Máte
otázku?

Reklamácia auta ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košice

Otázka: Reklamácia auta ?

Dobrý deň, chcel by som sa informovať. Reklamoval som auto v spoločnosti AAA Auto, no do 30 dní mi prišiel iba jeden papier, ktorý informoval, že sa auto nebude opravovať. Od súdneho znalca, ktorý situáciu riešil, mi však ešte neprišli žiadne dokumenty. Napriek tomu, že uplynulo už viac ako 40 dní, stále nemám úplné vyjadrenie ohľadne auta. Mám právo teraz odstúpiť od zmluvy?

Odpoveď: Reklamácia auta ?

Dobrý deň,

na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :
 

1./ V zmysle ust. § 18 odst. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. :

Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

2./ Podľa  cit § 18 odst. 6 platí : Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho podľa odseku 9.

3./ Na základe vyššie uvedeného môžete od kúpnopredajnej zmluvy odstúpiť nakoľko reklamácia nebola vybavená v lehote najneskoršie do 30 dní odo dňa jej uplatnenia a žiadať vrátenie kúpnej ceny alebo nový výrobok. Odstúpenie od zmluvy treba realizovať písomne doporučeným listom.

Trápi vás "Reklamácia auta ?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Reklamácia auta ? (Občianske právo)

Dobrý deň, potrebujem poradiť ohľadom vozidla, ktoré som zakúpil v autobazáre v júni 2022. Po pol roku a nájazde cca 4000 km, sa pokazil kompletne motor a auto ostalo nepojazdné. Prípadná oprava by bola drahšia ako kúpa nového motora. Chcem sa spýtať, či mám nárok na vrátenie peňazí, výmenu za nové vozidlo, alebo preplatenie opravy? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Reklamácia auta ?

(odpoveď odoslaná: 08.01.2023)

Dobrý deň,
ustanovenia o kúpnej zmluve nájdeme v § 580 a nasl. Občianskeho zákonníka. V zmysle ust. § 596 a § 597 OZ:

§ 596 Ak vec má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť.   § 597 (1) Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť. (2) Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.   V zmysle vyššie uvedeného je Vás predávajúci povinný upozorniť na vady o ktorých vie, pričom, ak vyjde najavo vada na ktorú Vás predávajúci neupozornil, tak máte podľa charakteru vady buď nárok na  primeranú zľavu z veci alebo na odstúpenie od zmluvy, pričom následkom odstúpenia od zmluvy je vrátenie si navzájom poskytnutých plnení. Taktiež platí, že "neupotrebiteľnou bude i taká vec, ktorá síce má odstrániteľnú vadu, no náklady na jej odstránenie (opravu veci) by boli v pomere ku kúpnej cene samotnej veci ekonomicky neúčelné."   Vo Vašom prípade už uplynulo od prevodu vlastníckeho práva vyše pol roka a Vaša pozícia sa časom oslabuje nakoľko bude ťažšie preukázať, že vada existovala už v čase prevodu vlastníckeho práva. Nakoľko však ide o pomerne závažnú vadu, teda výmenu celého motora, tak je možné, že existovala už v čase prevodu vlastníckeho práva. Môžete adresovať predávajúcemu list a požadovať buď primeranú zľavu alebo listom odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie zaplatenej kúpnej ceny s tým, že vy vrátite predávajúcemu auto a uvidíte ako zareaguje, prípadne sa s ním skúsiť dohodnúť či by Vám aspoň nepreplatil danú opravu v celej výške alebo čiastočne.   Ak by nereagoval či odmietol, tak je potom možnosťou domáhať sa ochrany daných práv na súde, kde by sa hlavne riešilo to, či vada existovala už v čase prevodu. Z praxi však poznáme aj prípady, kde súdy skonštatovali, že vada neexistovala v čase prevodu vlastníckeho práva, aj napriek tomu, že išlo o vadu závažnú a od prevodu vlastníckeho práva uplynula pomerne krátka doba (2-3 mesiace). To znamená, že v prípade, ak by sa celá vec dostala pred súd, tak výsledok predpovedať vo všeobecnosti nevieme a bolo by predmetom znaleckého dokazovania či vada existovala už v čase prevodu práv. 
4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Reklamácia auta ? (Občianske právo)

Dobrý deň, kúpil som auto, konkrétne Hyundai Tucson 2017, v AA Auto Žilina. Po troch mesiacoch som toto auto zaniesol na kontrolu do autorizovaného servisu, kde mi oznámili, že jeden z dielov je tak opotrebovaný, že ho treba vymeniť. Čudné im pritom bolo, že auto má nabehaných iba 70 tisíc kilometrov a tento diel je už taký opotrebovaný. Cena opravy je približne 3 tisíc eur. Auto som následne odovzdal na reklamáciu, no nemám z toho dobrý pocit. Obávam sa, že moju reklamáciu neuznajú. Konkrétne ide o spojku. Od auta mi garantovali počet najazdených kilometrov a výrobca zaručoval aj prevodovku. Túto situáciu chápem ako skrytú vadu. Rád by som vedel, na čo mám nárok, keďže som za auto zaplatil 22 tisíc eur.

Odpoveď: Reklamácia auta ?

(odpoveď odoslaná: 06.10.2022)

Dobrý deň,
urobili ste dobre, že ste auto reklamovali. Na daný vzťah sa aplikujú ustanovenia občianskeho zákonníka o kúpnej zmluve. V zmysle týchto ustanovení predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má vec v čase plnenia, aj keď vyjdu najavo až dodatočne. V prípade, že sa tak stane, tak máte nárok na primeranú zľavu z veci. Predávajúci zároveň zodpovedá za to, že vec má vlastnosti, o ktorých kupujúceho ubezpečil, kam patrí aj údaj o najazdených kilometroch. V prípade, že by bolo preukázané, že údaj nie je pravdivý, tak by ste mali dokonca právo od zmluvy odstúpiť, následkom čoho by bolo vrátenie si poskytnutých plnení.

Počkajte ako dopadne reklamácia a v prípade, že by ste úspešný neboli, tak sa môžete obrátiť na súd.

Dôležité je tiež znenie zmluvy, či Vás na to upozornili. Ak nie, môže to byť skrytá vada. 


Podotázka: Reklamácia auta ? (Občianske právo)

Dobrý deň, mohli by ste mi poradiť? Mám nový Opel, s približne 10 tisíc kilometrami a stále mi vypadáva autorádio a systém. V Poprade, v predajni Opel, mi s problémom pomáhali už dvakrát, no chyba stále pretrváva. Momentálne na môj problém nereagujú a neozývajú sa. Keď som sa snažil získať ich vyjadrenie prostredníctvom emailu, maily jednoducho ignorovali. Nemám ani žiadny preberací protokol, ani záznam o tom, že som u nich reklamáciu podával dvakrát. Mohli by ste mi, prosím, poradiť, ako by som mal postupovať ďalej? Ďakujem, Milan.

Odpoveď: Reklamácia auta ?

(odpoveď odoslaná: 29.06.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 18 a nasl. zákona o ochrane spotrebiteľa platí :
"(4) Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
(5) Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru
(naša poznámka : Slovenská obchodná inšpekcia) preukázať kópiu potvrdenia o prijatí reklamácie, dôvody, pre ktoré nie je možné rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď a pre ktoré nie je reklamáciu možné vybaviť ihneď po určení spôsobu vybavenia reklamácie, zaslanie alebo výsledky odborného posúdenia a kópiu dokladu o vybavení reklamácie."


Uplatnite reklamáciu tak, že požiadate o vydanie dokladu o uplatnení reklamácie a požiadajte ako spôsob vybavenia reklamácie opravu resp. výmenu vadných súčastí, odporúčame, aby ste do textu reklamácie uviedli, že autorádio a systém /?/ bolo už u nich na reklamačnom konaní dvakrát a vada naďalej pretrváva.
Podľa ust. § 622 Obč. zákonníka platí :
"(1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
(2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
(3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
Reklamácia musí byť vybavená najneskoršie do 30 dní.

§ 623 :

(1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať."

Ak reklamácia nebude vybavená /bezplatná oprava alebo výmena/  po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie, teda po uplynutí 30 dní od uplatnenia reklamácie, máte ako spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok, teda odstúpiť od zmluvy o kúpe MV (§ 623 Obč. zák.)

 

 

 

 


Trápi vás "Reklamácia auta ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Reklamácia auta ? (Občianske právo)

V servise motorového vozidla B.B. nám natierali zadný nárazník. Po prvom umytí sa nám odlúpil lak na ploche 10 x 10 cm na natieranej časti nového nárazníka. Mohli by ste nám prosím poradiť, ako postupovať pri reklamácii? Vopred ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Reklamácia auta ?

(odpoveď odoslaná: 05.06.2019)

Dobrý deň,

v takomto prípade odporúčam písomne reklamovať vadu priamo v servise a požiadať ich o bezplatné odstránenie tejto vady, teda opätovné prestriekanie. Podľa § 653 Občianskeho zákonníka 

Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má vykonaná oprava alebo úprava pri prevzatí veci objednávateľom, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe.

Podľa § 654 ods. 1 Občianskeho zákonníka Záručná doba je tri mesiace, ak nie je dojednaná alebo osobitnými predpismi ustanovená inak; pri stavebných prácach je záručná doba najmenej osemnásť mesiacov.

Máte teda právo, aby Vám to bezplatne opravili.


Podotázka: Reklamácia auta ? (Občianske právo)

Dobrý deň, rád by som sa opýtal. Kúpil som si auto od AAA Auto v hodnote 8000 eur. Auto som mal ledva mesiac a celý palivový systém sa pokazil. Pokúsil som sa vrátiť auto, ale reklamáciu neuznali, napriek tomu, že sa pokazil komplet palivový systém. Hodnota opravy je 3000-4000 eur. Čo by som mal teraz robiť? Súdiť sa s nimi alebo odstúpiť od zmluvy? Mám vôbec na niečo nárok? Čo by som mal v skutočnosti robiť?

Odpoveď: Reklamácia auta ?

(odpoveď odoslaná: 31.05.2017)

Dobrý deň,

podľa § 597 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka 

Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť.

Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.

Predávajúci Vás je povinný upozorniť na všetky vady, o ktorých vie. Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú ste neboli upozornený, vzniká predávajúcemu zodpovednosť za vady. Ak je možné vadu odstrániť, máte právo na zľavu z ceny. Ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, máte právo na odstúpenie od zmluvy. Neupotrebiteľnou je vec najmä vtedy ak sa výrazne znížila jej kvalita a z toho dôvodu už nemôže slúžiť svojmu pôvodnému účelu a toto znefunkčnenie sa nedá opraviť. Z tohto dôvodu podľa môjho právneho názoru odstúpiť od zmluvy nebudete môcť. Keďže ste uplatnili reklamáciu a tá bola zamietnutá, môžete podať žalobu na súd a požadovať preplatenie opravy. Podľa § 600 OZ prichádza teoreticky do úvahy aj právo na náhradu škody, ktorú by ste však museli preukázať. Úspech nemožno zaručiť, pretože záleží od toho, ako danú vec posúdi súd. Odporúčam Vám poradiť sa osobne s advokátom, ktorý by sa na danú vec pozrel podrobnejšie.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Reklamácia auta ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.