Prepis bytu a strach z exekúcie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Košický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 1. 8. 2016

Otázka: Prepis bytu a strach z exekúcie

Dobry den prajem,chcem sa opytat ,otec mne a sestre chce prepisat byt ale sa bojim ze nam ho vezme exkutor,z manzelom mame exekucie a nevieme ako to mame urobit ci zdetit alebo dat darovaciu zmluvu.Ma exekutor pravo na taku nehnutelnost siahnut ked to budem mat so sestrou na polovicu.dakujem.

Odpoveď: Prepis bytu a strach z exekúcie

Dobrý deň,

pri súdnom výkone rozhodnutia-exekúcii nezáleží na tom, akým titulom nadobudnete vec, či darovaním alebo dedením. Ak túto nehnuteľnosť aj nadobudnete do podielového spoluvlastníctva, exekútor najskôr navrhne druhému spoluvlastníkovi, teda Vašej sestre, aby odkúpila Váš podiel. Z týchto peňazí by exekútor potom uspokojil veriteľov dlhu. Ak sestra nebude chcieť odkúpiť podiel, potom exekútor ponúkne podiel na predaj verejne, teda aj tretím osobám a v prípade kúpy rovnako z výťažku predaja uspokojí veriteľov. Pripomínam však, že exekútor je oprávnený siahnuť len na Váš majetok. Nemôže predať celý byt, pretože tým by zasiahol do vlastníckeho práva Vašej sestry.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Prepis bytu a strach z exekúcie (Občianske právo)

Ako mám postupovať, keď chcem syna vydediť ?

Odpoveď: Prepis bytu a strach z exekúcie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.05.2019)

Dobrý deň,

podľa  ust. § 469a/ Občianskeho zákonníka platí /citujeme/ :

"(1) Poručiteľ môže vydediť potomka, ak

a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch,

b) o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať,

c) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka,

d) trvalo vedie neusporiadaný život.

(2) Pokiaľ to poručiteľ v listine o vydedení výslovne určí, vzťahujú sa dôsledky vydedenia aj na osoby uvedené v § 473 ods. 2.

(3) O náležitostiach listiny o vydedení a o jej zrušení platia obdobne ustanovenia § 476 a 480; v listine však musí byť uvedený dôvod vydedenia."

 

Listinu o vydedení môžete napísať buď vlastnou rukou, alebo ju zriadiť v inej písomnej forme za účasti svedkov alebo vo forme notárskej zápisnice u notára; v listine musí byť uvedený deň, mesiac a rok, kedy bola podpísaná, inak je neplatná.

Spoločná listina viacerých osôb o vydedení, teda ak by ju spísali napr. manželia ako spoločnú listinu o vydedení, bola by neplatná. 

Listina o vydedení sa zrušuje neskoršou listinou o vydedení, jej odvolaním, odvolanie musí mať písomnú formu. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prepis bytu a strach z exekúcie (Občianske právo)

Dobrý večer, poraďte mi prosím, mám syna, ktorý je závislý na alkohole, čo si nerád pripúšťa. Ma dlhy na VsZP, ktoré teraz riešim. Neide o malú sumu, vybavujem mu splátkový kalendár. No bojím sa, že prídem o byt, ktorý mám v OV, že zaúraduje exekútor. T. C. Je na psychiatrii pre alkohol. On chce ísť do práce, ale nikde nevydrží, preto ma aj ten dlh. Porobí 2-3 mesiace a už je na ulici. Trvalý pobyt nemá u mňa, ale len ako bezdomovec, uvedené len mesto. Dcéry mi radia dať prepísať byt na niektorú z nich, aby som oń neprišla. Je možné, aby za dlh išiel do väzenia? Má 50 rokov, bol už aj na Prednej Hore, v resocializačnom zariadení, ale nič nepomohlo. Čo ma robiť, môžem prísť o byt? Poraďte, prosím, ďakujem.

Odpoveď: Prepis bytu a strach z exekúcie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.05.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
1./ V otázke uvádzate, že vybavujete úhradu dlhu na zdrav. poistení, ktorý dlh má platiť Váš syn. V tejto súvislosti poukazujeme na ust. zákona o zdravotnom poistení o premlčaní :
" 21 Premlčanie
(1) Právo zdravotnej poisťovne uplatniť nárok na poistné (§ 17 ods. 8, § 18 a § 19 ods. 15) a nárok na úhradu za zdravotnú starostlivosť [§ 9 ods. 7 písm. a), b) a e)] sa premlčí uplynutím piatich rokov odo dňa splatnosti poistného alebo úhrady za zdravotnú starostlivosť.
(2) Právo vymáhať poistné, úrok z omeškania a úhradu za zdravotnú starostlivosť podľa odseku 1 sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení povinnosti zaplatiť poistné, úrok z omeškania alebo úhradu za zdravotnú starostlivosť, ak nie je ustanovené inak."


Nie je právny dôvod, aby ste za iného, aj keď je to Váš syn, platili dlžné poistné, t.j. aby ste prevzali jeho záväzok voči zdrav. poisťovni.

Ak sa rozhodnete synovi pomôcť, riešením je aby on sám podpísal dohodu o splátkach so zdravotnou poisťovňou a tieto splátky budete hradiť Vy.

Predovšetkým však odporúčame zistiť obdobie dlžného poistného, aby toto nebolo premlčané.


2./ Váš majetok, ktorého ste Vy vlastníkom nemôže byť predmetom exekúcie, lebo Vy nie ste dlžníkom poisťovne. Odporúčame neprevziať dlh za Vášho syna, lebo môže dôjsť k situácii, že nebudete vedieť hradiť jeho dlh a k exekúcii môže dôjsť a teda postihnutý môže byť aj Váš majetok. 
Maximálne odporúčame komunikovať so synom, dlžné poistné riešiť hlavne z toho hľadiska, aby nebolo premlčané, a aby syn podpísal dohodu so zdrav. poisťovňou o splátkach potom platí ust. zákona o zdravotnom poistení.

Zdrav. poisťovňa môže uzatvoriť dohodu o splátkach za zákonom stanovených podmienok, kde však súčasne platí ust. § 18 zákona o zdrav.poistení, t.j. : v prípade nedodržania termínu splátky určeného príslušnou zdravotnou poisťovňou pre jednotlivé splátky alebo zaplatením nižšej sumy jednotlivých splátok, ako určila príslušná zdravotná poisťovňa, stáva sa splatnou celá suma dlžného preddavku na poistné, nedoplatku alebo úrokov z omeškania.

Pokiaľ  Vy sama neprevezmete dlh voči zdrav. poisťovni za Vášho syna nie je dôvod, aby ste prepisovali byt na Vaše dcéry.
 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prepis bytu a strach z exekúcie (Občianske právo)

Dobrý deň, mám takýto problém, dostala som sa do zlej finančnej situácie a prestala som platiť nebankové pôžičky, Mám hypotéku na dom, ktorú riadne splácam.  Mám obavy, či mi môžu siahnuť na majetok, na dom, keď je zaťažený hypotékou, ktorú si platím, ďakujem.

Odpoveď: Prepis bytu a strach z exekúcie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.05.2019)

Dobrý deň,
podľa ust. § 61q/ exekučného poriadku platí :

"Rozsah exekúcie
(1) Exekúciou nemožno postihnúť majetok alebo práva, ktoré podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov nepodliehajú exekúcii alebo sú z exekúcie vylúčené, alebo na ktoré je exekúcia neprípustná.
(2) Exekúciu na záloh možno viesť iba vtedy, ak oprávneným je záložný veriteľ alebo ak záložný veriteľ s exekúciou súhlasí."

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva tá podmienka, že aby došlo k predaju domu v ktorom bývate, a to z dôvodu neuhradenia zostatku pôžičky od nebankovej spoločnosti, k tomuto treba jednak súdne rozhodnutie a následne v prípadnom exekučnom konaní by bol nevyhnutne potrebný súhlas záložného veriteľa, teda banky.

K pôžičke od nebankovej spoločnosti uvádzame :

Nepíšete v otázke koľko a kedy ste si od nebankovej spoločnosti požičali, koľko ste doteraz uhradili a kedy ste uhradili poslednú splátku pôžičky.Zmluvu o pôžičke s nebankovou spoločnosťou odporúčame poslať na posúdenie na Komisiu pre posudzovanie 
Odporúčame úverovú zmluvu ako spotrebiteľskú zmluvu poslať na posúdenie Komisii pre posudzovanie podmienok spotrebiteľských zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR, ktoré zmluvu posúdi po právnej stránke, či táto spĺňa náležitosti a neobsahuje neprijateľné zmluvné podmienky; je možné, že výsledkom bude to, že zmluva je neplatná a  bezúročná a budete musieť uhradiť iba istinu.

Nebankovej spoločnosti nepodpisujte žiadne uznanie záväzku, ani dohodu o splátkach, keďže by ste mohli uznať premlčaný dlh.  

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prepis bytu a strach z exekúcie (Občianske právo)

Dobrý deň, prajem, chcela by som sa informovať, že v prípade ak sme nehnuteľný majetok nadobudli menej ako pred piatimi rokmi avšak z dôvovdu mojej PN (čoskoro materskej dovolenky) nemožnosti dohody z veriteľmi nám hrozí exekúcia vo výhľade 3 mesiace. Ak prepíšeme nehnuteľnosť na švagra kúpno predajnou cenou o cene rovnakej ako nadobudnutej môže exekútor siahnuť na túto nehnuteľnosť? Keďže trvalý pobyt tu budeme mať naďalej. resp. vieme uložiť ťarchu na nehnuteľnosť v katastri, aby nebolo možné siahnuť na tento nehnuteľný majetok exekútorom? Som zamestnaná avšak z dôvodu nízkeho prijmu PN a viacerých úverov (použitých na prerábku domu- oproti pôvodnej stavbe) ďakujem.

Odpoveď: Prepis bytu a strach z exekúcie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.05.2018)

Dobrý deň, to čo chcete urobiť môže byť považované za trestný čin, ak by išlo o fiktívne úkony. Ak by ste bratovi predali nehnuteľnosť za reálnu cenu a brat by vám umožnil v tomto dome bývať, je to v poriadku. Veritelia môžu však žiadať odporovať tomuto právnemu úkonu (inštitút podporovania právnemu úkonu je upravený v občianskom zákonníku) a teda žiadať, aby ich nárok bol uspokojený z predaja tejto nehnuteľnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk