Rybolov na súkromnom pozemku?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Košický
Odpovedá: Advokát Košice
Odpovedané dňa: 27. 3. 2017

Otázka: Rybolov na súkromnom pozemku?

Dobrý deň. Môj problém je ten, že pán prenajímateľ na mna zavolal policajtov pričom ďalší spoluvlastník, s ktorým nemám nájomnú zmluvu mi povolil vstup a športový rybolov na pozemku ? Moja otázka je, či môžem tu činnosť vykonávať naďalej ?

Odpoveď: Rybolov na súkromnom pozemku?

Dobrý deň,  najprv krátky exkurz z oblasti rybárskeho práva :

Rybárske právo patrí štátu. Rybárske právo je oprávnenie chrániť, chovať a loviť ryby vo vodách určených ako rybárske revíry a ulovené ryby si privlastňovať, ako aj oprávnenie užívať na to v nevyhnutnej miere pobrežné pozemky. Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov.  Rybársky lístok vydáva obec, v Bratislave a v Košiciach mestská časť na základe ústnej žiadosti alebo žiadosti podanej elektronickými prostriedkami fyzickej osobe, ktorá je spôsobilá na právne úkony. Rybársky lístok sa vydáva na tri roky, na jeden rok,  ďalej je mesačný a týždenný.  Užívateľ  /t.j. : užívateľ je oprávnená osoba, ktorej Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky pridelilo výkon rybárskeho práva v rybárskom revíri/  má právo vstupovať na pobrežné pozemky. Vlastník alebo nájomca pobrežného pozemku je povinný strpieť vstup na tieto pozemky v nevyhnutnej miere, okrem pozemkov, na ktoré je vstup zakázaný podľa osobitných predpisov. Užívateľ je povinný označiť rybársky revír tabuľou. Pri jeho označovaní nesmie poškodzovať živé časti prírody a obmedzovať vlastníka, prípadne nájomcu pobrežného pozemku vo výkone vlastníckych práv k pobrežným pozemkom.

Vlastník, prípadne nájomca pobrežného pozemku je povinný strpieť označenie rybárskeho revíru. Ak je vlastník, prípadne nájomca pobrežného pozemku umiestnením označenia rybárskeho revíru obmedzený vo výkone vlastníckych práv, má právo na náhradu od užívateľa; ak sa o náhrade nedohodnú, na návrh vlastníka, nájomcu alebo užívateľa rozhodne súd. Poznámka : Zákon o rybárstve sa nevzťahuje na ochranu, chov a lov rýb vo vodných plochách s výmerou do 25 m2 - nepíšete ani o aký druh pozemku sa jedná - niekde je výkon ryb. práva zakázaný.

Píšete, že Vám nebol dovolený vstup na pozemok. Podľa  zákona  o vodách § 49 odst. 2 :  Pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri vodohospodársky významnom vodnom toku sú pozemky do 10 m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary; pri ochrannej hrádzi vodného toku do 10 m od vzdušnej a návodnej päty hrádze. V prípade pochybností o určenie hranice pobrežného pozemku rozhoduje orgán štátnej vodnej správy.

Priestupku sa dopustí okrem iných aj ten, kto nestrpí vstup na pobrežné pozemky v nevyhnutnej miere , t.j. vlastník alebo nájomca pobrežného pozemku je povinný strpieť vstup na tieto pozemky v nevyhnutnej miere, okrem pozemkov, na ktoré je vstup zakázaný podľa osobitných predpisov./

Záver : Pokiaľ ste vykonával výlov rýb podľa ust. zákona o rybárstve v rybárskom revíre /je označený/ a s  platným rybárskym  lístkom  postup spoluvlastníka nebol správny   /predpokladáme,  že sa Vám nepreukázal ani žiadnym dokladom/.   Vec môžete ohlásiť na prísl.obec alebo prísl. okresný úrad podľa vyššie  uvedeného -  priestupok podľa ust. zákona o rybárstve.

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk