Máte
otázku?

Možno odpustiť poplatok za odpady v obci na základe čestného prehlásenia?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Prešov

Otázka: Možno odpustiť poplatok za odpady v obci na základe čestného prehlásenia?

Musí sa overovať čestné prehlásenie? Chcem podať čestné prehlásenie, že nežijem na adrese trvalého bydliska, s cieľom byť oslobodený od poplatkov za odpad v obci, v ktorej mám trvalý pobyt, keďže sa pracovne zdržiavam v zahraničí. Ďakujem.

Odpoveď: Možno odpustiť poplatok za odpady v obci na základe čestného prehlásenia?

Dobrý deň, podľa § 77 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, poplatok za odpady platí poplatník, ktorým je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha. Taktiež platí, že obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží podklady, ktoré obec určila všeobecne záväzným nariadením, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce. Konkrétne podmienky pre odpustenie poplatku preto obsahuje všeobecne záväzné nariadenie obce a teda obsahuje aj náležitosti a prílohy žiadosti o odpustenie z dôvodu nezdržiavania sa na adrese trvalého pobytu.

Trápi vás "Možno odpustiť poplatok za odpady v obci na základe čestného prehlásenia?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Možno odpustiť poplatok za odpady v obci na základe čestného prehlásenia?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava