Máte
otázku?

Stačí ústna dohoda?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Obchodné právo, Trnava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Stačí ústna dohoda?

Na základe ústnej dohody o poskytnutí práce šoféra mi obchodný partner 4 mesiace platil fa za odvedenú prácu. Teraz mi poslal list, v ktorom ma žiada vrátiť všetky vyplatené peniaze. Na základe toho, že nemáme podpísanú žiadnu dohodu o spolupráci. Vraj fa boli vyplatené omylom našej firme. Prosím poraďte mi, či stačí aj ústna dohoda, alebo som spravil chybu a mal som mať uzavretú zmluvu? Ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Stačí ústna dohoda?

Dobrý deň, v našom právnom poriadku platí zásada neformálnosti, čo znamená, že na jednotlivé právne úkony sa vyžaduje písomná forma iba v tom prípade, ak to zákon vyžaduje. Tzn. že ak zákon nevyžaduje uzatvorenie zmluvy v písomnej forme, zmluva je uzatvorená i ústne, ak sa s obchodným partnerom dohodnete na povinných náležitostiach zmluvy. Z Vášho stručného popisu nie je možné presne určiť akú zmluvu ste medzi sebou uzatvorili ústne. Prichádza do úvahy zmluva o dielo alebo zmluva o prevádzke dopravného prostriedku. Zmluva o dielo nevyžaduje písomnú formu, ale zmluva o prevádzke dopravného prostriedku pre svoju platnosť vyžaduje písomnú formu. Za určitých okolností Vám boli faktúry vyplatené v súlade správne. Za určitých okolností môžu vzniknúť problémy kvôli neuzatvorenej písomnej zmluve. Pre presné posúdenie Vášho problému by bolo potrebné mať k dispozícii podrobnejšie informácie týkajúce sa Vašej veci.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Stačí ústna dohoda? (Obchodné právo)

Dobrý deň,
Mám taký problém, že bývam u svojej sestry, ktorej som predala dom aj s krčmou, kde podnikam aj ďalej, ale nedali mi žiadnu nájomnú zmluvu a nechcú mi dať, ale bývam tam ďalej aj podnikam, dohodli sme sa ústne, že môžem si aj naďalej podnikať, ale zmluvu mi nedajú, ale na základe tej ústnej dohody som uzavrela zmluvu s distribútori aj inkaso platím ja na moje meno síce oni sú majitelia všetkého. Môžu ma hocikedy vyhodiť, aj keď tu bývam od maličká a mám tu trvalý pobyt. Ďakujem.

Odpoveď: Stačí ústna dohoda?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.07.2021)

Dobrý deň,
áno, ak nemáte podpísanú žiadnu zmluvu alebo dohodu, z ktorej by bolo možné vyvodiť Vaše užívacie právo k nehnuteľnosti, tak Vás môžu z domu vypratať. Samozrejme nemôžu to spraviť sami, násilím. Budú musieť podať na súde žalobu o vypratanie nehnuteľnosti. Trvalý pobyt takejto veci nezabráni. Trvalý pobyt má iba evidenčný charakter.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Stačí ústna dohoda? (Obchodné právo)

Dobrý deň, v 2010 som kúpila dom zo záhradou. Isté informácie som sa dozvedela až časom, teda, že na môj pozemok nieje možný prístup nákladným vozidlom, pretože majiteľom vjazdu bol majiteľ susedného pozemku. Roky tam prebiehal spor o vyvlastnenie, ktorý sa mňa vôbec netýka, ale sused užíval pozemok aj vjazd, aj keď nebol majiteľom a mala som písomný súhlas majiteľky, že mám právo prejazdu cez jej pozemok na môj. No i tak mi v prejazde bránili oplotením a zámerne tam posadili strom, aj plodiny. Teraz prišlo k tomu, že majiteľka pozemok predala a sused je od 2019 už oficiálnym majiteľom pozemku aj vjazdu. Nádej, že by bola možná dohoda je nulová, preto sa pýtam, či ústna dohoda predchádzajúcich majiteľov týchto pozemkov, na ktorú mám svedkov, aj písomný súhlas predchádzajúcej majiteľky ma nejakú váhu a šancu, že by som si ten prechod na svoj pozemok nejako vedela sprístupniť. Ma sused právo úmyselne ale bezdôvodne ma nepustiť na môj pozemok, keď pôvodný majitelia mali takúto ústnu dohodu a aj bol priechod voľný bez oplotenia. Mne táto skutočnosť bráni upraviť záhradu strojmi, /traktor, vlečka, a pod. /, prístup k domu napr. hasičského vozidla, pri rekonštrukcii dovoz materiálu od os sute a pod. Ďakujem pekne za radu.

Odpoveď: Stačí ústna dohoda?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.03.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
Pokiaľ ste mali len ústnu dohodu s predchádzajúcim vlastníkom nehnuteľnosti o možnosti využívať pozemok na prejazd  na Váš pozemok, potom táto dohoda nie je dostačujúca, aby ste touto mohli argumentovať a na základe tejto sa dožadovať prejazdu u nového vlastníka pozemku.
Podľa ust. § 151o/ Občianskeho zákonníka platí :
"(1) Vecné bremená vznikajú písomnou zmluvou, na základe závetu v spojení s výsledkami konania o dedičstve, schválenou dohodou dedičov, rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu možno nadobudnúť tiež výkonom práva (vydržaním); ustanovenia § 134 tu platia obdobne. Na nadobudnutie práva zodpovedajúceho vecným bremenám je potrebný vklad do katastra nehnuteľností.
(2) Zmluvou môže zriadiť vecné bremeno vlastník nehnuteľnosti, pokiaľ osobitný zákon nedáva toto právo aj ďalším osobám.
(3) Ak nie je vlastník stavby zároveň vlastníkom priľahlého pozemku a prístup vlastníka k stavbe nemožno zabezpečiť inak, súd môže na návrh vlastníka stavby zriadiť vecné bremeno v prospech vlastníka stavby spočívajúce v práve cesty cez priľahlý pozemok."

Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ teraz na svoj pozemok so stavbou nemáte iný prístup na pozemok hoci aj keď za sťaženejších podmienok, resp. prístup na Váš pozemok je možný len cez susedov pozemok, ktorý sa stal jeho vlastníkom v roku 2019, potom by ste mali byť v prípadnom súdnom konaní úspešná.
Pokiaľ sa s vlastníkom susedného pozemku nedohodnete na prejazde cez jeho pozemok  či už na základe zmluvu o nájme, alebo formou zmluvy o zriadení vecného bremena so zavkladovaním do katastra nehnuteľností, potom sa budete musieť obrátiť na súd.
Odporúčame vo veci  so susedom komunikovať a vysvetliť mu, že ak s dohodou nebude súhlasiť, súd zriadiť právo zodpovedajúce vecnému bremenu spočívajúce v práve prechodu a prejazdu súdnym rozhodnutím. So súdnym konaním sú spojené náklady a to ako súdny poplatok, trovy právneho zastupovania, odmena znalca za vypracovanie znaleckého posudku.

Riešením aspoň dočasným je ešte obrátiť sa na obec podľa ust. § 5 Obč. zákonníka :

"Ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Stačí ústna dohoda? (Obchodné právo)

Dobrý deň. Chtela bych Vás poprosiť o radu. Potrebovala bych zjistit, jak je to na Slovensku s dodržovaním ústní dohody o vyrovnaní majetku. S bývalým snoubencem jsme společné investovali do společného bydleni. Po našem rozchodu jsme se ústne domluvili na finančním vyrovani (konkrétní castce, kterou mne mel partner vyplatiť). Ja se vrátila zpet do ČR. Z bytu jsem si mohla odnést jen osobní vecy. Partner mi uhradil 1. splátku, pak bohužel nastaly problémy. Sliby, výmluvy, (peníze mi odmítá uhradiť, byt mi odmítá zpristupnit, vybavení mi nedá). Chtela bych Vás poprosiť o radu. Je šance získať zpet sve finance nebo vybavení domácnosti? Na koho se mohu obrátiť (polícii)? Mám k dispozici výpisy z účtu o platbách za rekonstrukci a platby za vybavení bytu, fotky. Dekuji Vám za odpoveď. S podzravem.

Odpoveď: Stačí ústna dohoda?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.11.2018)

Dobrý deň, na ústne uzatvorené dohody sa prihliada rovnako ako na písomne uzatvorené. Sú platné, kým pre danú dohodu nie je predpísaná zákonom písomná forma. Problém však vidíme v tom, či by ste v prípadnom súdnom konaní dokázali preukázať obsah tejto dohody. Ak totiž nie je zachytená aspoň v e-mailovej alebo inej obdobnej komunikácii, bude veľmi ťažké preukázať obsah tejto dohody, výšku sumy... V tomto smere by ste sa mohli ocitnúť v dôkaznej núdzi, napríklad by ste nevedeli preukázať výšku dohodnutého vyrovnania alebo splatnosť tejto sumy. Bolo by možné postupovať aj tak, že by ste od neho investované sumy vymáhali ako bezdôvodné obohatenie, avšak v tomto prípade by ste museli byť v rámci dvojročnej premlčacej doby odo dňa zaplatenia týchto investícii. Inak by mohol vzniesť námietku premlčania a súd by Vašu žalobu zamietol.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Stačí ústna dohoda?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Stačí ústna dohoda? (Obchodné právo)

Dobrý deň, mal som ústnu dohodou za prítomnosti dvoch svedkov týkajúcu sa predaja záhrady, všetky podmienky boli dohodnuté, plánovali sme ju spísať aj písomnou formou kúpno-predajnej zmluvy. Dotyčná predávajúca z dohody telefonicky odstúpila. Mám nejaký právny nárok na uzatvorenie obchodu? Ďakujem.

Odpoveď: Stačí ústna dohoda?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.10.2018)

Dobrý deň,

ak by sme uvažovali o tom, že by malo ísť o zmluvu o budúcej zmluve, museli by sme vychádzať z § 50a Občianskeho zákonníka, podľa ktorého 

Účastníci sa môžu písomne zaviazať, že do dohodnutej doby uzavrú zmluvu; musia sa však pritom dohodnúť o jej podstatných náležitostiach.

Keďže ste sa dohodli len ústne, nemožno hovoriť o tom, že došlo platne k uzavretiu zmluvy o budúcej zmluve. Okrem toho v zmluve o budúcej zmluve je potrebné uviesť všetky podstatné náležitosti, ktoré má podľa zákona obsahovať "budúca" zmluva. Keďže ide o prevod nehnuteľnosti, musí obsahovať jej presný opis vrátane parc. čísel, výmery, katastrálneho územia atď.

Podľa nášho právneho názoru nemáte nárok domáhať sa uzavretia riadnej zmluvy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Stačí ústna dohoda? (Obchodné právo)

Dobrý deň, prajem, rada by som sa informovala, či platí ústna dohoda na rekonštrukciu domu. S pánom, ktorý rekonštruoval dom sme sa ústne dohodli na sume za odvedenú prácu. Pri dohode sme boli 4 osoby - môj manžel, ja, stavbár a stavebný dozor, ktorý zároveň projektoval celú rekonštrukciu. Pán, ktorý realizoval stavebné práce sa jedného dňa, samozrejme po vyplatení dohodnutej sumy a aj sumy, ktorú si dorátal počas prác, zobral a odišiel. Prácu nedokončil a teraz po ťahaniciach počas 2 rokov, ani nemá záujem dokončiť. Vraj si dal spraviť nový rozpočet a potom sa s nami bude baviť. Máme nejaký právny nárok na kompenzáciu alebo nejakú možnosť riešiť situáciu, aby dokončil dohodnutú rekonštrukciu? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Stačí ústna dohoda?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.09.2018)

Dobrý deň, v tomto prípade došlo zrejme k uzatvoreniu zmluvy o dielo ústnou formou. Pre tento právny úkon (zmluvu) Občiansky zákonník nevyžaduje písomnú formu, a preto je ju možné uzatvoriť aj ústne. Stačí ak ste sa ústne dohodli na tzv. podstatných náležitostiach zmluvy o dielo. Rovnako podstatné vo Vašom prípade je, či došlo k odovzdaniu časti ceny diela v hotovosti alebo prevodom na bankový účet zhotoviteľa. Ak totiž došlo k odovzdaniu peňazí v hotovosti, situácia sa komplikuje. Jednak sa bude ťažko preukazovať odovzdanie peňazí (a to aj za prítomnosti svedkov) a na druhej strane sa bude rovnako (bez písomnej zmluvy) dokazovať rozsah vykonávania diela. Súd by totiž skúmal, na akom rozsahu vykonania diela ste sa dohodli, či ste mu zaplatili za celé dielo alebo iba za časť... Hoci ústna dohoda o zmluve o dielo postačuje, v prípadnom súdnom konaní sa často ľudia ocitajú v tzv. dôkaznej núdzi, keď nedokážu preukázať niektoré svoje tvrdenia. Za určitých okolností máte nárok na dokončenie diela, resp. vrátenie časti ceny diela, ale veľmi ťažko sa toho budete domáhať súdnou cestou bez písomných listinných dôkazov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Stačí ústna dohoda? (Obchodné právo)

Dobrý deň, prajem. Chcel by som sa opýtať. Mal som ústne uzatvorenú dohodu a vyplácaní provízií za sprostredkovanie služieb pre pracovnú agentúru. Išlo o nábor nových ľudí na obsadenie pracovných pozícii, na jednotlivé pracovné miesta. Spolupráca fungovala asi približne 6-7 mesiacov, až do času kým som sa nepohádal s majiteľkou agentúry pre jej veľmi zlý prístup k zamestnancom. Naša spolupráca tým pádom automaticky skončila, a majiteľka tejto pracovnej agentúry mi odmieta vyplatiť posledné dve provízie. Oháňa sa tým, že medzi sebou nemáme podpísanú žiadnu zmluvu, a tak ona nie je povinná vôbec nič mi vyplatiť. Ako dôkaz mám elektronickú aj telefonickú komunikáciu formou sms, kde aj uznáva dlh voči mne. A tak sa chcem opýtať, či mám šancu zmeniť chod udalosti v tomto prípade v môj prospech. Ďakujem za prípadnú odpoveď.

Odpoveď: Stačí ústna dohoda?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.12.2017)

Dobrý deň,

ak dotyčná osoba odmieta splniť záväzok, na ktorom ste sa platne dohodli, potom porušuje svoje záväzkové povinnosti. Ak odmieta svoju povinnosť splniť dobrovoľne, môžete sa svojho práva domáhať súdne. Na súde by ste však museli preukázať existenciu dohody. Na to by bola najvhodnejšia písomná zmluva, avšak pokiaľ z komunikácie vyplýva, že zmluva medzi Vami uzavretá bola, mohlo by to stačiť. Bolo by však potrebné nechať komunikáciu, ako aj všetky relevantné skutočnosti a dôkazy posúdiť advokátovi.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Stačí ústna dohoda?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku