Prevod spoluvlastníckeho podielu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, 0
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 22. 4. 2015

Otázka: Prevod spoluvlastníckeho podielu

Dobrý deň, chcel by som previesť svoj podiel na rodinnom dome synovi. Chcem sa spýtať, či je nutné mať písomnú zmluvu alebo stačí ústna. Ďakujem.

Odpoveď: Prevod spoluvlastníckeho podielu

Dobrý deň, 

podľa § 46 OZ písomnú formu musia mať zmluvy o prevodoch nehnuteľností, ako aj iné zmluvy, pre ktoré to vyžaduje zákon alebo dohoda účastníkov. Pre uzavretie zmluvy písomnou formou stačí, ak dôjde k písomnému návrhu a k jeho písomnému prijatiu. Ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti, musia byť prejavy účastníkov na tej istej listine.

Ako je uvedené nižšie v rozhodnutí súdu, aj pri prevode spoluvlastníckeho podielu je nutná písomná zmluva. Prejavy vôle sa musia nachádzať na tej istej zmluve. V zmluve je potrebné náležite označiť zmluvné strany, ďalej nehnuteľnosť (z listu vlastnícva), uviesť práva a povinnosti, vo Vašom prípade je to prevod práv a povinností na inú osobu, napokon je potrebné zmluvu podpísať, pričom každá zmluvná strana dostane po jednom rovnopise.

Pripájam časť spomínaného rozhodnutia:

Z I, str. 582

Právna úprava nerozlišuje medzi prevodom nehnuteľnosti ako celku alebo len jej časti (ideálne alebo reálne oddelenej). Ustanovenie § 46 ods. OZ, ktoré predpisuje písomnú formu zmlúv o prevode nehnuteľnosti, tiež nerozlišuje medzi prevodom celej nehnuteľnosti alebo jej časti. Niet pochýb o tom, že zákonný predpis o obligatórnej písomnej forme pri prevode nehnuteľnosti má všeobecný dosah, a teda že písomnú formu musí mať napríklad aj zmluva o prevode ideálnej časti nehnuteľnosti.

Ak dôjde k prevodu podielu, zmení tým konkrétne určená časť nehnuteľnosti (spoluvlastnícky podiel) toho spoluvlastníka, do ktorého práv a povinností vstupuje iná osoba a spoluvlastnícke práva a povinnosti prevodcu zanikajú.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk