Zmluvná pokuta - odovzdanie nehnuteľnosti ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košický
Odpovedá: Advokátka
Odpovedané dňa: 4. 7. 2017

Otázka: Zmluvná pokuta - odovzdanie nehnuteľnosti ?

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na riešenie zmluvných pokút pri nedodržaní zmluvného termínu odovzdania novostavby. Minulý rok sme zložili zálohu za byt v novostavbe, ktorá má byť dokončená koncom roka 2017. Došlo však k prieťahom pri stavbe a termín odovzdávania bytov sa značne oneskorí (zrejme jún 2018). V rezervačnej zmluve je k tejto veci len 1 odstavec, a to: ". Developer  je povinný vrátiť kauciu záujemcovi v prípade, ak záujemcu písomne nevyzve na uzavretie zmluvy o prevode vlastníctva bytu do 30. 11. 2017. V takomto prípade je  developer povinný zaplatiť záujemcovi zmluvnú pokutu vo výške 15% kúpnej ceny. " Máme nárok na vyplatenie zmluvnej pokuty a ponechanie si bytu? Ďakujem a s pozdravom.

 

Odpoveď: Zmluvná pokuta - odovzdanie nehnuteľnosti ?

Dobrý deň,  na Vašu otázku odpovedáme  nasledovne :

1./ V zmysle ust. § 544 Obč. zákonníka  platí, že ak strany dojednajú pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti zmluvnú pokutu, je účastník, ktorý túto povinnosť poruší, zaviazaný pokutu zaplatiť, aj keď oprávnenému účastníkovi porušením povinnosti nevznikne škoda. Zmluvnú pokutu možno dojednať len písomne a v dojednaní musí byť určená výška pokuty alebo určený spôsob jej určenia. Ak z dojednania o zmluvnej pokute nevyplýva niečo iné, je dlžník zaviazaný plniť povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení.

2./ K  Vašej otázke uvádzame, že v súčasnosti keďže nedošlo ešte k omeškaniu developera nemáte nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, nakoľko ako píšete, zmluvná pokuta je dojednaná pre prípad oneskorenia s odovzdaním bytu, ktoré je zatiaľ písomne dojednané na " do 30.11.2017".  Teda developer sa dostane do omeškania až 01.12.2017.

Ak Vás nevyzve v lehote do 30.11.2017 k uzavretiu zmluvy o prevode vlastníctva je povinný Vám vrátiť kauciu a zaplatiť  zmluvnú pokutu 15 % kúpnej ceny. Logicky z uvedeného potom vyplýva, vychádzajúc z textu otázky, že dôjde k zániku povinnosti developera plniť - uzatvoriť zmluvu o prevode vlastníctva, nakoľko Vám vráti kauciu a je povinný Vám  zaplatiť  zmluvnú pokutu. 

Pre presné zodpovedanie otázky by sme potrebovali vidieť aj samotnú zmluvu, nakoľko z kontextu môže pre Vás vyplývať právny stav, ktorý nie vždy musí byť priaznivý,  je to  aj vec posúdenia developera. Dojednaná zml. pokuta vo výške 15 % z kúpnej ceny je síce motivujúca pre developera, aby stavbu ukončil, resp. zabezpečil jej ukončenie, ale jej výška je dosť nereálna /§ 545 Obč. zák. : Neprimerane vysokú zmluvnú pokutu môže súd znížiť s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti./.

Na posúdenie zmluvy môžete kontaktovať aj našu  advokátsku kanceláriu na hlavný e-mail :  advokat@ficek.sk.

 

 

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Zmluvná pokuta - odovzdanie nehnuteľnosti ? (Občianske právo)

Dobrý deň,
pred 2 rokmi som kúpil novostavbu, V kúpnej zmluve stojí, že termín odovzdania nehnuteľnosti je 28. 2. 2019. Žiaľ odovzdané bytu sa stále naťahuje a je už koniec septembra. Chcem sa spýtať aký je postup pri vyplatení zmluvnej pokuty? V znluve stojí: V prípade nedodržania termínu podľa článku III, bodu x. Y. Tejto Zmluvy z dôvodov na strane Budúceho predávajúceho o viac ako 6 mesiacov, ma Budúci kupujúci nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0, 03 % z Kúpnej ceny bez DPH a to za každý ďalší deň omeškania presahujúci 6 mesiacov do výšky maximálne 3 % z Kúpnej ceny bez DPH. V prípade omeškania Budúceho predávajúceho so splnením termínu dokončenia stavby o viac ako 6 mesiacov ma Budúci kupujúci právo z toho dôvodu od tejto Zmluvy odstúpiť a Budúci predávajúci je povinný vrátiť Budúcemu kupujúcemu uhradenú celú časť Kúpnej ceny podľa bodu y. X. Tejto Zmluvy do 15 (slovom: pätnástich) dni odo dna účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Ďakujem s pozdravom.

Odpoveď: Zmluvná pokuta - odovzdanie nehnuteľnosti ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.09.2019)

Dobrý deň, 

ak chcete vyúčtovať budúcemu predávajúcemu zmluvnú pokutu podľa zmluvy ako to citujete v otázke, potom je potrebné budúcemu predávajúcemu zaslať doporučený list, v ktorom predmetnú pokutu vyčíslite podľa zmluvy a to 0,03 % z kúpnej ceny, avšak ako vyplýva z vašej otázky, nárok na zmluvnú pokutu máte len resp. až za obdobie po uplynutí 6 mesiacov od kedy mala byť stavba odovzdaná vám - 28.2.2019 plus 6 mesiacov = až za obdobie od 28.8.2019. Teda vyčíslite dni od 28.8.2019 ku dňu vyúčtovania pokuty; ak vychádzame z toho, že dnes je 23.9.2019, potom zmluvná pokuta je len za celkom 27 dní.
Otázkou je či by ste nemali zistiť celkový stav veci, teda kedy bude stavba skolaudovaná, či otázka nestojí skôr tak, aby ste od samotnej zmluvy odstúpili.
Odporúčame kontaktovať advokáta.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk