Máte
otázku?

Zrušenie svadby pre COVID 19 (koronavírus)

Situácia okolo COVID 19 sa dotkla aj takých udalostí, ako sú svadby.  Z právneho hľadiska sa v rámci prípravy celej svadby uzavrie často množstvo osobitných zmlúv, hoci si to ľudia ani neuvedomujú. Napr. zmluva s reštauráciou, hotelom, fotografom, kaderníčkou, atď. Čo však v prípade, ak v dôsledku koronavírusu nie je možné svadbu uskutočniť? Majú budúci manželia právo na vrátenie peňazí za zálohy? Ako by mali postupovať?

 

Vychádzať je potrebné v zásade z dvoch kľúčových ustanovení zákona, a to § 518 a § 575 Občianskeho zákonníka.

 

Fixné zmluvy

Podľa § 518 Občianskeho zákonníka

Ak bol v zmluve určený presný čas plnenia a zo zmluvy alebo z povahy veci vyplýva, že na oneskorenom plnení nemôže mať veriteľ záujem, musí veriteľ oznámiť dlžníkovi bez zbytočného odkladu, že na plnení trvá; ak tak neurobí, zmluva sa od začiatku zrušuje.

V tomto prípade sa jedná o tzv. fixnú zmluvu. Fixnú preto, pretože z povahy veci, alebo zo zmluvy vyplýva, že zmluvná strana má záujem na konkrétnom dátume plnenia (v tomto prípade na konkrétnom dátume svadby).

Podľa judikatúry je podstatou fixnej zmluvy skutočnosť, že záujem veriteľa na poskytnutí plnenia sa koncentruje len na dobu do určeného termínu plnenia, poprípade priamo na určený termín plnenia, po tomto termíne veriteľ záujem na plnení stráca, vecný dôvod plnenia tým odpadá.

Fixné zmluvy zanikajú práve z tohto dôvodu, že ďalšie trvanie zmluvy už nemá vecné opodstatnenie.

Pri fixných zmluvách preto musí byť vždy zrejmé, že veriteľ skutočne na oneskorenom plnení nemá záujem, teda že jeho záujem na plnení zaniká práve uplynutím dohodnutej doby plnenia a oneskorené plnenie už pre neho nemá význam. Pokiaľ tieto predpoklady nie sú splnené, o fixnú zmluvu sa nejedná. (Rozsudok Krajského súdu v Žiline sp.zn. 13CoB/1/2016).

Ak to prenesieme na príklad svadby, termín svadby je častokrát pre budúcich manželov často veľmi významný.

Niekedy sa spája s nejakom inou osobnou udalosťou, a preto im na danom termíne záleží. Tiež sa na daný termín viažu aj iné zmluvy (fotograf, kvetinárka, kaderníčka...), či samotný obrad, či už v kostole alebo na úrade.

V tomto prípade by bolo možné vidieť práve záujem na na fixnom termíne (a žiadnom inom).

Ak v dôsledku koronavírusu nie je možné uskutočniť svadbu a plniť ani iné čiastkové zmluvy, v takom prípade podľa nášho názoru je možné použiť vyššie uvedené ustanovenie § 518, podľa ktorého vlastne zmluva zaniká uplynutím daného termínu a druhá strana musí vrátiť peniaze.

Samozrejme záleží na tom, ako sa zmluvné strany dohodnú. Ak je ochota na posunutí termínu na oboch stranách, potom nie je dôvod aplikovať toto ustanovenie. Koniec koncov na to nie je v takom prípade ani dôvod.

Ak dodávateľ služieb nie je ochotný vrátiť zálohu, v takom prípade potom je možné vymáhať dané peniaze prostredníctvom žaloby, ako bezdôvodné obohatenie.

 

Druhá možnosť je, použiť paragraf o nemožnosti plnenia.

 

Nemožnosť plnenia 

Podľa § 575 Občianskeho zákonníka

(1) Ak sa plnenie stane nemožným, povinnosť dlžníka plniť zanikne.

(2) Plnenie nie je nemožné, najmä ak ho možno uskutočniť aj za sťažených podmienok, s väčšími nákladmi alebo až po dojednanom čase.

(3) Ak sa nemožnosť týka len časti plnenia, zanikne povinnosť, len pokiaľ ide o túto časť; veriteľ má však právo ohľadne zvyšujúceho plnenia od zmluvy odstúpiť. Ak však z povahy zmluvy alebo z účelu plnenia, ktorý bol dlžníkovi známy v čase uzavretia zmluvy, vyplýva, že plnenie zvyšku záväzku nemá pre veriteľa žiaden hospodársky význam, zaniká záväzok v celom rozsahu, ibaže veriteľ bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o nemožnosti časti plnenia dozvedel, oznámi dlžníkovi, že na zvyšku plnenia trvá.

 

V tomto prípade ide o dodatočnú nemožnosť plnenia, ktorá nastane po uzavretí zmluvy.

 

Zákon hovorí, že plnenie, ktoré možno uskutočniť za sťažených podmienok, či s vyššími nákladmi, či po dojednanom čase, nie je nemožné.

Pri svadbe by bolo možné toto ustanovenie tiež teoreticky využiť, najmä pokiaľ už boli nejaké služby poskytnuté, prípadne niektoré služby poskytnuté byť môžu a iné nie. Svadbu treba vnímať ako celok, preto určite nemôže mať človek záujem na tom, že mu na svadbe bude poskytnutá len časť typických služieb.

 

Na čo si dať pozor?

Pozor si treba dať na to, ako je formulovaná zmluva, ako znela dohoda a či nie sú dohodnuté napr. zmluvné pokuty.

Vždy odporúčame nechať si poradiť advokátom, pretože i keď na prvý pohľad by mohlo existovať právo na vrátenie zálohy, no opak môže byť pravdou.

Niekedy sa môže stať, že objednávateľ by musel zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške zaplatenej zálohy, čo by mohlo byť pre neho veľmi nevýhodné.

Uvedené ustanovenia nie je možné zovšeobecňovať úplne na každý prípad.

Vždy je potrebné posúdiť možnosti individuálne a stanoviť pre klienta optimálny a správny postup, aby ho vymáhanie sumy nestálo ešte viac peňazí, napr. na náhrade trov konania, v prípade zamietnutia žaloby.

 


Autor
JUDr. Milan Ficek, advokát


Najnovšie články:
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku