Máte
otázku?

Čestné vyhlásenie na účely konania o povolenie pobytu cudzinca pri prevode vlastníckeho práva k bytu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Správne právo, Žilina

Otázka: Čestné vyhlásenie na účely konania o povolenie pobytu cudzinca pri prevode vlastníckeho práva k bytu

Dobrý večer, rád by som sa Vás opýtal na určitú vec. Nedávno som sa stal vlastníkom bytu. Pani, ktorá byt predávala, je občiankou Ukrajiny s trvalým pobytom na Ukrajine a má povolenie na pobyt na Slovensku. Keď sme preberali byt, požiadala ma o láskavosť. Nechcela hneď vybavovať nový preukaz ohľadom povolenia na pobyt (ktorého platnosť jej končí za pár mesiacov), a preto ma požiadala, aby som dal notárovi overiť čestné vyhlásenie. Dovoľte mi poskytnúť jeho prepis bez osobných údajov: "Podpísaná (údaje predávajúcej), trvale bývajúca na Ukrajine (číslo pasu a pobytového povolenia) týmto čestne vyhlasujem a svojím podpisom potvrdzujem, že ako bývalá vlastníčka bytu (údaje o byte, ktorý už vlastním ja) poskytujem ubytovanie v bytu (údaje o byte) na obdobie dvoch rokov (dátum od-do) pre (meno manžela predávajúcej), trvalého bydliska (ukrajinská adresa) bez náhrady za bývanie." Mohli by ste mi, prosím, poradiť, či je takýto postup právne v poriadku? Osobne sa mi to zdá ako chyba, keďže ja už som vlastníkom bytu. Veľmi pekne Vám ďakujem za odpoveď a prajem príjemný deň. Pavol.

Odpoveď: Čestné vyhlásenie na účely konania o povolenie pobytu cudzinca pri prevode vlastníckeho práva k bytu

Dobrý deň,

pobyt cudzincov na území Slovenskej republiky upravuje predovšetkým zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov. Tento zákon vymedzuje aj podmienky, ktoré musí cudzinec splniť na to, aby mu bol udelený pobyt. V závislosti od jednotlivých druhov pobytov je podmienkou aj to, že cudzinec musí predložiť doklad preukazujúci, že ma na území Slovenskej republiky zabezpečené ubytovanie.

Podľa § 122 písm. d) zákona o pobyte cudzincov je dokladom potvrdzujúcim zabezpečenie ubytovania aj čestné vyhlásenie fyzickej osoby o poskytnutí ubytovania cudzincovi na území Slovenskej republiky spolu s výpisom z listu vlastníctva alebo dokladom preukazujúcim oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti. Vzhľadom na formuláciu čestného vyhlásenia uvedeného vo Vašej otázky je pravdepodobné, že ide práve o čestné vyhlásenie, ktorým sa má preukázať zabezpečenie ubytovania cudzinca, ktorý žiada o povolenie na pobyt.

Uvedené čestné vyhlásenie, v ktorom nie ste nijakým spôsobom spomenutý Vy a ani Vaše vlastnícke právo k predmetnému bytu, nemôže mať vplyv na Vaše vlastnícke právo. K samotnému čestnému vyhláseniu na účely konania o povolenie na pobyt bude ale podľa vyššie uvedeného ustanovenia zákona o pobyte cudzincov potrebné doložiť aj list vlastníctva alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti. Keďže ste už vlastníkom bytu Vy - teda bolo Vám doručené právoplatné rozhodnutie okresného úradu, katastrálneho odboru o povolení vkladu Vášho vlastníckeho práva (túto skutočnosť je možné overiť výpisom z listu vlastníctva), z listu vlastníctva, ktorý bývalá vlastníčka bytu predloží príslušným orgánom, bude zrejmé, že údaje v čestnom vyhlásení nie sú pravdivé.

Možno Vám však odporučiť, ak by Vás bývalá majiteľka bytu kontaktovala v tejto súvislosti, aby ste v záujme ochrany svojho vlastníckeho práva k bytu v tejto veci nevydávali žiadne doklady preukazujúce oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, najmä také, v ktorých by ste boli priamo Vy alebo Vaše vlastnícke právo k bytu akýmkoľvek spôsobom spomínané.

Trápi vás "Čestné vyhlásenie na účely konania o povolenie pobytu cudzinca pri prevode vlastníckeho práva k bytu" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Čestné vyhlásenie na účely konania o povolenie pobytu cudzinca pri prevode vlastníckeho práva k bytu (Správne právo)

Dobrý deň, chcela by som sa poradiť. Je pre mňa bezpečné dať svojmu nájomcovi čestné prehlásenie, že si prenajíma môj byt, ktorého jedinou vlastníčkou som ja? Požiadal ma o to, pretože to od neho požadujú na polícii. Pochádza z Ukrajiny. Nezaväzujem sa týmto prehlásením k niečomu? Nedávam mu tým automaticky trvalý pobyt? Viem si z toho ťažko urobiť jasno. Veľmi pekne ďakujem za radu.

Odpoveď: Čestné vyhlásenie na účely konania o povolenie pobytu cudzinca pri prevode vlastníckeho práva k bytu

(odpoveď odoslaná: 01.05.2018)

Dobrý deň, pokiaľ od Vás požaduje iba prehlásenie o tom, že si od Vás prenajíma byt a je to naozaj, (teda, že mu byt prenajímate), tak Vám nič nehrozí a môžete mu takéto čestné vyhlásenie poskytnúť.

V čestnom vyhlásení však neuvádzajte, že mu udeľujete trvalý pobyt alebo právo na prechodný pobyt.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Čestné vyhlásenie na účely konania o povolenie pobytu cudzinca pri prevode vlastníckeho práva k bytu (Správne právo)

Som spoluvlastníčka nehnuteľnosti spolu s manželom a môj známy z Ukrajiny ma požiadal, aby som mu dala notárom overené čestné prehlásenie, že poskytnem jeho synovi bezplatné ubytovanie. Známy je podnikateľ pôsobiaci na Slovensku. Chce len čestné prehlásenie alebo by som mala radšej vypracovať nájomnú zmluvu? Môžete mi poslať vzor takého dokumentu?

Odpoveď: Čestné vyhlásenie na účely konania o povolenie pobytu cudzinca pri prevode vlastníckeho práva k bytu

(odpoveď odoslaná: 22.01.2017)

Dobrý deň,

čestné prehlásenie, aj keď je overené matrikou nemá žiadnu právnu relevanciu. Odporúčam radšej uzavrieť zmluvu, avšak ak má ísť o bezodplatné užívanie, nepôjde o nájomnú zmluvu, ale o zmluvu o výpožičke. V zmluve si vymedzte presné podmienky užívania nehnuteľnosti, práva a povinnosti a rovnako aj to dobu užívania. Je tiež vhodné dohodnúť sa aj na možnostiach ukončenia zmluvy (výpoveď, odstúpenie a pod.). V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Čestné vyhlásenie na účely konania o povolenie pobytu cudzinca pri prevode vlastníckeho práva k bytu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava