Máte
otázku?

Stačí ústna dohoda?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Obchodné právo, Trnava

Otázka: Stačí ústna dohoda?

Na základe ústnej dohody o poskytnutí práce šoféra mi obchodný partner 4 mesiace platil za odvedenú prácu. Teraz mi poslal list, v ktorom žiada vrátiť všetky vyplatené peniaze s tvrdením, že nemáme podpísanú žiadnu dohodu o spolupráci a že finančné prostriedky boli našej firme vyplatené omylom. Prosím, poraďte mi - je ústna dohoda dostatočná, alebo som spravil chybu a mal som mať uzavretú zmluvu? Ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Stačí ústna dohoda?

Dobrý deň, v našom právnom poriadku platí zásada neformálnosti, čo znamená, že na jednotlivé právne úkony sa vyžaduje písomná forma iba v tom prípade, ak to zákon vyžaduje. Tzn. že ak zákon nevyžaduje uzatvorenie zmluvy v písomnej forme, zmluva je uzatvorená i ústne, ak sa s obchodným partnerom dohodnete na povinných náležitostiach zmluvy. Z Vášho stručného popisu nie je možné presne určiť akú zmluvu ste medzi sebou uzatvorili ústne. Prichádza do úvahy zmluva o dielo alebo zmluva o prevádzke dopravného prostriedku. Zmluva o dielo nevyžaduje písomnú formu, ale zmluva o prevádzke dopravného prostriedku pre svoju platnosť vyžaduje písomnú formu. Za určitých okolností Vám boli faktúry vyplatené v súlade správne. Za určitých okolností môžu vzniknúť problémy kvôli neuzatvorenej písomnej zmluve. Pre presné posúdenie Vášho problému by bolo potrebné mať k dispozícii podrobnejšie informácie týkajúce sa Vašej veci.

Trápi vás "Stačí ústna dohoda?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Stačí ústna dohoda? (Obchodné právo)

Dobrý deň, Mám takú otázku: Ja a môj malý syn momentálne bývame v podnájme v byte, ktorý vlastní naša blízka rodina. Máme len ústnu dohodu. Nedávno mi však oznámili, že potrebujú byt späť a že sa musíme vysťahovať do jedného mesiaca. Pôvodná dohoda znela, že tu môžeme bývať, až kým si nekúpim vlastný byt. Je to s nami v poriadku urobiť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Stačí ústna dohoda?

(odpoveď odoslaná: 02.02.2022)

Dobrý deň,
áno, nakoľko nemáte riadnu nájomnú zmluvu, teda užívate byt iba na základe jej dobrej vôle, nie je nutné ani dodržať nejakú výpovednú dobu.

Samozrejme z bytu Vás nemôže vysťahovať sama a násilím. Tým by porušila Vaše práva. Ak by ste nechceli byt opustiť, bude musieť podať voči Vám žalobu o vypratanie nehnuteľnosti. V konaní bude súd skúmať, či Vaším vysťahovaním nedôjde k ohrozeniu bytovej potreby maloletého dieťaťa, a či je vo Vašich schopnostiach a možnostiach objektívne si zabezpečiť iné bývanie. Ak by súd dospel k tomu, že nie ste v súčasnosti schopná si sama zabezpečiť bývanie a vysťahovaním by sa maloleté dieťa prakticky ocitlo na ulici, súd nemusí jej žalobe vyhovieť.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Stačí ústna dohoda? (Obchodné právo)

Dobrý deň, mám taký problém, že prebývam u svojej sestry, ktorej som predala dom aj s krčmou. Pokračujem v podnikaní v týchto priestoroch, avšak nedostala som žiadnu nájomnú zmluvu. Aj napriek tomu, že som o túto požiadala, odmietli mi ju vystaviť. Napriek tomu v týchto priestoroch prebývam a pracujem. Dohodli sme sa ústne, že môžem pokračovať v podnikaní, ale teda zmluvu mi stále nevydali. Na základe tejto ústnej dohody som uzavrela zmluvu s dodávateľmi a platby na inkaso vykonávam na svoje meno, aj keď sú sestra a jej rodina vlastníkmi všetkého. Majú právo ma hocikedy vyhodiť, aj keď tu prebývam od detstva a mám tu trvalý pobyt. Ďakujem.

Odpoveď: Stačí ústna dohoda?

(odpoveď odoslaná: 09.07.2021)

Dobrý deň,
áno, ak nemáte podpísanú žiadnu zmluvu alebo dohodu, z ktorej by bolo možné vyvodiť Vaše užívacie právo k nehnuteľnosti, tak Vás môžu z domu vypratať. Samozrejme nemôžu to spraviť sami, násilím. Budú musieť podať na súde žalobu o vypratanie nehnuteľnosti. Trvalý pobyt takejto veci nezabráni. Trvalý pobyt má iba evidenčný charakter.


Podotázka: Stačí ústna dohoda? (Obchodné právo)

Dobrý deň, v roku 2010 som kúpila dom so záhradou. Niektoré informácie som zistila až postupne, konkrétne to, že k môjmu pozemku nie je možný prístup nákladným vozidlom, pretože majiteľom vjazdu bol vlastník susedného pozemku. Roky tam prebiehal spor o vyvlastnenie, ktorý ma vôbec netýka, ale sused využíval pozemok aj vjazd, a to aj napriek tomu, že nebol vlastníkom. Mala som písomný súhlas majiteľky, že mám právo prejazdu cez jej pozemok na môj. Napriek tomu mi bránili v prejazde oplotením a zámerne tam vysadili strom aj plodiny. Teraz došlo k tomu, že pôvodná majiteľka pozemok predala a sused je od roku 2019 oficiálnym vlastníkom pozemku aj vjazdu. Mám nulovú nádej na dohodu, preto sa pýtam, či má ústna dohoda predchádzajúcich vlastníkov týchto pozemkov, na ktorú mám svedkov, a písomný súhlas predchádzajúcej majiteľky nejakú váhu a možnosť, že by som si ten prechod na svoj pozemok vedela zabezpečiť. Má sused právo zdržiavať mi prístup na môj pozemok bezdôvodne a úmyselne, keď pôvodní vlastníci mali takúto ústnu dohodu a aj bol prechod voľný bez oplotenia? Táto situácia mi bráni v úprave záhrady strojmi, ako je traktor, vlečka a pod., prístupu k domu napríklad hasičského vozidla alebo pri rekonštrukcii dovozu materiálu s hmotnosťou jednej tony a podobne. Ďakujem pekne za radu.

Odpoveď: Stačí ústna dohoda?

(odpoveď odoslaná: 18.03.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
Pokiaľ ste mali len ústnu dohodu s predchádzajúcim vlastníkom nehnuteľnosti o možnosti využívať pozemok na prejazd  na Váš pozemok, potom táto dohoda nie je dostačujúca, aby ste touto mohli argumentovať a na základe tejto sa dožadovať prejazdu u nového vlastníka pozemku.
Podľa ust. § 151o/ Občianskeho zákonníka platí :
"(1) Vecné bremená vznikajú písomnou zmluvou, na základe závetu v spojení s výsledkami konania o dedičstve, schválenou dohodou dedičov, rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu možno nadobudnúť tiež výkonom práva (vydržaním); ustanovenia § 134 tu platia obdobne. Na nadobudnutie práva zodpovedajúceho vecným bremenám je potrebný vklad do katastra nehnuteľností.
(2) Zmluvou môže zriadiť vecné bremeno vlastník nehnuteľnosti, pokiaľ osobitný zákon nedáva toto právo aj ďalším osobám.
(3) Ak nie je vlastník stavby zároveň vlastníkom priľahlého pozemku a prístup vlastníka k stavbe nemožno zabezpečiť inak, súd môže na návrh vlastníka stavby zriadiť vecné bremeno v prospech vlastníka stavby spočívajúce v práve cesty cez priľahlý pozemok."

Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ teraz na svoj pozemok so stavbou nemáte iný prístup na pozemok hoci aj keď za sťaženejších podmienok, resp. prístup na Váš pozemok je možný len cez susedov pozemok, ktorý sa stal jeho vlastníkom v roku 2019, potom by ste mali byť v prípadnom súdnom konaní úspešná.
Pokiaľ sa s vlastníkom susedného pozemku nedohodnete na prejazde cez jeho pozemok  či už na základe zmluvu o nájme, alebo formou zmluvy o zriadení vecného bremena so zavkladovaním do katastra nehnuteľností, potom sa budete musieť obrátiť na súd.
Odporúčame vo veci  so susedom komunikovať a vysvetliť mu, že ak s dohodou nebude súhlasiť, súd zriadiť právo zodpovedajúce vecnému bremenu spočívajúce v práve prechodu a prejazdu súdnym rozhodnutím. So súdnym konaním sú spojené náklady a to ako súdny poplatok, trovy právneho zastupovania, odmena znalca za vypracovanie znaleckého posudku.

Riešením aspoň dočasným je ešte obrátiť sa na obec podľa ust. § 5 Obč. zákonníka :

"Ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde."


Trápi vás "Stačí ústna dohoda?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Stačí ústna dohoda? (Obchodné právo)

Dobrý deň. Chcela by som Vás poprosiť o radu. Potrebovala by som zistiť, ako je to na Slovensku s dodržiavaním ústnej dohody o vyrovnaní majetku. S bývalým snúbencom sme spoločne investovali do spoločného bývania. Po našom rozchode sme sa ústne dohodli na finančnom vyrovnaní (konkrétnej sume, ktorú mi mal vyplatiť partner). Vrátila som sa späť do ČR. Z bytu som si mohla odniesť len osobné veci. Partner mi uhradil prvú splátku, potom bohužiaľ nastali problémy. Sľuby, výhovorky (peniaze mi odmieta uhradiť, byt mi odmieta sprístupniť, vybavenie mi nedá). Chcela by som Vás poprosiť o radu. Je šanca získať späť svoje financie alebo vybavenie bytu? Na koho sa môžem obrátiť (polícia)? Mám k dispozícii výpisy z účtu o platbách za rekonštrukciu a platby za vybavenie bytu, fotky. Ďakujem Vám za odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Stačí ústna dohoda?

(odpoveď odoslaná: 26.11.2018)

Dobrý deň, na ústne uzatvorené dohody sa prihliada rovnako ako na písomne uzatvorené. Sú platné, kým pre danú dohodu nie je predpísaná zákonom písomná forma. Problém však vidíme v tom, či by ste v prípadnom súdnom konaní dokázali preukázať obsah tejto dohody. Ak totiž nie je zachytená aspoň v e-mailovej alebo inej obdobnej komunikácii, bude veľmi ťažké preukázať obsah tejto dohody, výšku sumy... V tomto smere by ste sa mohli ocitnúť v dôkaznej núdzi, napríklad by ste nevedeli preukázať výšku dohodnutého vyrovnania alebo splatnosť tejto sumy. Bolo by možné postupovať aj tak, že by ste od neho investované sumy vymáhali ako bezdôvodné obohatenie, avšak v tomto prípade by ste museli byť v rámci dvojročnej premlčacej doby odo dňa zaplatenia týchto investícii. Inak by mohol vzniesť námietku premlčania a súd by Vašu žalobu zamietol.


Podotázka: Stačí ústna dohoda? (Obchodné právo)

Dobrý deň, uzavrel som ústnu dohodu o predaji záhrady za prítomnosti dvoch svedkov. Všetky podmienky boli dohodnuté a plánovali sme ich zapísať do kúpno-predajnej zmluvy. Predávajúca však následne od zmluvy odstúpila prostredníctvom telefonického hovoru. Mám nejaký právny nárok na uzatvorenie tohto obchodu? Ďakujem.

Odpoveď: Stačí ústna dohoda?

(odpoveď odoslaná: 02.10.2018)

Dobrý deň,

ak by sme uvažovali o tom, že by malo ísť o zmluvu o budúcej zmluve, museli by sme vychádzať z § 50a Občianskeho zákonníka, podľa ktorého 

Účastníci sa môžu písomne zaviazať, že do dohodnutej doby uzavrú zmluvu; musia sa však pritom dohodnúť o jej podstatných náležitostiach.

Keďže ste sa dohodli len ústne, nemožno hovoriť o tom, že došlo platne k uzavretiu zmluvy o budúcej zmluve. Okrem toho v zmluve o budúcej zmluve je potrebné uviesť všetky podstatné náležitosti, ktoré má podľa zákona obsahovať "budúca" zmluva. Keďže ide o prevod nehnuteľnosti, musí obsahovať jej presný opis vrátane parc. čísel, výmery, katastrálneho územia atď.

Podľa nášho právneho názoru nemáte nárok domáhať sa uzavretia riadnej zmluvy.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Stačí ústna dohoda? (Obchodné právo)

Dobrý deň, rada by som sa informovala, či platí ústna dohoda o rekonštrukcii domu. Pán, s ktorým sme sa dohodli, odpracoval niektoré práce a vziatoční a my sme mu vyplatili dohodnutú sumu plus ďalšie náklady, ktoré si počas prác pripočítal. Dohoda o rekonštrukcii bola uzatvorená ústne v prítomnosti štyroch osôb: mňa, môjho manžela, stavbára a stavebného dozoru, ktorý zároveň navrhoval rekonštrukciu. Stavbár, ktorý realizoval práce, prácu nedokončil a po dvoch rokoch sporení už nemá záujem o jej dokončenie. Tvrdí, že si nechal vytvoriť nový rozpočet a že sa s nami bude baviť až následne. Chcela by som sa opýtať, či máme nejaké právne nároky na náhradu škody alebo možnosti, ako ho donútiť dokončiť dohodnutú rekonštrukciu. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Stačí ústna dohoda?

(odpoveď odoslaná: 12.09.2018)

Dobrý deň, v tomto prípade došlo zrejme k uzatvoreniu zmluvy o dielo ústnou formou. Pre tento právny úkon (zmluvu) Občiansky zákonník nevyžaduje písomnú formu, a preto je ju možné uzatvoriť aj ústne. Stačí ak ste sa ústne dohodli na tzv. podstatných náležitostiach zmluvy o dielo. Rovnako podstatné vo Vašom prípade je, či došlo k odovzdaniu časti ceny diela v hotovosti alebo prevodom na bankový účet zhotoviteľa. Ak totiž došlo k odovzdaniu peňazí v hotovosti, situácia sa komplikuje. Jednak sa bude ťažko preukazovať odovzdanie peňazí (a to aj za prítomnosti svedkov) a na druhej strane sa bude rovnako (bez písomnej zmluvy) dokazovať rozsah vykonávania diela. Súd by totiž skúmal, na akom rozsahu vykonania diela ste sa dohodli, či ste mu zaplatili za celé dielo alebo iba za časť... Hoci ústna dohoda o zmluve o dielo postačuje, v prípadnom súdnom konaní sa často ľudia ocitajú v tzv. dôkaznej núdzi, keď nedokážu preukázať niektoré svoje tvrdenia. Za určitých okolností máte nárok na dokončenie diela, resp. vrátenie časti ceny diela, ale veľmi ťažko sa toho budete domáhať súdnou cestou bez písomných listinných dôkazov.


Trápi vás "Stačí ústna dohoda?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Stačí ústna dohoda? (Obchodné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Mal som ústnu dohodu o vyplácaní provízií za sprostredkovanie služieb pre pracovnú agentúru. Moja úloha spočívala v nábore nových ľudí na obsadenie pracovných pozícií. Spolupráca fungovala približne 6-7 mesiacov, až pokým neprišlo k nesporazumom s majiteľkou agentúry vzhľadom na jej prístup k zamestnancom. V dôsledku toho naša spolupráca skončila a majiteľka agentúry mi odmieta vyplatiť posledné dve provízie. Jej argumentom je, že nemáme podpísanú zmluvu, a preto si nemyslí, že je povinná mi niečo vyplatiť. Na svoju obhajobu mám elektronickú a telefonickú komunikáciu, v ktorej uznáva svoj dlh voči mne. Rád by som sa opýtal, či mám šancu túto situáciu zvrátiť v môj prospech. Ďakujem za prípadnú odpoveď.

Odpoveď: Stačí ústna dohoda?

(odpoveď odoslaná: 20.12.2017)

Dobrý deň,

ak dotyčná osoba odmieta splniť záväzok, na ktorom ste sa platne dohodli, potom porušuje svoje záväzkové povinnosti. Ak odmieta svoju povinnosť splniť dobrovoľne, môžete sa svojho práva domáhať súdne. Na súde by ste však museli preukázať existenciu dohody. Na to by bola najvhodnejšia písomná zmluva, avšak pokiaľ z komunikácie vyplýva, že zmluva medzi Vami uzavretá bola, mohlo by to stačiť. Bolo by však potrebné nechať komunikáciu, ako aj všetky relevantné skutočnosti a dôkazy posúdiť advokátovi.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Stačí ústna dohoda?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.