosť aspoň 5 rokov, príjem z predaja je oslobodený od dane z príjmov.

Pri predaji nehnuteľnosti máte povinnosť nahlásiť tento predaj správcovi dane z nehnuteľností.


Trápi vás "Daň z predaja bytu nadobudnutého dedením" a chcete pomôcť?

Podotázka: Daň z predaja bytu nadobudnutého dedením (Správne právo)

Dobrý deň, rád by som sa informoval, či pri prvom súdnom pojednávaní ktoré sa bude týkať majetkového vysporiadania manželov, kde jeden z manželov chce ponechať si dom a druhý chce vyplatiť finančný podiel na nehnuteľnosti, určí súd automaticky súdneho znalca, ktorý dom ohodnotí? Z toho sa potom na ďalšom pojednávaní prizná finančná suma, ktorú ten, kto si dom ponechá, vyplatí súdnym príkazom druhému z manželov? Môže sa jeden z manželov odvolať, ak nemá finančnú hotovosť na vyplatenie podielu druhému z manželov? Ako súd postupuje v podobných prípadoch? Ako postupuje súdny znalec pri ohodnocovaní domu? Vychádza zo súčasnej trhovej situácie v danom regióne? Ďakujem.

Odpoveď: Daň z predaja bytu nadobudnutého dedením

(odpoveď odoslaná: 05.01.2017)

Dobrý deň. S účinnosťou od 01.07.2016 stratil súd možnosť iniciovať dôkazy a taktiež sa obmedzili situácie, kedy sa má nariadiť znalecké dokazovanie. Za daných okolností preto nepredpokladám, že by súd na prvom alebo inom pojednávaní vykonával dokazovanie znalcom. Je preto na sporových stranách, ako súdu preukážu hodnotu predmetnej nehnuteľnosti, ktorá patrí do vyporiadavaného bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Akákoľvek sporová strana si však môže nechať vyhotoviť tzv. súkromný znalecký posudok, na ktorý sa pri splnení zákonných podmienok (§ 209 CSP) hľadí ako na znalecký posudok, ktorého vykonanie nariadil súd.

Pokiaľ ide o možnosť odvolania, tak podať odvolanie možno iba zo zákonných dôvodov, ktoré upravuje § 365 CSP.

Čo sa týka postupu súdneho znalca pri určovaní hodnoty nehnuteľnosti, tento je upravený predovšetkým zákonom o znalcoch, prekladateľoch a tlmočníkoch a k tomu príslušným vykonávacím predpisom. Pri určovaní hodnoty nehnuteľnosti sa vychádza zo stavu, aký mala nehnuteľnosť ku dňu zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov, avšak samotná hodnota nehnuteľnosti sa určuje podľa aktuálnych cien nehnuteľností. V tejto súvislosti si dovoľujem poukázať napr. na rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 07.12.1999, sp.zn. 2 Cdon 2060/1997, podľa ktorého „pre ocenenie veci na účely vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov je určujúci stav veci v čase zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov, pričom treba vychádzať z cien zodpovedajúcich cenám platným v čase, keď sa bezpodielové spoluvlastníctvo manželov vyporiadava“.


Podotázka: Daň z predaja bytu nadobudnutého dedením (Správne právo)

Nerozumiem tomu, čo to vlastne je všeobecná hodnota bytu získaného dedením, mohli by ste mi to, prosím vás, vysvetliť trochu bližšie? Rád by som sa ešte spýtal, či daň sa platí z rozdielu medzi sumou, za ktorú byt kúpila manželova matka, a sumou, za ktorú ho predá manžel. Ako veľké percento predstavuje táto daň? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Daň z predaja bytu nadobudnutého dedením

(odpoveď odoslaná: 29.12.2016)

Dobrý deň,

všeobecná hodnota bytu nadobudnutého dedením je hodnota tohto bytu uvedená v osvedčení o dedičstve, resp. v uznesení o dedičstve.

Rozdiel medzi sumou, ktorú nadobudne Váš manžel a príslušnou časťou všeobecnej hodnoty bytu uvedenej v osvedčení, resp. uznesení o dedičstve predstavuje čiastkový základ dane z príjmu, z ktorého sa platí daň z príjmu vo výške 19 %.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Daň z predaja bytu nadobudnutého dedením (Správne právo)

Dobrý deň, môj manžel spolu so svojimi súrodencami zdedil byt po matke. Ako je to s platením dane z predaja nehnuteľnosti, ak manželova matka kúpila tento byt 12. júla 2016 a manžel so súrodencami plánujú túto nehnuteľnosť predať v decembri 2016? Ďakujem vopred za skorú odpoveď.

Odpoveď: Daň z predaja bytu nadobudnutého dedením

(odpoveď odoslaná: 21.12.2016)

Dobrý deň,

vzhľadom na to, že v čase predaja bytu (december 2016) neuplynulo aspoň 5 rokov odo dňa, keď matka Vášho manžela kúpila predmetný byt, nebude príjem Vášho manžela, získaný z predaja tejto nehnuteľnosti oslobodený od dane z príjmu.

Naopak, bude povinný ho zahrnúť medzi svoje príjmy v daňovom priznaní. Rovnako si ale bude môcť uplatniť aj výdavok, ktorým bude všeobecná hodnota bytu nadobudnutého dedením.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Daň z predaja bytu nadobudnutého dedením" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.