Máte
otázku?

Čestné prehlásenie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Procesné právo (civilné), Trnava

Otázka: Čestné prehlásenie

Je chybou, keď sa na súd podáva svedectvo pod názvom Čestné prehlásenie namiesto Čestné vyhlásenie?

Odpoveď: Čestné prehlásenie

Dobrý deň, v našom právnom poriadku sa každý jeden právny úkon posudzuje podľa jeho obsahu a nie podľa jeho názvu. Tzn. že aj keby ste to Vaše podanie označili akokoľvek, ale z obsahu podania je zrejmé, že ide o čestné vyhlásenie, súd toto podanie posúdi ako čestné vyhlásenie.

Trápi vás "Čestné prehlásenie" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Čestné prehlásenie (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, akým spôsobom by sme mali vypracovať alebo zadefinovať čestné prehlásenie o vzájomnej dohode medzi súrodencami. Sme štyria súrodenci a našou mamou zostáva rodinný dom v malej obci. Trojica z nás má už vlastné rodiny a posledný súrodenec stále býva doma s mamou. Po vzájomnej dohode sme sa rozhodli, že dom a prislúchajúci pozemok prejde na toho súrodenca, ktorý zostane doma a postará sa o mamu až do konca jej života. Taktiež by sme chceli zabezpečiť, aby naša mama mala doživotné užívanie majetku a aby nevznikol problém, že by jej posledný súrodenec život na dôchodku znepríjemňoval. Chceme si medzi sebou uzatvoriť zmluvu, ktorú všetci podpíšeme, aby sme predišli tomu, že by sa niekto zo súrodencov po smrti nárokoval na časť tejto parcely alebo majetku. Mohli by ste nám poradiť, ako by sme mali postupovať a ako by mala vyzerať taká zmluva, ktorú by sme možno mohli nazvať "čestné prehlásenie o vzdani sa dedičstva"? Vopred ďakujem za pochopenie a radu. S pozdravom, Madeja

Odpoveď: Čestné prehlásenie

(odpoveď odoslaná: 06.04.2024)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že vlastníkom domu a priľahlého pozemku je vaša mama, ktorá býva spoločne so svojim synom, ktorý sa o ňu stará.

Vzhľadom na skutčnosť, že vaša mama žije, nikto z vás súrodencov sa nemôže vzdať dedičstva a to z jednduchího dôvodu, že toto dedičstvo v čase úmrtia vašej matky nemusí exeistovať - mama nemusí byť vlastníkom domu a pozemku v čase úmrtia. Takže žiadna dohoda medzi vami ako súrodencami nie je právne možná, že sa vzdávate dedičstva za života vašej matky.

Vaša mama môže so svojim majetkom nakladať za svojho živta podľa svojho uváženia a nepotrebuje k tomu súhlas svojich potomkov ako budúcich dedičov.

Odporúčam vo veci kontaktovať advokáta na spísanie darovacej zmluvy v prospech súrodenca, ktorý sa o mamu stará, pričom bude súčasne spísaná dohoda o zriadení vecného bremena v prospech matky spočívajúca v práve jej doživotného bývania v nehnuteľnosti. Pokiaľ ide o starostlivosť o matku, je možnosťou spísanie tzv. zaopatrovacej zmluvy.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Čestné prehlásenie (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, Rád by som sa informoval, či je právne napadnuteľné, ak niekto podpíše čestné prehlásenie, v ktorom sa zaväzuje vyplatiť mi určitú sumu do stanoveného dátumu, no jeho podpis nie je overený notárom. Má takéto čestné prehlásenie dostatočnú váhu pre vymáhanie peňazí súdnou cestou? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Čestné prehlásenie

(odpoveď odoslaná: 06.12.2022)

Dobrý deň, ak by vec bola postúpená súdu, dlžník by mohol namietať platnosť samotného úkonu v zmysle ust. § 39 a nasl. Obč. zákonníka :

"§ 39 Neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom. § 39a Úžera Neplatný je právny úkon urobený fyzickou osobou nepodnikateľom, pri ktorom niekto zneužije tieseň, neskúsenosť, rozumovú vyspelosť, rozrušenie, dôverčivosť, ľahkomyseľnosť, finančnú závislosť alebo neschopnosť plniť záväzky druhej strany a dá sebe alebo inému sľúbiť alebo poskytnúť plnenie, ktorého majetková hodnota je vzhľadom na vzájomné plnenie v hrubom nepomere."

Nepoznáme obsah čestného prehlásenia a okolností, ktoré sú jeho podkladom, ale pre uznanie dlhu podľa § 558 Obč. zákonníka platí :

"§ 558 Uznanie dlhu Ak niekto uzná písomne, že zaplatí svoj dlh určený čo do dôvodu aj výšky, predpokladá sa, že dlh v čase uznania trval. Pri premlčanom dlhu má také uznanie tento právny následok, len ak ten, kto dlh uznal, vedel o jeho premlčaní."

Podotázka: Čestné prehlásenie (Procesné právo (civilné))

Dobrý večer, chcem sa opýtať: Je možné pred rozvodom manželstva napísať čestné vyhlásenie, v ktorom manžel deklaruje, že po rozvode nebude žiadať žiadnu finančnú výplatu zo spoločného majetku? Teraz to tvrdí a ja by som sa chcela poistiť a ubezpečiť, že svoje tvrdenie po rozvode nezmení. Rada by som vedela, či by sa toto vyhlásenie dalo následne použiť pri vyporiadaní BSM. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Čestné prehlásenie

(odpoveď odoslaná: 28.01.2019)

Dobrý deň, v uvedenej veci máte v podstate dve možnosti :

1./ Uzavriete dohodu o vyporiadaní BSM počas rozvodového konania s tým, že táto dohoda nadobudne účinnosť až po právoplatnom rozvode manželstva a následne podáte návrh na vklad na katastrálny odbor, kde pripojíte aj právoplatný rozsudok o rozvode manželstva.

2./ Druhou možnosťou je uzatvoriť dohodu o budúcej dohode o vyporiadaní kde uvediete, že po právoplatnosti rozvodu manželstva bude uzavretá riadna dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva. V tejto dohode uvediete text dohody, ktorú budete uzatvárať až po právoplatnom rozvode manželstva, ktorú predložíte na katastrálny odbor s návrhom na vklad s právoplatným rozsudkom o rozvode manželstva. 

Na spísanie dohody odporúčame kontaktovať advokáta.

Môžete sa obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu.
 

Neodporúčame voliť cestu čestného prehlásenia, nakoľko toto prehlásenie Vášho manžela vo Vašom prípade by nemalo žiadne právne účinky. Čestné prehlásenie sa predkladá správnemu alebo štátnemu orgánu ako jeden z podkladov pre rozhodnutie konkrétneho orgánu.

Použitie čestného prehlásenie Vášho manžela v tomto prípade - budúce vyporiadanie BSM - neobstojí, nakoľko sa jedná o prostriedok používaný v správnom práve, ktorým osoba čestne prehlasuje, že údaje uvedené v čestnom prehlásení alebo vyhlásení sú pravdivé, a teda tieto okolnosti už existujú v čase podpísania čestného vyhlásenia /napr. čestné vyhlásenie pre soc. poisťovňu, v konaní o priznanie štipendia, pre daňový úrad a pod./.

Čestné prehlásenie je jedným z podkladov pre rozhodnutie podľa ust. zákona o správnom konaní.

 

 


Trápi vás "Čestné prehlásenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čestné prehlásenie (Procesné právo (civilné))

Dobrý deň, rada by som sa spýtala, či mám právo používať v byte 10kg PB fľašu (bombu) bez akéhokoľvek registrovania na SPP. Môže byť umiestnená v tej istej miestnosti, kde je sporák na tuhé palivo, približne 2,5 m od neho? Či nehrozí výbuch alebo neporuším zákon? Pri výmene 10kg PB fľaše, musím zavolať odborníka, ktorý má na to potrebné dokumenty (certifikát), alebo môžem fľašu vymeniť sama? Ak by nastal výbuch pri nesprávnej výmene fľaše, kto by bol zodpovedný, ak by som ju vymenila sama bez znalca? Ako často by som mala meniť hadicu a tesnenia, aby boli v norme? Ďakujem za odpoveď a prajem príjemný zvyšok dňa.

Odpoveď: Čestné prehlásenie

(odpoveď odoslaná: 13.12.2018)

Dobrý deň, 

naša poradňa sa zaoberá právnymi otázkami.

Na otázku Vám nemôžeme odpovedať, nakoľko sa jedná o technickú otázku s ktorou prosím kontaktujte príslušného odborníka z oblasti plyn. inštalácií s prísl. certifikátom a nerobiť tieto výmeny a inštalácie na vlastnú riziko, nakoľko budete zodpovedať za vzniklú škodu.

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Čestné prehlásenie" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.