'

Vkladná knižka - disponovanie po úmrtí


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košický
Odpovedá: Advokátka
Odpovedané dňa: 11. 10. 2017

Otázka: Vkladná knižka - disponovanie po úmrtí

Dobrý deň, rada by som Vás požiadala o radu pri riešení problému s vymáhaním uložených finančných prostriedkov v banke. Finančné prostriedky vo výške cca 350 EUR sú uložené na vkladnej knižke, ktorú zakladala moja nebohá stará mama. Aby som mohla s vkladnou knižkou disponovať v budúcnosti i ja, stanovila ma druhým vkladateľom - vkladná knižka je teda i na moje meno a rodné číslo. V pokynoch vkladnej knižky je uvedené: "Vkladná knižka je "vkladnou knižkou na meno" jedného alebo dvoch vkladateľov, ktorí mája rovnaké dispozičné práva. S vkladom na vkladnej knižke možno disponovať v pobočkách banky a na všetkých poštách v SR po predložení vkladnej knižky a platného dokladu totožnosti. Vklad na vkladnej knižke je chránený v zmysle zákona o ochrane vkladov. " Aj napriek tomuto oznámeniu mi banka opakovane odmieta vyplatiť vložené finanční prostriedky s odvolaním sa na skutočnosť, že je stará mama po smrti. Vkladná knižka nebola súčasťou dedičského konania (ktorého sa banka podľa mňa neoprávnene dožaduje). Pri poslednej návšteve banky som sa dokonca dozvedela, že bol vo februári 2012 podaný trvalý zákaz výberu, avšak kto podal podnet už v záznamoch uvedené nie je. Údajne to býva obvykle klient, v mojom prípade to ale nie je možné - ani ja sama ani nikto z mojej rodiny podnet určite nepodával, stará mama bola tou dobou už 2 roky po smrti. Banka bohužiaľ ani po mojich opakovaných návštevách neprišla s žiadnym konkrétnym riešením situácie, pri poslednej návšteve sa odvolávali na nutnú konzultáciu s právnym oddelením banky (posledná návšteva bola v auguste), avšak do dnešného dna som neobdržela žiadnu odpoveď. Domnievam sa, že banka vložené finančne prostriedky zadržiava neprávom (snažím sa ich vymáchať cca od marca). Budem veľmi vďačná za radu, ako je možné túto situáciu riešiť. Ďakujem vopred. 

 

Odpoveď: Vkladná knižka - disponovanie po úmrtí

Dobrý deň, ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :


Z Vami uvedenej otázky vyplýva, že banka odmieta uvoľniť  resp. disponovať voľne s vkladom na vkladnej knižke na meno, kde ste boli uvedená ako majiteľ spolu s nebohou starou mamou. V banke ste zistila, že vklad je zablokovaný cca od r. 2012. 

K tomuto uvádzame, že uvedená problematika je upravená v ust. §§  778 a nasl. Obč. zákonníka /citujeme/ :
Zmluva o vklade vzniká medzi fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len „vkladateľ“) a peňažným ústavom zložením vkladu v peňažnom ústave a jeho prijatím peňažným ústavom.
Vkladateľ má právo na úroky alebo na iné majetkové výhody dohodnuté s peňažným ústavom, a ak neboli dohodnuté, v obvyklej výške s prihliadnutím na dĺžku doby, v ktorej boli peňažné prostriedky viazané na účte.
Vkladateľ a v zákonom ustanovených prípadoch aj iná oprávnená osoba má právo s vkladom nakladať po preukázaní svojej totožnosti v zákonom ustanovených prípadoch.

 

 

Pre vklady na vkladných knižkách platí : 
Prijatie vkladu potvrdí peňažný ústav vkladnou knižkou upravenou tak, aby z nej bola zrejmá výška vkladu, jeho zmeny a konečný stav.
Ak nie je preukázaná iná výška vkladu, je rozhodujúci zápis vo vkladnej knižke.
Vkladná knižka môže byť vystavená len na meno.
Bez predloženia vkladnej knižky nemožno s vkladom nakladať, ak tento zákon neustanovuje inak.
S vkladom na vkladnej knižke na meno je oprávnený nakladať ten, na koho meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo alebo dátum narodenia fyzickej osoby alebo názov, adresu sídla a pridelené identifikačné číslo právnickej osoby je vkladná knižka vystavená, ak tento zákon neustanovuje inak. S vkladom na cestovnej vkladnej knižke je však v určených prípadoch oprávnený nakladať každý, kto predloží vkladnú knižku a preukazný lístok.

Z dôvodu, že boli dvaja majitelia vkladnej knižke uvádzame aj ust. § 137 OZ pri podielovom spoluvlastníctve, kde platí :
Podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci.
Ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak, sú podiely všetkých spoluvlastníkov rovnaké.
Poznámka : Z uvedeného vyplýva, že predmetom dedičského konania bude len jedna polovica vkladu na vkladnej knižke ku dňu úmrtia.

 

Prečítali sme si aj  všeobecné obchodné podmienky  pre vkladové produkty Vami uvedenej banky /meno banky  neuvádzame/  platné od  1.10.2017, z ktorých citujeme :
Klient – na účely týchto OP je ním Majiteľ, osoba oprávnená konať za Majiteľa alebo Disponent.
Majiteľ– fyzická alebo právnická osoba, okrem Štátnej pokladnice a jej klientov, v mene ktorej bola uzatvorená Zmluva o TV, Zmluva o VK alebo Zmluva o VÚ. TV alebo VÚ nemôže mať viacerých Majiteľov, VK môže mať dvoch Majiteľov Na zastupovanie a konanie za maloletého Majiteľa, ktorý bol pozbavený alebo mu bola obmedzená spôsobilosť na právne úkony, sa primerane použijú ustanovenia VOP. Pre vylúčenie pochybností platí, že pojem Vkladateľ má rovnaký význam ako Majiteľ, pričom pri VK SENIOR má pojem 2.Vkladateľ význam pojmu Disponent. 

4.2 Disponovanie vkladom na VK
4.2.1 Vkladom na VK možno disponovať na ktoromkoľvek Obchodnom mieste, pričom musia byť vždy predložené VK a platný Doklad totožnosti disponujúcej osoby. Ak VK má dvoch Majiteľov, Majitelia majú rovnaké právo disponovať vkladom na VK a z právnych úkonov týkajúcich sa vkladu na VK sú zaviazaní spoločne a nerozdielne. Banka neskúma a nezodpovedá za vzájomné nároky Majiteľov ku vkladu na VK. Majitelia môžu samostatne meniť len svoje identifikačné údaje alebo svoju korešpondenčnú adresu; ostatné úkony týkajúce sa zmien na VK musia vykonať spoločne. Korešpondencia k VK je zasielaná na adresu, ktorú si s Bankou písomne dohodol Majiteľ, resp. Majitelia, resp. Oprávnená osoba.
4.2.2 Pri VK SENIOR môže Majiteľ určiť maximálne jednu plnoletú osobu (Disponenta) na disponovanie vkladom na VK SENIOR, t. j. výlučne výbery a vklady. Disponent nemôže bez osobitného splnomocnenia žiadať o akékoľvek zmeny podmienok vedenia VK
SENIOR, napr. začatie, resp. zrušenie umorovacieho konania, zrušenie VK SENIOR. Po smrti Majiteľa zanikajú práva Disponenta na disponovanie VK SENIOR. /pozn. VK SENIOR je pre výplatu dôchodk. dávok, tieto VK banka už nezriaďuje, ale prijíma na ne vklady/.
Z ďalších ustanovené všeobecných obchodných podmienok ohľadom VK :

4.2.12 Ak sa vklad na VK stal predmetom dedičského konania, Banka naloží s vkladom na VK v zmysle právoplatného rozhodnutia
vydaného v danom dedičskom konaní. V prípade, že dotknutá VK mala jedného Majiteľa, Banka po dohode s dedičom/dedičmi zruší VK a vyplatí dedičovi/dedičom zostatok VK. Banke pre účel zrušenia VK postačuje žiadosť jedného z dedičov. V prípade VK s dvomi Majiteľmi Banka na žiadosť dediča/dedičov vyplatí z VK sumu v zmysle právoplatného dedičského rozhodnutia. V prípade nedodržania výpovednej lehoty a/alebo zrušenia VK je Banka oprávnená zúčtovať sankciu za nedodržanie výpovednej lehoty a poplatok za zrušenie VK v zmysle platného Sadzobníka poplatkov. V prípade viacerých dedičov sa sankcia rozpočíta podľa dedičských podielov. Zostatok VK sa dedičovi/dedičom zasiela formou šekovej poukážky alebo sa zaúčtuje bezhotovostne na dedičom/dedičmi určený účet. Pri rušení VK, kde nastalo úmrtie jedného z dvoch Majiteľov, t.j. ak je jeden z Majiteľov VK žijúci, musí so zrušením VK súhlasiť okrem dediča/dedičov aj žijúci Majiteľ VK.  Pri VK SENIOR pri úmrtí Majiteľa Banka zruší VK až po vyrovnaní záväzkov s poukazovateľom dôchodkovej dávky a po právoplatnom ukončení dedičského konania.

 

ZÁVER 


Sme toho názoru, že banka zablokovala VK na základe toho zistenia resp. oznámenia, že jeden z majiteľov VK už zomrel.

Predmetom dedič. konania v zmysle ust. Obč. zákonníka však bude iba jedna polovica vkladu na VK vo výške ku ňu úmrtia. 

Sme toho názoru, že postup banky bol správny len pokiaľ sa týka jednej polovice vkladu na VK, nakoľko len táto môže byť predmetom dedič. konania nakoľko VK mala dvoch majiteľov.  S Vašou  polovicou vkladu na VK môžete disponovať iba Vy sama a táto polovica  nemôže byť predmetom dedičského konania. Preto banka nemala Vám zakázať výber z VK vo výške jednej polovice vkladu, Vy sama VK však zrušiť nemôžete. Druhá polovica vkladu na VK  bude  predmetom dedičského konania a dedičia sa dohodnú o nakladaní s vkladom alebo na jeho zrušení. S prejednaním dedičstva treba počítať aj s odmenou notára, ktorá je 2 % z hodnoty predmetu dedičstva plus hotové výdavky notára 30 € a následne aj súdny poplatok 6,50€ .

Ak chcete disponovať s celou VK budete musieť podať nový návrh na prerokovanie novoobjaveného majetku.

 

Poznámka na záver : V prípade, že toto naše stanovisko nebude dostačujúce pre banku, odporúčame Vám, aby ste sa obrátili na ústredie Vami uvedenej banky,  a súčasne aj na Národnú banku Slovenska ako dohliadajúci orgán nad bankovníctvom /http://www.nbs.sk/.

 

Dúfame, že sme Vám pomohli.

Budeme radi, ak nám dáte vedieť, ako ste dopadli.

 


 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Vkladná knižka - disponovanie po úmrtí (Občianske právo)

Vaša otázka: Dobrý deň, stačí k zrušeniu účtov v bankách doklad - úmrtný list, alebo je potrebné niečo ďalšie, zápisnica z dedičského konania? Ďakujem. Oblasť práva: Dedičské právo Kraj: Košický Odpoveď: Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame, že pokiaľ poručiteľ bol jediným vlastníkom a jediným disponentom s účtom v banke, banka pokiaľ neprebehlo dedičské konanie účet nezruší a ani nedovolí s ním disponovať. Nahláste bankový účet v dedičskom konaní a notár si vyžiada od banky výšku zostatku na účte ku dňu úmrtia poručiteľa, a táto suma bude predmetom dedičského konania. Až následne môže s účtom disponovať dedič. Banke nahláste úmrtie vlastníka účtu. Doplňujúca otázka: Ďakujem, som disponentom na účtoch, kde je majiteľom otec. T.j. viem vyberať, vkladať, presúvať medzi účtami fin. prostriedky. V takom prípade môžem účty zrušiť aj ja ?

Odpoveď: Vkladná knižka - disponovanie po úmrtí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.08.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku uvádzame, že pokiaľ ste disponentom na účte, ktorého majiteľom bol Váš otec, smrťou majiteľa účtu zanikajú všetky oprávnenia disponenta /výbery, presuny/ a teda v súčasnosti nemôžete účet ani zrušiť.  

Ako disponent by ste nemohli zrušiť účet ani za života majiteľa účtu.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vkladná knižka - disponovanie po úmrtí (Občianske právo)

Dobrý deň, stačí k zrušeniu účtov v bankách doklad - úmrtný list, alebo je potrebné niečo ďalšie, zápisnica z dedičského konania? Ďakujem.

Odpoveď: Vkladná knižka - disponovanie po úmrtí

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.07.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame, že pokiaľ poručiteľ bol jediným vlastníkom a jediným disponentom s účtom v banke, banka pokiaľ  neprebehlo dedičské konanie účet nezruší a ani nedovolí s ním disponovať.

Nahláste bankový účet v dedičskom konaní a notár si vyžiada od banky výšku zostatku na účte ku dňu úmrtia poručiteľa, a táto suma bude predmetom dedičského konania. Až následne môže s účtom disponovať dedič. Banke nahláste úmrtie vlastníka účtu.

©


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk