Máte
otázku?

Ako vyriešiť spornú hranicu pozemku?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Prešov
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Ako vyriešiť spornú hranicu pozemku?

Dobrý deň, v roku 2014 som zdedil dom s pozemkom o určitej výmere. Rodičia postavili dom v roku 1970, keď už bola hranica pozemku ohraničená plotom, ktorý postavil sused. V dome sa býva 45 rokov. V roku 2015 si majitelia susedného pozemku nechali zamerať svoj pozemok za účelom predaja a podľa novej výmery som vraj na dĺžke 150 m a šírke 1,5 m v ich pozemku. Majiteľ odo mňa žiada posunúť hranice pozemku podľa novej výmery alebo finančné vyrovnanie. Chcel by som vedieť Váš názor na vzniknutý problém a jeho riešenie. Za Vašu odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Ako vyriešiť spornú hranicu pozemku?

Dobrý deň, prípady, kedy vytýčené hranice pozemku nezodpovedajú skutočnému stavu sú v súčasnosti pomerne bežné. Uvedený stav je spôsobený predovšetkým vyššou a presnejšou technikou na geodetické merania ako tomu bolo v minulosti. Vo Vašom prípade je najjednoduchšou cestou ako vysporiadať spornú susedskú hranicu, mimosúdna dohoda. Dohoda môže mať podobu kúpnej zmluvy na časť predmetného pozemku alebo zámennej zmluvy, kedy zodpovedajúcu výmeru vlastného pozemku zameníte s pozemkom suseda, ktorú užívate. V prípade, že vypracovaný geometrický plán považujete za nesprávny, môžete požiadať o vlastné geodetické zameranie, alebo sa súdne domáhať určenie vlastníckeho práva.  

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Ako vyriešiť spornú hranicu pozemku? (Občianske právo)

Dobrý deň,
Chceme vyriešiť spornú hranicu nášho pozemku kúpnou zmluvou, chceme odkúpiť od susedov, čo zasahuje z ich pozemku za našim plotom, susedia zasahujú do nášho dvora. Susedia nesúhlasia, chcú výmenu pozemkov. Ako to môžme riešiť, prosím Vás, keď sme ich viackrát oslovili, že chceme odkúpiť časť, ktorá im patrí a zasahuje do nášho pozemku?

Odpoveď: Ako vyriešiť spornú hranicu pozemku?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.05.2021)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že v skutočnosti užívate vy, ako aj susedia navzájom susediace pozemky. Vy chcete odkúpiť časť ich pozemku, ktorý v skutočnosti užívate. Susedia chcú urobiť zámenu pozemov.

Poznamenávame, že sused nie je povinný vám predať jeho pozemok aj keď ho užívate vy. Na strane suseda je to rovnaké, že užíva časť vášho pozemku. Nepoznáme okolnosti umiestnenia pozemkov v teréne, ako ani vzťahové súvoslosti užívania pozemkov /na aký účel jedntlivé pozemky slúžia/, ale sme názoru, že ideálnym riešením je, aby ste si pozemky zamenili navzájom s ohľadom na výmeru pozemkov, resp. odkúpili určité časti, ak presahujú svojou rozlohou pozemky zamieňané.

Odporúčame v záujme vyporiadania vlastníctva, ako aj dobrých susedských vzťahov kontaktovať autorizovaného geodete, ktorý má v tejto oblasti dostatok odborných vedomostí, ktorý vyhotoví geom. plán podľa vašich potrieb a podmeinok. Odporúčame súčasne dohodnúť sa so susedom na spoločnom autorizovanom geodetovi. Geom. plán bude následne podkladom pre vypracovanie príslušnej zmluvy podľa Obč. zákonníka /zámenná zmluva v kombinácii s kúpnopredajnou zmluvou/.  Sme názoru, že vec treba riešiť zmierčou cestou.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako vyriešiť spornú hranicu pozemku? (Občianske právo)

Dobrý deň, v roku 2013 som kúpila novopostavený dom aj s garážou. Pri kolaudácii a zameraní stavby som bola prekvapená, keď som zistila, že roh garáže mi presahuje na cudzí pozemok o 0, 44 x 0, 25 m. S majiteľom susedného pozemku som sa chcela dohodnúť o odkúpení tej časti kde mi presahuje garáž a ešte časť uličky o výmere 31 m2, aby som sa s autom lepšie dostala do garáže. Majiteľ pozemku súhlasil s tým, že odkúpim celú parcelu o výmere 750 m2. Po troch rokoch sme sa dohodli a parcelu som v roku 2016 kúpila. Teraz nastal problém s ďalším susedom, ten tvrdí, že pozemok je nesprávne zameraný, že neoprávnene užívam 0, 30 m po dĺžke 25 m. Že majú satelitné snímky a tie ukazujú, že oplotenie je postavené o 30 cm na ich pozemku. Susedia kúpili dom s pozemkom od developera a ten aj pozemok zameriaval aj oplotil. Je možné, že v dnešnej dobe je zameranie pozemkov chybne, je možné mať dve rozdielne zamerania, jedno cez GPS a druhé geodetom na pozemku, a že nevykazujú zhodu? Ktoré meranie je presnejšie, a aké odchýlky v meraní sú prípustné? Oplotenie medzi susednými parcelami je z betónových tvárnic do výšky dvoch metrov, mám si postaviť oplotenie o 30 cm na mojom pozemku ? Ďakujem za skorú odpoveď. S pozdravom Svetlana 

Odpoveď: Ako vyriešiť spornú hranicu pozemku?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.07.2019)

Dobrý deň, predkladáme Vám nasledovnú odpoveď :

Rozdiel medzi pozemkami mohol vzniknúť na tom základe, že geodeti vychádzali z rôznych podkladov pri zameriavaní pozemku a aj zamerania boli vykonané v rozdielnom období, ako aj z toho, že v podstate plot z betónových tvárnic má určitú šírku a plot, ktorý postavil developer a kúpil ho Váš sused, plot ako taký má byť vždy postavený na pozemku vlastníka, teda stred oplotenia, vo Vašom prípade z tvárnic, nemá byť na hranici pozemku s Vami tak, aby polovica plotu z hľadiska jeho šírky bola na pozemku druhého vlastníka, teda Vašom.

V otázke uvádzate, že oplotenie staval developer a sused kúpil dom s pozemkom vrátane oplotenia. 

Ak sa teda pýtate na to či Vy máte oplotenie posunúť, odpovedáme že nie, lebo Vy ste plot nepostavili na miesto kde stojí a plot je vlastníctvom suseda (tak sme to pochopili z otázky).

Podľa ust. § 67c/ ods. 5 zákona o katastri nehnuteľností platí :

"Ak vzniknú rozpory v tvrdení vlastníkov a iných oprávnených osôb o priebehu hraníc pozemkov, za hodnoverné sa považujú hranice vyznačené v platnom katastrálnom operáte; zmena takto zisteného priebehu hraníc je prípustná len na podklade právoplatného rozhodnutia súdu. Ak je priebeh hraníc predmetom súdneho sporu, vyznačia sa hranice v katastrálnom operáte ako sporné."

Ako vyplýva z ust. zákona, zmena hranice pozemku než ako je vyznačená v katastrálnom operáte môže byť vykonaná len na podklade právoplatného súdneho rozhodnutia.

Odporúčame Vám spolu so susedom vo veci kontaktovať znalca z odboru geodézie.

Zoznam súdnych znalcov nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako vyriešiť spornú hranicu pozemku? (Občianske právo)

Dobrý deň, som spoluvlastníkom stavby z roku 1977. Nie je mi známa presná hranica pozemkov. Sused si dal vytýčiť hranice a pri stene stavby nám zostalo odhadujem 30 cm. Ja chcem pri stavbe urobiť drenáž, ale vzhľadom na to, že ostalo 30cm je to takmer nemožné. Chcem sa spýtať, ako sa pri takýchto starších stavbách určujú hranice, neexistuje nejaké pravidlo, že do určitej vzdialenosti je môj pozemok? V roku 1977 ešte susedný pozemok nikto nevlastnil a nebola na ňom žiadna stavba. Ďakujem.

Odpoveď: Ako vyriešiť spornú hranicu pozemku?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.04.2017)

Dobrý deň,

nie, žiadne Vami uvádzané ani obdobné ustanovenie neexistuje. Postup vytyčovania hraníc pozemku je totožný pre všetky nehnuteľností - nové aj staré a je upravený primárne vyhláškou Úradu geodézie, kartografie, a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v účinnom znení, a to v jej ustanoveniach § 55 až § 59. 

V minulosti však neexistovali prostriedky, ktorými by bolo možné jednotlivé body zamerať v teréne s takou presnosťou ako je tomu v súčasnosti. Z tohto dôvodu sú pri vytyčovaní pozemkov v súčasnosti časté situácie, keď sa zameraním zistia rozdiely medzi tým, ako boli vytýčené hranice v minulosti a ako sú vytýčené v súčasnosti.

Jediným spôsobom ako docieliť zmenu hranice je dohoda so susedom o tom, že by Vám určitú časť svojho pozemku odpredal. V takomto prípade by bolo potrebné dať vypracovať aj nový geometrický plán za účelom zamerania nového usporiadania pozemkov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako vyriešiť spornú hranicu pozemku?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku