Nedostavenie sa dediča na pojednávanie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Žilinský
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 11. 1. 2017

Otázka: Nedostavenie sa dediča na pojednávanie

Dobrý deň, prebieha dedičské konanie, kde sú dvaja dediči - syn a dcéra, obaja žijú v zahraničí a sú občanmi Austrálie. Na dedičské konanie nechcú prísť. Jeden z nich sa nechal zastúpiť slovenským advokátom, druhý nejaví žiadny záujem o spoluprácu. Boli už dva termíny, ani na tretí sa ten dedič nechce dostaviť. Moja otázka je, či môže pani notárka zastaviť dedičské konanie a všetko zostane neprededené? Ďakujem.

Odpoveď: Nedostavenie sa dediča na pojednávanie

Dobrý deň,

práva úprava zastavenia konania o dedičstve je obsiahnutá v § 187 až 188 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v účinnom znení.

Podľa uvedených ustanovení súd (v danom prípade ako súd koná súdom poverený notár) konanie o dedičstve zastaví výlučne v prípade, ak poručiteľ nezanechal žiadny majetok. Súd taktiež môže (avšak len za splnenia ďalších zákonom ustanovených podmienok) zastaviť konanie o dedičstve v prípade, ak poručiteľ zanechal majetok nepatrnej hodnoty alebo ak majetok poručiteľa nedosahuje výšku primeraných nákladov spojených s pohrebom poručiteľa.

Inak nemôže súd konanie o dedičstve zastaviť - teda nemôže ani zastaviť konanie o dedičstve z dôvodu, že jeden z dedičov sa nedostavuje na pojednávania. 

Súd disponuje v danom prípade inými inštitútmi ako zabezpečiť prítomnosť dediča na pojednávaní (napr. ukladaním poriadkových pokút). Rovnako môže súd vzhľadom na okolnosti daného prípadu rozhodnúť, že bude pojednávať aj v neprítomnosti riadne predvolaného dediča. Nedostavovanie sa na pojednávanie teda nemôže mať za následok neprejednanie dedičstva či zastavenie konania o dedičstve.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Nedostavenie sa dediča na pojednávanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, dnes prebieha dedičské konanie po mojej svokre. Darovala dom staršiemu synovi s bremenom dožitia. Ten zomrel a dom prešiel dedičským konaním na jeho dve dcéry. Moji synovia, deti po mladšom synovi, nedostali nič. Starší syn zosnulej sa pri preberaní daru- rodičovského domu zaviazal písomne avšak bez svedkov vyplatiť svojmu bratovi polovicu hodnoty domu (450000 Kc), ale skutok nenaplnil. Babička, keďže videla, že bola prekabatená, lebo záväzok neplnil ešte počas života, chcela po smrti obdarovaného všetko navrátiť, lebo vnučky sa o ňu nestarali. Žiadala ma o pomoc, ale neprišlo k tomu. Na dedičské konanie sa moji synovia ospravedlnili písomne a žiadajú vyplatenie sľúbených Kc 450000 ako bolo prisľúbené. Pozastaví sa dedičské konanie alebo bude ukončené aj bez ich účasti? Chlapci pracujú v zahraničí a konanie je v Čechách Ďakujem. 

Odpoveď: Nedostavenie sa dediča na pojednávanie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.07.2019)

Dobrý deň,

slovenská právna úprava zastavenia konania o dedičstve je obsiahnutá v § 187 až 188 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v účinnom znení. Avšak pokiaľ svokra zomrela v Českej republike a bola jej občiankou, tak na základe tejto skutočnosti si ČR môže založiť právomoc konať v dedičskom konaní. Uvedené zároveň znamená, že na Váš prípad sa bude aplikovať Česká právna úprava (dedičské právo), ktorá je v zákone 89/2012 Sb. v ustanoveniach § 1481 a nasledujúce. Zákon 99/1963 Sb. ČR rieši dedičské konanie ako také. Úprava ČR môže byť odlišná ako tá naša slovenská, a preto je potrebné informovať sa u notára, ktorý konanie vedie. 

V zásade právny poriadok, ktorý sa bude uplatňovať na dedenie, je právny poriadok krajiny, v ktorej mal zosnulý svoj obvyklý pobyt v čase smrti.

Podľa staršieho právneho poriadku SR, ktorým bol Občiansky súdny poriadok platilo, že dedič svoju neprítomnosť musí ospravedlniť, inak sa bude konať bez jeho prítomnosti. Ospravedlnenie musí byť doručené súdnemu komisárovi (notárovi), a ten následne môže konanie i odročiť na iný termín. 

Podľa uvedených ustanovení slovenského právneho poriadku, súd (v danom prípade ako súd koná súdom poverený notár) konanie o dedičstve zastaví výlučne v prípade, ak poručiteľ nezanechal žiadny majetok. Súd taktiež môže (avšak len za splnenia ďalších zákonom ustanovených podmienok) zastaviť konanie o dedičstve v prípade, ak poručiteľ zanechal majetok nepatrnej hodnoty alebo ak majetok poručiteľa nedosahuje výšku primeraných nákladov spojených s pohrebom poručiteľa.

Inak nemôže súd konanie o dedičstve zastaviť - teda nemôže ani zastaviť konanie o dedičstve z dôvodu, že jeden z dedičov sa nedostavuje na pojednávania. 

Súd disponuje v danom prípade inými inštitútmi ako zabezpečiť prítomnosť dediča na pojednávaní (napr. ukladaním poriadkových pokút). Rovnako môže súd vzhľadom na okolnosti daného prípadu rozhodnúť, že bude pojednávať aj v neprítomnosti riadne predvolaného dediča. Nedostavovanie sa na pojednávanie teda nemôže mať za následok neprejednanie dedičstva či zastavenie konania o dedičstve.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Nedostavenie sa dediča na pojednávanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, môže byť poriadková pokuta uložená slovenským súdom aj občanovi iného štátu ? Ďakujem

Odpoveď: Nedostavenie sa dediča na pojednávanie

Odpovedá: (odpoveď odoslaná: 20.01.2017)

Dobrý deň, áno, môže.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk