Máte
otázku?

Aké je podielová odmena advokáta za zastupovanie?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Nezaradené, Prešov

Otázka: Aké je podielová odmena advokáta za zastupovanie?

Dobrý deň, obraciam sa na vás s požiadavkou o informáciu. Som poškodená v prípade, kde bol muž uznaný a odsúdený za nebezpečné prenasledovanie a iné. Najala som si advokátku a pripravujeme sa ísť na občiansky súd vymáhať odškodné. Keďže nemám dostatok financií, dohodla som sa slovne s advokátkou, že svoju honorár za právnu pomoc odpočíta z vysúdenej sumy. Prosím, mohli by ste mi orientačne povedať, o akej sume sa bavíme, ak výška odškodného, ktoré žiadame, je 33 000 eur? Ďakujem.

Odpoveď: Aké je podielová odmena advokáta za zastupovanie?

Dobrý deň, podľa § 2 vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb môže advokát dohodnúť s klientom spôsob a výšku zmluvnej odmeny. Výška zmluvnej odmeny však nemôže byť v rozpore s dobrými mravmi. Zmluvná odmena sa môže určiť aj podielom na hodnote veci (tzv. podielová odmena). Taktiež platí, že podielová odmena sa môže dohodnúť vo forme podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom, ak je výsledok tohto konania podľa okolností prípadu veľmi neistý a advokát o tom klienta poučil. Maximálna výška dohodnutej podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20 % z hodnoty veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom. Advokát má právo na dohodnutú podielovú odmenu len za predpokladu, že klient, s ktorým sa dohodol na poskytnutí právnych služieb za túto odmenu, mal plný úspech vo veci. Ak sa skončí konanie len čiastočným úspechom klienta, advokát má právo na pomernú časť dohodnutej podielovej odmeny. Ak nemal klient ani čiastočný úspech vo veci, advokát má právo požadovať od klienta iba náhradu hotových výdavkov. Z uvedeného vyplýva, že Vaša zástupkyňa môže mať nárok na odmenu maximálne vo výške 6 600,- € (čo je 20% zo sumy 33 000,- €), avšak len za predpokladu, že dosiahnete plný úspech, to znamená, že súd Vašej žalobe v plnom rozsahu vyhovie.

Trápi vás "Aké je podielová odmena advokáta za zastupovanie?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Aké je podielová odmena advokáta za zastupovanie? (Nezaradené)

Dobrý deň, prosím Vás, aké poplatky môžem očakávať za právne zastúpenie pri BSM, ak hodnota nehnuteľnosti je 100-tisíc eur a pasíva sú 91-tisíc eur? Ďakujem.

Odpoveď: Aké je podielová odmena advokáta za zastupovanie?

(odpoveď odoslaná: 01.08.2022)

Dobrý deň,
v konaniach o vyporiadanie BSM takmer každý advokát určuje odmenu za zastupovanie vo veci individuálne. Ak oslovíte troch advokátov, zrejme všetci traja Vám povedia inú odmenu. Odporúčam Vám kontaktovať viacerých, nech Vám nacenia právne zastupovanie a následne sa podľ toho budete vedieť rozhodnúť komu udelíte plnú moc na zastupovanie vo veci.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Aké je podielová odmena advokáta za zastupovanie? (Nezaradené)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať na nasledujúci problém. Som mestu dlžný sumu 4727,54 € za nájom priestorov, ktorý som uzavrel a následne ukončil svoje podnikanie. S touto situáciou mám absolútny súhlas a chcem svoj dlh uhradiť. Avšak, mesto si najalo právnika, aby tieto peniaze od mňa vymáhal. Tento právnik mi poslal predžalobnú výzvu, v ktorej uviedol číslo účtu, na ktorý mi mám poslať peniaze za jeho služby vo výške 363,68 €. Táto suma sa týka dvoch úkonov právnej pomoci, konkrétne prevzatie a prípravy zastúpenia vrátane prvej porady s klientom, teda mestom, nie so mnou, a doručenia predžalobnej výzvy. Moja otázka znie; nemal by mi právnik vystaviť faktúru za svoje služby, ktoré som od neho nežiadal? Musím ja osobne tieto náklady hradiť a to ešte aj bez faktúry? Pripadá mi to ako pomerne vysoká suma, najmä vzhľadom na moju súčasnú finančnú situáciu, ktorá je v dôsledku pandémie koronavírusu veľmi zlá. Budem vám veľmi vďačný za radu. S pozdravom, Tomáš.

Odpoveď: Aké je podielová odmena advokáta za zastupovanie?

(odpoveď odoslaná: 28.05.2021)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že máte dlh na nájomnom za nebytové priestory ako SZČO vo výške cez 4700 €, pričom zo strany právneho zástupcu mesta ako prenajímateĺa ste boli vyzvaný k úhrade dlhu, ako aj trov právneho zastupovania.

Uvádzame, že advokát zastupujúci mesto, ako to aj správne uvádzate v otázke, má zmluvu s prenajímateľom - mestom. Odmena je mu poskytovaná na základe zmluvy s mestom ako prenajímateľm priestorov. Výzvu k úhrade vo výške dvoch úkonov právnej pomoci Vám síce poslal, ale túto nie ste mu povinný uhradiť a to ani keby Vám poslal faktúru. Faktúru Vám však vystaviť ani nemôže, lebo nie je s Vami v zmluvnom vzťahu. Účtované úkony právnej pomoci neuhradzujte, lebo na to nie je súdne rozhodnutie.

Úkony právnej pomoci, ktoré Vám vyúčtoval advokát, by mu boli priznaní v súlade s ust. Cvil. sporového poriadku a ust. vyhl. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Nepoznáme obsah Vašej zmluvy o nájme nebyt. priestorov, ale vzhľadom na pomerne vysokú sumu dlhu /nevieme za aké obdobie/, túto nechajte skontrolovať advokátovi, či zodpovedá ustanoveniam zákona. Len pripomíname, že podľa ust. §  3 ods. 3 zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov platí :

"Zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať predmet a účel nájmu, výšku a splatnosť nájomného a spôsob jeho platenia, a ak nejde o nájom na neurčitý čas, čas, na ktorý sa nájom uzaviera. Pri nebytových priestoroch v objektoch, s ktorými hospodári bytová organizácia založená národným výborom, možno zmluvu na určitý čas uzavrieť najdlhšie na dva roky, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak."

Rovnako odporúčame kontaktovať resp. informovať sa na možnosti dotácie nájomného v súvislosti s COVID, ale táto oblasť problematiky nie je predmetom našej poradne, preto odpročúame kontaktovať Ministerstvo hospodárstva SR /link : https://najmy.mhsr.sk/vyska_dotacie.html/, prípadne nájsť poradňu venujúcu sa uvedenej problematike. Samotný dlh ak tento nespochybňujete, odporúčame uhradzovať aspoň v splátkach.

 


Podotázka: Aké je podielová odmena advokáta za zastupovanie? (Nezaradené)

Vyhrával som súdny spor na Európskom súde pre ľudské práva. Aký percentuálny podiel z vysúdenej sumy prináleží môjmu právnemu zástupcovi? Súd mi prisúdil čiastku 6100 € na odškodnenie za porušenie mojich práv. Môj právny zástupca žiada 50 % z tejto sumy.

Odpoveď: Aké je podielová odmena advokáta za zastupovanie?

(odpoveď odoslaná: 19.09.2018)

Dobrý deň,
podľa ust. vyhlášky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb platí : 

"§ 2 : Základné ustanovenia 
(1) Pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb môže advokát dohodnúť s klientom spôsob a výšku zmluvnej odmeny. Výška zmluvnej odmeny nemôže byť v rozpore s dobrými mravmi. 

Podielová odmena 
§ 7 :
(1) Podielová odmena sa môže dohodnúť vo forme podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom, ak je výsledok tohto konania podľa okolností prípadu veľmi neistý a advokát o tom klienta poučil. 
(2) Maximálna výška dohodnutej podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20 % z hodnoty veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom. 

§ 8 :

(1) Advokát má právo na dohodnutú podielovú odmenu len za predpokladu, že klient, s ktorým sa dohodol na poskytnutí právnych služieb za túto odmenu, mal plný úspech vo veci. 
(2) Ak sa skončí konanie uvedené v § 7 len čiastočným úspechom klienta, advokát má právo na pomernú časť dohodnutej podielovej odmeny. 
(3) Ak nemal klient ani čiastočný úspech vo veci, advokát má právo požadovať od klienta iba náhradu hotových výdavkov."

 

Vyhláška teda hovorí jasne, maximálne 20 %. Predpokladáme, že s advokátom máte spísanú zmluvu.


Trápi vás "Aké je podielová odmena advokáta za zastupovanie?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Aké je podielová odmena advokáta za zastupovanie? (Nezaradené)

Dobrý deň, utrpela som úraz v MHD a advokát, ktorý ma zastupuje, mi navrhol podielovú zmluvu v pomere 50:50. Navyše mi navrhol, aby som zaplatila dane z jeho odmeny a taktiež všetky náklady vrátane paliva a strateného času. Je takáto zmluva v poriadku? Ďakujem.

Odpoveď: Aké je podielová odmena advokáta za zastupovanie?

(odpoveď odoslaná: 29.07.2018)

Dobrý deň, advokát môže pri podielovej odmeny požadovať iba odmenu vo výške 20 percent z predmetu konania. Odmena vo výške 50 percent nie je v poriadku. Rovnako nie je vašou povinnosťou platiť jeho dane. Pokiaľ ide o ďalšie náklady (hotové výdavky), tak v zmluve môže byť dohodnuté, že advokát má na tieto výdavky nárok


Podotázka: Aké je podielová odmena advokáta za zastupovanie? (Nezaradené)

Dobrý deň, moja teta urobila veľkú chybu, keď darovala byt svojmu synovcovi, hoci mala dlhy, ktoré by mohla splatiť predajom bytu. Teraz nemá ani peniaze, ani byt, lebo jej synovec jej nechce a ani nie je povinný jej s dlhmi pomáhať. Našťastie som dal posúdiť darovaciu zmluvu a právnik posúdil, že je neplatná, takže sa dá zrušiť a byt jej bude automaticky vrátený. Je poplatok 20% z hodnoty nehnuteľnosti normálny za takúto službu? Právnik si totiž pýta tých 20%, ak úspešne zruší darovaciu zmluvu, ale ak bude neúspešný, nebude si pýtať nič. Je možné zrušiť zmluvu právnym zástupcom, ktorý je platený štátom, čo by pre tetu znamenalo bezplatné služby alebo minimálny poplatok? Ďakujem.

Odpoveď: Aké je podielová odmena advokáta za zastupovanie?

(odpoveď odoslaná: 27.04.2017)

Dobrý deň, odmena, ktorú od Vás advokát požaduje, je v súlade s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Podľa § 7 citovaného právneho predpisu, advokát sa s klientom môže dohodnúť na odmene vo forme podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom, ak je výsledok tohto konania podľa okolností prípadu veľmi neistý a advokát o tom klienta poučil. Maximálna výška dohodnutej podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20 % z hodnoty veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom. Vzhľadom na to, že otázka odmeny za právne služby je vecou dohody medzi advokátom a Vašou tetou, s uvedenými podmienkami nemusíte súhlasiť. Osoba v hmotnej núdzi môže požiadať o právnu pomoc prostredníctvom Centra právnej pomoci, ak splňa podmienky na jej poskytnutie podľa zákona č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Aké je podielová odmena advokáta za zastupovanie? (Nezaradené)

Dobrý večer, volám sa Mária. Potrebujem veľmi dobrého advokáta na riešenie dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode. Ak je to možné, prosím, kontaktujte ma. Srdečný pozdrav, Mária.

Odpoveď: Aké je podielová odmena advokáta za zastupovanie?

(odpoveď odoslaná: 24.02.2017)

Dobrý deň, pokiaľ chcete pomôcť s dohodou o vysporiadaní BSM, napíšte nám v akom stave je Vaše BSM a či ste už dohodnutí. S dohodou o BSM Vám pomôžeme.


Trápi vás "Aké je podielová odmena advokáta za zastupovanie?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Aké je podielová odmena advokáta za zastupovanie? (Nezaradené)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Ak si nájmem advokáta pre vážnejší trestný čin a ten mi povedal svoj názor, ako to vidí a tiež sumu, ktorú za zastupovanie očakáva, kedy mám zaplatiť? Až keď bude od začiatku až do konca vykonávané zastupovanie, ako mi povedal, alebo mám platiť vopred? Ďakujem, veľmi mi pomôže Vaša rada.

Odpoveď: Aké je podielová odmena advokáta za zastupovanie?

(odpoveď odoslaná: 23.05.2016)

Dobrý deň, zodpovedanie tejto otázky je individuálne. Dohodnutie splatnosti odmeny advokáta je výlučne na dohode medzi zmluvnými stranami. Niektorí advokáti uprednostňujú úhradu odmeny za zastupovanie vopred, niektorí až po právoplatnom skončení veci. Závisí to naozaj až dohode zmluvných strán. Môžete mu však povedať, že chcete odmenu za zastupovanie v konaní uhradiť až po skončení Vašej veci podľa toho ako Vám to povedal on. Následne bude na ňom, či bude takýto návrh splatnosti dohody akceptovať alebo nie. Ide tu totiž o dva protichodné záujmy. Na jednej strane o Váš záujem platiť odmenu až po skončení trestného stíhania a na druhej strane jeho záujem mať uhradenú odmenu vopred, bez ohľadu na trvanie a výsledok Vášho trestného konania.


Podotázka: Aké je podielová odmena advokáta za zastupovanie? (Nezaradené)

Dobrý deň, rada by som Vás požiadala o právnu radu. Žijem v rodinnom dome a môj nový sused od leta 2015 vykonáva rôzne stavebné práce bez povolenia. Obrátila som sa na príslušné orgány s požiadavkou na informácie. V priebehu určitého času sme si vymenili niekoľko listov týkajúcich sa dotyčnej stavby. Posledná komunikácia sa uskutočnila pred tromi mesiacmi. Prednedávnom mi prišiel od susedovho právnika výstražný list. V tomto liste, ktorý obsahuje výhradne nesprávne informácie a výčitky, právnik požaduje, aby som sa v budúcnosti zdržala akejkoľvek neprimeranej aktivity, sťažností, žiadostí atď., týkajúcich sa osoby jeho klienta. V opačnom prípade sa zaviazal chrániť majetkové práva a osobné práva svojho klienta všetkými možnými legálnymi spôsobmi vrátane súdneho konania, požiadania o náhradu nemajetkovej škody v peniazoch, trestného oznámenia pre podozrenie z trestného činu ohovárania atď. Toto všetko je dôsledkom údajne neopodstatnených, neprimeraných a opakovaných zásahov do súkromia jeho klienta. Ráda by som zdôraznila, že ani v jednom z mojich listov nebola dotknutá súkromná sféra alebo osoba stavebníka, keďže som sa zaujímala iba o stavebné práce. Ani meno stavebníka nebolo spomenuté, keďže ho vôbec nepoznám. Chcela by som Vás požiadať o radu: 1. Ako sa môžem brániť proti ubližovaniu na mojich právach, zastrašovaniu a vyhrážaniam? 2. Proti komu by som sa mala brániť - právnikovi alebo stavebníkovi? Ďakujem.

Odpoveď: Aké je podielová odmena advokáta za zastupovanie?

(odpoveď odoslaná: 25.01.2016)

Dobrý deň, je neprípustné, aby Vám niekto hrozil ujmou za to, že uplatňujete svoje práva na prístup k informáciám alebo za to, že podávate sťažnosti alebo iné podnety v zákonom upravenom postupe. Nakoľko mi nie je známy presný obsah listu od právneho zástupcu Vášho suseda, nie je možné určiť, či neprimeraného zásahu sa práve nedopustil on sám. Uvedené konanie môže za určitých podmienok spôsobovať pre osobu páchateľa vznik trestnoprávnej zodpovednosti, resp. v prípade osôb spravovanými stavovskými organizáciami, aj disciplinárne postih. Postup Vášho suseda je s najväčšou pravdepodobnosťou len snahou o zastrašenie Vašej osoby, čo, ako som už uviedol, nemusí zostať bez následkov.  


Podotázka: Aké je podielová odmena advokáta za zastupovanie? (Nezaradené)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať, mám právneho zástupcu, ktorý odo mňa už vzal 540 eur za právne služby. Ide o vydanie platobného rozkazu, kde som navrhovateľ, pričom môj odporca mi dlhuje sumu 1 718 eur. V návrhu, ktorý je podaný na súde, je uvedená iba suma 217,86 eur ako náhrada nákladov za právne zastúpenie. K súdnemu pojednávaniu zatiaľ ešte nedošlo, preto tá suma ešte nie je finálna a zdá sa mi priveľa z celkovej sumy 1 718 eur. Moja otázka je, či by suma, ktorá je v návrhu uvedená ako 217,86 eur, nemala zhodovať s reálnou sumou, ktorú som už zaplatil svojmu právnikovi. Za Vašu odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Aké je podielová odmena advokáta za zastupovanie?

(odpoveď odoslaná: 04.12.2015)

Dobrý deň, výška odmeny za poskytovanie právnych služieb medzi Vami a Vašim právnym zástupcom je vecou vzájomnej dohody. Zatiaľ čo suma, ktorú Váš právny zástupca v súdnom konaní z titulu náhrady trov konania uplatňuje, je odmena vypočítaná podľa vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Je to teda v danom momente aktuálna suma, ktorú Vám odporca bude povinný uhradiť spoločne s istinou Vašej pohľadávky, ak budete v konaní v plnej miere úspešný. Suma, ktorú ste zaplatili Vášmu zástupcovi a suma, ktorá je uplaňovaná v súdnom konaní od odporcu ako náhrada Vašich nákladov na splnomocneného advokáta, sa preto nemusí zhodovať. Súd Vám však ako náhradu nákladov právneho zastúpenia prizná len výšku sumy podľa citovanej vyhlášky, bez ohľadu na to, na akej odmene ste sa s Vašim zástupcom dohodli, resp. akú ste mu vyplatili. Nakoľko nepoznám rozsah úkonov právnych služieb, ktoré Vám Váš zástupca poskytol, nemôžem sa k správnosti vyúčtovanej odmeny vyjadriť.


Trápi vás "Aké je podielová odmena advokáta za zastupovanie?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Aké je podielová odmena advokáta za zastupovanie? (Nezaradené)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, kedy je potrebné sa obrátiť na advokáta? Respektíve, v ktorých prípadoch je podľa zákona potrebné, aby človeka zastupoval advokát? Platí to aj pri priestupkoch, prečinoch alebo v občianskoprávnych spormiach? Ďakujem.

Odpoveď: Aké je podielová odmena advokáta za zastupovanie?

(odpoveď odoslaná: 11.09.2015)

Dobrý deň, zastupovanie advokátom nie je povinné vždy. V civilnom práve je to napríklad vtedy, keď ide o žalobu o preskúmanie rozhodnutia v správnom konaní alebo v konaní na Najvyššom súde ak ide o dovolanie, tiež v prípade ústavnej sťažnosti. 

V prípade priestupku nie je potrebné právne zastupovanie. V trestnom konaní sú prípady tzv. povinnej obhajoby - t.j. napríklad, keď je osoba vo väzbe a nemôže si zabezpečiť právne zastupovanie sama. 

Vždy je potrebné si pri rozhodovaní sa o tom, či si zvolíte právne zastupovanie alebo zvážiť, či Vám advokát ušetrí peniaze alebo majetok. Ak Vás v súdnom konaní zastupuje advokát, má právo požadovať od protistrany náhradu trov a preto Vás zastupovanie nemusí stáť vôbec nič.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Aké je podielová odmena advokáta za zastupovanie?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.