Máte
otázku?

ChatGPT - umelá inteligencia a právo

V poslednom období sa aplikácia „chatGPT“ teší obrovskej popularite. Ide o aplikáciu, ktorá po zadaní konkrétnej otázky vygeneruje rýchlu a presnú odpoveď. V minulých článkoch z tejto oblasti sme sa venovali tematike ako vplýva pokrok v oblasti IT na právo samotné a niektoré z právnických povolaní. V tomto článku sme sa rozhodli vyskúšať predmetnú aplikáciu a položiť jej niekoľko zaujímavých otázok:

 

Otázka pre ChatGPT č. 1: Predstav si situáciu, že sa na opustenom ostrove nachádzajú 3 osoby. Na ostrove sa nenachádza žiadne jedlo. Celkom prirodzene bez jedla tieto osoby dlho nevydržia a môžu zomrieť, ak ich niekto nezachráni. Majú dve z týchto osôb právo usmrtiť tretiu osobu, ak by si tým zachránili život?

 

Odpoveď umelej inteligencie:

 

Ako model jazyka umelej inteligencie nemôžem poskytnúť názor na morálne alebo etické dilemy, ale môžem predložiť niekoľko perspektív na zváženie.

 

Scenár, ktorý ste predstavili, je klasickým myšlienkovým experimentom v etike a filozofii známym ako "etika záchranného člna". V tomto scenári traja ľudia na ostrove čelia situácii, v ktorej ide o život, a musia prijať ťažké rozhodnutie, aby si zabezpečili prežitie.

 

Z utilitaristického hľadiska by sa dalo tvrdiť, že obetovanie jedného života na záchranu dvoch životov je morálne ospravedlniteľné. Inými slovami, rozhodnutie zabiť jednu osobu by sa mohlo považovať za prostriedok maximalizácie celkového šťastia a blahobytu skupiny.

 

Z deontologického hľadiska je však odňatie života inej osobe vo svojej podstate zlé bez ohľadu na okolnosti. Podľa tohto názoru je povinnosťou každého jednotlivca rešpektovať vnútornú hodnotu ľudského života a vziať život inému človeku je vždy morálne nesprávne.

 

Je potrebné zvážiť aj právne dôsledky. Zabitie inej osoby, dokonca aj za extrémnych okolností, keď uviazne na opustenom ostrove bez jedla, by sa stále mohlo považovať za vraždu a preživší jednotlivci by mohli čeliť právnym následkom.

 

V konečnom dôsledku je rozhodnutie zabiť alebo nezabiť inú osobu v tomto scenári zložitou morálnou a etickou dilemou, ktorá si vyžaduje dôkladné zváženie a posúdenie rôznych faktorov.

 

 

Otázka pre ChatGPT č. 2: Čo, ak by išlo o situáciu väčšieho rozsahu. Napríklad lietadlo by nieslo na palube nebezpečnú zbraň a zmocnili by sa ho únoscovia. Na palube by boli aj nevinní ľudia, pričom by bolo takmer isté, že ak niekto nezasiahne, tak lietadlo spôsobí obrovské škody na životoch a aj majetku. Bolo by v takom prípade správne lietadlo zostreliť?

 

Odpoveď umelej inteligencie:

 

Scenár, ktorý ste uviedli, je klasickým príkladom problému v etike a filozofii. Je to zložitá etická dilema, ktorá je predmetom mnohých diskusií.

 

V situácii, ktorú ste opísali, by rozhodnutie o zostrelení lietadla záviselo od mnohých faktorov vrátane povahy zbrane, zámerov únoscov, pravdepodobnosti a závažnosti potenciálnych škôd a počtu nevinných životov, ktoré sú v stávke.

 

Z utilitaristického hľadiska by sa obetovanie životov cestujúcich v lietadle s cieľom zabrániť väčším škodám väčšieho počtu ľudí na zemi mohlo považovať za morálne ospravedlniteľné. Z tohto pohľadu by sa rozhodnutie zostreliť lietadlo považovalo za prostriedok maximalizácie celkového šťastia a blahobytu.

 

Z deontologického hľadiska je však akt zabitia nevinných ľudí, dokonca aj s cieľom zabrániť väčšej škode, vo svojej podstate nesprávny. Z tohto pohľadu je povinnosťou každého jednotlivca rešpektovať vnútornú hodnotu ľudského života a odňatie nevinného života je vždy morálne nesprávne.

 

Existujú aj praktické úvahy, ako napríklad uskutočniteľnosť a účinnosť zostrelenia lietadla, ako aj možné právne a politické dôsledky takejto akcie.

 

V konečnom dôsledku je rozhodnutie o zostrelení lietadla vo vami uvedenom scenári zložitou morálnou a etickou dilemou, ktorá si vyžaduje dôkladné zváženie a posúdenie rôznych faktorov. Je na každom jednotlivcovi, aby urobil vlastné rozhodnutie na základe svojho osobného presvedčenia a hodnôt, ako aj konkrétnych okolností situácie.

 

Zhodnotenie:

Odpovede na obe otázky boli v zásade podobné. Aplikácia nezaujala stanovisko k danej otázke, ale uviedla niekoľko zaujímavých myšlienok a prístupov k celému problému. K odpovedi číslo 1 by sme tiež dodali, že v slovenskom právnom prostredí, by konanie podobného charakteru, ktoré bolo načrtnuté, predstavovalo krajnú núdzu v zmysle ustanovenia § 24 Trestného zákona:

 

(1) Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému týmto zákonom, nie je trestným činom. 

(2) Nejde o krajnú núdzu, ak bolo možné nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému týmto zákonom za daných okolností odvrátiť inak alebo ak spôsobený následok je zjavne závažnejší ako ten, ktorý hrozil. Rovnako nejde o krajnú núdzu, ak ten, komu nebezpečenstvo priamo hrozilo, bol podľa všeobecne záväzného právneho predpisu povinný ho znášať.

 

Takéto konanie by tým pádom za splnenia vyššie uvedených podmienok nebolo trestné, nakoľko by činu chýbala protiprávnosť.

 

Potenciál podobnej aplikácie v práve by bol obrovský, a to vo vzťahu ku všetkým právnickým povolaniam, a to už iba z hľadiska tejto jednej funkcie. Ako to vyplýva z položených otázok, táto aplikácia sa dokáže na vec pozerať z viacerých uhlov a perspektív. Takúto funkciu aplikácie by mohli využiť ako sudcovia, tak aj advokáti či iné právnické profesie, samozrejme muselo by ísť o verziu pokročilejšiu, vychádzajúcu zo všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a iných všeobecne záväzných dokumentov. Sudcovi by mohlo byť poskytnutých viacero alternatív, z ktorých by následne zvolil tú, ktorá by sa mu zdala „najspravodlivejšia“.  Advokát by túto funkciu v zásade tiež mohol využiť podobným spôsobom. Ak by za ním prišiel klient s istým právnym problémom, tak po spolupráci s takouto aplikáciou by klient mohol vidieť akými krokmi sa dá uberať, prípadne pokročilejšie verzie by mohli disponovať aj určitým prepojením so štatistikami na základe, ktorých by sa dalo predpokladať akú šancu na úspech bude mať tá ktorá možnosť. Uvedené by sa odzrkadlilo na viacerých úrovniach. Predovšetkým by sa však právne služby a rozhodovanie sporov zrýchlili, nakoľko rýchlosť aplikácie sa s tou ľudskou nedá porovnať. A to je želateľné, pretože čím skôr dostaneme reálne rozhodnutie súdu, tým väčší význam to má. V najbližších rokoch bude zaujímavé sledovať, akým tempom budú tieto technológie napredovať, sme však toho názoru, že dopad na právo ako také bude v budúcnosti enormný.


Najnovšie články:
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.