Máte
otázku?

Aké sú dôvody odvolania proti rozsudku o rozvode manželstva?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Prešov

Otázka: Aké sú dôvody odvolania proti rozsudku o rozvode manželstva?

Dobrý deň. Po dvojmesačnom manželstve nás súd rozviedol. Rozvod prebehol bez mojej prítomnosti na prvom pojednávaní. Utrpel som úraz o 7.15 a o 8.13 som poslal e-mailom písomné ospravedlnenie spolu so žiadosťou o odročenie pojednávania a vyjadrením ošetrujúceho lekára. Súd začal o 9.00 a v rozsudku čítam, že sudca až do konca pojednávania neobdržal ospravedlnenie, a preto rozhodol. Ak podávam odvolanie proti rozsudku o rozvode, je dostatočné uviesť ako dôvod, že som bol ukrátený na svojich právach ako účastník konania, keďže mi nebolo umožnené vypovedať pred súdom a reagovať na vyjadrenia manželky a že súd v dvojmesačnom manželstve neuskutočnil dostatočné skúmanie dôvodov jeho rozpadu? Ako dôvody na rozvod boli uvedené exekúcie, ktoré sú už ukončené a niektoré prebehli aj pred konaním. Je potrebné dôvody odvolania doložiť písomne alebo môže byť odvolanie napísané všeobecne? Je vhodné priložiť napríklad oznámenia o ukončení exekúcie, zmluvu o bezpodielovom vlastníctve atď., alebo to môžem poslať až krajskému súdu, keď mi pridelia osobitné číslo ako dôvody odvolania? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Aké sú dôvody odvolania proti rozsudku o rozvode manželstva?

Dobrý deň, dôvody odvolania proti rozsudku upravuje ustanovenia § 205 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku (OSP). V zmysle uvedeného, odvolanie proti rozsudku možno odôvodniť len tým, že: a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 OSP (napr. účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom), b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené, f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. O odvolaní je potrebné uviesť zákonný dôvod, s odkazom na vyššie uvedené ustanovenie zákona a bližšie konkretizovať, prečo existuje. Ak dôvody odvolania nevyplývajú zo súdneho spisu, je potrebné ich preukázať napr. listinami, ak ich máte k dispozícii. Na záver si Vám dovoľujem pripomenúť, že zákonným dôvodom pre rozvod manželstva je vážny a trvalý rozvrat vzťahov medzi manželmi, pričom manželstvo už neplní svoj účel. Aj keď príčiny, ktoré tento trvalý rozvrat spôsobili v súčasnosti už neexistujú, nevylučuje to, aby medzi manželmi aj naďalej stav rozvratu jestvoval.

Trápi vás "Aké sú dôvody odvolania proti rozsudku o rozvode manželstva?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Aké sú dôvody odvolania proti rozsudku o rozvode manželstva?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.