Máte
otázku?

Zodpovedá notár za nesprávne spísanie závetu?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Prešov

Otázka: Zodpovedá notár za nesprávne spísanie závetu?

Dobrý deň. Rád by som sa poradil ohľadne môjho problému, ktorý sa týka dedičstva po otcovi. Otec v roku 2010 spísal závet u notára a ten bol uložený v centrálnom registri. Vo závete vydedil svojho nemanželského syna a celý svoj majetok poručil svojim šiestim manželským deťom. Otec zomrel v roku 2015, pričom bol na dedičské konanie prizvaný aj vydedený syn. Po prečítaní závetu u notára a povinnom podpise odišiel so slovami, že ak je všetko v právnom poriadku, nemá námietky. Ostatní dediči sa vzájomne dohodli na delení majetku. Pani notárka spísala zápisnicu, ktorú sme podpísali a zaplatili sme aj poplatok. Asi po troch hodinách nám pani notárka oznámila, že nastal problém. Vo závete totiž otec vydedil syna, ale nevydedil jeho deti. Pani notárka, ktorá závet spísala, priznala svoju chybu. Napísala "vydeďujem syna", ale neuviedla "vydeďujem syna a jeho potomkov". Je možné, že by otec nechcel vydediť vnúčatá, ak vydedil syna. Prosím o radu, ako máme v tejto situácii postupovať, keďže za spísanie závetu je zodpovedný notár. Za vašu právnu pomoc vopred ďakujem.

Odpoveď: Zodpovedá notár za nesprávne spísanie závetu?

Dobrý deň, v zmysle § 40 ods. 1 notárskeho poriadku, ak osobitný zákon neustanovuje inak, notár zodpovedá za škodu tomu, komu ju spôsobil on alebo jeho zamestnanec v súvislosti s činnosťou podľa tohto zákona. Osobitným zákonom je zákon č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci. V zmysle § 4 ods. 1 pís. a) tohto osobitného zákona, vo veci náhrady škody, ktorá bola spôsobená orgánom verejnej moci, koná v mene štátu Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, ak škodu spôsobil notár pri výkone verejnej moci. Výkonom verejnej moci je aj činnosť notára pri spisovaní a vydávaní listín o právnych úkonoch, a teda aj spísanie notárskej zápisnice o závete alebo listiny o vydedení. Váš nárok na náhradu škody je však potrebné vopred predbežne prerokovať na základe Vašej písomnej žiadosti o predbežné prerokovanie nároku, ktorú adresujete Ministerstvu spravodlivosti SR. Upozorňujem Vás, že právo na náhradu škody sa premlčí za tri roky odo dňa, keď ste sa dozvedeli o škode. 

Trápi vás "Zodpovedá notár za nesprávne spísanie závetu?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Zodpovedá notár za nesprávne spísanie závetu? (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím o radu. Notár-právnik spísal závet, ktorý bol na súde vyhodnotený ako neplatný. Mám nádej, že pri podaní žaloby uspejem? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zodpovedá notár za nesprávne spísanie závetu?

(odpoveď odoslaná: 13.11.2022)

Dobrý deň, nevieme z otázky z akého dôvodu bol závet vyhlásený za neplatný. Uvádzame, že podľa ust. § 479 Obč. zákonníka platí :

"Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov."

Ak je Váš prípad taký, že poručiteľ v závete vynechal svojich potomkov, či už maloletých alebo plnoletých a nedošlo k vydedeniu potomkov, je v tejto časti závet neplatný a je zbytočné podávať žalobu na súd.

Keďže nepoznáme okolnosti prípadu, môžete nás kontaktovať na vysvetlenie situácie, aby sme sa vedeli vyjadriť ku konkrétnej veci.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Zodpovedá notár za nesprávne spísanie závetu? (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám 69 rokov. Dcéra prevzala v rámci dedičského konania celý dlh, čo bol pôvodne pôžička od mojej manželky. I tak bola táto pôžička určená pre dcéru, ktorá ju buď splácala, alebo nesplácala. Notárka to však napísala tak, že vymáhači tvrdia, že polovica dlhu zostala na mne a teraz žiadajú, aby som túto moju polovicu splatil. Ako môžem opraviť zápis notárky z roku 2013? Vymáhači sa ozvali až v roku 2019. Ako zabezpečiť, aby za dlh zodpovedala dcéra? Čakám na odpoveď. Eduard

Odpoveď: Zodpovedá notár za nesprávne spísanie závetu?

(odpoveď odoslaná: 16.07.2021)

Dobrý deň, po podrobnejšom prečítaní Vašej otázky, si k nej dovoľujem uviesť nasledovný právny názor :

Z otázky vyplýva, že dedičské konanie bolo v roku 2013, v zmysle ktorého dcéra prevzala dlhy manželky ako poručiteľky. V otázke uvádzate, že manželka zobrala pôžičku pre dcéru resp. v jej prospech, ktorú dcéra raz splácala, potom nesplácala.

V zmysle ust. § 470 Obč. zákonníka platí, že "dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou."

Uvedené ustanovenie je jasné : dedič zodpovedá za primerané náklady spojené s pohrebom a za dlhy poručiteľa do výšky ceny nadobudnutého dedičstva.

Pokiaľ manželka ako poručiteľka mala dlhy, pričom zomrela, podstatné pre dnešok je to, aká suma bola požičaná, aký bol dlh ku dňu úmrtia poručiteľa /manželky/ a aká bola cena dedičstva po manželke v rámci dedičského konania. Vzhľadom na dnešný dátum / 16.7.2021 a dedičské konanie, ktoré bolo v roku 2013, je treba uviesť tieto údaje /výška dlhu ku dňu úmrtia a cena dedičstva, ktoré nadobudla dcéra, keďže ako uvádzate v otázke, na dcéru prešli dlhy poručiteľky -manželky. Vaša dcéra môže zodpovedať len za dlhy do výšky ceny zdedeného majetku a nič viac. Podstatné je ďalej to, od kedy ste v omeškaní s platením splátok, či vo veci bol vydaný platobný rozkaz alebo rozsudok, či vo veci je vedené exek. konanie a podobne.

Ak dlh vymáha vymáhačská spoločnosť, odporúčame vymáhačskej spoločnosti nepodpisovať žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach ani dohodu o zrážkach zo mzdy, prípadne z dôchodku !

Radi by sme Vám uviedli aj podrobnejšiu odpoveď, ale neuvádzate výšku dlhu ku dňu úmrtia, výšku ceny zdedeného majetku, od kedy ste v omeškaní s platením splátok,  či bol vydaný platobný rozkaz alebo rozsudok, koľko bolo uhradené celkom veriteľovi a vymáhačskej spoločnosti.

Zápis spísaný u notára nie je možné opraviť.

Odporúčame kontaktovať advokáta aj s dokladmi na prekonzultovanie, aby ste neuhradzovali nezákonné úroky a poplatky.


Podotázka: Zodpovedá notár za nesprávne spísanie závetu? (Dedičské právo)

Môj syn sa o mňa vôbec nezaujíma, odmieta ma stretnúť so svojimi deťmi. Vychovala som ho ako rozvedená matka a pomohla mu získať byt, v ktorom doteraz býva. Okrem toho som ho podporovala počas štúdia na exkluzívnej vysokej škole. Napriek tomuto všetkému ma odmieta už viac ako 10 rokov. Bývam osamote a nikdy ma neprišiel navštíviť. Je mi ľúto, ale nechápem, prečo by mal dostať dedičstvo on a jeho deti, ktoré ma vôbec nepoznajú. Chcem vedieť, čo musím urobiť, aby po mojej smrti moje vydedenie nebolo napadnuté. Mám ešte jedného syna, s ktorým mám pravidelný kontakt a ktorý ma podporuje. Nesúrím s tým, aby on mal problémy s vydedením, keďže som si istá, že môj prvý syn určite napadne tento krok. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zodpovedá notár za nesprávne spísanie závetu?

(odpoveď odoslaná: 08.10.2017)

Dobrý deň, odporúčam Vám nechať si spísať vydedenie notárom a potom pre istotu si ho môžete nechať skontrolovať advokátovi, aby to bolo právne určite v poriadku. Okrem toho by bolo dobré poslať mu mail alebo doporučený list, v ktorom mu uvediete to, ako sa o Vás nezaujíma a ani si Vás neváži ako mamu.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zodpovedá notár za nesprávne spísanie závetu?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.