Máte
otázku?

Lehota na rozhodnutie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Nitra
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Lehota na rozhodnutie

Dobrý deň, ja som podal pred 3-oma mesiacmi žiadosť na súd o polovičné navrátenie VP. Akú lehotu ma súd na odpoveď?

Odpoveď: Lehota na rozhodnutie

Dobrý deň. Vaša otázka smeruje k uplatneniu inštitútu podmienečného upustenia o výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlá. Podľa ustanovenia § 437 ods. 4 v spojení s § 415 ods. 3 Trestného poriadku by mal príslušný súd o návrhu o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti rozhodnúť do 60 dní odo dňa jeho doručenia. V praxi sa však stáva, že uvedená lehota nebýva zo strany súdu dodržaná.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Lehota na rozhodnutie (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať dokedy sa ma súd vyjadriť! Podal som žiadosť na zrušenie exekúcie dna 6. 9. 2018 a potom ešte raz 20. 2. 2019! Do dnešného dna som nedostal žiadnu odpoveď ani predvolanie!

Odpoveď: Lehota na rozhodnutie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.04.2019)

Dobrý deň, súdy nemajú zákonom, ani vnútornými predpismi stanovené žiadne lehoty na rozhodovanie vo veciach. Iba výnimočne a pri závažných veciach majú súdy stanovené lehoty, v rámci ktorej majú vo veci rozhodovať (napríklad neodkladné opatrenia). Z našich skúseností Vám môžeme uviesť, že rozhodovanie v rámci exekučných vecí patrí medzi najzdĺhavejšie rozhodovanie súdov. O to viac to platí, ak vo Vašom prípade nie je tzv. exekučným súdom OS Banská Bystrica, ale niektorý iný okresný súd, t.j. exekúcia voči Vám bola začatá pred 01.04.2017. V prípade, že sú dané relevantné dôvody pre zastavenie exekúcie zo zákonného dôvodu a zároveň sú naplnené podmienky pre tzv. odklad exekúcie, môžete počas čakania na rozhodnutie podať návrh na odklad exekúcie v súlade s Exekučným poriadkom vzťahujúcim sa na Vašu exekúciu. Tým môžete dosiahnuť to, aby do rozhodnutia súdu o Vašom návrhu na zastavenie exekúcie neboli vykonávané ďalšie úkony súdnym exekútorom, resp. strhávané peniaze ponechal u seba a nevyplácal oprávnenému.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Lehota na rozhodnutie (Trestné právo)

Dobrý deň, poprosila by som Vás o odpoveď na moju otázku: V roku 2016 som utrpela pracovný úraz, ktorý mi bol uznaný a tiež vyplatený. V rámci zákonnej lehoty som si požiadala o priznanie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenie. V P. mi Sociálna poisťovňa zamietla žiadosť s odôvodnením, že mi nepatrí. Nakoľko som sa odvolala a bola predvolaná na prehodnotenie bolo mi listom zo dna 18. 5. 2018 zaslaná odpoveď, kde nadriadený orgán zrušil rozhodnutie tunajšej Sociálnej poisťovne a vec vrátili na nové prejednanie a rozhodnutie. Do dnešného dna som zo Sociálnej poisťovne nedostala odpoveď. Chcela by som vedieť aká dlhá doba je na odpoveď alebo nové predvolanie na prehodnotenie mojej žiadosti zo strany Sociálnej poisťovne, teda , či je to 30 dni alebo 60 dní. Ďakujem za odpoveď. Č.

Odpoveď: Lehota na rozhodnutie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.06.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme odpoveď :

1./ Podľa ust. § 218 zákona o soc. poistení platí, že odvolací orgán rozhodnutie zruší a vec vráti organizačnej zložke Sociálnej poisťovne, ktorá rozhodnutie vydala, na nové prejednanie a rozhodnutie, ak je to vhodnejšie najmä z dôvodov rýchlosti alebo hospodárnosti. Organizačná zložka Sociálnej poisťovne je viazaná právnym názorom odvolacieho orgánu.

 

2./ Podľa § 210  zákona o soc. poistení organizačné zložky Soc. poisťovne sú povinné rozhodnúť najneskôr do 60 dní od začatia konania, v mimoriadne zložitých prípadoch možno túto lehotu predĺžiť najviac o 60 dní, čo treba oznámiť účastníkom konania.

3./ Odporúčame kontaktovať pobočku soc. poisťovne a informovať sa. Ak nebude rozhodnuté podľa uvedeného podať sťažnosť.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Lehota na rozhodnutie" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku