Odopretie vstupu na pozemok.


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Košický
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 21. 8. 2016

Otázka: Odopretie vstupu na pozemok.

Moje dcery zdedili po otcovi 1/3domu a ich stryko ich nechce pustit ani na dvor ze Tam nemaju ziadne pravo vstupit. Ako je to vlastne podla zakona na co maju pravo.

Odpoveď: Odopretie vstupu na pozemok.

Dobrý deň,

spoluvlastník má také práva a povinnosti k veci (nehnuteľnosti), ako keby bol vlastníkom. Môže nehnuteľnosť užívať, nakladať s ňou, rozhodovať o jej právnom osude. Tieto práva sú však obmedzené výškou spoluvlastníckeho podielu. Skutočnosť, že disponujú podielom o veľkosti 1/3 neznamená, že nemôžu vstúpiť na nehnuteľnosť. Podiel vyjadruje len mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach súvisiacich s nehnuteľnosťou. Napríklad, ak by boli spoluvlastníkmi ovocných stromov, tak majú nárok na 1/3 z celkovej úrody. Na druhej strane, ak je potrebné uhrádzať nejaké platby za udržiavanie nehnuteľnosti, či opravy, tak musia prispieť 1/3 z celkovej ceny. Podiel však určite neznamená, že spoluvlastník je vlastníkom konkrétnej časti spoločnej nehnuteľnosti, napr. dvora a pod. Strýko teda koná v rozpore so zákonom.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Odopretie vstupu na pozemok. (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prerábame dom a suseda nám nechce umožniť vstup na jej pozemok. Dom je na našom pozemku plot tam nieje ako keby dom nahrádzal plot ale, aby sme sa tam dostali musíme na jej pozemok vstúpiť čo nám nieje umožnené je povinná nám to povoliť ? Jedná sa o malú časť prerábky. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Odopretie vstupu na pozemok.

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.07.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

Vo veci je potrebné podať ohlásenie prípadne požiadať o stav. povolenie stavebnému úradu v súlade s ust. stavebného poriadku a súčasne uviesť v tomto ohlásení prípadne žiadosti o stav. povolenie, že prístup k Vašej stavbe, na ktorej sa budú vykonávať rekonštrukčné práce je možný len zo susedného pozemku, keďže stavba stojí na hranici so susedným pozemkom.

Stavebný úrad v súlade s ust. § 135 stavebného poriadku  uložiť vlastníkovi susedného pozemku, aby prístup na svoj pozemok strpel a umožnil Vám takto vykonanie rekonštrukčných prác.

Citujeme ust. § 135 stav. poriadku :

"Opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe

(1) Na uskutočnenie stavby alebo jej zmeny a na uskutočnenie nevyhnutných úprav udržiavacich alebo zabezpečovacích prác a na odstránenie stavby môže stavebný úrad uložiť tým, ktorí majú vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom alebo stavbám, aby trpeli vykonanie prác zo svojich pozemkov alebo stavieb.

(2) Ten, v prospech ktorého uložil stavebný úrad opatrenie podľa odseku 1, je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť; po skončení je povinný uviesť susedný pozemok alebo stavbu do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody."

 

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odopretie vstupu na pozemok. (Spoluvlastníctvo)

Dobrý večer. Suseda po 25-tich rokov oplotila svoj pozemok 0. 60 cm od môjho domu. Či je povinná povoliť vstup na jej pozemok pri oprave domu. Ďakujem.

Odpoveď: Odopretie vstupu na pozemok.

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.09.2018)

Dobrý večer, na Vašu otázku zasielame nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 127 ods. 3 Občianskeho zákonníka platí :

"Vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak tým vznikne škoda na pozemku alebo na stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť; tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť."

Odpoveď na Vašu otázku je áno. 

Len poznamenávame, že podľa  stavebného poriadku stavba oplotenie podlieha ohlasovacej povinnosti na stavebnom úrade, ktorým je obec. S výstavbou oplotenia mohla začať realizovať až potom, čo jej bolo zo strany stav. úradu oznámené, že voči výstavbe nemá námietky.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Odopretie vstupu na pozemok. (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa prosím opýtať, či môže sused manipulovať s drevom ponad môj pozemok. Konkrétne, palivové drevo z dvora odnáša tak, že pristaví nákladné auto s tzv. rukou auto je na jeho pozemku, avšak pozemok je úzky presne na šírku auta, a nakládka prebieha tak, že každé uchopenie dreva sa presúva ponad môj pozemok. Majiteľom pozemku som len krátko, dovtedy to bola iba plocha s obrábanou pôdou a zrúcaným plotom. My sme postavili úplne nový plot. Musím strpieť takýto spôsob? Bežne ľudia, keď nemajú priestor tak to nakladajú ručne, čím neohrozujú suseda. Ďakujem.

Odpoveď: Odopretie vstupu na pozemok.

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.09.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 127 Obč. zákonníka platí, že "vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok."

Odst. 3 cit. § 127 Obč. zákonníka : "Vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak tým vznikne škoda na pozemku alebo na stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť; tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť."

Ďalej podľa ust. § Obč. zákonníka platí, že "každý je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí."

Zo žiadneho ustanovenia Obč. zákonníka nevyplýva, aby sused, pokiaľ nezasahuje do Vášho pozemku ako nehnuteľnosti /pôdy/ nemohol prenášať bremeno vzduchom pomocou mechanizmov, je tu len obmedzenie v tom, že nesmie ohrozovať Vašu stavu alebo pozemok.

Pokiaľ je situácia taká, ako opisujete, bolo by správne zo strany suseda, aby Vás vopred upozornil , v ktorom konkrétnom čase bude narábať s palivovým drevom a to hlavne z dôvodu, aby nedošlo k nejakému úrazu a škodám na ľudských životoch, ako aj k poškodeniu Vášho majetku.  Je to aj otázka bezpečnosti pri práci zo strany vodiča, ktorý predmetné motorové vozidlo obsluhuje.

V prípade, že by došlo k poškodeniu Vášho plota touto uvedenou činnosťou prekládky dreva bol by povinný Vám nahradiť Vám vzniklú škodu v celom rozsahu. 

Odporúčame komunikáciu so susedom a teda pokiaľ to neurobil sused, bude správne, aby ste ho Vy sám upozornili na jeho povinnosti.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk