Máte
otázku?

Ako sa vzdať dedičstva?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Prešov

Otázka: Ako sa vzdať dedičstva?

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Pred 5 rokmi mi zomrel otec. Na dedičskom konaní som písomne upovedomila mamu a súrodencov, že sa zriekam časti dedičstva po otcovi. Napriek tomu matka rozdelila polovicu všetkého medzi deti, vrátane mňa. Moja časť je teraz zatiahnutá do exekúcie a postupne vzniká problém s mamou. Rada by som vedela, či matka alebo ja máme možnosť túto časť získať späť, keďže som písomne prejavila nezáujem o ňu. Nie som si istá, ako je to právne možné. Počula som, že darovacia zmluva sa dá vziať späť, avšak neviem, či sa toto dedičstvo počíta ako dar. Mojou prioritou je, aby moja časť prešla na mamu. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Ako sa vzdať dedičstva?

Dobrý deň, vzhľadom na to, že ste predmetný majetok nadobudli ako dedičstvo, právnym titulom jeho získania nemôže byť darovacia zmluva. V zmysle § 463 Občianskeho zákonníka platí, že dedič môže dedičstvo odmietnuť. Odmietnutie sa musí stať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Z dôležitých dôvodov môže súd túto lehotu predĺžiť. Dedičstvo sa teda odmieta voči súdu resp. poverenému notárovi, nie voči ostatným dedičom. Oznámenie, ktorým ste odmietli dedičstvo a adresovali ste ho svojej mame resp. súrodencom, bolo preto bez právnych účinkov. Z majetkom, ktorý ste nadobudli ako dedičstvo, môžete voľne disponovať. Nič Vám preto nebráni, aby ste ho previedli na Vašu matku.

Trápi vás "Ako sa vzdať dedičstva?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako sa vzdať dedičstva? (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám otázku: Je možné vzdať sa dedičstva od mojich rodičov v prospech mojich dvoch detí, aj keď ešte žijú?

Odpoveď: Ako sa vzdať dedičstva?

(odpoveď odoslaná: 12.08.2023)

Dobrý deň, na vašu otázku uvádzame, že za života budúcich poručiteľov sa vy nemôžete vzdať dedičstva a to ani v prospech vašich detí.

Je to tak z jednoduchého dôvodu, že dedičstvo v podstate teraz neexistuje, lebo samotné dedičstvo ako majetok /aktíva a pasíva/ vzniká dňom úmrtia poručiteľa a teda právne v tomto smere neexistuje. Vaši rodičia môžu so svojim majetkom nakladať za svojho života podľa svojho uváženia a nepotrebujú k tomu súhlas budúcich zákonných ani závetných dedičov. Stav aký je dnes nemusí nemusí zodpovedať stavu v čase úmrtia poručiteľa.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako sa vzdať dedičstva? (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či ma môj otec môže vydediť, ak žijem v zahraničí a nestarám sa o neho, keď je v nemocnici v zlom zdravotnom stave. Je to môj biologický otec, ktorého mám uvedeného v rodnom liste ako otca. Aktuálne by som s vydedením súhlasila, ak by to bolo možné ešte pokiaľ žije. Neviem, či takáto možnosť existuje. Nemám záujem dediť po svojom biologickom otcovi. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Ako sa vzdať dedičstva?

(odpoveď odoslaná: 15.05.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že Váš biologický otec Vás vydediť za svojho života môže, nepotrebuje k tomu Váš súhlas a o vydedení sa nateraz ani nemusíte dozvedieť. Vydediť možno len potomka zo zákonných dôvodov, vydedenie platí len pre prípad smrti poručiteľa.

Vy ako žijúca dcéra sa nateraz nemôžete vzdať dedičstva ani dedičstvo odmietnúť, lebo Váš otec žije a fakticky žiadne dedičstvo neexistuje, do dňa úmrtia môže Váš otec s majetkom nakladať podľa svojho uváženia. Váš súhlas ako dcéry k nakladaniu so svojim majetkom nepotrebuje.

V prípade, že by došlo k úmrtiu otca, Vy môžete dedičstvo odmietnúť len ako celok, teda aktíva aj pasíva dedičstva a v zmysle práva by sa na Vás hľadelo ako keby ste sa smrti poručiteľa ani nedožili. Toto vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môžete dať až po úmrtí otca. Nevýhodou tohto inštitútu odmietnutia dedičstva je to, že ak by sa v budúcnosti našiel ďalší majetok Vášho otca, potom by ste nemohli dediť ani tento majetok.

 


Podotázka: Ako sa vzdať dedičstva? (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa vzdať celkového dedičstva po rodičoch. Oba ešte žijú. Sme tri súrodenci. Aký je postup? Čo musím urobiť ako prvé? Vopred ďakujem za radu.

Odpoveď: Ako sa vzdať dedičstva?

(odpoveď odoslaná: 06.05.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že pokiaľ Vaši rodičia žijú nemôžete sa vzdať dedičstva prípadne dedičstvo po nich odmietnuť.

Dôvod je celkom jednoduchý a  to ten, že v podstate dedičstvo ešte právne neexistuje, lebo rodičia žijú. Stav ich majetku ku dňu úmrtia môže byť celkom iný v porovnaní s dnešným dňom. Rodičia za svojho života so svojim majetkom môžu nakladať podľa svojho uváženia, nepotrebujú k tomu súhlas svojich detí ako budúcich zákonných dedičov.

V prípade, že dôjde k úmrtiu rodiča/rodičov budete mať možnosť odmietnuť dedičstvo ako celok, pričom v zmysle práva v tomto prípade sa na Vás hľadí, ako keby ste sa úmrtia rodičov nedožili, následne v prípade dlhov rodiča nik od Vás nemôže vymáhať ich dlhy.

Prípadne budete sa môcť dedičstva vzdať v prospech ostatných dedičov.

Vzdať sa podielu na dedičstvo prípadne odmietnuť dedičstvo možno až po úmrtí rodiča.


Trápi vás "Ako sa vzdať dedičstva?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako sa vzdať dedičstva? (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Mojej mame zomreli obaja rodičia, ktorí nevlastnili nič. Boli u notárky a povedali, vrátane súrodencov, že sa vzdávajú dedičstva. Nakoniec notárka volala, že dedičstvo sa musí otvoriť. Tu nastal problém, keď zistili, že mali dlhy. Čo sa dá robiť? Môžem prosiť, aby sa nezdedili dlhy? Ďakujem.

Odpoveď: Ako sa vzdať dedičstva?

(odpoveď odoslaná: 29.09.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že predmetom dedenia majú byť v podstate len dlhy po rodičoch. V tomto prípade je potrebné, aby ste súdu - notárovi poslali písomne doporučeným listom vyhlásenie o odmietnutí dedičstva v zmysle ust. § 464 a nasl. Obč. zákonníka :

"§ 464

Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Z dôležitých dôvodov môže súd túto lehotu predĺžiť.
§ 465
Dedičstvo nemôže odmietnuť dedič, ktorý svojím počínaním dal najavo, že dedičstvo nechce odmietnuť.
§ 466
K odmietnutiu dedičstva nemôže dedič pripojiť výhrady alebo podmienky; takisto nemôže odmietnuť dedičstvo len sčasti. Takéto vyhlásenia nemajú účinky odmietnutia dedičstva.
§ 467
Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva nemožno odvolať. To isté platí, ak dedič vyhlási, že dedičstvo neodmieta."
 
Nik vás nemôže donútiť, aby ste prijali dedičstvo vo forme dlhov, čo sa týka aj notára. Odmietnutím dedičstva  od vás veritelia nemôžu nič požadovať vyplatiť a to ani v prípade, že by už prebiehali súdne konania voči rodičom či už teraz, alebo v budúcnosti a to ani na základe súdneho rozhodnutia. V prípade, že by vás kontaktovali veritelia rodičov, nič nepodpisujte, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu alebo dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy.

Tlačivo vyhlásenia o odmietnutí dedičstva nájdete aj na internete podľa tohto označenia.


Podotázka: Ako sa vzdať dedičstva? (Dedičské právo)

Dobrý deň, moja mama ešte žije a želala si, aby som sa vzdal dedičstva bytu, v ktorom žije, v prospech môjho brata. Navštívili sme notárku a pred notárom som podpísal, že sa vzdávam polovičného podielu bytu po jej smrti v prospech brata. Je ešte možnosť to po matkinom úmrtí zmeniť, aby som mohol dostať polovičku z bytu?

Odpoveď: Ako sa vzdať dedičstva?

(odpoveď odoslaná: 16.06.2021)

Dobrý deň, Vami položená otázka je pomerne častou v našej poradni.

V zmysle slov. právneho poriadku v prípade dedenia je možnosťou vzdať sa dedičstva, ktoré v podstate znamená, že dedičstvo nadobudne iný dedič a to s povinnosťou výplaty vo Váš prospech alebo bez povinnosti výplaty.

Druhú možnosť, ktorú poskytuje zákon je tzv. odmietnutie dedičstva v zmysle ust. § 463 a nasl. Obč. zákonníka, ktoré znamená, že osoba, ktorá odmietne dedičstvo v podstate ako keby sa smrti poručiteľa ani nedožila.

Nevieme, či ste listinu o vzdaní sa dedičstva spisovali Vy resp. Vaša mama, prípadne notár, alebo ste u notár iba overil Váš podpis. Ak notár len overil podpis, potom platí, že notár za obsahovú stránku listiny, v ktorej ste sa vzdali dedičstva, nezodpovedá.

Podľa ust. § 574 ods. 2 Obč. zákonníka platí :

"Dohoda, ktorou sa niekto vzdáva práv, ktoré môžu vzniknúť až v budúcnosti, je neplatná."

Vyslovuje svoj názor, že ak ste v súčasnosti podpísali prehlásenie o tom, že sa vzdávate dedičstva po matke pre prípad smrti, je toto vyhlásenie neplatné s poukázaním na vyššie uvedené zákonné ustanovenie, ako aj s poukázaním na ust. § 39 Obč. zákonníka :

"Neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom."

Uvádzame, že český obč. zákonník /§ 1484/ používa pojem zrieknutie sa dedičstva v tom zmysle ako Vy uvádzate v otázke, ktoré zrieknutie sa je možné na základe dohody s poručiteľom zrieknuť dedičstva ešte za života. Náš právny poriadok tento inštitút zrieknutia sa dedičstva za života budúceho poručiteľa nepozná a vzdať sa dedičstva alebo toto odmietnuť možno až po úmrtí budúceho poručiteľa.

Na základe vyššie uvedeného sme názoru, že toto Vaše vyhlásenie o vzdaní sa dedičstva je v zmysle ust. § 39 Obč. zákonníka je zo zákona absolútne neplatné :

"Neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom."


 

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Ako sa vzdať dedičstva? (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím Vás, ako sa môžem vzdať dedičstva, konkrétne časti domu, v prospech iných dedičov tohto domu? Ďakujem.

Odpoveď: Ako sa vzdať dedičstva?

(odpoveď odoslaná: 24.05.2021)

Dobrý deň,

 

náš právny poriadok v zásade neupravuje inštitút, ktorý by výslovne umožňoval vzdanie sa dedičstva v prospech iného dediča. V praxi s tým ale notári nemajú problémy. Prísne vzaté možno dedičstvo odmietnuť len ako celok (ale bez určenia, na koho by mal odmietnutý dedičský podiel prejsť) alebo možno s dedičmi uzavrieť dedičskú dohodu, na základe ktorej si samotní dedičia dohodnú kto bude, resp. nebude dediť.


Trápi vás "Ako sa vzdať dedičstva?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako sa vzdať dedičstva? (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Mojmu otcovi a následne jeho mame, mojej babke, som sa zriekla dedičského práva z domu a auta v prospech mojej nevlastnej matky. Toto rozhodnutie bolo dohodnuté, pretože som od babky dostala byt. Teraz, keď ma očakáva dedičstvo po babke, mám kombinované pocity. Stála som pri jej lôžku až do konca, pochovala som ju a bývala som s ňou počas posledných 15 rokov. Moja nevlastná matka mi však teraz navrhuje, aby som vyplatila dedičstvo mojim neplnoletým súrodencom. Chápem, že zo zákona im toto dedičstvo patrí, ale mali sme dohodu, podľa ktorej by to nebolo potrebné. Máte nejaké rady, ako sa s týmto problémom vysporiadať? Môžem napadnúť dedičstvo po otcovi, ak sa mi zdá, že ma moja nevlastná matka klame? Ďakujem.

Odpoveď: Ako sa vzdať dedičstva?

(odpoveď odoslaná: 26.03.2021)

Dobrý deň,

z otázky vyplýva, že dedičské konanie po Vašom otcovi je ukončené, v ktorom dedičskom konaní ste sa vzdali podielu na dedičstve v prospech jeho manželky (Vašej nevlastnej matky). Vy ste sa vzdali podielu na dedičstve z dovodu, že stará mama Vám darovala byt.

Teraz bude prebiehať dedičské koanie po starej mame a Vaša nevlastná matka chce, aby ste z hodnoty predtým darovaného bytu vyplatili Vašich neplnoletých súrodencov. 

Uvádzame, že pokiaľ stará mama Vám darovala byt, nie ste povinná v prípade jej úmrtia vyplácať dedičov. V otázke neuvádzate, čo bude predmetom dedenia po starej mame, ale ak by predmetom dedenia bol nejaký majetok, potom platí ust. § 484 Obč. zákonníka :

Súd potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov. Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania; ak ide o dediča uvedeného v ustanovení § 473 ods. 2, započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezplatne dostal dedičov predok. Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 neodôvodnene zvýhodnený.

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že ak predmetom dedenia po starej mame bude nejaký majetok, potom na Váš dedičský podiel sa započíta hodnota bytu, ktorý Vám stará mama darovala. Vychádza sa pritom z hodnoty bytu v čase darovania a v podstate o toľko budete menej dediť po starej mame. Ak by ale predmetom dedenia nebol žiadny majetok, nie ste povinná dedičom po starej mame nič vyplácať. Nezabudnite v dedičskom konaní uplatniť náklady spojené s pohrebom.

 

 


Podotázka: Ako sa vzdať dedičstva? (Dedičské právo)

Dobrý deň, Môj otec zomrel v januári a žil v Českej republike. Moja matka ešte stále žije. Dedičské konanie sa uskutoční koncom tohto mesiaca. Vzhľadom na súčasnú situáciu nemôžem cestovať do Česka a osobne sa vzdať dedičstva. Chcem sa opýtať, či je možné, že napíšem a nechám potvrdiť na miestnom matričnom úrade v mojej obci a následne to pošlem? Ďakujem.

Odpoveď: Ako sa vzdať dedičstva?

(odpoveď odoslaná: 17.03.2021)

Dobrý deň,
z pohľadu slovenských právnych predpisov by Vami opísaný postup postačoval. Dedičské konanie však bude v ČR vedené na základe právnych predpisov ČR. Odporúčam Vám kontaktovať buď priamo notára, aby Vám potvrdil, že také odmietnutie dedičstva bude postačujúce alebo kontaktovať advokáta v ČR, ktorý Vám bude môcť poradiť v súlade s ich predpismi.


Podotázka: Ako sa vzdať dedičstva? (Dedičské právo)

Dobrý deň, je možné sa vzdať dedičstva po otcovi, aj keď bolo dedičské konanie 18. 6. 2020? Chcela by som sa vzdať z dôvodu, že na dedičstvo (zahrada v hodnote cca 900 eur) je začatá exekúcia a dlhy sú v ďaleko vyššej hodnote ako hodnota majetku. Mám ešte podotázku - čo v prípade, ak už nie je možné sa teraz vzdať dedičstva a príde k exekúcii, ktorá ale nepokryje sumu všetkých dlhov a ostatné náklady? Budem mať potom povinnosť splatiť zostávajúcu časť otcových dlhov? Je možné sa tomuto nejako vyhnúť? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Ako sa vzdať dedičstva?

(odpoveď odoslaná: 03.03.2021)

Dobrý deň,
keďže dedičské konanie je právoplatne ukončené v roku 2020, teraz sa už dedičstva vzdať nemôžete.

V zmysle ust. par. 470 Obč. zákonníka platí, že dedič zodpovedá za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a  za dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou, avšak len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva. Ak ste teda zdedili pozemok v cene 900 eur, a nič viac, samozrejme po odpočte pohrebných nákladov, potom nie ste povinná nič viac uhradzovať veriteľom a ani exekútorovi.


Trápi vás "Ako sa vzdať dedičstva?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako sa vzdať dedičstva? (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či sa môžem vzdať dedičstva, keď moja matka ešte žije. Ďakujem, Jana.

Odpoveď: Ako sa vzdať dedičstva?

(odpoveď odoslaná: 08.12.2020)

Dobrý deň,
vzhľadom na okolnosť, že Vaša matka žije, nemôžete sa v súčasnosti vzdať alebo odmietnuť dedičstvo po nej. Je to tak z dôvodu, že matka žije a v konečnom dôsledku nie je jasný rozsah dedičstva, a to ako aktív, tak aj pasív /dlhy/. Nemôžete sa vzdať účinne práva, ktoré Vám vznikne až v budúcnosti.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako sa vzdať dedičstva?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava