Máte
otázku?

Vydanie vecí a vrátenie zaplatených splátok


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislava

Otázka: Vydanie vecí a vrátenie zaplatených splátok

Dobrý deň. Rada by som sa informovala, čo je možné podniknúť v situácii, keď som žila s partnerom, na ktorého bolo uvalených viacero exekúcii, riešil bankrot, tak sme sa dohodli, že to zatiaľ potiahnem po finančnej stránke, že mi to potom vykompenzuje. Teraz zrazu odišiel, stále uvádza čudné výhovorky, nereaguje na telefonáty a správy. Chcem tento vzťah ukončiť a vysporiadať si veci. Ohľadom čoho som ho vyzvala aj v maili, správach, ale ignoruje to, nereagoval na to. Ma kľúče od môjho bytu, kde ma síce veci, ale ponúkla som mu, nech si ich odsťahuje a tiež využíva moje auto. Predpokladám, že náhradu životných výdavkov asi od neho už nemám šancu dostať, ale rada by som bola, keby mi vrátil kľúče od bytu a auto. Ako mám postupovať! Ďakujem. S pozdravom nella.

Odpoveď: Vydanie vecí a vrátenie zaplatených splátok

Dobrý deň,

 

ak ste svojmu bývalému partnerovi umožnili bývať vo Vašej nehnuteľnosti iba na základe ústnej dohody, t.j. že ste nemali podpísanú žiadnu nájomnú zmluvu alebo inak pomenovanú zmluvu, máte právo od neho, po jeho odchode požadovať vrátiť kľúče od bytu aj prostredníctvom súdu.

 

Právna úprava ochrany vlastníckeho práva a spôsob domáhania sa vydania veci

 

Podľa ustanovenia § 126 ods. 1 Občianskeho zákonníka

Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kto do jeho vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje; najmä sa môže domáhať vydania veci od toho, kto mu ju neprávom zadržuje.

 

Podľa vyššie citovaného ustanovenia Občianskeho zákonníka má každý vlastník právo požadovať od každého vydanie veci, ktorú táto osoba zdržiava bez akéhokoľvek právneho dôvodu. Z toho dôvodu je v prvom rade posúdiť, či má právny nárok mať v držbe Vaše kľúče od nehnuteľnosti.

 

Ak dospejete k tomu, že na tieto kľúče nemá žiadne právo, máte právo sa domáhať vydania neprávom držanej veci i prostredníctvom súdu (v prípade, že mimosúdna výzva je neúčinná).

 

Takáto žaloba sa označuje ako tzv. rei vindikačná (žaloba o vydanie veci). Okrem všeobecných náležitostí žaloby uvedených v ustanovení § 127 ods. 1 Civilného sporového poriadku je potrebné preukázať, že Vy ste vlastníkom neprávom držanej veci a následne je potrebné poukázať na to, že táto osoba túto vec zadržiava bez akéhokoľvek právneho dôvodu (protiprávne).

 

Podľa ustanovenia § 127 ods. 1 Civilného sporového poriadku

Ak zákon na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní sa uvedie,

a) ktorému súdu je určené,

b) kto ho robí,

c) ktorej veci sa týka,

d) čo sa ním sleduje a

e) podpis.

 

Takáto žaloba sa podáva na okresný súd podľa miesta trvalého pobytu Vášho bývalého partnera (žalovaného) v súlade s ustanovením §§ 13 a 14 Civilného sporového poriadku.

V žalobe sa okrem všeobecných náležitostí podania uvedie označenie strán, pravdivé a úplné opísanie rozhodujúcich skutočností, označenie dôkazov na ich preukázanie a žalobný návrh. Opísanie rozhodujúcich skutočností nemožno nahradiť odkazom na označené dôkazy. Žalobca k žalobe pripojí dôkazy, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť.

 

Podľa ustanovenia § 13 Civilného sporového poriadku

Na konanie v prvej inštancii je miestne príslušný všeobecný súd žalovaného, ak nie je ustanovené inak.

 

Podľa ustanovenia § 14 Civilného sporového poriadku

Všeobecným súdom fyzickej osoby je súd, v ktorého obvode má fyzická osoba adresu trvalého pobytu.

 

Rovnako sa to týka i Vášho motorového vozidla, ak i od tejto veci má Váš bývalý partner kľúče a nechce ich dobrovoľne vydať.

 

Pred samotným súdnym konaním by som Vám však odporučil vyzvať Vášho bývalého partnera ešte raz prostredníctvom advokáta. Veľakrát na takéto osoby výzva advokáta zapôsobí a vydajú zadržiavané veci dobrovoľne. Tým predídete zdĺhavému súdnemu konaniu a tiež je to z finančnej stránky menej náročný spôsob domáhania sa vydania neprávom zadržiavanej veci.

 

Vymáhanie splátok dlhu zaplatených namiesto Vášho bývalého partnera

 

Rovnako ste vo svojej otázke uviedli, že ste namiesto Vášho bývalého partnera platili jeho dlhy, resp. exekúcie. V takom prípade máte právo od neho požadovať vydať tzv. bezdôvodné obohatenie, nakoľko sa on na Váš úkor v dôsledku Vašich plnení bezdôvodne obohatil.

 

Podľa ustanovenia § 451 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka

(1) Kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí obohatenie vydať.

 

Ide o bezdôvodné obohatenie, ktoré vzniklo tým, že ste za iného plnili to, čo podľa práva (alebo aj súdnych rozhodnutí) mal plniť sám. Tzn. Vy ste za svojho bývalého partnera splácali exekúcie alebo iné dlhy, ktoré bol v zmysle zmlúv alebo súdnych rozhodnutí zaviazaný platiť on sám.

 

Podľa ustanovenia § 454 Občianskeho zákonníka

Bezdôvodne sa obohatil aj ten, za koho sa plnilo, čo podľa práva mal plniť sám.

 

Takéto bezdôvodné obohatenie môžete od neho požadovať vydať i súdnou cestou. Pred samotným podaním žaloby na príslušný okresný súd Vám ale odporúčame vyzvať ho mimosúdnou výzvou na vydanie bezdôvodného obohatenia.

 

Každá osoba je totiž v omeškaní s plnením svojho peňažného dlhu (bezdôvodného obohatenia) odo dňa nasledujúceho po dni, kedy ste mu určili primeranú lehotu na vyplatenie svojho dlhu. Mimosúdna výzva na vydanie bezdôvodného obohatenia má teda veľký význam z pohľadu priznania nároku na úroky z omeškania v súdnom konaní.

 

Pri bezdôvodnom obohatení je však veľmi dôležité si dať pozor i na plynutie času. Podľa ustanovenia § 107 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia premlčí uplynutím dvoch rokov odo dňa, kedy ste sa dozvedeli, kto sa na Váš úkor bezdôvodne obohatil.

 

Podľa ustanovenia § 107 ods. 1 Občianskeho zákonníka

Právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil.

 

Vo Vašom prípade, nakoľko ste vedeli, že plníte namiesto niekoho iného to, čo mal sám plniť, začína plynúť dvojročná premlčacia doba zaplatením každej jednej platby alebo vykonaním bezhotovostného prevodu.

 

Samozrejme, je možné od neho v rámci súdneho konania vymáhať všetky platby, avšak ak žalovaný (Váš dlžník) vznesie námietku premlčania, súd Vám v tomto prípade nebude môcť poskytnúť ochranu a priznať Vám žalované nároky.

Trápi vás "Vydanie vecí a vrátenie zaplatených splátok" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vydanie vecí a vrátenie zaplatených splátok" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku