Reklamácia auta ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Reklamácia auta ?

Dobrý deň, chcel by som sa informovať dal som reklamovať autp do aaaauto ale do 30 dních mi prišiel iba jeden papier od aaaauto, že sa nebude opravovať ale od súdneho znalca čo to riešil ešte papiere neprišli hoci tomu už je viac ako 40 dni mám právo teraz odstúpiť od zmluvy ak. Mi neprišlo kompletne vyjadrenie ohľadom auta?

Odpoveď: Reklamácia auta ?

Dobrý deň,

na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :
 

1./ V zmysle ust. § 18 odst. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. :

Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

2./ Podľa  cit § 18 odst. 6 platí : Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho podľa odseku 9.

3./ Na základe vyššie uvedeného môžete od kúpnopredajnej zmluvy odstúpiť nakoľko reklamácia nebola vybavená v lehote najneskoršie do 30 dní odo dňa jej uplatnenia a žiadať vrátenie kúpnej ceny alebo nový výrobok. Odstúpenie od zmluvy treba realizovať písomne doporučeným listom.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Reklamácia auta ? (Občianske právo)

Dobrý deň, viete mi poradiť mám nový OPEL, cca 10 tis km kde my stále vypadáva autorádio a systém. V Poprade v opli mi to už riešili 2x, ale chyba stále je. Teraz mlčia a neozývajú sa, keď som pýtal vyjadrenie mailom neodpovedajú maily ignorujú. Nemám žiadny preberací protokol ani záznam o tom, že som bol u nich na reklamácií 2 x. Viete mi poradiť ako postupovať ? Ďakujem Milan

Odpoveď: Reklamácia auta ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.06.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 18 a nasl. zákona o ochrane spotrebiteľa platí :
"(4) Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
(5) Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru
(naša poznámka : Slovenská obchodná inšpekcia) preukázať kópiu potvrdenia o prijatí reklamácie, dôvody, pre ktoré nie je možné rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď a pre ktoré nie je reklamáciu možné vybaviť ihneď po určení spôsobu vybavenia reklamácie, zaslanie alebo výsledky odborného posúdenia a kópiu dokladu o vybavení reklamácie."


Uplatnite reklamáciu tak, že požiadate o vydanie dokladu o uplatnení reklamácie a požiadajte ako spôsob vybavenia reklamácie opravu resp. výmenu vadných súčastí, odporúčame, aby ste do textu reklamácie uviedli, že autorádio a systém /?/ bolo už u nich na reklamačnom konaní dvakrát a vada naďalej pretrváva.
Podľa ust. § 622 Obč. zákonníka platí :
"(1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
(2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
(3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
Reklamácia musí byť vybavená najneskoršie do 30 dní.

§ 623 :

(1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať."

Ak reklamácia nebude vybavená /bezplatná oprava alebo výmena/  po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie, teda po uplynutí 30 dní od uplatnenia reklamácie, máte ako spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok, teda odstúpiť od zmluvy o kúpe MV (§ 623 Obč. zák.)

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Reklamácia auta ? (Občianske právo)

V servise motr car B. B nám striekali zadný nárazník. Po prvom umytí sa nám odlúpol lak 10 x 10 cm na striekanej časti nového nárazníka. Ako mame postupovať pri reklamácií. Ďakujem vopred za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Reklamácia auta ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.06.2019)

Dobrý deň,

v takomto prípade odporúčam písomne reklamovať vadu priamo v servise a požiadať ich o bezplatné odstránenie tejto vady, teda opätovné prestriekanie. Podľa § 653 Občianskeho zákonníka 

Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má vykonaná oprava alebo úprava pri prevzatí veci objednávateľom, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe.

Podľa § 654 ods. 1 Občianskeho zákonníka Záručná doba je tri mesiace, ak nie je dojednaná alebo osobitnými predpismi ustanovená inak; pri stavebných prácach je záručná doba najmenej osemnásť mesiacov.

Máte teda právo, aby Vám to bezplatne opravili.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Reklamácia auta ? (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať kúpil som s aaaauto v hodnote 8000 eur auto som mal ledva mesiac a odišiel celý palivový systém dal som to auto reklamovať, ale reklamáciu neuznali odišiel tam komplet palivový systém hodnota opravy je 3000-4000 eur, čo mám teraz robiť dať ich na súd alebo odstúpiť od zmluvy ak mám nárok čo vlastne robiť.

Odpoveď: Reklamácia auta ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.05.2017)

Dobrý deň,

podľa § 597 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka 

Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť.

Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.

Predávajúci Vás je povinný upozorniť na všetky vady, o ktorých vie. Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú ste neboli upozornený, vzniká predávajúcemu zodpovednosť za vady. Ak je možné vadu odstrániť, máte právo na zľavu z ceny. Ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, máte právo na odstúpenie od zmluvy. Neupotrebiteľnou je vec najmä vtedy ak sa výrazne znížila jej kvalita a z toho dôvodu už nemôže slúžiť svojmu pôvodnému účelu a toto znefunkčnenie sa nedá opraviť. Z tohto dôvodu podľa môjho právneho názoru odstúpiť od zmluvy nebudete môcť. Keďže ste uplatnili reklamáciu a tá bola zamietnutá, môžete podať žalobu na súd a požadovať preplatenie opravy. Podľa § 600 OZ prichádza teoreticky do úvahy aj právo na náhradu škody, ktorú by ste však museli preukázať. Úspech nemožno zaručiť, pretože záleží od toho, ako danú vec posúdi súd. Odporúčam Vám poradiť sa osobne s advokátom, ktorý by sa na danú vec pozrel podrobnejšie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku