Máte
otázku?

Vlastník bytu počas dedičského konania


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Nitra

Otázka: Vlastník bytu počas dedičského konania

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa situácie, keď môj otec, ktorý už nie je medzi nami, kúpil byt, no zomrel v roku 2014. Dedičské konanie zatiaľ prebehlo len predbežne, pričom sa viedla zápisnica. Chcel by som sa informovať, ako je to v prípade, keď som ja ako jeho syn a zároveň dedič, ale byt ešte nie je prepísaný na moje meno. Komu v súčasnosti patrí tento byt?

Odpoveď: Vlastník bytu počas dedičského konania

Dobrý deň, podľa Občianskeho zákonníka sa dedičstvo nadobúda smrťou poručiteľa. Tzn. že v okamihu smrti poručiteľa prechádzajú všetky práva a povinností na dedičov. Ak ste jediným dedičom po Vašom otcovi, tak ste sa v okamihu jeho smrti stali vlastníkom jeho bytu. Ak je dedičov viac, tak sa vlastníkmi bytu stali všetci dedičia. Tento byt v takom prípade nadobudli dedičia do podielového spoluvlastníctva. Dedičské konanie je len ingerenciou verejnej moci v dedičskom konaní, na základe čoho dôjde k potvrdeniu nadobudnutia dedičského konania (kvôli právnej istote). Do katastra nehnuteľností budete ako vlastník bytu zapísaný až po právoplatnom skončení dedičského konania. Dovtedy bude v katastri zapísaný ako vlastník Váš otec, i keď vlastníkom bytu ste už Vy.

Trápi vás "Vlastník bytu počas dedičského konania" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vlastník bytu počas dedičského konania (Dedičské právo)

Dobrý deň, skúsim to stručne: mama zomrela a sme piati dedičia. Ak jedno z tých detí žilo s mamou, má tam aj trvalé bydlisko a staralo sa o platby za byt a stravu, má väčšie právo na byt? Ďakujem.

Odpoveď: Vlastník bytu počas dedičského konania

(odpoveď odoslaná: 21.06.2024)

Dobrý deň, vo veci uvádzame, že dedičské právo a zákonné dedenie sa nezakladá na zásadách zásluhovosti dediča o poručiteľa a teda dedič, ktorý sa staral o poručiteľa nemá z tohto dôvodu zákonný nárok na to, aby nadobudol z tohto dôvodu väčší podiel na dedičstve. Otázkou je či poručiteľa spísala závet a neprihliadla pri závete na starostlivosť vášho brata o ňu samotnú. Predpokladáme z otázky, že všetci dedičia dosiahli plnoletosť, a preto ak by poručiteľka spísala závet, potom plnoletým dedičom sa musí dostať jedna polivica ich zákonného podielu pokiaľ nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov. Citujeme ust. § 479 Občianskeho zákonníka :

"Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov."

 

Je však aj možnosťou dedičov, aby v dedičskom konaní sa dohodli a prihliadli na uvedenú skutočnosť starostlivosti vášho brata o poručiteľku a vzdali sa svojho podielu na dedičstve práve z dôvodu starostlivosti brata o vašu mamu. Je to možnosť, nie povinnosť.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vlastník bytu počas dedičského konania (Dedičské právo)

Dobrý deň, ak sú dvaja súrodenci vlastníkmi nehnuteľnosti a jeden z nich zomrie a má aj deti, kto z nich sa stáva vlastníkom polovice nehnuteľnosti zosnulej osoby? Ten súrodenec, ktorý vlastní druhú polovicu nehnuteľnosti, alebo deti zosnulého? Ďakujem.

Odpoveď: Vlastník bytu počas dedičského konania

(odpoveď odoslaná: 27.11.2023)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že nehnuteľnosť je v podielovom spoluvlastníctve. Ak podielový spoluvlastník zomrel, zákonnými dedičmi jeho podielu na nehnuteľnosti sú výlučne jeho vlastné deti a manželka, všetci v rovnakom pomere k predmetnému podielu. Ak podielový spoluvlastník bol napr. rozvedený, prípadne jeho manželka zomrela, prípadne nebol ženatý, potom zákonnými dedičmi podielu spoluvlastníka, ktorý zomrel, budú výlučne jeho deti v rovnakom pomere k predmetnému podielu, teda po 1/4 k celku. Dohoda dedičov v dedičskom konaní môže byť aj iná za podmienky súhlasu všetkých dedičov poručiteľa.


Podotázka: Vlastník bytu počas dedičského konania (Dedičské právo)

Dobrý deň, sme dvaja súrodenci, ktorým po rodičoch ostal byt. Naša mama zomrela nedávno a otec pred rokom. Ja mám trvalý pobyt v inom meste, zatiaľ čo môj brat má trvalý pobyt v spomínanom byte a aj ho využíva, ale nezaplatil zaň žiadne poplatky. Rada by som sa informovala, kto by mal platiť poplatky za byt, keďže dedičské konanie ešte neprebehlo. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vlastník bytu počas dedičského konania

(odpoveď odoslaná: 17.11.2023)

Dobrý deň,
podľa dedičského práva, dlhom dedičstva nie je nedoplatok nájomného za byt, ktorého nájomcom bol poručiteľ (váš otec alebo mama), a úhrady za plnenia poskytované s užívaním (neužívaním) tohto bytu, ak vznikol za dobu po smrti poručiteľa až do vyporiadania dedičstva.

 

To znamená, že poplatky za byt, ktoré vzniknú po smrti rodičov a pred ukončením dedičského konania,  nespadajú pod záväzky, ktoré by boli považované za dlh dedičstva. Tieto poplatky by mal platiť ten, kto byt reálne užíva. V prípade, že váš brat byt užíva, bolo by vhodné, aby práve on platil tieto poplatky.

 

Ak existujú nejaké nejasnosti alebo spory ohľadom toho, kto by mal tieto poplatky platiť, odporúča sa konzultovať túto situáciu s našim právnikom špecializujúcim sa na dedičské právo. 


Trápi vás "Vlastník bytu počas dedičského konania" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vlastník bytu počas dedičského konania (Dedičské právo)

Dobrý deň, bývalou vlastníčkou bytu bola moja mama, ktorá ho prepísala na môjho brata. Rada by som sa informovala, či majú ostatné deti nárok v rámci dedičského konania na určitú čiastku z predaja tohto bytu. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom, Monika

Odpoveď: Vlastník bytu počas dedičského konania

(odpoveď odoslaná: 21.03.2022)

Dobrý deň, na vami položeú otázku uvádzame, že ak Vaša mama za svojho života darovala byt svojmu synovi, predmetný byt nebude predmetom dedenia, lebo Vaša mama nebola jeho vlastníkom v čase úmrtia. Darovacia zmluva sa vyžaduje bezodplatnosťou.
Keďže Vaša mama nebola vlastníčkou bytu v čase úmrtia, byt nebude predmetom dedenia a Váš brat nie je povinný Vám nič vyplácať.

Pre dedičské konanie po Vašej mame v tomto smere platí ust. § 484  Obč. zákonníka a to že darovaný byt bratovi sa bude v dedičskom konaní započítavať /tzv. kolácia/ na jeho dedičský podiel a o toľko bude menej dedič, prípadne z majetku, ktorý bude predmetom dedenia nenadobudne nič.

Znenie ust. §  484 Obč. zákonníka :

"Súd potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov. Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania; ak ide o dediča uvedeného v ustanovení § 473 ods. 2, započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezplatne dostal dedičov predok. Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 neodôvodnene zvýhodnený."
Príklad na započítanie daru v dedič. konaní : Predmetom dedenia bude suma na bank. účte oručiteľa vo výške 30000 €, hodnota darovaného bytu v čase darovania bola 90000 €, hodnota dedičstva je teda 120000 €. Ste napr. traja dedičia, takže na jedného dediča by mala pripadnúť suma 40000 € a keďže brat už nadobudol byt v hodnote 90000 € darovaním, jeho dedičský podiel je už vyčerpaný a nedostane z dedičstva už nič. Dva dedičia si rozdelia sumu 30000 € po 15.000 €.

 


Podotázka: Vlastník bytu počas dedičského konania (Dedičské právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala na nasledujúcu situáciu: sme súrodenci - trojica, a naša mama nedávno zomrela. Náš brat momentálne býva v byte, v ktorom žila aj naša mama. Ja a moja sestra máme vlastné bývanie. Chcela by som sa zistiť, za akých podmienok môže náš brat žiť v tomto byte, ak stále prebieha dedičské konanie? Ďakujem, Alenka.

Odpoveď: Vlastník bytu počas dedičského konania

(odpoveď odoslaná: 21.11.2021)

Dobrý deň, z položenej otázky vyplýva, že ste traja dediči po úmrtí Vašej matky, pričom brat býva v byte, ktorý bol vlastníctvom matky - poručiteľky. Zrejme má brat v konkrétnom byte nahlásený trvalý pobyt.

Nie je právny dôvod, aby ste do skončenia dedičského konania žiadali brata, aby sa z bytu vysťahoval. Ste traja dedičia a teda bratovi zo zákona prislúcha podiel na dedičstve v podiele 1/3 k celku.

Zrejme ste neboli doteraz predvolaný na dedič. konanie, kde otázku vlastníctva bytu môžete riešiť aj iným spôsobom a to tak, že byt nadobudne brat s povinnosťou vyplatiť ustupujúcich dedičov  za ich podiely v súčasne dohodnutej lehote.

V podstate brata, aj keď ste sa smrťou poručiteľa stali podiel. spoluvlastníčkami bytu, nemôžete vysťahovať a ani ho z bytu vyhodiť. Možnosťou je žiadať od brata, aby Vám platil nájom za Vaša podiely na byte. Tu platí všeob. premlčacia doba 3 roky v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka, ktorá v podstate začala plynúť dňom úmrtia matky.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Vlastník bytu počas dedičského konania (Dedičské právo)

Dobrý deň, môj otec zomrel 10. 2. 21 a bol hospitalizovaný. Moja sestra mi vziaťa môj kľúč od rodičovského bytu, ktorý mi otec dal za jeho života. Hovorí, že mi tento kľúč nevráti. Tvrdí, že do bytu by som chodil len vtedy, keď sa ona rozhodne pustiť ma dovnútra. Môj brat a moja sestra si kľúč vymieňajú a chodia do bytu bez môjho vedomia. Nikto z nás tam nemá trvalý pobyt, takže po smrti môjho otca sme sa všetci stali vlastníkmi bytu. Ako mám postupovať ďalej? Moja sestra a brat ma nepustia do bytu bez súhlasu mojej sestry a len, keď so mnou príde do bytu, avšak ona má rovnaký podiel na byte ako ja. Dedičské konanie ešte neprebehlo. Ďakujem pekne za odpoveď. S pozdravom, B.

Odpoveď: Vlastník bytu počas dedičského konania

(odpoveď odoslaná: 01.03.2021)

Dobrý deň,
v položenej otázke uvádzate správne, že vlastníkmi bytu budete Vy ako dedičia v rovnakom podiele. Lenže zrejme sa tu nejedná len o byt.

Vzhľadom na problematiku, ktorú uvádzate v otázke  vo veci odporúčame kontaktovať notára, ktorý bude prejednávať dedičstvo, aby byt zapečatil. 

Kto bude prejednávať dedičstvo, zistíte v rozvrhu práce prísl. okresného súdu, v obvode ktorého mal Váš otec trvalé bydlisko v čase úmrtia. Treba hľadať v rozvrhu práce prísl. súdu podľa dátumu úmrtia. Zoznam súdov nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.


Trápi vás "Vlastník bytu počas dedičského konania" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vlastník bytu počas dedičského konania (Dedičské právo)

Dobrý deň. Chcel by som sa spýtať, či do dedičského konania patrí aj byt, v ktorom sme bývali predtým, než sme sa presťahovali do rodičovského domu pred približne dvadsiatimi rokmi. V tomto byte potom bývala sestra, avšak neskôr sa presťahovala k nám. Máme nárok aj my s bratom na časť tohto bytu? Ďalej by sme chceli zistiť, či byt spolu s garážou bola sestra obdarovaná darovacou zmluvou od rodičov? Ďakujem za radu. 

Odpoveď: Vlastník bytu počas dedičského konania

(odpoveď odoslaná: 23.05.2017)

Dobrý deň, byt bude patriť do dedičstva, ak bol v čase smrti vo vlastníctve poručiteľa (Vášho rodiča). Je preto nepodstatné, či ste predmetný byt aj užívali. Ako potomkovia poručiteľa ste so svojimi súrodencami spôsobilí dediť ako zákonní dedičia v prvej skupine. Ak bolo však vlastníctvo k bytu za života poručiteľa prevedené na inú osobu, napr. darovacou zmluvou, byt nebude tvoriť predmet dedičstva. 


Podotázka: Vlastník bytu počas dedičského konania (Dedičské právo)

Kde je možné (na akom úrade alebo inštitúcii) získať informácie o dedičskom konaní po smrti otca? Ďakujem.

Odpoveď: Vlastník bytu počas dedičského konania

(odpoveď odoslaná: 10.09.2016)

Dobrý deň, dá sa to zistiť na okresnom súde v obvode, ktorého naposledy žil otec. 


Podotázka: Vlastník bytu počas dedičského konania (Dedičské právo)

Sme traja súrodenci: dvaja bratia a jedna sestra. Náš otec zomrel v roku 1992 a mama tento rok. Sestra si nárokuje rodičovský byt na základe darovacej listiny, ktorú dostala od mamy. Mám otázku: Je darovacia listina platná, ak po smrti otca, ktorý nezanechal žiaden testament, neprebehlo dedičské konanie?

Odpoveď: Vlastník bytu počas dedičského konania

(odpoveď odoslaná: 09.09.2016)

Dobrý deň, po smrti každej osoby matrika z úradnej povinnosti oznamuje úmrtie príslušnému súdu. Následne tento súd aj bez návrhu začne dedičské konanie. Prípady, kedy po poručiteľovi neprebehne dedičské konanie vôbec sú veľmi zriedkavé, ba až raritou. Odporúčam Vám informovať sa na príslušnom súde, či náhodou neprebehlo dedičské konanie bez Vašej vedomosti (často sa stretávame aj s takými prípadmi). V prípade, ak žiadne dedičské konanie neprebehlo, Vaša matka nemohla na Vašu sestru darovacou zmluvou previesť predmetnú nehnuteľnosť. V zmysle zákonných ustanovení týkajúcich sa dedenia zo zákona (vtedy ak nie je závet) totiž nevlastnila celú nehnuteľnosť, ale iba jej časť. Vy, ako deti poručiteľa po smrti Vášho otca, ste zo zákona nadobudli určitý podiel na tejto nehnuteľnosti. V našom právnom poriadku sa totiž dedičstvo nadobúda smrťou poručiteľa a nie vydaním súdneho rozhodnutia o spôsobe nadobudnutia dedičstva. Súdne rozhodnutie je už iba oficiálnym potvrdením o spôsobe nadobudnutia dedičstva. 


Trápi vás "Vlastník bytu počas dedičského konania" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vlastník bytu počas dedičského konania (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám niekoľko nejasností ohľadne bytu. Môj otec zomrel, keď som mala 13 rokov a mám dvoch starších súrodencov. Počas dedičského konania sa moji súrodenci vzdali bytu. Momentálne mi je 20 rokov. Nie som si istá, ako to naozaj funguje. Mama mi povedala, že byt je rozdelený rovnako medzi ňou a mnou. Môj brat u nás stále býva, čo sa ani mne, ani mojej mame nepáči. Byt vlastne nepatrí ani jemu a navyše nepomáha s jeho prevádzkou. Mohli by ste mi, prosím, vysvetliť, ako to v skutočnosti je? Ďakujem.

Odpoveď: Vlastník bytu počas dedičského konania

(odpoveď odoslaná: 02.09.2016)

Dobrý deň, 

pokiaľ sa Vaši bratia vzdali bytu vo Váš resp. mamin prospech, potom ste s najväčšou pravdepodobnosťou spoluvlastníčkami bytu len Vy a Vaša matka. Môžete si to overiť na liste vlastníctve, na stránke katasterportal.sk. Ak tam brat nefiguruje a nemá k bytu iné užívacie právo, napr. nájomnú zmluvu, potom užíva byt bez právneho dôvodu a vlastník bytu ho môže odhlásiť z trvalého pobytu, v krajnom prípade podať návrh vypratanie nehnuteľnosti. Nemôžete brata vyhodiť svojpomocne, pretože by to mohlo byť považované za porušovanie domovej slobody. Preto je potrebné mať súdne rozhodnutie.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vlastník bytu počas dedičského konania" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.