Máte
otázku?

Ako uzatvoriť kúpnu zmluvu?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Žilina

Otázka: Ako uzatvoriť kúpnu zmluvu?

Dobrý deň, potreboval by som poradiť ohľadom kúpnej zmluvy, mám niekoľko otázok. 1) Musí byť zmluva vždy zviazaná, prelepená so značkou na zadnej strane? 2) Môžem zistiť rodné čísla predávajúcich na katastri alebo na obecní úrad? Alebo sa to dá zistiť len priamo od dotyčných osôb? 3) Ak mám viacerých predávajúcich, potrebujem mať viac zmlúv pre každého zvlášť alebo stačí dva originály pre kataster? 4) Môžem ja ako kupujúci podať a podpísať návrh na vklad do katastra alebo to musia urobiť predávajúci? 5) Musia byť podpisy overené v mieste, kde sa nachádza pozemok v obci, alebo môže to byť kdekoľvek v rámci územia Slovenskej Republiky? 6) Musia byť v zmluve uvedené písmená A (ako majetková podstata) a B (ako poradie vlastníka zapísaného na list vlastníctva)? 7) Pri viacerých predávajúcich spoluvlastníkoch musí byť tiež uvedený podiel (napr. 1/4) a výmera (napr. 25m2) alebo stačí len podiel? 8) Platí zmluva od podpisu predávajúceho po dobu 3 rokov (napr. od 1. 5. 2017 do 1. 5. 2020) a potom je zmluva neplatná a kataster vklad nepovolí? Budem potrebovať novú zmluvu? 9) Predkupné právo spoluvlastníkov - ide lehota od dátumu, kedy kataster povolil vklad alebo od dátumu podpisu na zmluve predávajúceho? 10) Ak som kúpil pozemok a mám už kúpnu zmluvu a niekto iný kúpi ten istý pozemok neskôr, ale podá vklad na kataster skôr ako ja a ten mu bude povolený, čo sa stane, keď prídem o pol roka s tou istou zmluvou? Budem mať ja právo na vklad, ak na zmluve mám uvedený skorší dátum kúpy, alebo mám smolu? Veľmi pekne ďakujem za odpovede.

Odpoveď: Ako uzatvoriť kúpnu zmluvu?

Dobrý deň.

Kúpna zmluva, ktorá pozostáva z viacerých listov strán, musí byť zviazaná tak, aby nebolo možné ju zameniť. Na kúpnej zmluve sa overujú podpisy len predávajúcich, ktorí ich môžu overiť kdekoľvek na území SR, pričom pri overení Vám zmluvu notár alebo obec zviaže. V kúpnej zmluve musia byť uvedené rodné čísla predávajúcich, ktoré získate len od nich, ani kataster a ani obecný úrad Vám ich nemôže poskytnúť. 

Na jednej zmluve môžu byť viacerí kupujúci ako aj viacerí predávajúci a na kataster sa môže predložiť len 2x originál zmluvy podpísaný všetkými účastníkmi zmluvy. Každý účastník zmluvy by mal dostať jednu zmluvu a 2 originály musia ísť na kataster (stačí ak na týchto zmluvách budú overené podpisy predávajúcich). Návrh na vklad môže podať ktorýkoľvek z účastníkom zmluvy, pričom podpis sa na návrhu na vklad neoveruje. 

V kúpnej zmluve musí byť presne špecifikovaný predmet prevodu tak ako je uvedený na liste vlastníctva v časti A a výška spoluvlastníckeho podielu jednotlivých predávajúcich tak ako je uvedené na liste vlastníctva (stačí napr. 1/2), nemusí sa uvádzať poradie spoluvlastníka uvedené v časti B listu vlastníctva. 

Kúpnu zmluvu je potrebné podať na kataster do 3 rokov od podpisu zmluvy, v opačnom prípade platí, že ste od zmluvy odstúpili a preto nemôže byť zo strany katastra vklad vlastníckeho práva v zmysle tejto kúpnej zmluvy povolený. Museli by ste uzatvoriť novú kúpnu zmluvu. 

V prípade nerešpektovania predkupného práva sa oprávnený môže domáhať svojho predkupného práva (žalobou) vo všeobecnej trojročnej premlčacej dobe ktorá začne plynúť odo dňa, keď oprávnený mohol svoje predkupné právo vykonať po prvý krát, t.j. lehota začína plynúť od uzavretia kúpnej zmluvy.

Ak ste nepodali v trojročnej lehote návrh na vklad kúpnej zmluvy a predávajúci predal ten istý pozemok tretej osobe, ktorá tento návrh na vklad podala a kataster nehnuteľnosti vklad povolil, máte len právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a žiadať od predávajúceho vrátenie kúpnej ceny.

Trápi vás "Ako uzatvoriť kúpnu zmluvu?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako uzatvoriť kúpnu zmluvu? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som kúpiť rodinný dom, ale neistota spočíva v tom, že majitelia sú dvaja - otec a syn. Otec je, bohužiaľ, už nebohý asi 30 rokov, avšak v liste vlastníctva je stále zaznamenaný. V ťarche na dome figuruje otec ako vlastník číslo jeden. Sú tam aj záznamy o daniach a záložných právach. Môžem tento dom kúpiť a preniesť vlastníctvo na seba? Aký je prosím postup, čo mám urobiť? Ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Ako uzatvoriť kúpnu zmluvu?

(odpoveď odoslaná: 11.06.2024)

Dobrý deň,

pri kúpe nehnuteľnosti, kde je jedným zo spoluvlastníkov zosnulý, je potrebné najprv vyriešiť otázku dedičstva. Majetok zosnulého otca musí byť predmetom dedičského konania, ktoré potvrdí nových majiteľov jeho podielu na nehnuteľnosti.

Váš prvý krok by mal byť podanie návrhu na dodatočné dedičské konanie. Súd na základe tohto návrhu otvorí dedičské konanie, aby sa oficiálne určili dedičia a prešla vlastnícka práva z otca na jeho právoplatných dedičov. Podľa zákona, ak sa objaví ďalší majetok po právoplatnosti konania o dedičstve, súd na návrh vykoná dodatočné konanie o dedičstve.

Je tiež potrebné doriešiť exekučné záložné právo daného úradu. 

Celkovo budete potrebovať nasledovné kroky:
1. Podanie návrhu na dodatočné dedičské konanie.
2. Ukončenie dedičského konania a zápis nových majiteľov podielu do katastra.

3. Zistenie výšky dlhu 
4. Uzatvorenie kúpnej zmluvy so všetkými spoluvlastníkmi a podanie návrhu na vklad nového vlastníka do katastra s tým, že časť kúpnej ceny pôjde na úhradu dlhov. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako uzatvoriť kúpnu zmluvu? (Občianske právo)

Dobrý deň, ak predávajúci podpíše kúpnu zmluvu pred dvoma svedkami, je napriek tomu potrebné overovať podpis u notára? Vopred ďakujem za odpoveď. Martina

Odpoveď: Ako uzatvoriť kúpnu zmluvu?

(odpoveď odoslaná: 06.12.2021)

Dobrý deň, áno, je potrebné overiť podpisy prevodcu a to na matrike alebo u notára, čo vyplýva z ust. § 42 ods. 3 zákona o katastri nehnuteľností :

"Podpis prevodcu na zmluve, podpis povinného z predkupného práva, podpis povinného v prípade vzniku vecného bremena alebo podpis oprávneného v prípade zániku vecného bremena na zmluve, podpisy spoluvlastníkov na zmluve o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva alebo pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov musia byť osvedčené podľa osobitných predpisov;10a) ak sú tieto osoby zastúpené, ich podpis na splnomocnení musí byť tiež osvedčený. To neplatí, ak je účastníkom zmluvy štátny orgán, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok, Železnice Slovenskej republiky alebo ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti vyhotovenú vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovanú advokátom."

Zmluvu si nechajte vypracovať advokátovi, a budete mať právnu istotu, že zmluva je právne perfektná. V tomto prípade advokát overí aj totožnosť účastníkov konania a nebude potrebné overovať podpisy u notára alebo na matrike.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Ako uzatvoriť kúpnu zmluvu? (Občianske právo)

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa predaja garáže v inom meste. Momentálne nemám možnosť cestovať. Je možné, aby som podpísal kúpno-predajnú zmluvu tak, že mi ju pošlú, ja môj podpis na matrike overím a následne ju pošlem späť na podpísanie ostatnými spoluvlastníkmi? Tvrdí sa, že všetci musia túto zmluvu podpisovať naraz na jednom mieste - je to pravda? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako uzatvoriť kúpnu zmluvu?

(odpoveď odoslaná: 27.11.2021)

Dobrý deň,
zmluva síce musí byť podpísaná všetkými a všetkých predávajúcich úradne overený podpis, ale nemusí sa tento podpis vykonať naraz v jeden čas na jednom mieste. Podpisy môžu byť aj z rôznych dní alebo miesta. Dôležité je to označiť priamo v zmluve.


Trápi vás "Ako uzatvoriť kúpnu zmluvu?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako uzatvoriť kúpnu zmluvu? (Občianske právo)

Dobrý deň, Chcel by som predať tlačiareň. Aké údaje musí obsahovať kúpno-predajná zmluva?

Odpoveď: Ako uzatvoriť kúpnu zmluvu?

(odpoveď odoslaná: 20.06.2021)

Dobrý deň,
ak ide o predaj medzi fyzickými osobami, nie je potrebné ani spisovať písomnú kúpnu zmluvu. Postačuje dohodnúť sa na cene, odovzdať tlačiareň a najlepšie pri odovzdaní prevziať kúpnu cenu. Ak to chcete mať poistené zmluvou, je potrebné, aby zmluva obsahovala identifikačné údaje zmluvných strán, predmet kúpy (identifikácia tlačiarne), spôsob a čas odovzdania veci, a dojednanú kúpnu cenu a spôsob úhrady. Všetky ostatné náležitosti kúpnej zmluvy nie sú povinné. Na platné uzatvorenie zmluvy Vám postačuje aj toto.


Podotázka: Ako uzatvoriť kúpnu zmluvu? (Občianske právo)

Dobrý deň, som spoluvlastník bytu, konkrétne vlastním 50 % tohto bytu. Momentálne odkupujem podiely od ostatných spoluvlastníkov, ktorí taktiež vlastnia 50 %. Bola mi predložená Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, avšak s niektorými bodmi v tejto Dohode nesúhlasím. Napríklad, predávajúci v Dohode žiadajú vyplatenie za svoje podiely do troch dní po podpísaní dohody. Ja by som naopak chcel navrhnúť, aby platba prebehla formou vinkulácie v banke, s podmienkou uvoľnenia platby z vinkulovaného účtu až po predložení listu vlastníctva, na ktorom budem uvedený ako 100% vlastník. Prosím Vás, môžem požiadať predávajúceho o túto zmenu v Dohode a ak áno, ako by som mal postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Ako uzatvoriť kúpnu zmluvu?

(odpoveď odoslaná: 09.03.2021)

Dobrý deň,

 

ak Vám bol predložený návrh zmluvy, tento samozrejme nemusíte prijať úplne celý bez akýchkoľvek zmien. V praxi je bežné, že sa text zmluvy prispôsobuje obom stranám. Ak teda navrhnete doplniť do zmluvy bankovú vinkuláciu, nie je to problém. Z pohľadu práva pôjde o nový návrh zmluvy.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Ako uzatvoriť kúpnu zmluvu? (Občianske právo)

Dobrý deň, Chcem sa opýtať: Môj syn kupuje byt a kúpnu zmluvu musí predávajúci overiť v Česku. Je možné to urobiť aj na pobočke Českej pošty alebo to musí urobiť notár? Ešte mám jednu otázku. Môj syn si na to berie úver a pani z banky hovorila, že sa záložná zmluva musí poslať predávajúcemu. Je to tak? A ak áno, musí byť táto zmluva overená notárom, alebo môže to urobiť aj Česká pošta? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Ako uzatvoriť kúpnu zmluvu?

(odpoveď odoslaná: 18.12.2020)

Dobrý deň,
Podpis predávajúceho musí byť na kúpnej zmluve úradne overený. Na záložnej zmluve nemusí byť úradne overený.

Podpis je možné overiť u českého notára ale musíte mu povedať, že to chcete použiť do zahraničia, musí to tožiť robiť notár a nie jeho zamestnanec. Overenie príslušnými slovenskými úradmi môžete vykonať 1/ na matrike, 2/ u notára , 3/ na konzulárnom úrade SR v zahraničí.


Trápi vás "Ako uzatvoriť kúpnu zmluvu?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako uzatvoriť kúpnu zmluvu? (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím o radu. S partnerom kupujeme rodinný dom, väčšiu časť som uhradila ja v hotovosti a partner chce zvyšnú sumu riešiť hypotékou. Otázka znie: Musíme byť na kúpnej zmluve zapísaní obaja, alebo stačí, že na kúpnej zmluve budem figurovať len ja? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako uzatvoriť kúpnu zmluvu?

(odpoveď odoslaná: 15.10.2020)

Dobrý deň,
to záleží len na tom, ako sa dohodnete Vy. Ak banka poskytne úver aj vtedy, ak na zmluve budete len Vy, tak potom tam nemusíte byť obaja. Zákon neprikazuje, aby ak kúpu financujú viaceré osoby, aby boli všetky na zmluve. Ak však chcete byť obaja spoluvlastníkmi, potom musíte byť na zmluve obaja a dohodnúť sa na výške podielov. Môže to byť 50 na 50 ale aj pomerne podľa toho, kto koľko uhradili v pomere k celkovej hodnote nehnuteľnosti.


Podotázka: Ako uzatvoriť kúpnu zmluvu? (Občianske právo)

Dobrý deň, predávam nehnuteľnosť na Slovensku, ale momentálne pracujem v zahraničí a neviem odcestovať. Chcem podpísať kúpnu zmluvu na Slovenskej ambasáde, keďže kupujúca strana potrebuje hypotéku od banky. Moja otázka je nasledovná: Musím si úradne overiť podpis pri kúpnej zmluve dva razy a bude tiež potrebné úradne overiť podpis aj pre zmluvu o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti pre banku a vklad do katastra? Veľmi pekne Vám ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako uzatvoriť kúpnu zmluvu?

(odpoveď odoslaná: 24.09.2020)

Dobrý deň,

 

Váš podpis ako prevodcu musí byť overený na kúpnej zmluve (minimálne na dvoch vyhotoveniach, ktoré pôjdu katastru). Naopak na návrhu na vklad ani na záložnej zmluve netreba podpisy overovať. Zákon to nevyžaduje.


Podotázka: Ako uzatvoriť kúpnu zmluvu? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, kto má vypracovať kúpnu zmluvu a znalecký posudok pri kúpe nehnuteľnosti. Je to úloha kupujúceho alebo predávajúceho? Chcem sa tiež opýtať, koľko približne stojí znalecký posudok na rodinný menší dom. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako uzatvoriť kúpnu zmluvu?

(odpoveď odoslaná: 09.09.2020)

Dobrý deň,
to, ktorá zmluvná strana vypracuje kúpnu zmluvu je len otázkou dohody medzi zmluvnými stranami. Často sa dokonca stáva, že nás obe zmluvné strany vyhľadajú spoločne a požiadajú o vypracovanie kúpnej zmluvy advokátom, aby mali istotu správnosti kúpnej zmluvy.

Kým kúpna cena nebude vyplácaná úverom, nemusíte dokonca robiť ani znalecký posudok (ak sa viete na cene nehnuetľnosti dohodnúť). Ide často o zbytočné navyšovanie nákladov spojených s prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.

Cena znaleckého posudku závisí od lokality, lehoty v ktorej ju potrebujete vypracovať.... Odporúčame Vám kontaktovať znalcov vo Vašom okolí. Ich zoznam nájdete na stránke MS SR.


Trápi vás "Ako uzatvoriť kúpnu zmluvu?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako uzatvoriť kúpnu zmluvu? (Občianske právo)

Dobrý deň, momentálne predávam byt a kupujúci začal riešiť úver cez banku. Pre tento proces potrebuje kúpno-predajnú zmluvu. Mal by som túto zmluvu vyhotoviť cez právnika, alebo je dostatočné, ak ju napíšem sám? Obávam sa, že prídem o peniaze, ak zaplatím právnika a úver nebude následne kupujúcemu schválený. Ďakujem.

Odpoveď: Ako uzatvoriť kúpnu zmluvu?

(odpoveď odoslaná: 16.03.2020)

Dobrý deň. Pri procese kúpy bytu, kde kúpna cena bude financovaná cez hypotéku, banka potrebuje vidieť kúpnu zmluvu a tiež zvykne do nehnuteľnosti (byt) poslať aj znalca. Ak si zmluvu pripravíte sám, nie je to vylúčené a ušetríte za právnika. Na druhej strane kúpna zmluva na byt musí po formálnej stránke zohľadniť tri právne predpisy, a síce Občiansky zákonník, katastrálny zákon a tiež zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Okrem toho ak si necháte zmluvy vypracovať právnikom, minimalizujete riziko toho, že ak sa v rámci procesu kúpy niečo neočakávané strane, nebudete pre daný prípad dostatočne chránený.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako uzatvoriť kúpnu zmluvu?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.