Máte
otázku?

Ako vyriešiť, aby po mne nededila rodina?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Nitra

Otázka: Ako vyriešiť, aby po mne nededila rodina?

Dobrý deň, ospravedlňujem sa, že ruším. Mám na Vás otázku. Som invalidný dôchodca, nemám nikoho, ani manželku, ani deti (celý život som slobodný). Mám vzdialenú rodinu, ktorá o mňa neprejavuje záujem. Preto by som rád odkázal svoj skromný majetok niekomu, kto mi pomáha a koho mám rád. Nechcel by som, aby po mne dedila rodina. Rád by som vymyslel riešenie, ako zabezpečiť, aby po mojej smrti moja vzdialená rodina nemohla napádať to, čo niekomu darujem. Chcel by som to dať niekomu takým spôsobom, aby to moji vzdialení príbuzní nemohli napádať. Darovať to chcem cudziemu človeku. Darovanie aj testament sú napadnuteľné. Čo by bolo lepšie, aby sa k tomu moji príbuzní nedostali? Ďakujem za radu. S pozdravom,

Odpoveď: Ako vyriešiť, aby po mne nededila rodina?

Dobrý deň, voľba medzi darovaním a závetom závisí na tom, či chcete svoj majetok darovať Vášmu blízkemu za života alebo až okamihom Vašej smrti. Vzhľadom na to, že Váš príbuzný nie je neopomenuteľným dedičom (potomok), je možné ho závetom úplne vylúčiť z dedenia a celý Váš majetok odkázať Vášmu blízkemu. Rovnako je však možné postupovať aj pri darovaní. V prípade, že darovacia zmluva nebude z dôvodu nejakej chyby neplatná, nebude ju môcť Váš príbuzný v rámci dedičského ani iného konania napadnúť. Vo Vašom prípade, nebude môcť Váš príbuzný v dedičskom konaní napadnúť ani závet, ani darovaciu zmluvu. Tzn. že voľba medzi týmito inštitútmi závisí iba na Vás. Odporúčam Vám však pri spísaní takýchto dôležitých dokumentoch vyhľadať pomoc notára alebo advokáta.

Trápi vás "Ako vyriešiť, aby po mne nededila rodina?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako vyriešiť, aby po mne nededila rodina? (Dedičské právo)

Dobrý deň, pán Ficek, chcel by som Vás požiadať o radu. Mám vážne zdravotné problémy a spolu s priateľkou sme si kúpili byt, pričom každý vlastním polovicu (1/2). Z predchádzajúceho manželstva mám deti, ktoré o mňa po celý čas nejavili záujem. Neželám si, aby v prípade môjho úmrtia musela moja priateľka deliť byt s mojimi deťmi z prvej rodiny, resp. aby bola ohrozená počas dedičského konania. Ako by som mal situáciu riešiť vo svojom prípade? Ďakujem.

Odpoveď: Ako vyriešiť, aby po mne nededila rodina?

(odpoveď odoslaná: 27.11.2023)

Dobrý deň,
deti patria k tzv. neopomenuteľným dedičom. V prípade, ak si želáte docieliť, aby deti nededili, tak je potrebné vyhotoviť listinu o vydedení. Listina o vydedení musí mať zákonné náležitosti, ktoré sú v zásade rovnaké ako v prípade závetu, pričom tiež v nej musí byť uvedený dôvod vydedenia. Dôvody vydedenia sú upravené v § 469a OZ:

(1) Poručiteľ môže vydediť potomka, ak a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch, b) o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať, c) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka, d) trvalo vedie neusporiadaný život.   Podľa Vašich slov by sa na Vás mohli vzťahovať písmená a) a b) vyššie uvedeného ustanovenia. Ďalej Vám odporúčam zriadiť tiež závet, kde odkážete svoj majetok Vašej priateľke, ak si želáte, aby tento zdedila ona, pretože inak by sa dedilo podľa zákona a jednotlivých dedičských skupín v zmysle § 473 a nasl. Občianskeho zákonníka. Spísanie závetu ako aj listiny o vydedení Vám môže zabezpečiť aj notár, aby sa náhodou nestalo to, že tieto dokumenty budú vyhotovené nesprávne a neplatne. 
4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako vyriešiť, aby po mne nededila rodina? (Dedičské právo)

Dobrý deň, rada by som sa informovala o dedení. Moja matka za svojho života nechcela, aby jej vnuci (synovia jej brata, ktorý zomrel hneď po nej) po nej dedili. Brat teda svojich synov vydedil, avšak súd toto vydedenie zrušil. Aké sú možnosti, aby synovci po starej mame nededili, vzhľadom na to, že sa o ňu 10 rokov až do jej smrti nezaujímali? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako vyriešiť, aby po mne nededila rodina?

(odpoveď odoslaná: 18.03.2017)

Dobrý deň, pokiaľ bolo zrušené vydedenie a neexistuje závet, potom sa dedí podľa zákona a tým pádom synovcovia budú dediť to, čo im patrí zo zákona. Samotná skutočnosť, že sa nezaujímali a nestarali o poručiteľa nemá vplyv na to, či budú alebo nebudú vedieť.


Podotázka: Ako vyriešiť, aby po mne nededila rodina? (Dedičské právo)

Dobrý deň, moja rodina - ja, môj brat a naša mama, chceme prostredníctvom darovacej zmluvy preniesť naše podiely na rodinnom dome na nášho slobodného brata, aby sa stal jeho výlučným vlastníkom. Hoci náš brat je slobodný, má 12-ročného syna, s ktorým neudržuje vzťahy z dôvodu, že mu to nie je umožnené. Preto nechce, aby v prípade jeho smrti, tento dom zdiedil jeho syn. Sme si plne vedomí, že sa s ním chceme stretávať ako súrodenci, vzhľadom na to, že sme jeho syna nikdy nestretli a poznáme ho len z fotografií, ktoré sme videli pred dlhým časom. Brat vraví, že si plní svoju vyživovaciu povinnosť voči synovi dobrovoľne, nie na základe súdneho rozhodnutia. Prosím poraďte, čo môžeme urobiť, aby v prípade smrti nášho brata, tento rodinný dom nezdedil jeho syn? Náš brat by v takom prípade uprednostnil, aby dom zdedili moje deti, keďže je ich krstný otec. Vo všeobecnosti, chodíme tam, upratujeme, kosíme trávnik a staráme sa o dom, keďže bývame neďaleko.

Odpoveď: Ako vyriešiť, aby po mne nededila rodina?

(odpoveď odoslaná: 15.03.2017)

Dobrý deň, vylúčiť určitú osobu z dedenia možno cez inštitút vydedenia alebo vyhotovením závetu. V prípade maloletých osôb je praktické využitie týchto právnych inštitútov obmedzené nakoľko sa jedná o tzv. neopomenuteľných dedičov, ktoré požívajú zvýšenú právnu ochranu. V zmysle § 479 Občianskeho zákonníka platí, že maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov. Ak máte spoločne s bratom záujem, aby rodinný dom nadobudli Vaše deti, môžete na nich nehnuteľnosť previesť už teraz. Užívacie právo k rodinnému domu v prospech Vášho brata alebo Vás, prípadne ďalších osôb, dosiahnete zriadením vecného bremena spočívajúce v práve užívať rodinný dom až do času smrti oprávnených osôb.


Trápi vás "Ako vyriešiť, aby po mne nededila rodina?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako vyriešiť, aby po mne nededila rodina? (Dedičské právo)

Dobrý deň, s priateľkou plánujeme založiť rodinu, kúpiť dom a usporiadať svadbu. Mám však otázku týkajúcu sa financií priateľkinej rodiny. Jej rodičia majú dlhy a v minulosti išlo už dokonca tak ďaleko, že mala jej mama exekútora. Momentálne sú bez práce a obávame sa, že ak sa niečo stane jej rodičom, priateľka zdedí ich dlhy a tí môžu siahnuť aj na náš dom. Existuje možnosť, aby priateľka nezdedila ich dlhy? Mohli by ste nám prosím poradiť, ako máme postupovať? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako vyriešiť, aby po mne nededila rodina?

(odpoveď odoslaná: 12.10.2016)

Dobrý deň,

Vaša priateľka má právo dedičstvo odmietnuť, podľa § 463 ods.1, resp. § 464 Občianskeho zákonníka Dedič môže dedičstvo odmietnuť. Odmietnutie sa musí stať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Z dôležitých dôvodov môže súd túto lehotu predĺžiť. Tým pádom nenadobudne ani majetok poručiteľa ani jeho dlhy.

Nie je možné nenadobudnúť dlhy ale len majetok.


Podotázka: Ako vyriešiť, aby po mne nededila rodina? (Dedičské právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala na riešenie nasledujúcej situácie: Máme prípad, kedy sú manželia vo vyššom veku. Neplánujú sa rozvádzať ani tak podobne, avšak manžel je ťažko chorý. Trpí Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou, bere lieky na nervy a má problémy s písaním z dôvodu tresúcej sa ruky. Nie je schopný fungovať bežne, je závislý na pomoci okolia, najmä manželky. Napriek tomu nie je zbavený svojprávnosti. Jeho mentálne schopnosti sú relatívne zachované. Spomína si na udalosti, ľudí a veci z pred 40-50 rokmi. Manželka by rada prebrala všetky jeho práva, ideálne aj jeho podiel na majetku, ktorý by sa mal po jeho smrti deliť medzi deti. Hlavným dôvodom je problematický syn. Správa sa agresívne k rodičom, má ich pod kontrolou, ubližuje im, vyhodzuje hrozby na ostatných súrodencov. Nechceme, aby sa majetok delil medzi deti. Ak je to možné, radi by sme previedli všetky práva, ideálne už teraz, na manželku, aby sme predišli problémom. Syn má sklony k fyzickým útokom, ktoré už niekoľkokrát realizoval voči súrodeneckému a ostatnému okoliu. Manželka by chcela vysporiadať majetok, dom a pozemok. Je to možné previesť napríklad prostredníctvom darovacej zmluvy alebo kúpnej zmluvy? Ideálne by sme sa chceli vyhnúť súdnej ceste. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako vyriešiť, aby po mne nededila rodina?

(odpoveď odoslaná: 30.03.2016)

Dobrý deň, najjednoduchšou cestou ako zabrániť, aby majetok dedil niektorý z potomkov, je jeho prevod ešte počas života vlastníka. Majetok patriaci do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) nemožno previesť na druhého manžela, nakoľko vlastníkmi tohto majetku sú už obaja manželia. Počas trvania manželstva však možno BSM zrušiť a následne ho vysporiadať dohodou. Ostatný (výlučný) majetok je na druhého manžela prevoditeľný, a to či už darovacou zmluvou alebo kúpnou zmluvou. Podľa § 40 ods. 6 Občianskeho zákonníka (OZ), na písomné právne úkony tých, ktorí nemôžu čítať a písať, je potrebná úradná zápisnica. Úradnou zápisnicou je notárska zápisnica o právnych úkonoch upravená v § 46 až 55 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok). Konanie jedného z dedičov, popísané vo Vašom príspevku, je postihnuteľné normami trestného práva a môže zakladať nespôsobilosť tejto osoby dediť. Podľa § 469 OZ, nededí, kto sa dopustil úmyselného trestného činu proti poručiteľovi, jeho manželovi, deťom alebo rodičom alebo zavrhnutia hodného konania proti prejavu poručiteľovej poslednej vôle. Môže však dediť, ak mu poručiteľ tento čin odpustil. Rovnako môžu byť dané podmienky na to, aby táto osoba bola vydedená. Podľa § 470 ods. 1 OZ, Poručiteľ môže vydediť potomka, ak a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch, b) o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať, c) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka, d) trvalo vedie neusporiadaný život.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Ako vyriešiť, aby po mne nededila rodina? (Dedičské právo)

Dobrý deň, som druhýkrát vydatá a mám syna z prvého manželstva. So súčasným manželom nemáme spoločné deti. Počas trvania nášho súčasného manželstva mi môj otec daroval rodinný dom na základe notársky overenej darovacej zmluvy. Som jedinou vlastníčkou tohto domu, pretože môj manžel nebol pri tejto darovacej transakcii obdarovaný. Chcela by som sa informovať, či je možné právne zabezpečiť, aby môj manžel po mojej smrti tento dom nededil. Je možné zostaviť závet, v ktorom určím môjho syna ako hlavného dediča celého rodinného domu a zároveň vylúčim svojho manžela z dedičstva? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako vyriešiť, aby po mne nededila rodina?

(odpoveď odoslaná: 25.09.2015)

Dobrý deň, pokiaľ ide o odpoveď na otázku, ako zabezpečíte, aby manžel po Vás nededil, odpovedali ste si správne. Stačí spísať závet, v ktorom uvediete, že chcete, aby všetok majetok po Vás zdedil syn. Manžel nie je neopomenuteľný dediť, preto nie je potrebné žiadne vydedenie. Týmto postupom zabezpečíte, že manžel nebude dediť.


Trápi vás "Ako vyriešiť, aby po mne nededila rodina?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako vyriešiť, aby po mne nededila rodina? (Dedičské právo)

Dobrý deň. Rada by som sa opýtala, ako je možné zabrániť prechodu dlhov z rodičov na deti, aby po smrti rodičov nezdedili ich dlhy. Chcela by som vedieť, či je to možné aj v prípade, keď by pri dedičskom konaní prišli o akýkoľvek majetok. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Ako vyriešiť, aby po mne nededila rodina?

(odpoveď odoslaná: 07.01.2015)

Dobrý deň. Podľa ustanovenia § 470 Občianskeho zákonníka za poručiteľove dlhy zodpovedajú dedičia iba do výšky ceny nadobudnutého dedičstva. Dedičia teda nemôžu zdediť tie dlhy, ktoré by presahovali výšku samotného dedičstva. Pokiaľ ide o riešenie situácie s predĺženým dedičstvom, do úvahy v zásade pripadá niekoľko spôsobov riešenia:

1. Odmietnutie celého dedičstva v zmysle ustanovení § 463 a nasl. Občianskeho zákonníka

2. Dohoda dedičov s veriteľmi o tom, že dedičia prenechajú dedičstvo na úhradu dlhov veriteľom v zmysle ustanovenia § 471 ods. 1 Občianskeho zákonníka

3. Ak nedôjde k dohode medzi dedičmi a veriteľmi - Likvidácia dedičstva v zmysle ustanovenia § 471 ods. 2 Občianskeho zákonníka a súvisiacich ustanovení Občianskeho súdneho poriadkuV prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako vyriešiť, aby po mne nededila rodina?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.