Máte
otázku?

Vyporiadanie BSM súdom, ako dlho to bude trvať?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Trnava

Otázka: Vyporiadanie BSM súdom, ako dlho to bude trvať?

Dohoda nebola možná. Podanie návrhu na súd - vysporiadanie BSM, dá sa to urýchliť? Koľko to bude trvať?

Odpoveď: Vyporiadanie BSM súdom, ako dlho to bude trvať?

Dobrý deň. Možno skonštatovať, že konania o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov patria z časového hľadiska k pomerne zdĺhavým konaniam. Rýchlosť takéhoto konania ovplyvňuje spravidla prístup účastníkov ku konaniu, masa BSM a tiež aktuálna vyťaženosť príslušného súdu. Aspoň úvodom môžete konanie urýchliť tým, že si poplatkovú povinnosť splníte už pri podaní návrhu na súd. Podľa zákona o súdnych poplatkoch predstavuje súdny poplatok za podanie návrhu na vyporiadanie BSM sumu vo výške 66,- €.

Trápi vás "Vyporiadanie BSM súdom, ako dlho to bude trvať?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Vyporiadanie BSM súdom, ako dlho to bude trvať? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
mám právoplatný rozsudok o vyporiadaní BSM. Súd pridelil byt do výlučného vlastníctva mojej bývalej manželke a zaviazal ju v lehote do 90 dni vyplatiť mi 80 tis. €. Bývalá manželka nemá finančne prostriedky na vyplatenie, úver jej žiadna banka nedá, pretože figuruje ako dlžníčka viacerým bankovým i nebankovým subjektom. Je pochopiteľné, že vyplatenie peňazí budem riešiť vymáhaním cestou exekúcie. Chcel by som vedieť, aké možnosti ma v tomto prípade exekútor.
Ďakujem za odpoveď. Ján

Odpoveď: Vyporiadanie BSM súdom, ako dlho to bude trvať?

(odpoveď odoslaná: 02.07.2022)

Dobrý deň, vo vami uvedenom prípade platí ust. § 63 ods. 3 exekučného poriadku :

"Exekúciu predajom nehnuteľnosti, v ktorej má povinný prihlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt podľa odseku 2, možno vykonať výnimočne na základe schválenia súdu, ak sú voči povinnému vedené viaceré exekúcie, v ktorých sa vymáhajú pohľadávky prevyšujúce v súhrne 2 000 eur a exekútor preukáže, že peňažná pohľadávka nemôže byť vymožená iným spôsobom. Návrh na schválenie predaja nehnuteľnosti podľa prvej vety môže podať exekútor, ktorý ako prvý v poradí na nehnuteľnosti zriadil exekučné záložné právo a na základe jeho písomného súhlasu aj exekútor, ktorého exekučné záložné právo bolo zriadené neskôr."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že v exekučnom konaní môže dôjsť aj k predaju uvedenej nehnuteľnosti na základe schválenia súdom. Exekúcia predajom nehnuteľnosti v zmysle ust. § 136 a nasl. exekučného poriadku sa vykoná dražbou nehnutnuteľnosti.


Podotázka: Vyporiadanie BSM súdom, ako dlho to bude trvať? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Poprosím o nezáväznú radu ak je to možné.
Starší manželia sú pred rozvodom. Majú 2 dospelé "deti".
Sporná je nehnuteľnosť v BSM, v ktorej ale nebývajú a nikdy nabývali.(neobývateľná toho času). Bez tiarch. Dohoda nie je reálna, jeden z manželov si nárokuje väčšinu hodnoty.
Otázka smeruje v prípade rozvodového konania :
1.) ako súd rozdelí túto nehnuteľnosť v BSM v rozvodom konaní. 50/50 medzi oboch na základe znaleckého posudku ?
2. ) v prípade dožitia jedného z manželov už po rozvode. Ako sú bude "dediť" a deliť 1/2 nehnuteľnosti? Budú to dediť už iba deti alebo má nárok aj bývalý manžel hoc už sú rozvedení napr.?

 

Odpoveď: Vyporiadanie BSM súdom, ako dlho to bude trvať?

(odpoveď odoslaná: 22.07.2020)

Dobrý deň,
k otázke uvádzame odpoveď :

1./ V konaní o rozvod manželstva nie je predmetom konania vyporiadanie BSM, lebo v čase rozvod. konania BSM ešte existuje.

2./ V otázke uvádzate, že nehnuteľnosť nie je v užívaní, je neobývateľná a bez tiarch. Jeden z manželov si nároku na väčší podiel.
Otázkou je kedy a kým bola nehnuteľnosť nadobudnutá, či pred uzatvorením manželstva jedným z manželov, alebo za trvania BSM. Uvádzame, že v prípadnom súdnom konaní o vyporiadanie BSM platí ust. § 150 Obč. zákonníka :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

Platí ďalej ust. Obč. zákonníka, že ak sa manželia nedohodnú na vyporiadaní dohodou, ani nepodajú návrh na súd v lehote do 3 rokov, platí ust. § 149 ods. 4 Obč. zákonníka :
"Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

Súčasne citujeme z rozhodnutia KS v Českých Budějoviciach, sp.zn. 4 Co 313/1969, R 76/1970 :

"Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, do ktorého patrí aj rodinný dom, môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu (okrem iného so zreteľom na vyjadrenia účastníkov) výnimočne vyporiadané aj tým spôsobom, že súd prikáže rodinný dom do podielového spoluvlastníctva účastníkov."

3./ Ak dôjde k vyporiadaniu celého BSM dohodou, prípadne súdny rozhodnutím, alebo uplynutím času, potom následne už bývalý manžel nie je účastníkom dedič. konania po druhom manželovi a nebude dediť, okrem prípadného závetného dedenia.

Ak by však k vyporiadaniu BSM nedošlo dohodou, ale bol by napr. podaný návrh na súd o vyporiadanie BSM a druhý z manželov by zomrel v čase súdneho konania, potom sa v dedičskom konaní vyporiadava aj BSM.

Ak by došlo k vyporiadaniu BSM uplynutím času (3 roky - § 149 ods. 4 Obč. zákonníka), a následne by došlo k úmrtiu jedného z bývalých manželov, potom dedičom 1/2 nehnuteľnosti nebude už bývalý manžel, a v dedič. konaní sa nebude vyporiadať ani BSM, lebo k jeho vyporiadaniu došlo uplynutím času.

 

 


V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vyporiadanie BSM súdom, ako dlho to bude trvať?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku