Vrátenie daru.


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košický
Odpovedá: Advokát Košice
Odpovedané dňa: 26. 3. 2017

Otázka: Vrátenie daru.

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či je možné napadnúť darovaciu zmluvu, keď rodičia pijú a narúšajú domovu slobodu.

Odpoveď: Vrátenie daru.

Dobrý deň,

podľa otázky usudzujeme, že Vy ste v predmetnom právnom vzťahu darcom.

Podľa ust.  § 630 Obč. zákonníka  darca  sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.  Zdôrazňujeme slová obdarovaný  sa správa darcovi alebo členom jeho rodiny, teda nejedná sa o cudzie osoby. Ak by sa jednalo o Vás ako darcu tento dôvod na vrátenie daru by mohol byť odôvodnený a dôvodný, bude však závisieť od okolností v konkrétnom súdnom spore, vrátane ich preukázania.

Uvádzam, že  sa nejedná sa o hocijaké porušenie dobrých mravov, ale o hrubé porušenie dobrých mravov. Výklad pojmu dobrých mravov  v zákone uvedený nie je,  súdy vychádzajú z  toho, že za dobré mravy treba považovať súhrn spoločenských, kultúrnych, a mravných noriem, ktoré v historickom vývoji osvedčujú istú nemennosť, sú rešpektované rozhodujúcou časťou spoločnosti a majú povahu noriem základných. Ide teda o súhrn etických, všeobecne zachovávaných a uznávaných zásad, ktorých dodržiavanie je veľakrát zabezpečované aj právnymi normami tak, aby každé konanie bolo v súlade so všeobecnými morálnymi zásadami demokratickej spoločnosti. Dobré mravy sú totiž

meradlom hodnotenia konkrétnej situácie, zodpovedajúcej všeobecne uznávaným pravidlám slušnosti v súlade so

všeobecnými zásadami morálky demokratickej spoločnosti. Úvaha súdu o tom, či výkon práv a povinností je v

rozpore s dobrými mravmi, musí byť podložená konkrétnymi zisteniami v konaní.“  /rozsudok  NS SR  z 01.09.2004 

sp. zn. 3 Cdo 137/2003/.

Zrejme by bolo dobré, ak je to aktuálne a možné, vec riešiť najprv písomne zmierčou cestou a až následne odstúpiť od zmluvy a žiadať vrátenie daru.

 

 

 

 

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Vrátenie daru. (Občianske právo)

Podľa ust. § 630 Občianskeho zákonníka platí : "Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobre mravy. " Toto mi sestra vytýka, čo nie je pravda. P. S. Pokúšam sa odoslať hodnotenie, zatiaľ to nefunguje. Majte prosím trochu strpenia.

Odpoveď: Vrátenie daru.

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.04.2019)

Dobrý deň, samotné konštatovanie, že ste hrubo porušili dobré mravy nestačí.

V návrhu sestra musela uviesť konkrétne situácie, ktoré by osvedčovali a preukazovali, že ste hrubo porušili dobré mravy, napr. fyzické útoky, neposkytnutie pomoci ak to potrebovala a mohli ste jej pomôcť a podobne. Za hrubé porušovanie dobrých mravov obdarovaným nemožno považovať ani nenavštevovanie darcu pri príležitostí sviatkov a jeho životných jubileí.

Citujeme z rozsudku Krajský súd Nitra, sp. zn. : 6Co/107/2013 z 19. 06. 2013 :

"K naplneniu skutkovej podstaty pre vrátenie daru smeruje len také závadné konanie obdarovaného voči darcovi alebo členom jeho rodiny, ktoré z hľadiska svojho rozsahu a intenzity nevzbudzuje žiadne pochybnosti o jeho kolízii s dobrými mravmi. Predpokladom úspešného uplatnenia práva darcu taktiež nie je akékoľvek nevhodné správanie obdarovaného, ale také chovanie, ktoré s ohľadom na všetky okolnosti konkrétneho prípadu možno kvalifikovať ako hrubé porušenie dobrých mravov. Obvykle ide o porušenie značnej intenzity, alebo o porušovanie sústavné a to či už fyzickým násilím, hrubými urážkami, neposkytnutím potrebnej pomoci a pod. Nie každé chovanie, ktoré nie je v súlade so spoločensky uznávanými pravidlami slušného chovania vo vzájomných vzťahoch medzi ľuďmi, naplňuje znaky ust. § 630 OZ. Predpokladom aplikácie tohto ustanovenia
je kvalifikované porušenie morálnych pravidiel konkrétnym chovaním obdarovaného, ktorého stupeň závažnosti je hodnotený podľa objektívnych kritérií, a nielen podľa subjektívneho názoru darcu."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vrátenie daru. (Občianske právo)

Dobrý deň, sestra mi darovala byt, (darovacia zmluva), ktorý chce zase spať. Ja som ochotný jej tento byt vrátiť, ale medzi tým ma obžalovala na súde, kde mám do 15-dní objasniť moje stanovisko. Ja nemám chuť sa s vlastnou sestrou súdiť a som ochotný jej ten byt vrátiť bez akýchkoľvek finančných nárokov. Dá sa tento súdny proces zastaviť ?

Odpoveď: Vrátenie daru.

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.04.2019)

Dobrý deň, 
v otázke neuvádzate na základe čoho sa Vaša sestra ako darca domáha vrátenia daru v súdnom konaní.

Podľa ust. § 630 Občianskeho zákonníka platí :
"Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."


Len poznamenávame, že nezáujem obdarovaného o darcu nie je dôvodom na to, aby obdarovaný sa mohol úspešne domáhať vrátenia daru cestou súdu.
V otázke uvádzate, že sa nechcete so sestrou súdiť a že v podstate aj s návrhom súhlasíte. 
Je tu však aj okolnosť platenia súdneho poplatku a trov právneho zastupovania pokiaľ sestru zastupuje advokát. Teda ak by ste neboli úspešný v konaní, potom by ste museli hradiť aj tieto trovy konania.
V prípade, že by ste v konaní uzatvorili zmier s Vašou sestrou, potom platí ust. § 11 ods. 7 zákona o súdnych poplatkoch a to "ak konanie skončia strany alebo účastníci schválením zmieru do začiatku prvého pojednávania, vráti sa im 90 % zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak konanie skončia strany alebo účastníci schválením zmieru po začatí prvého pojednávania, vráti sa im 50 % zo všetkých zaplatených poplatkov."
Čo tým chceme uviesť ?
Pokiaľ ste toho názoru, že návrh Vašej sestry nie je dôvodný /hrubé porušenie dobrých mravov/, potom z hľadiska platenia trov konania je lepšie, aby súd návrh zamietol, aj z hľadiska platenia odmeny advokátovi.

Následne sa môžete dohodnúť na vrátení daru Vašej sestre prípadne jej ho predať, čo už je vec Vašej dohody.

Prípadne nás môžete kontaktovať, aby sme posúdili samotný návrh, ktorý Vaša sestra podala na súd a ku ktorému sa môžete vyjadriť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vrátenie daru. (Občianske právo)

Dobrý večer, prosím Vás mám otázku. Pred niekoľkými rokmi mama na mňa a na brata prepísala dom, ktorý zdedila po smrti nášho otca. Vedela by teraz urobiť to, že by to nejako odvolala a vrátila to na seba zas? Dá sa niečo také urobiť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vrátenie daru.

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.02.2019)

Dobrý deň, vo Vašej otázke nespomínate, akým spôsobom došlo k prevodu. Predpokladáme, že Vám a bratovi matka dom darovala. V tom prípade je možné spísať dohodu o vrátení daru. V tejto dohode uvediete, kto bol darca a kto obdarovaný, presne špecifikujete, o ktorú nehnuteľnosť sa jedná a uvediete, že ste sa dohodli na vrátení daru. Na základe tejto dohody môžete podať návrh na vklad do katastra nehnuteľností. Po povolení tohto vkladu kataster zapíše naspäť Vašu matku ako vlastníčku. Druhá možnosť je spätné darovanie darovacou zmluvou. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk