Máte
otázku?

Sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenia


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Nitra

Otázka: Sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenia

Dobrý deň, dostal som uznesenie o vznesení obvinenia podľa určitého paragrafu trestného poriadku. V ňom sa uvádza, že je prípustná sťažnosť v lehote troch dní. Chcel by som sa sťažovať, no mám na to len tri dni. Od kedy sa počíta táto lehota? Ako mám postupovať? Bude vyhovené mojej sťažnosti, keďže sa v skutočnosti nestalo to, čo je v uznesení uvedené? Ako by som mal konať pri podaní sťažnosti proti uzneseniu o vznesení obvinenia? Môžete mi, prosím, poradiť? Mám si zvoliť advokáta?

Odpoveď: Sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenia

Dobrý deň, v trestnom konaní je prípustná sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenia, nie proti uzneseniu o začatí trestného stíhania. Ide o dve rozdielne rozhodnutia (uznesenia). Často sú obe uznesenia spojené do jedného. Dôležité je či je v uznesení uvedená konkrétna osoba a či je tam uvedený paragraf 206 Trestného poriadku. Vtedy ide o uznesenie o vznesení obvinenia a je proti nemu prípustná sťažnosť. 

Podľa § 185 Trestného poriadku platí, že Sťažnosťou možno napadnúť každé uznesenie policajta okrem uznesenia o začatí trestného stíhania.

Sťažnosť môže podať osoba, ktorej sa uznesenie priamo týka alebo ktorá na uznesenie dala návrh. Sťažnosť sa podáva orgánu, proti ktorého uzneseniu smeruje (t.j. obyčajne na príslušné Okresné riaditeľstvo PZ uvedené v hlavičke uznesenia), a to zásadne do troch dní od oznámenia uznesenia (s výnimkou sťažnosti proti uzneseniam podľa § 83 ods. 2; ak sa koná podľa § 204 ods. 1, sťažnosť sa podáva do skončenia skráteného vyšetrovania). Ak sa uznesenie oznamuje tak obvinenému, ako aj jeho zákonnému zástupcovi alebo obhajcovi, plynie lehota od toho oznámenia, ktoré bolo vykonané najneskoršie.

 

Pozor na lehoty pri podávaní sťažnosti proti uzneseniu o vznesení obvinenia.

Do lehoty určenej podľa dní sa nezapočítava deň, v ktorom sa stala udalosť určujúca začiatok lehoty. Ak pripadne koniec lehoty na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, pokladá sa za posledný deň lehoty najbližší budúci pracovný deň; to neplatí pre lehotu väzby. Ak teda pripadne koniec lehoty na sobotu, máte ešte možnosť podať sťažnosť nasledujúci pondelok, ak tento deň bude pracovným dňom.

 

Dôvody sťažnosti proti uzneseniu o vznesení obvinenia

Dôvody napadnutia uznesenia o vznesení sťažnosťou sú uvedené priamo v Trestnom poriadku. Uznesenie možno napadnúť pre

a) nesprávnosť niektorého jeho výroku,

b) zrejmý rozpor výroku s odôvodnením, alebo

c) porušenie ustanovení o konaní, ktoré uzneseniu predchádzalo, ak toto porušenie mohlo spôsobiť nesprávnosť niektorého výroku uznesenia.

 

Musí byť naplnený minimálne jeden dôvod, alebo dva prípadne všetky tri dôvody. Nezriedka sa stáva, že prokurátor sťažnosti obvineného vyhovie. Je však nevyhnutné sťažnosť riadne odôvodniť a poukázať na dôvody, prečo by jej prokurátor mal vyhovieť.

 

Kto rozhoduje o sťažnosti proti uzneseniu o vznesení obvinenia. 

Orgán, proti ktorého uzneseniu sťažnosť smeruje, môže jej sám vyhovieť, ak sa zmena pôvodného uznesenia nedotkne práv inej strany trestného konania. 

Ak lehota na podanie sťažnosti už všetkým oprávneným osobám uplynula a sťažnosti sa nevyhovelo podľa vyššie uvedeného odseku, predloží vec na rozhodnutie

a) policajt prokurátorovi, ktorý vykonáva dozor nad zachovávaním zákonnosti v prípravnom konaní, a ak ide o sťažnosť proti uzneseniu, ku ktorému tento prokurátor dal súhlas alebo pokyn, jeho prostredníctvom nadriadenému prokurátorovi,

b) prokurátor alebo súd nadriadenému prokurátorovi alebo súdu,

c) vyšší súdny úradník alebo súdny tajomník predsedovi senátu a v prípravnom konaní sudcovi pre prípravné konanie, ktorí majú pri tomto rozhodovaní postavenie nadriadeného orgánu,

d) asistent prokurátora prokurátorovi, ktorý vykonáva alebo vykonával dozor nad zachovávaním zákonnosti v prípravnom konaní a ktorý má pri tomto rozhodovaní postavenie nadriadeného prokurátora.

Pri rozhodovaní o sťažnosti preskúma nadriadený orgán správnosť výrokov napadnutého uznesenia, proti ktorým sťažovateľ podal sťažnosť a konanie predchádzajúce týmto výrokom napadnutého uznesenia. Nadriadený orgán zamietne sťažnosť, ak

a) nie je prípustná,

b) bola podaná oneskorene, neoprávnenou osobou, osobou, ktorá sa jej výslovne vzdala alebo ktorá znovu podala sťažnosť, ktorú už predtým výslovne vzala späť, alebo

 c) nie je dôvodná.

 

Ak nezamietne nadriadený orgán sťažnosť, zruší napadnuté uznesenie, a ak je podľa povahy veci potrebné nové rozhodnutie,

a) rozhodne vo veci sám, alebo

b) uloží orgánu, proti ktorého rozhodnutiu sťažnosť smeruje, aby vo veci znovu konal a rozhodol, 

Podanie sťažnosti proti uzneseniu o vznesení obvinenia má vplyv na celé konanie a na dôvody uvedené v sťažnosti sa môže prihliadať v neskoršom konaní. Pokiaľ by nadriadený orgán sťažnosti vyhovel a napadnuté uznesenie zrušil, môže dôjsť aj k zastaveniu trestného stíhania. 

Pokiaľ ide o voľbu advokáta pri podávaní sťažnosti proti uzneseniu o vznesení obvinenia, odporúčam Vám minimálne sa s advokátom (zaoberajúcim sa trestným právom) poradiť a prediskutovať celú záležitosť. Advokát Vám poradí nielen to, čo máte povedať, ale aj to bude celé trestné konanie prebiehať. Je možné dokonca predpokladať, ako celá vec dopadne.

Trápi vás "Sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenia" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenia (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na nasledujúcu situáciu. V súčasnosti beží trestné obvinenie voči otcovi mojej dcéry za týranie zverenej osoby - dcéry. Dnes ma otec informoval, že obvinenie voči jeho osobe bolo zrušené. Avšak, papier s takouto informáciou mi nebol doručený. Navyše, dcére bol pridelený advokát. Moja otázka znie: Ak by obvinenie bolo skutočne zrušené, pridelili by dcére advokáta?

Odpoveď: Sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenia

(odpoveď odoslaná: 15.08.2022)

Dobrý deň,
postup orgánov činných v trestnom konaní, kedy by zároveň zrušili obvinenie, ale aj ustanovili splnomocnenca poškodenej, nedáva veľký zmysel. V prvom rade ustanovenie splnomocnenca poškodenej sa deje vždy na začiatku trestného stíhania. Odporúčam Vám kontaktovať oddelenie PZ SR, na ktorom sa vykonávajú procesné úkony, aby ste tieto informácie preverili.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenia (Trestné právo)

Dobrý deň, Práve mi prišlo uznesenie obvinenia a chcem sa opýtať, či som mala na to 3 dni. Počítajú sa aj sobota a nedeľa do tohto termínu?

Odpoveď: Sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenia

(odpoveď odoslaná: 10.12.2020)

Dobrý deň,
nie, do plynutia lehoty na podanie sťažnosti proti uzneseniu o vznesení obvinenia sa nepočítajú víkendové dni, nakoľko podľa Trestného poriadku je táto lehota 3 pracovné dni (nie bežné kalendárne dni).


Podotázka: Sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenia (Trestné právo)

Uznesenie vyšetrovateľa som prevzal dňa 18. 8. 2017, kedy bol posledný deň na podanie sťažnosti. Bol to piatok. Počíta sa do trojdňovej lehoty aj sobota a nedeľa?

Odpoveď: Sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenia

(odpoveď odoslaná: 27.11.2017)

Dobrý deň, áno, do 3 dňovej lehoty sa počíta aj sobota a nedeľa. Posledný deň na podanie sťažnosti bol teda pondelok.


Trápi vás "Sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenia" a chcete pomôcť?

Podotázka: Sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenia (Trestné právo)

Dobrý deň, rada by som sa od vás opýtala, ako mám postupovať. Otec 14-ročnej dcéry podal trestné oznámenie na môjho 17-ročného syna ohľadom dobrovoľného sexuálneho styku. Dnes mám prísť pre uznesenie. Je možné sa proti tomu odvolať a ako mám postupovať? Čo mu hrozí? Mám si hľadať právnika? Je možné, že to pôjde súdnou cestou? Ďakujem.

Odpoveď: Sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenia

(odpoveď odoslaná: 20.09.2017)

Dobrý deň, určite si nájdite advokáta, ide o vážnu vec. Je viac než potrebné sa s advokátom porozprávať ešte pred jeho výsluchom.


Podotázka: Sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenia (Trestné právo)

Dobrý deň, pán doktor, chcela by som Vás poprosiť o radu. Podala som trestné oznámenie, ktoré mi bolo zamietnuté s odôvodnením, že si danú záležitosť mám riešiť na súde ako občianskoprávny spor. V prípustnej lehote som podala sťažnosť na postup vyšetrovateľa, ktorú prokurátor vzal na vedomie a vyšetrovanie sa opäť obnovilo. Následne som obdržala uznesenie o obvinení konkrétnej osoby z trestného činu podvodu, ktoré vyplynulo z vyšetrovania. Približne mesiac po tom som telefonicky kontaktovala vyšetrovateľa s otázkou o ďalšom postupe, ktorý mi oznámil, že prokurátor toto obvinenie stiahol a radí mi, aby som si danú záležitosť riešila ako občianskoprávny spor na súde. Uznesenie mi posiela poštou. Ostala som šokovaná, keďže daná osoba bola jednoznačne usvedčená z podvodu, no napriek tomu prokurátor obvinenie stiahol. Vyšetrovateľ mi oznámil, že bol rovnako prekvapený, avšak musí postupovať podľa pokynov prokurátora. Nevylučujem ani možnosť korupcie. Neviem, ako mám nadobudnuté informácie interpretovať. Ako mám postupovať v prípade, ak obdržím uznesenie? Mám podať sťažnosť na postup prokurátora na generálnu prokuratúru? Čo je najlepšie uviesť v odvolaní? A mala by som si najať právnika? Veľmi pekne Vám ďakujem.

Odpoveď: Sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenia

(odpoveď odoslaná: 06.03.2017)

Dobrý deň podanie návrhu na preskúmanie postupu prokurátora na generálnu prokuratúru môžete podať. Generálny prokurátor zruší právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta, ak takým rozhodnutím alebo v konaní, ktoré mu predchádzalo, bol porušený zákon.

Návrh na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia v prípravnom konaní je potrebné podať v lehote do 3 mesiacov od právoplatnosti.

Ak Vám záleží na tom, aby bol odsúdený páchateľ, tak si zvoľte advokáta.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenia (Trestné právo)

Dobrý deň, dňa 29.12.2016 mi bolo doručené uznesenie podľa § 206 ods. 1 Trestného poriadku, ktoré uvádza, že ma stíhajú. Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť, ktorú je možné podať do 3 dní. Ak som dobre pochopila, posledný deň na podanie sťažnosti je v pondelok?

Odpoveď: Sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenia

(odpoveď odoslaná: 01.01.2017)

Dobrý deň, lehoty určené podľa dní sa začínajú počítať odo dňa nasledujúceho po dni, kedy nastala udalosť odkedy sa má lehota počítať (doručenie uznesenia). Ak Vám bolo uznesenie doručené dňa 29.12.2016, začína sa počítať od 30.12.2016, druhým dňom je 31.12.2016 a tretím 01.01.2017. Nakoľko posledný deň lehoty padne na deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty na podanie sťažnosti je nasledujúci najbližší pracovný deň, t.j. pondelok 02.01.2017.


Trápi vás "Sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenia" a chcete pomôcť?

Podotázka: Sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenia (Trestné právo)

Chcela by som Vás požiadať o odpoveď: 1. Vyšetrovateľ PZ vo svojom uznesení urobil pisársku chybu, ktorú opravil až po mojej podanej sťažnosti. Chcela by som sa opýtať, či existuje stanovená lehota na opravu takýchto chýb, a tiež by som chcela vedieť, ako zformulovať sťažnosť v prípade, že v dôsledku tejto pisárskej chyby došlo k zániku mandátu obecného starostu. Síce mi je jasné, že bez mojho upozornenia by uznesenie ostalo neopravené. 2. Doručuje sa uznesenie, respektíve, akákoľvek korešpondencia z polície alebo prokuratúry, v súlade so zákonom o poštových službách, ak sa teda jedná o "poštové podmienky", alebo sa riadi zákonom o trestnom konaní? Mám pre Vás aj ďalšie otázky, ale na tie sa pýtam až neskôr. Vopred ďakujem a prajem pekný večer.

Odpoveď: Sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenia

(odpoveď odoslaná: 08.11.2016)

Dobrý deň, v trestnom poriadku nie sú určené lehoty v rámci ktorých majú príslušné orgány činné v trestnom konaní rozhodnúť o Vašej sťažnosti. V skutkovo a právne jednoduchých prípadoch môže tento čas trvať menej, ale v skutkovo zložitejších prípadoch to môže trvať aj dlhšie. Zákon lehota na rozhodnutie neupravuje. Čas potrebný na rozhodnutie o sťažnosti závisí aj na pracovnej vyťaženosti orgánu, ktorý o sťažnosti rozhoduje. Obsah sťažnosti závisí na tom, akým spôsobom pochybil vyšetrovateľ, čo opomenul, aké zákonné ustanovenie porušil... Súdy a orgány činné v trestnom konaní doručujú písomnosti v trestnom konaní v zmysle ustanovení § 65 až 68 Trestného poriadku. Tieto ustanovenia upravujú presné pravidlá pre doručovanie písomností.


Podotázka: Sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenia (Trestné právo)

Dobrý deň, dostala som uznesenie o vznesení obvinenia podľa § 206 ods. 1 trestného poriadku. V texte sa uvádza, že je možné podať sťažnosť v lehote troch dní. Od kedy sa počíta táto lehota? Počíta sa odo dňa, keď som prevzala dokument na pošte? Ďakujem.

Odpoveď: Sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenia

(odpoveď odoslaná: 26.10.2016)

Dobrý deň, trojdňová lehota sa počíta odo dňa nasledujúceho po doručení zásielky. Lehoty určené na základe dní sa počítajú odo dňa nasledujúce po udalosti, ktorá je rozhodujúca pre začiatok lehoty (doručenie). Tzn. ak ste zásielku prevzali 24.10.2016, tak prvým dňom lehoty je 25.10.2016 a posledným dňom lehoty je 27.10.2016.


Podotázka: Sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenia (Trestné právo)

Dobrý deň, bol som účastníkom dopravnej nehody dvoch osobných áut, pri ktorej som utrpel zranenie, z ktorého sa liečim už viac ako dva mesiace. Bol som vypočutý ako svedok. Teraz som dostal Uznesenie podľa § 206 odseku 1 Trestného poriadku o stíhaní vodiča druhého auta ako obvinenej za prečin "ublíženie na zdraví". V tomto Uznesení sú uvádzané viaceré skutočnosti, ktoré považujem za nesprávne a nesúhlasím s nimi. Môžem sa k týmto veciam nejakým spôsobom vyjadriť? Je možné podať sťažnosť, aj keď ja osobne nie som trestne stíhaný? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenia

(odpoveď odoslaná: 15.02.2016)

Dobrý deň, ak ste boli poškodený, tak Vy môžete podať sťažnosť iba v časti náhrady škody.

Svoje vyjadrenie k skutočnostiam uvedeným v uzneseniu však môžete dať.


Trápi vás "Sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenia" a chcete pomôcť?

Podotázka: Sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenia (Trestné právo)

Dobrý deň, včera mi bolo doručené uznesenie o obvinení osoby, na ktorú som podal trestné oznámenie a ďalej som vystupoval ako svedok. Podrobil som sa výsluchu svedka a následnej rekognícii, kde som podozrivú osobu spoznal. Spolu s uznesením mi prišlo aj predvolanie na výsluch svedka v danej veci. Chcel by som sa opýtať, čo ma na tomto výsluchu pravdepodobne čaká, keďže som už všetky skutočnosti, o ktorých som vedel, uviedol na predchádzajúcom výsluchu svedka. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenia

(odpoveď odoslaná: 09.02.2016)

Dobrý deň, výsluch bude o tom istom ako pred vznesením obvinenia, bude to potrebné zopakovať ešte raz.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenia" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava