Máte
otázku?

Lehota na rozhodnutie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Nitra

Otázka: Lehota na rozhodnutie

Dobrý deň, pred troma mesiacmi som podal na súde žiadosť o polovičné navrátenie VP. Akú lehotu má súd na odpoveď?

Odpoveď: Lehota na rozhodnutie

Dobrý deň. Vaša otázka smeruje k uplatneniu inštitútu podmienečného upustenia o výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlá. Podľa ustanovenia § 437 ods. 4 v spojení s § 415 ods. 3 Trestného poriadku by mal príslušný súd o návrhu o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti rozhodnúť do 60 dní odo dňa jeho doručenia. V praxi sa však stáva, že uvedená lehota nebýva zo strany súdu dodržaná.

Trápi vás "Lehota na rozhodnutie" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Lehota na rozhodnutie (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, ako dlho môže trvať, kým sa súd vyjadrí. Podal som žiadosť na zrušenie exekúcie dňa 6. 9. 2018 a potom ešte raz 20. 2. 2019. Do dnešného dňa som nedostal žiadnu odpoveď ani predvolanie.

Odpoveď: Lehota na rozhodnutie

(odpoveď odoslaná: 23.04.2019)

Dobrý deň, súdy nemajú zákonom, ani vnútornými predpismi stanovené žiadne lehoty na rozhodovanie vo veciach. Iba výnimočne a pri závažných veciach majú súdy stanovené lehoty, v rámci ktorej majú vo veci rozhodovať (napríklad neodkladné opatrenia). Z našich skúseností Vám môžeme uviesť, že rozhodovanie v rámci exekučných vecí patrí medzi najzdĺhavejšie rozhodovanie súdov. O to viac to platí, ak vo Vašom prípade nie je tzv. exekučným súdom OS Banská Bystrica, ale niektorý iný okresný súd, t.j. exekúcia voči Vám bola začatá pred 01.04.2017. V prípade, že sú dané relevantné dôvody pre zastavenie exekúcie zo zákonného dôvodu a zároveň sú naplnené podmienky pre tzv. odklad exekúcie, môžete počas čakania na rozhodnutie podať návrh na odklad exekúcie v súlade s Exekučným poriadkom vzťahujúcim sa na Vašu exekúciu. Tým môžete dosiahnuť to, aby do rozhodnutia súdu o Vašom návrhu na zastavenie exekúcie neboli vykonávané ďalšie úkony súdnym exekútorom, resp. strhávané peniaze ponechal u seba a nevyplácal oprávnenému.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Lehota na rozhodnutie (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na nasledujúcu záležitosť. V roku 2016 som utrpela pracovný úraz, ktorý mi bol uznaný a následne vyplatený. V rámci zákonnej lehoty som požiadala o priznanie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia. Moja žiadosť však bola Sociálnou poisťovňou zamietnutá s tým, že mi náhrada nepatrí. Protirezolúciou som sa však odvolala a bola som pozvaná na prehodnotenie. Dňa 18. 5. 2018 mi prišiel list, v ktorom bola uvedená informácia, že nadriadený orgán zrušil pôvodné rozhodnutie Sociálnej poisťovne a vec vrátil na nové prejednanie a rozhodnutie. Odvtedy som však od Sociálnej poisťovne neobdržala žiadnu odpoveď. Chcela by som vedieť, aký dlhý časový rámec je stanovený na odpoveď alebo nové predvolanie na prehodnotenie mojej žiadosti zo strany Sociálnej poisťovne. Je to 30 alebo 60 dní? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom, Č.

Odpoveď: Lehota na rozhodnutie

(odpoveď odoslaná: 29.06.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme odpoveď :

1./ Podľa ust. § 218 zákona o soc. poistení platí, že odvolací orgán rozhodnutie zruší a vec vráti organizačnej zložke Sociálnej poisťovne, ktorá rozhodnutie vydala, na nové prejednanie a rozhodnutie, ak je to vhodnejšie najmä z dôvodov rýchlosti alebo hospodárnosti. Organizačná zložka Sociálnej poisťovne je viazaná právnym názorom odvolacieho orgánu.

 

2./ Podľa § 210  zákona o soc. poistení organizačné zložky Soc. poisťovne sú povinné rozhodnúť najneskôr do 60 dní od začatia konania, v mimoriadne zložitých prípadoch možno túto lehotu predĺžiť najviac o 60 dní, čo treba oznámiť účastníkom konania.

3./ Odporúčame kontaktovať pobočku soc. poisťovne a informovať sa. Ak nebude rozhodnuté podľa uvedeného podať sťažnosť.

 

 

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Lehota na rozhodnutie" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.