Máte
otázku?

Advokátska úschova

Zdroj: http://wwhiteheadandassociates.com

Čo zahŕňa činnosť advokáta?

 

Väčšina z nás si pojem advokácia spája so zastupovaním klientov v konaní pred súdmi a iným orgánmi, obhajobou, poskytovaním právnych rád, či spisovaním zmlúv. Podľa ustanovenia § 1 ods. 2 zákona o advokácii Výkon advokácie je zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajoba v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správa majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci, ak sa vykonáva sústavne a za odmenu.

Dôvodová správa k zákonu o advokácii uvádza: Výkonom advokátskeho povolania a realizáciou právnych služieb napĺňa právo fyzických a právnických osôb na súdnu a inú právnu ochranu zakotvené v Ústave Slovenskej republiky (čl. 46 a nasl.).  Zákonodarca v dôvodovej správe ďalej dodáva, že medzi činnosti vykonávané advokátom rovnako patria všetky tradičné formy právnych služieb vykonávané mimo procesné zastupovanie, ako sú napr. spisovanie listín, poradenstvo, rozbory, pričom pojem „advokácia“ je potrebné chápať oveľa širšie ako pojem „právna pomoc“.

Medzi tradičné formy právnych služieb, ktoré advokát vykonáva mimo procesné zastupovanie možno teda pokojne zaradiť aj správu majetku klienta a rovnako aj iné, v zákone výslovne neuvedené činnosti. Zákonodarca totiž pri definovaní toho, čo rozumieť pod advokáciou, nevyčerpal úplne všetky činnosti, ale ponechal priestor aj na iné činnosti, ktoré sa tradične spájajú s výkonom advokátskeho povolania.

 

V čom spočíva podstata advokátskej úschovy?

 

Advokátska úschova predstavuje špecifický inštitút podobný napr. notárskej, či bankovej úschove. Jeho podstata spočíva v tom, že určitá osoba odovzdá hnuteľnú vec do úschovy inej osobe, ktorej zároveň vznikne povinnosť, aby vec odovzdanú do úschovy riadne a starostlivo opatroval. Jednou zo základných povinností je povinnosť správcu veci (uschovávateľa-advokáta) zdržať sa užívania veci, či jej odovzdania do užívania tretej osobe, bez výslovného súhlasu uložiteľa (klienta). Ak by advokát svoje povinnosti porušil hrozí mu za to vážny postih.

 

Povinnosti advokáta pri advokátskej úschove

 

Advokát musí v prvom rade hájiť záujmy svojho klienta. Pre ochranu záujmov klienta je nevyhnutné, aby bol majetok klienta oddelený od majetku advokáta. Inak povedané, v prípade advokátskej úschovy peňazí, napr. na bankovom účte, musí ísť o samostatný účet zriadený v prospech klienta a nesmie ísť o účet, na ktorom má advokát svoje vlastné prostriedky. Táto podmienka sleduje najmä ochranu klienta, zabezpečuje prehľadnosť, vytvára garanciu pred prípadným rizikom exekúcie advokáta, jeho prípadným bankrotom či smrťou. Z dôvodu transparentnosti by advokát mal kedykoľvek vydať klientovi na jeho žiadosť potvrdenie o aktuálnom stave prostriedkov jemu zverených. Samozrejme nie je vylúčené, aby sa advokát a klient dohodli na špecifických podmienkach takejto úschovy. Predsa len, jednou z činností advokáta je aj správa majetku klienta, a preto sa s ním napríklad môže dohodnúť aj na inej činnosti, než je len úschova.

 

Čo ak advokát predsa len poruší svoje povinnosti a použije prostriedky zverené do advokátskej úschovy?

 

V prvom rade je potrebné uviesť, že advokát je zo zákona povinný byť poistený pre prípad spôsobenia škody klientovi pri výkone advokácie. Okrem toho je možné prípadné neoprávnené použitie prostriedkov klienta posudzovať podľa stupňa závažnosti buď podľa predpisov občianskeho, či obchodného práva, napríklad ako náhradu škody, alebo podľa predpisov trestného práva, napríklad ako trestný čin sprenevery podľa § 213 Trestného zákona, alebo trestný čin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, podľa § 237 Trestného zákona. V neposlednom rade existuje aj možnosť podať na advokáta sťažnosť na Slovenskú advokátsku komoru, ktorá by jeho konanie posúdila a postihla v disciplinárnom konaní. To isté platí aj pre notára alebo banku. V slovenskom právnom poriadku notári nemajú stanovený limit poistenia, ako advokáti, teda notári môžu byť poistení len na niekoľko desiatok tisíc eur.

Naša advokátska kancelária je poistená pre prípad škody do výšky 1.500.000 eur.

 

Aká je odmena za advokátsku úschovu?

 

V tomto prípade opäť platí, že prvoradá je dohoda klienta s advokátom. Advokát môže podľa vyhlášky č. 655/2004 o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb dohodnúť rôzne spôsoby odmeny.

Podľa § 2 tejto vyhlášky

(1) Pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb môže advokát dohodnúť s klientom spôsob a výšku zmluvnej odmeny. Výška zmluvnej odmeny nemôže byť v rozpore s dobrými mravmi.

(2) Zmluvná odmena sa určuje

a) podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci (hodinová odmena),

b) paušálnou sumou (paušálna odmena),

c) podielom na hodnote veci (podielová odmena),

d) tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny.

(3) Spôsoby určenia zmluvnej odmeny podľa odseku 2 môžu byť kombinované.

 

Keďže zmluva o advokátskej úschove nie je v žiadnom zákone výslovne upravená, je nevyhnutné aj v prípade odmeny  subsidiárne (podporne) použiť ustanovenia Občianskeho zákonníka, týkajúce sa zmluvy o úschove. Podľa ustanovenia § 748 Občianskeho zákonníka Zložiteľ je povinný nahradiť uschovávateľovi nevyhnutné náklady, ktoré na vec pri jej opatrovaní vynaložil; odmenu za úschovu je povinný zaplatiť len vtedy, ak sa tak dohodol alebo ak to zodpovedá predmetu podnikania uschovávateľa alebo zvyklostiam. Aj z vyššie uvedeného ustanovenia je zrejmé, že prvoradá je dohoda zmluvných strán.

Advokátska úschova v našej kancelárii stojí 50,- € (bez DPH).

 

Ako dohodnúť advokátsku úschovu?

 

Advokátsku úschovu majú explicitne upravenú napr. v susednej Českej republike. Obdobne by bolo možné postupovať aj na území SR. Podľa českej právnej úpravy sa advokátska úschova realizuje uzavretím písomnej zmluvy o advokátskej úschove. V zmluve o advokátskej úschove je nevyhnuté jednoznačne označiť zmluvné strany, predmet úschovy, ktorý je potrebné presne špecifikovať, aby nedošlo k zámene s iným predmetom. V prípade úschovy peňazí je potrebné určiť výšku sumy a jej menu. Klient si advokátom dohodne ďalšie podmienky a podrobnosti advokátskej úschovy, a to najmä, ako dlho má úschova trvať, práva a povinnosti zmluvných strán, možnosti zániku zmluvy a podobne. Ak sa klient rozhodne previesť prostriedky bezhotovostne, potom je potrebné zriadiť osobitný účet, ktorý by bolo vhodné uviesť priamo do zmluvy. Advokát by sa mal zmluvne zaviazať k tomu, že poskytne klientovi informácie o stave účtu kedykoľvek o to klient požiada. Dôležité je tiež upraviť si podmienky zániku zmluvy a rovnako tak aj prípadnú odmenu. Túto zmluvu nie je vhodné paušalizovať, ale je naopak nevyhnutné prispôsobiť ju vždy individuálnym potrebám klienta.

 

Na čo môže advokátska úschova slúžiť?

 

V zmluve je rovnako možné dohodnúť aj účel advokátskej úschovy. Môže sa jednať len o klasickú úschovu predmetov, či peňazí. Advokátska úschova však môže byť využitá aj pri splnení záväzku. Umožňuje to najmä ustanovenie § 567 ods. 1 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého sa dlh plní na mieste určenom dohodou účastníkov zmluvy. Nie je teda vylúčené, aby sa napríklad predávajúci a kupujúci dohodli, že dlh sa splní prostredníctvom advokátskej úschovy.

V takom prípade je potrebné dohodnúť kedy, za splnenia akých podmienok a najmä komu je advokát oprávnený a povinný prostriedky z účtu uvoľniť. V tomto prípade by zmluvnou stranou nemal byť len advokát a jeho klient, ale aj tretia osoba, s ktorou je klient v záväzkovoprávnom vzťahu (uzavrel, alebo uzavrie napríklad kúpnu zmluvu). Takéto využitie advokátskej úschovy by prichádzalo do úvahy napríklad pri predaji nehnuteľnosti. Investícia do obstarania nehnuteľnosti nie je vôbec jednoduchou ani lacnou záležitosťou a je pochopiteľné, že zmluvné strany potrebujú určité záruky. Ak by sa klient rozhodol pre využitie advokátskej úschovy, bolo by potrebné uzavrieť zmluvu medzi advokátom, klientom a treťou osobou.

Podmienky by mohli spočívať napríklad v povinnosti predložiť právoplatného rozhodnutia Okresného úradu o povolení vkladu vlastníckeho práva, či originál listu vlastníctva advokátovi, ktorý by až následne uvoľnil peniaze. Predávajúci by tak mal istotu, že peniaze sú uložené u dôveryhodnej osoby, ktorá je jednak poistená proti spôsobeniu škody výkonom advokácie, zodpovedá za vzniknutú škodu a v neposlednom rade pri nedodržaní podmienok sa môže dopustiť trestného činu a na druhej strane kupujúci má záruku, že peniaze predávajúcemu advokát nevyplatí, pokiaľ predávajúci nesplní vopred dohodnuté podmienky.

 

Trvanie advokátskej úschovy.

 

Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na akejkoľvek dĺžke trvania advokátskej úschovy. Štandardne v našej kancelárii sa zmluvné strany dohodnú na 3 mesačnej lehote úschovy peňazí. V prípade, ak je potrebné pri prevode vykonať ešte ďalšie úkony (napríklad schváliť právny úkon súdom) je vhodné si dohodnúť dlhšiu ako 3 mesačnú lehotu úschovy peňazí. Dohoda môže znieť, že trvanie advokátskej úschovy bude naviazané na vopred neurčitú udalosť (napríklad 30 dní od právoplatného skončenia súdneho konania).


Autor
JUDr. Milan Ficek, advokát


Najnovšie články:
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.