Máte
otázku?

Nedostavenie sa dediča na pojednávanie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Žilina

Otázka: Nedostavenie sa dediča na pojednávanie

Dobrý deň, prebieha dedičské konanie, kde sú dvaja dediči - syn a dcéra, obaja žijú v zahraničí a sú občanmi Austrálie. Na dedičské konanie nechcú prísť. Jeden z nich sa nechal zastúpiť slovenským advokátom, druhý nejaví žiadny záujem o spoluprácu. Boli už dva termíny, ani na tretí sa ten dedič nechce dostaviť. Moja otázka je, či môže pani notárka zastaviť dedičské konanie a všetko zostane neprededené? Ďakujem.

Odpoveď: Nedostavenie sa dediča na pojednávanie

Dobrý deň,

práva úprava zastavenia konania o dedičstve je obsiahnutá v § 187 až 188 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v účinnom znení.

Podľa uvedených ustanovení súd (v danom prípade ako súd koná súdom poverený notár) konanie o dedičstve zastaví výlučne v prípade, ak poručiteľ nezanechal žiadny majetok. Súd taktiež môže (avšak len za splnenia ďalších zákonom ustanovených podmienok) zastaviť konanie o dedičstve v prípade, ak poručiteľ zanechal majetok nepatrnej hodnoty alebo ak majetok poručiteľa nedosahuje výšku primeraných nákladov spojených s pohrebom poručiteľa.

Inak nemôže súd konanie o dedičstve zastaviť - teda nemôže ani zastaviť konanie o dedičstve z dôvodu, že jeden z dedičov sa nedostavuje na pojednávania. 

Súd disponuje v danom prípade inými inštitútmi ako zabezpečiť prítomnosť dediča na pojednávaní (napr. ukladaním poriadkových pokút). Rovnako môže súd vzhľadom na okolnosti daného prípadu rozhodnúť, že bude pojednávať aj v neprítomnosti riadne predvolaného dediča. Nedostavovanie sa na pojednávanie teda nemôže mať za následok neprejednanie dedičstva či zastavenie konania o dedičstve.

Trápi vás "Nedostavenie sa dediča na pojednávanie" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Nedostavenie sa dediča na pojednávanie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
moja mama zomrela pred pár týždňami, a tak ide byt dedičské konanie. Dediči sú dvaja - ja a moja sestra. Sestra býva na Slovensku. Ja bývam v zahraničí. Na dedičské pojednávanie nemôžem momentálne prísť kôli koronavírusu. A tiež je to momentálne drahé pre mňa prísť na Slovensko. Môže sa dedičné konanie oddialiť napr. o na jeden rok, keď bude bezpečnejšie pre mňa cestovať (ak teda koronavírus sa pominie dovtedy a bude povolené letieť od nás, čo momentálne nie je dovolené kôli Covid-19) a tiež dovtedy by som mohla lepšie finančne pripraviť na cestu (letenky, ubytovanie, atď). Alebo, čo by bolo lepšie, mohlo by sa dedičné pojednávanie udiať cez telefón / facetime alebo Skype?
Ďakujem.

Odpoveď: Nedostavenie sa dediča na pojednávanie

(odpoveď odoslaná: 07.06.2020)

Dobrý deň,
nevieme, či je pre Vás známy notár, ktorému bol dedičský spis pridelený. Zistite to podľa dátumu úmrtia Vašej matky na príslušnom okresnom súde podľa miesta trvalého pobytu v čase úmrtia. Treba hľadať v rozvrhu práce prísl. okresného súdu a následne kontaktovať prísl. notára.

Pokiaľ ide o dedičské pojednávanie a medzi Vami a Vašou sestrou nie sú rozpory ohľadom dedenia, môžete splnomocniť aj Vašu sestru na zastupovanie v dedičskom konaní najlepšie s presným vymedzením ako rozsahu zastupovania a ako sa má vo veci rozhodnúť (podľa dedičským podielov). Môžete sa nechať zastupovať aj inou osobou, ktorej plne dôverujete a je spôsobilá na právne úkony, prípadne sa nechať zastupovať advokátom, ktorý najlepšie z hľadiska právnej ochrany zabezpečí Vaše záujmy.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Nedostavenie sa dediča na pojednávanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, dnes prebieha dedičské konanie po mojej svokre. Darovala dom staršiemu synovi s bremenom dožitia. Ten zomrel a dom prešiel dedičským konaním na jeho dve dcéry. Moji synovia, deti po mladšom synovi, nedostali nič. Starší syn zosnulej sa pri preberaní daru- rodičovského domu zaviazal písomne avšak bez svedkov vyplatiť svojmu bratovi polovicu hodnoty domu (450000 Kc), ale skutok nenaplnil. Babička, keďže videla, že bola prekabatená, lebo záväzok neplnil ešte počas života, chcela po smrti obdarovaného všetko navrátiť, lebo vnučky sa o ňu nestarali. Žiadala ma o pomoc, ale neprišlo k tomu. Na dedičské konanie sa moji synovia ospravedlnili písomne a žiadajú vyplatenie sľúbených Kc 450000 ako bolo prisľúbené. Pozastaví sa dedičské konanie alebo bude ukončené aj bez ich účasti? Chlapci pracujú v zahraničí a konanie je v Čechách Ďakujem. 

Odpoveď: Nedostavenie sa dediča na pojednávanie

(odpoveď odoslaná: 09.07.2019)

Dobrý deň,

slovenská právna úprava zastavenia konania o dedičstve je obsiahnutá v § 187 až 188 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v účinnom znení. Avšak pokiaľ svokra zomrela v Českej republike a bola jej občiankou, tak na základe tejto skutočnosti si ČR môže založiť právomoc konať v dedičskom konaní. Uvedené zároveň znamená, že na Váš prípad sa bude aplikovať Česká právna úprava (dedičské právo), ktorá je v zákone 89/2012 Sb. v ustanoveniach § 1481 a nasledujúce. Zákon 99/1963 Sb. ČR rieši dedičské konanie ako také. Úprava ČR môže byť odlišná ako tá naša slovenská, a preto je potrebné informovať sa u notára, ktorý konanie vedie. 

V zásade právny poriadok, ktorý sa bude uplatňovať na dedenie, je právny poriadok krajiny, v ktorej mal zosnulý svoj obvyklý pobyt v čase smrti.

Podľa staršieho právneho poriadku SR, ktorým bol Občiansky súdny poriadok platilo, že dedič svoju neprítomnosť musí ospravedlniť, inak sa bude konať bez jeho prítomnosti. Ospravedlnenie musí byť doručené súdnemu komisárovi (notárovi), a ten následne môže konanie i odročiť na iný termín. 

Podľa uvedených ustanovení slovenského právneho poriadku, súd (v danom prípade ako súd koná súdom poverený notár) konanie o dedičstve zastaví výlučne v prípade, ak poručiteľ nezanechal žiadny majetok. Súd taktiež môže (avšak len za splnenia ďalších zákonom ustanovených podmienok) zastaviť konanie o dedičstve v prípade, ak poručiteľ zanechal majetok nepatrnej hodnoty alebo ak majetok poručiteľa nedosahuje výšku primeraných nákladov spojených s pohrebom poručiteľa.

Inak nemôže súd konanie o dedičstve zastaviť - teda nemôže ani zastaviť konanie o dedičstve z dôvodu, že jeden z dedičov sa nedostavuje na pojednávania. 

Súd disponuje v danom prípade inými inštitútmi ako zabezpečiť prítomnosť dediča na pojednávaní (napr. ukladaním poriadkových pokút). Rovnako môže súd vzhľadom na okolnosti daného prípadu rozhodnúť, že bude pojednávať aj v neprítomnosti riadne predvolaného dediča. Nedostavovanie sa na pojednávanie teda nemôže mať za následok neprejednanie dedičstva či zastavenie konania o dedičstve.


Podotázka: Nedostavenie sa dediča na pojednávanie (Dedičské právo)

Dobrý deň, môže byť poriadková pokuta uložená slovenským súdom aj občanovi iného štátu ? Ďakujem

Odpoveď: Nedostavenie sa dediča na pojednávanie

(odpoveď odoslaná: 20.01.2017)

Dobrý deň, áno, môže.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nedostavenie sa dediča na pojednávanie" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku