Máte
otázku?

Vkladná knižka - disponovanie po úmrtí


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košice

Otázka: Vkladná knižka - disponovanie po úmrtí

Dobrý deň, rada by som Vás požiadala o radu pri riešení problému s vymáhaním uložených finančných prostriedkov v banke. Finančné prostriedky vo výške cca 350 EUR sú uložené na vkladnej knižke, ktorú zakladala moja nebohá stará mama. Aby som mohla s vkladnou knižkou disponovať v budúcnosti i ja, stanovila ma druhým vkladateľom - vkladná knižka je teda i na moje meno a rodné číslo. V pokynoch vkladnej knižky je uvedené: "Vkladná knižka je "vkladnou knižkou na meno" jedného alebo dvoch vkladateľov, ktorí mája rovnaké dispozičné práva. S vkladom na vkladnej knižke možno disponovať v pobočkách banky a na všetkých poštách v SR po predložení vkladnej knižky a platného dokladu totožnosti. Vklad na vkladnej knižke je chránený v zmysle zákona o ochrane vkladov. " Aj napriek tomuto oznámeniu mi banka opakovane odmieta vyplatiť vložené finanční prostriedky s odvolaním sa na skutočnosť, že je stará mama po smrti. Vkladná knižka nebola súčasťou dedičského konania (ktorého sa banka podľa mňa neoprávnene dožaduje). Pri poslednej návšteve banky som sa dokonca dozvedela, že bol vo februári 2012 podaný trvalý zákaz výberu, avšak kto podal podnet už v záznamoch uvedené nie je. Údajne to býva obvykle klient, v mojom prípade to ale nie je možné - ani ja sama ani nikto z mojej rodiny podnet určite nepodával, stará mama bola tou dobou už 2 roky po smrti. Banka bohužiaľ ani po mojich opakovaných návštevách neprišla s žiadnym konkrétnym riešením situácie, pri poslednej návšteve sa odvolávali na nutnú konzultáciu s právnym oddelením banky (posledná návšteva bola v auguste), avšak do dnešného dna som neobdržela žiadnu odpoveď. Domnievam sa, že banka vložené finančne prostriedky zadržiava neprávom (snažím sa ich vymáchať cca od marca). Budem veľmi vďačná za radu, ako je možné túto situáciu riešiť. Ďakujem vopred. 

 

Odpoveď: Vkladná knižka - disponovanie po úmrtí

Dobrý deň, ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :


Z Vami uvedenej otázky vyplýva, že banka odmieta uvoľniť  resp. disponovať voľne s vkladom na vkladnej knižke na meno, kde ste boli uvedená ako majiteľ spolu s nebohou starou mamou. V banke ste zistila, že vklad je zablokovaný cca od r. 2012. 

K tomuto uvádzame, že uvedená problematika je upravená v ust. §§  778 a nasl. Obč. zákonníka /citujeme/ :
Zmluva o vklade vzniká medzi fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len „vkladateľ“) a peňažným ústavom zložením vkladu v peňažnom ústave a jeho prijatím peňažným ústavom.
Vkladateľ má právo na úroky alebo na iné majetkové výhody dohodnuté s peňažným ústavom, a ak neboli dohodnuté, v obvyklej výške s prihliadnutím na dĺžku doby, v ktorej boli peňažné prostriedky viazané na účte.
Vkladateľ a v zákonom ustanovených prípadoch aj iná oprávnená osoba má právo s vkladom nakladať po preukázaní svojej totožnosti v zákonom ustanovených prípadoch.

 

 

Pre vklady na vkladných knižkách platí : 
Prijatie vkladu potvrdí peňažný ústav vkladnou knižkou upravenou tak, aby z nej bola zrejmá výška vkladu, jeho zmeny a konečný stav.
Ak nie je preukázaná iná výška vkladu, je rozhodujúci zápis vo vkladnej knižke.
Vkladná knižka môže byť vystavená len na meno.
Bez predloženia vkladnej knižky nemožno s vkladom nakladať, ak tento zákon neustanovuje inak.
S vkladom na vkladnej knižke na meno je oprávnený nakladať ten, na koho meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo alebo dátum narodenia fyzickej osoby alebo názov, adresu sídla a pridelené identifikačné číslo právnickej osoby je vkladná knižka vystavená, ak tento zákon neustanovuje inak. S vkladom na cestovnej vkladnej knižke je však v určených prípadoch oprávnený nakladať každý, kto predloží vkladnú knižku a preukazný lístok.

Z dôvodu, že boli dvaja majitelia vkladnej knižke uvádzame aj ust. § 137 OZ pri podielovom spoluvlastníctve, kde platí :
Podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci.
Ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak, sú podiely všetkých spoluvlastníkov rovnaké.
Poznámka : Z uvedeného vyplýva, že predmetom dedičského konania bude len jedna polovica vkladu na vkladnej knižke ku dňu úmrtia.

 

Prečítali sme si aj  všeobecné obchodné podmienky  pre vkladové produkty Vami uvedenej banky /meno banky  neuvádzame/  platné od  1.10.2017, z ktorých citujeme :
Klient – na účely týchto OP je ním Majiteľ, osoba oprávnená konať za Majiteľa alebo Disponent.
Majiteľ– fyzická alebo právnická osoba, okrem Štátnej pokladnice a jej klientov, v mene ktorej bola uzatvorená Zmluva o TV, Zmluva o VK alebo Zmluva o VÚ. TV alebo VÚ nemôže mať viacerých Majiteľov, VK môže mať dvoch Majiteľov Na zastupovanie a konanie za maloletého Majiteľa, ktorý bol pozbavený alebo mu bola obmedzená spôsobilosť na právne úkony, sa primerane použijú ustanovenia VOP. Pre vylúčenie pochybností platí, že pojem Vkladateľ má rovnaký význam ako Majiteľ, pričom pri VK SENIOR má pojem 2.Vkladateľ význam pojmu Disponent. 

4.2 Disponovanie vkladom na VK
4.2.1 Vkladom na VK možno disponovať na ktoromkoľvek Obchodnom mieste, pričom musia byť vždy predložené VK a platný Doklad totožnosti disponujúcej osoby. Ak VK má dvoch Majiteľov, Majitelia majú rovnaké právo disponovať vkladom na VK a z právnych úkonov týkajúcich sa vkladu na VK sú zaviazaní spoločne a nerozdielne. Banka neskúma a nezodpovedá za vzájomné nároky Majiteľov ku vkladu na VK. Majitelia môžu samostatne meniť len svoje identifikačné údaje alebo svoju korešpondenčnú adresu; ostatné úkony týkajúce sa zmien na VK musia vykonať spoločne. Korešpondencia k VK je zasielaná na adresu, ktorú si s Bankou písomne dohodol Majiteľ, resp. Majitelia, resp. Oprávnená osoba.
4.2.2 Pri VK SENIOR môže Majiteľ určiť maximálne jednu plnoletú osobu (Disponenta) na disponovanie vkladom na VK SENIOR, t. j. výlučne výbery a vklady. Disponent nemôže bez osobitného splnomocnenia žiadať o akékoľvek zmeny podmienok vedenia VK
SENIOR, napr. začatie, resp. zrušenie umorovacieho konania, zrušenie VK SENIOR. Po smrti Majiteľa zanikajú práva Disponenta na disponovanie VK SENIOR. /pozn. VK SENIOR je pre výplatu dôchodk. dávok, tieto VK banka už nezriaďuje, ale prijíma na ne vklady/.
Z ďalších ustanovené všeobecných obchodných podmienok ohľadom VK :

4.2.12 Ak sa vklad na VK stal predmetom dedičského konania, Banka naloží s vkladom na VK v zmysle právoplatného rozhodnutia
vydaného v danom dedičskom konaní. V prípade, že dotknutá VK mala jedného Majiteľa, Banka po dohode s dedičom/dedičmi zruší VK a vyplatí dedičovi/dedičom zostatok VK. Banke pre účel zrušenia VK postačuje žiadosť jedného z dedičov. V prípade VK s dvomi Majiteľmi Banka na žiadosť dediča/dedičov vyplatí z VK sumu v zmysle právoplatného dedičského rozhodnutia. V prípade nedodržania výpovednej lehoty a/alebo zrušenia VK je Banka oprávnená zúčtovať sankciu za nedodržanie výpovednej lehoty a poplatok za zrušenie VK v zmysle platného Sadzobníka poplatkov. V prípade viacerých dedičov sa sankcia rozpočíta podľa dedičských podielov. Zostatok VK sa dedičovi/dedičom zasiela formou šekovej poukážky alebo sa zaúčtuje bezhotovostne na dedičom/dedičmi určený účet. Pri rušení VK, kde nastalo úmrtie jedného z dvoch Majiteľov, t.j. ak je jeden z Majiteľov VK žijúci, musí so zrušením VK súhlasiť okrem dediča/dedičov aj žijúci Majiteľ VK.  Pri VK SENIOR pri úmrtí Majiteľa Banka zruší VK až po vyrovnaní záväzkov s poukazovateľom dôchodkovej dávky a po právoplatnom ukončení dedičského konania.

 

ZÁVER 


Sme toho názoru, že banka zablokovala VK na základe toho zistenia resp. oznámenia, že jeden z majiteľov VK už zomrel.

Predmetom dedič. konania v zmysle ust. Obč. zákonníka však bude iba jedna polovica vkladu na VK vo výške ku ňu úmrtia. 

Sme toho názoru, že postup banky bol správny len pokiaľ sa týka jednej polovice vkladu na VK, nakoľko len táto môže byť predmetom dedič. konania nakoľko VK mala dvoch majiteľov.  S Vašou  polovicou vkladu na VK môžete disponovať iba Vy sama a táto polovica  nemôže byť predmetom dedičského konania. Preto banka nemala Vám zakázať výber z VK vo výške jednej polovice vkladu, Vy sama VK však zrušiť nemôžete. Druhá polovica vkladu na VK  bude  predmetom dedičského konania a dedičia sa dohodnú o nakladaní s vkladom alebo na jeho zrušení. S prejednaním dedičstva treba počítať aj s odmenou notára, ktorá je 2 % z hodnoty predmetu dedičstva plus hotové výdavky notára 30 € a následne aj súdny poplatok 6,50€ .

Ak chcete disponovať s celou VK budete musieť podať nový návrh na prerokovanie novoobjaveného majetku.

 

Poznámka na záver : V prípade, že toto naše stanovisko nebude dostačujúce pre banku, odporúčame Vám, aby ste sa obrátili na ústredie Vami uvedenej banky,  a súčasne aj na Národnú banku Slovenska ako dohliadajúci orgán nad bankovníctvom /http://www.nbs.sk/.

 

Dúfame, že sme Vám pomohli.

Budeme radi, ak nám dáte vedieť, ako ste dopadli.

 


 

Trápi vás "Vkladná knižka - disponovanie po úmrtí" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Vkladná knižka - disponovanie po úmrtí (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa informovať ohľadne možnosti spravovať bankový účet po smrti majiteľa účtu. Je nejakým spôsobom možné relatívne rýchlo umožniť napr. manželke prístup k účtu, resp. jeho prevedenie na ňu napr. závetom ?
Ďakujem za odpoveď. Peter

Odpoveď: Vkladná knižka - disponovanie po úmrtí

(odpoveď odoslaná: 13.05.2022)

Dobrý deň, ak zomrel jediný majiteľ účtu, potom nie je právne možné, aby spísal závet ak už zomrel a neprebehlo dedičské konanie, aby mohol niekto s bankovým účtom disponovať.

Ak existoval disponent bankového účtu, potom v zmysle ust. Obč. zákonníka dispozičné oprávnenia s bankovým účtom zanikajú pre disponenta dňom úmrtia majiteľa účtu.

Pre disponovanie s vecami patriaci do dedičstva platí ust. § 201 Civilného mimosporového poriadku :

"Dedičia môžu veci patriace do dedičstva počas konania scudziť alebo urobiť iné opatrenia presahujúce rámec obvyklého hospodárenia len so súhlasom súdu."

 


Podotázka: Vkladná knižka - disponovanie po úmrtí (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať, mama mi chce nechať určitú sumu peňazí, lebo nechce, aby to išlo do dedičského konania, ale chce to dať na svoj účet a mňa nechať ako spoludisponenta. Môžem peniaze vybrať po jej smrti a nechať si ich alebo je to v rámci dedičského konania nezákonné a môže ma súrodenec zažalovať na súde? Ďakujem. Tomáš

Odpoveď: Vkladná knižka - disponovanie po úmrtí

(odpoveď odoslaná: 10.04.2022)

Dobrý deň,
na vami položenú otázku uvádzam, že ak vám mama chce darovať peniaze, najlepšie by to bolo za jej života. Postup je jednoduchý : bankovým prevodom prevedie peniaza na váš bankový účet s uvedením účelu prevodu, ktorým bude dar výlučne vo váš prospech. Súhlas vašich ostatných súrodencov na darovanie peňazí vaša mama nepotrebuje. Predmetný dar fin. prostriedkov nebude následne v prípade úmrtia matky predmetom dedenia a vaši súrodenci sa nemôžu domáhať toho, aby ste ich z predmetného daru čo i len čiastočne vyplatili. Ak by išlo o vyššiu sumu finančných prostriedkov /v zmysle ust. § 484 Obč. zákonníka ak by išlo o nie obvyklé darovanie/ , potom by sa vám predmetný dar započítal na váš dedičský podiel a o toľko by ste menej dedili.

K druhej časti otázky, v ktorej sa pýtate na to, či by ste z účtu matky, na ktorom by ste boli disponentom účtu, mohli vybrať peniaze, uvádzame, že dispozičné oprávnenie disponetna s bankovým účtom majiteľa účtu zaniká úmrtím majiteľa účtu. Zostatok na účte ku dňu úmrtia by bol následne predmetom dedenia.

 


Podotázka: Vkladná knižka - disponovanie po úmrtí (Občianske právo)

Dobrý deň, prajem pán doktor, prosila by som Vás o zodpovedanie na nasledovnú otázku: V minulosti som spísala závet u notára, v ktorej som odkázala vkladnú knižku môjmu bratovi, o ktorého sa už viac rokov starám, aby bol v prípade mojej smrti finančne zabezpečený. Žiaľ, brat nedávno zomrel. Zaniká jeho úmrtím odkaz v záveti alebo v budúcnosti / po mojej smrti / by dedili jeho potomci? Mám zrušiť závet u notára? Veľmi pekne Vám ďakujem za odpoveď. Etela

Odpoveď: Vkladná knižka - disponovanie po úmrtí

(odpoveď odoslaná: 08.03.2022)

Dobrý deň, v otázke uvádzate, že ste spísali závet v prospech brata a odkázali mu fin. sumu na vkaldnej knižke. Brat zomrel. V tejto súvislosti uvádzame, že predmetom dedenia po Vašom bratovi nemôže byť zostatok vkladu na Vašej vkladnej knižke a to z jednoduchého dôvodu, že Vy ako majiteľ vkaldnej knižky žijete a s touto bez ohľadu na to, že ste spísalí závet, môžete voľne disponovať podľa svojho uváženia. Závet sa spisuje pre prípad úmrtia.
Ak by ste zomreli Vy a nezmenili závet resp. neurčili náhradného závetného dediča teraz dodatočne, potom platí ust. § 461 ods. 2 Obč. zákonníka :

 

"Ak nenadobudne dedičstvo dedič zo závetu, nastupujú namiesto neho dedičia zo zákona. Ak sa nadobudne zo závetu len časť dedičstva, nadobúdajú zvyšujúcu časť dedičia zo zákona."

Trápi vás "Vkladná knižka - disponovanie po úmrtí" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vkladná knižka - disponovanie po úmrtí (Občianske právo)

Dobrý deň,
je možné, aby banka zablokovala účet po zosnulom otcovi a mamina, ktorá je spoludispinent sa nemôže dostať k peniazom. Kto okrem banky môže zablokovať účet. Lívia

Odpoveď: Vkladná knižka - disponovanie po úmrtí

(odpoveď odoslaná: 05.02.2022)

Dobrý deň,
ak Vaša mama bola len disponentom na bankovom účte, ktorého majiteľom bol Váš otec, potom dispozičné oprávnenie  Vašej matky zaniklo úmrtím. Ak sa banka dozvedela o úmrtí, bolo jej povinnosťou dispozičné oprávnenie zrušiť a teda neumožnosť matke s účtou disponovať.
V otázke uvádzate, že na účte mala peniaze aj Vaša mama. Ak by išlo napr. o peniaze, ktoré ona obdržala napr. darom alebo dedením, je potrebné, aby túto okolnosť nahlásila v dedičskom konaní po otcovi a žiadala vylúčenie konkrétnej sumy z dedenia po poručiteľovi.

Treba uviesť, že v dedičskom konaní sa najprv vyporiada bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v zmysle ust. §  195 Civl. mimospor. poriadku  a len polovica z fin. prostriedkov na bankovom účte bude predmetom dedenia, polovica zo zákona patrí matke.

Uvádzame tiež, že v zmysle ust. § 201 Civil. mimospor. poriadku dedič môže"dedičia môžu veci patriace do dedičstva počas konania scudziť alebo urobiť iné opatrenia presahujúce rámec obvyklého hospodárenia len so súhlasom súdu."


Podotázka: Vkladná knižka - disponovanie po úmrtí (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať pred dvoma mesiacmi som zaplatila súdny poplatok. Neviem, či mi zo súdu príde ešte nejaké rozhodnutie o vyplatení zostatku na účte po zosnulom otcovi. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vkladná knižka - disponovanie po úmrtí

(odpoveď odoslaná: 29.04.2021)

Dobrý deň,
zo súdu ohľadom vkladu na vkladovom účte v banke vám nepríde žiadne rozhodnutie. S právoplatným rozhodnutím v dedičskom konaní je treba osobne kontaktovať banku, aby vám vyplatili zostatok na bankovom účte.


Podotázka: Vkladná knižka - disponovanie po úmrtí (Občianske právo)

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť. Minulý rok zomrel manželovi otec. Zdedil po ňom vkladnú knižku a nakoľko jeho brat zomrel dedili aj jeho deti. Vkladná knižka je v banke, keď si podal žiadosť o zrušenie vkladnej knižky na základe dedičského konania bola mu táto žiadosť zamietnutá z dôvodu, že tam ešte figuruje jeho zomrelý brat ako žijúci. Nechcú akceptovať úmrtný list, ale požadujú uznesenie z dedičského konania po jeho nebohom bratovi, pritom ta vkladná knižka nebola predmetom dedičského konania nakoľko vlastník ešte žil a jeho brat tam bol iba ako disponent. Už fakt nevieme ako ďalej. I.

Odpoveď: Vkladná knižka - disponovanie po úmrtí

(odpoveď odoslaná: 17.01.2020)

Dobrý deň, ako vyplýva aj z obchodných podmienok banky, smrťou majiteľa vkladnej knižky zanikajú všetky dispozičné oprávnenia disponenta/-ov.
T.j. : Pokiaľ vlastník - majiteľ vkladnej knižky zomrel a prebehlo riadne aj dedičské konanie, na základe ktorého vkladnú knižku zdedil Váš manžel, nie je dôvod, aby banka zadržiavala peniaze na vkladnej knižke. 
Neviem z akého dôvodu banka požaduje doklad o ukončení dedičského konania po disponentovi, kedže v prípade disponenta, predmetná vkladná knižka ani nemohla byť predmetom dedičského konania, lebo disponent nebol majiteľom vkladnej knižky.

Vlastník - majiteľ vkladnej knižky je oprávnený nakladať s vkladovým účtom v celom rozsahu, vrátane toho, že zruší dispozičné oprávnenia disponenta.
Disponent môže nakladať s vkladovým účtom len podľa dispozičných oprávnení vlastníka - majiteľa, ktoré mu dal vlastník - majiteľ účtu, ale nemôže vkladový účet bez súhlasu vlastníka - majiteľa vkladového účtu zrušiť.
Všetky dispozičné oprávnenia disponenta zanikajú úmrtím vlastníka - majiteľa vkladového účtu.
Disponent nie je vlastníkom - majiteľom vkladového účtu.


Trápi vás "Vkladná knižka - disponovanie po úmrtí" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vkladná knižka - disponovanie po úmrtí (Občianske právo)

Dobrý deň, mám na Vás otázku týkajúcu sa dedičstva. Sme traja súrodenci. Mama dala ešte počas života dispozičné právo k dôchodkovému účtu bratovi, ktorý mohol za ňu vyberať dôchodok, keď už ona nevládala. Z jej dôchodku zaplatil pobyt v zariadení kde bola umiestnená po vážnych zdravotných problémoch a ostatné financie minul pre seba. Keď sme ho upozornili, aby peniaze odkladal, vysmial nás. Za 40 mesiacov, počas, ktorých bola mama odkázaná na opateru odborníkov minul cca 3250 €. Doklad o tom nemáme, ale peniaze na účte nie sú. Matka zomrela 19. 8. 2019, čakáme na dedičské konanie. Môžeme to nahlásiť notárovi, aby brat peniaze vrátil, a aby to bolo zahrnuté do dedičského konania? Ďakujem za skorú odpoveď. M. Z.

Odpoveď: Vkladná knižka - disponovanie po úmrtí

(odpoveď odoslaná: 16.10.2019)

Dobrý deň, 
vo veci je treba nahlásiť bankový účet do dedičského konania.

Poznamenávame, že dispozičné právo k účtu v banke bratovi zaniklo dňom úmrtia majiteľa účtu, teda vašej matky.
Pokiaľ ide o vrátenie peňazí na účet resp. do dedičského konania, tu treba vychádzať z toho, že pobyt v zariadení bol zrejme platený a teda je na dedičovi ako svoje výdavky prípadne obháji v súlade s dobrými mravmi. Predmetom dedenia však budú len finančné prostriedky na bankovom účte ku dňu úmrtia poručiteľky. 

Sme názoru, že váš brat nebol povinný platiť pobyt v zariadení pokiaľ vaša mama mala na to prostriedky - dôchodok a teda nebola odkázaná na fin. pomoc zo strany svojich detí. Pri finančnej sume 3250 € za 40 mesiacov pobytu v zariadení je to len cca 80 € mesačne.

 

 


 


Podotázka: Vkladná knižka - disponovanie po úmrtí (Občianske právo)

Dobrý deň, po úmrtí syna som zistil, že mal vkladnú knižku v banke na jeho meno. V dedičskom konaní nebola zahrnutá. Ide o novoobjavený majetok. Musí prebehnúť dodatočne dedičské konanie alebo stačí banke úmrtný list a kópia pôvodného dedičského konania. Kde som bol jediný dedič. Ďakujem.

Odpoveď: Vkladná knižka - disponovanie po úmrtí

(odpoveď odoslaná: 05.09.2019)

Dobrý deň,

v danom prípade vám odporúčame podať návrh na dodatočné dedičské konanie (na miestne príslušný súd, na ktorom sa skončilo dedičské konanie) , keďže vkladná knižka nebola predmetom dedenia. Banka potrebuje vidieť doklad, na ktorom bude viditeľné, kto môže disponovať s vkladnou knižkou. Týmto dokumentom môže byť práve osvedčenie o dedičstve, v ktorom sa rozhodne komu tento majetok z dedičstva pripadne. Banke nebude podľa nášho názoru postačovať pôvodné osvedčenie o dedičstve a úmrtný list na to, aby vám umožnila s vkladnou knižkou disponovať. 

Zákonnú úpravu dodatočného konania o dedičstve upravuje § 211 Civilného mimosporového poriadku, ktorý znie:

"Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná.
V odôvodnených prípadoch, najmä na podnet súdu, notára, štátneho orgánu alebo orgánu územnej samosprávy môže súd o majetku uvedenom v odseku 1 začať konanie aj bez návrhu. Súd dodatočné konanie o dedičstve zastaví, ak majetok označený v návrhu nebol vo vlastníctve poručiteľa."


Podotázka: Vkladná knižka - disponovanie po úmrtí (Občianske právo)

Dobrý deň,
s priateľom sme mali spoločný účet, on bol vlastník 1. A ja vlastník 2. zaujímalo by ma, či po jeho smrti je polovica účtu moja, keď bol spísaný závet, kde je písané, že 50 % je mojich a 50 % jeho syna alebo to je 50% mojich(zo zákona)+ 50% aj z tej druhej polovice ? Zamestnávateľ po smrti už  neposlal jeho poslednú výplatu (aj za nevyčerpanú dovolenku) na účet, ale ich poslal jeho synovi poštou, aby neprešli do dedičského konania.
 

Odpoveď: Vkladná knižka - disponovanie po úmrtí

(odpoveď odoslaná: 11.07.2019)

Dobrý deň,

ak ste mali zriadený spoločný účet, ak neboli podiely dohodnuté inakšie, potom zo zákona platí, že podiely sú po 50 % k celku. 
Teda Vy ste vlastníkom 50 % zostatku ku dňu úmrtia a 50 % ide do dedičského konania.
Z tých 50 % z dedičského konania sa bude dediť podľa ust. § 473 Obč. zákonníka podľa dedičských skupín.
Ak poručiteľ spísal závet, v závete môže disponovať len svojim majetkom, teda nie aj Vašim podielom na spoločnom účte. Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ je závet v súlade so zákonom, budete dediť zo závetu. Syn poručiteľa musí získať aj pri dedení zo závetu toľko koľko činí 1/2 jeho zákonného podielu, ale len z podielu jeho otca, Vášho priateľa.

Pokiaľ ide o nevyplatenú mzdu a náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku, potom podľa § 35 ZP platí, že "ak osobitný predpis neustanovuje inak, peňažné nároky zamestnanca jeho smrťou nezanikajú. Do štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku prechádzajú mzdové nároky z pracovného pomeru postupne priamo na jeho manžela, deti a rodičov, ak s ním žili v čase smrti v domácnosti. Predmetom dedičstva sa stávajú, ak týchto osôb niet."

T. j. : Ak nevyplatené mzdové nároky nepresahujú 4 násobok priemerného mesačného zárobku a boli vyplatené synovi priateľa, postup zamestnávateľa bol správny.


Trápi vás "Vkladná knižka - disponovanie po úmrtí" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vkladná knižka - disponovanie po úmrtí (Občianske právo)

Dna 10. 1. 2019 sme v Poštovej banke spísali Žiadosť o nahlásenie úmrtia a vysporiadanie v zmysle dedičstva spolu s právoplatnou notárskou zápisnicou a všetkými náležitosťami. Som dedička po otcovi, ktorý mal 3 vkladné knižky vo vyššie uvedenej banke s 3 mesačnou výpovednou lehotou, ktorú som akceptovala. Do dnes mi nebolo dedičstvo bankou vyplatené. V telefonickej komunikácii sa odvolávali na jednomesačnú dobu spracovania vraj zo zákona. Je to pravda? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vkladná knižka - disponovanie po úmrtí

(odpoveď odoslaná: 10.05.2019)

Dobrý deň,
je potrebné vychádzať z obchodných podmienok predmetnej banky, v zmysle ktorých platí :
"Ak sa vklad na VK stal predmetom dedičského konania, Banka naloží s vkladom na VK v zmysle právoplatného rozhodnutia vydaného v danom dedičskom konaní. V prípade, že dotknutá VK mala jedného Majiteľa, Banka po dohode s dedičom/dedičmi zruší VK a vyplatí dedičovi/dedičom zostatok VK. Banke pre účel zrušenia VK postačuje žiadosť jedného z dedičov. V prípade VK s dvomi Majiteľmi Banka na žiadosť dediča/dedičov vyplatí z VK sumu v zmysle právoplatného dedičského rozhodnutia. V prípade nedodržania výpovednej lehoty a/alebo zrušenia VK je Banka oprávnená zúčtovať sankciu za nedodržanie výpovednej lehoty a poplatok za zrušenie VK v zmysle platného Sadzobníka poplatkov. V prípade viacerých dedičov sa sankcia rozpočíta podľa dedičských podielov. Zostatok VK sa dedičovi/dedičom zasiela formou šekovej poukážky alebo sa zaúčtuje bezhotovostne na dedičom/dedičmi určený účet. Pri rušení VK, kde nastalo úmrtie jedného z dvoch Majiteľov, t.j. ak je jeden z Majiteľov VK žijúci, musí so zrušením VK súhlasiť okrem dediča/dedičov aj žijúci Majiteľ VK. Ak VK je súčasne predmetom umorovacieho konania, vkladom na VK sa môže disponovať až po skončení umorovacieho konania. Pri VK SENIOR pri úmrtí Majiteľa Banka zruší VK až po vyrovnaní záväzkov s poukazovateľom dôchodkovej dávky a po právoplatnom ukončení dedičského konania."

https://www.postovabanka.sk/media/1655916/op-pre-vkladové-produkty-účinné-od-28-01-2019.pdf

O lehote na vybavenie /do 30/ ako uvádzate v otázke, sme takúto informáciu v uvedených podmienkach nenašli.

Vo veci však treba banku kontaktovať osobne s uznesením o dedičstve ako aj samotnými vkladnými knižkami.
Poplatky vyplývajú zo sadzobníka poplatkov banky.
V prípade, že budete mať pochybnosti o správnosti postupu banky, ako aj vyrubených poplatkoch, môžete sa so sťažnosťou obrátiť buď na bankového ombudsmana alebo na Národnú banku Slovenska.
 


Podotázka: Vkladná knižka - disponovanie po úmrtí (Občianske právo)

Dobrý deň, ak mi zomrel starký a banka mu zablokovala účet, nakoľko som v zahraničí, ako sa dá odblokovať účet ? Prípadne viem po známom zanechať túto povinnosť, aby to vybavil za mňa ? Ďakujem.

Odpoveď: Vkladná knižka - disponovanie po úmrtí

(odpoveď odoslaná: 07.02.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Ak Váš starý otec bol majiteľom účtu, potom súd v súlade s ust. § 180 ods. 2 Civil. mimosporového poriadku, môže súd uznesením zakázať výplatu z bankového účtu alebo z vkladnej knižky. 

Pokiaľ ste boli disponentom účtu rovnako teraz už nemôžete s účtom disponovať, nakoľko oprávnenia disponenta zanikajú úmrtím  majiteľa účtu.

Musíte počkať na ukončenie dedičského konania, banka následne na základe dedičského uznesenia uvoľní disponovanie s účtom.

Ak by ste chceli s účtom disponovať za trvania dedičského konania, potrebovali by ste súhlas notára.

Podľa ust. § 201 Civilného mimosporového poriadku platí :

"Dedičia môžu veci patriace do dedičstva počas konania scudziť alebo urobiť iné opatrenia presahujúce rámec obvyklého hospodárenia len so súhlasom súdu."


Podotázka: Vkladná knižka - disponovanie po úmrtí (Občianske právo)

Dobrý deň, ak som bola uvedená ako disponent ku VK aj k sporiacemu účtu s tým, že keď teta zomrie, mám si peniaze vybrať (podľa jej názoru stačilo, keď ma uvedie ako disponenta, teda netreba závet), pretože na bankovej zmluve bolo uvedené, že disponentovi jeho právo nezaniká ani po smrti majiteľa (teraz už poručiteľa). Tak som aj urobila a po smrti tety som peniaze vybrala tak, ako si želala. Ako dedič pritom prichádza do úvahy aj môj brat, ktorý sa však o tetu vôbec nestaral. Budem musieť z týchto peňazí vyplatiť môjmu bratovi polovicu? Je to vlastne potom proti voli mojej tety!

Odpoveď: Vkladná knižka - disponovanie po úmrtí

(odpoveď odoslaná: 01.10.2018)

Dobrý deň, pokiaľ ste boli disponentkou na VK, z ustanovení Obč. zákonníka vyplýva, že práva disponenta zanikajú úmrtím vlastníka, teda vo Vašom prípade Vašej tety. V prípade, že ste finančné prostriedky z VK a spor. účtu vybrali po smrti Vašej tety, banka zrejme nevedela, že teta zomrela. To, že sa brat nestaral o tetu ako Vy sama, nie je dôvodom, aby nebol dedičom. Dedenie zo zákona sa nezakladá na princípe zásluhovosti a starostlivosti o poručiteľa. Či budete musieť vyplatiť brata po skončení dedičského konania po Vašej tete, bude závisieť od Vašej dohody v dedičskom konaní.
Trápi vás "Vkladná knižka - disponovanie po úmrtí" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vkladná knižka - disponovanie po úmrtí (Občianske právo)

Vaša otázka: Dobrý deň, stačí k zrušeniu účtov v bankách doklad - úmrtný list, alebo je potrebné niečo ďalšie, zápisnica z dedičského konania? Ďakujem. Oblasť práva: Dedičské právo Kraj: Košický Odpoveď: Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame, že pokiaľ poručiteľ bol jediným vlastníkom a jediným disponentom s účtom v banke, banka pokiaľ neprebehlo dedičské konanie účet nezruší a ani nedovolí s ním disponovať. Nahláste bankový účet v dedičskom konaní a notár si vyžiada od banky výšku zostatku na účte ku dňu úmrtia poručiteľa, a táto suma bude predmetom dedičského konania. Až následne môže s účtom disponovať dedič. Banke nahláste úmrtie vlastníka účtu. Doplňujúca otázka: Ďakujem, som disponentom na účtoch, kde je majiteľom otec. T.j. viem vyberať, vkladať, presúvať medzi účtami fin. prostriedky. V takom prípade môžem účty zrušiť aj ja ?

Odpoveď: Vkladná knižka - disponovanie po úmrtí

(odpoveď odoslaná: 02.08.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku uvádzame, že pokiaľ ste disponentom na účte, ktorého majiteľom bol Váš otec, smrťou majiteľa účtu zanikajú všetky oprávnenia disponenta /výbery, presuny/ a teda v súčasnosti nemôžete účet ani zrušiť.  

Ako disponent by ste nemohli zrušiť účet ani za života majiteľa účtu.

 


Podotázka: Vkladná knižka - disponovanie po úmrtí (Občianske právo)

Dobrý deň, stačí k zrušeniu účtov v bankách doklad - úmrtný list, alebo je potrebné niečo ďalšie, zápisnica z dedičského konania? Ďakujem.

Odpoveď: Vkladná knižka - disponovanie po úmrtí

(odpoveď odoslaná: 30.07.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame, že pokiaľ poručiteľ bol jediným vlastníkom a jediným disponentom s účtom v banke, banka pokiaľ  neprebehlo dedičské konanie účet nezruší a ani nedovolí s ním disponovať.

Nahláste bankový účet v dedičskom konaní a notár si vyžiada od banky výšku zostatku na účte ku dňu úmrtia poručiteľa, a táto suma bude predmetom dedičského konania. Až následne môže s účtom disponovať dedič. Banke nahláste úmrtie vlastníka účtu.

©V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vkladná knižka - disponovanie po úmrtí" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku