Premlčanie- úver


Online právna poradňa
Oblasť práva: Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Premlčanie- úver

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu. Jedna sa o úver z nebankovej spoločnosti, ktorá ukončila svoju činnosť v roku 2019, avšak ešte predtým postúpila pohľadávku z úveru na vymáhačsku spoločnosť EOS. Splatnosť úveru bola dohodnutá na 52 týždňov, v týždenných splátkach od 01. 02. 2017. Zo začiatku som úver splácal, avšak potom som prišiel o zamestnanie, tak som nebol schopný uhrádzať splátky. Poslednú splátku som uhradil 22. 05. 2017, následne ďalšie do konca termínu splatnosti 02/2018 už nie. Nebanková spoločnosť zosplatnila tento úver až oveľa neskôr po lehote jeho splatnosti dňa 26. 06. 2018 a následne postúpila na vymáhačskú spoločnosť. Je tento úver celý premlčaný, keďže prvá neuhradená splátka bola v máji 2017, alebo keďže nebankovka zosplatnila tento úver až po termíne jeho splatnosti, premlčuje sa každá jednotlivá splátka v 3 ročnej premlčacej lehote? Ďakujem pekne za radu, Andrej.

Odpoveď: Premlčanie- úver

Dobrý deň,

z otázky vyplýva, že ste si zobrali spotrebiteľský úver, pričom bolo dohodnuté jeho platenie v týždenných splátkach na 52 týždňov. Poslednú splátku ste uhradili 22.5.2017. Píšete, že nebanková spoločnosť zosplatnila ; spotreb. úver v 26.6.2018 a nesplatenú časť úveru postúpila na vymáhačskú spoločnosť.
Uvádzame, že ak vo Vašom prípade bolo dohodnuté plnenie v splátkach a ak nezaplatením jednej splátky sa stal splatný celý dlh, nie je podstatné kedy nebanková spoločnosť podľa ; svojho rozhodnutia zosplatnila  spotreb. úver.

Podľa ust. Obč.zákonníka platí :
 "§ 103 : Ak bolo dohodnuté plnenie v splátkach, začína plynúť premlčacia doba jednotlivých splátok odo dňa ich zročnosti. Ak sa pre nesplnenie niektorej zo splátok stane zročným celý dlh (§ 565), začne plynúť premlčacia doba odo dňa zročnosti nesplnenej splátky."


§ 565 : Ak ide o plnenie v splátkach, môže veriteľ žiadať o zaplatenie celej pohľadávky pre nesplnenie niektorej splátky, len ak to bolo dohodnuté alebo v rozhodnutí určené. Toto právo však môže veriteľ použiť najneskôr do splatnosti najbližšie nasledujúcej splátky. "


Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že lehota na vymáhanie dlžnej sumy - zostatku nezaplateného úveru začala plynúť odo dňa zročnosti nesplnenej splátky a to bez ohľadu na to, či pôvodný veriteľ zosplatnil úver v súlade s ust. § Obč. zákonníka alebo v rozpore s uvedeným ustanovením.

Dnes máme 5.7.2020; t.j. ak ste neuhradili ďalšiu splátku v mesiaci máj 2017, začala plynúť premlčacia doba v súlade s ust. § 103 Obč. zákonníka a lehota na uplatenie práva veriteľa resp. vymáhačskej spoločnosti uplynula v mesiaci máj 2020.

V obdobných veciach bolo vydaných množstvo rozsudkov (napr. : Krajský súd Banská Bystrica 41Co/3/2019 z 27.2.2019, Okresný súd Kežmarok : 9Csp/68/2017 2.7.2019; Okresný súd Martin : 5Csp/226/2018 91 z 21.2.2019, Okresný súd Bratislava : III 16Csp/44/2016 62 z 16.5.2019, Krajský súd Trenčín : 27Co/29/2018 z 27.2.2019, Krajský súd Trenčín : 5Co/256/2018 z 20.2.2019, Okresný súd Rožňava : 1Csp/32/2018 z 3.12.2018, Krajský súd v Prešove : 6Co/26/2017 z 28.6.2018, Krajský súd v Trnave : 23Co/35/2015 z 25.1.2016, Krajský súd Trenčín : 19Co/211/2016 z 13.10.2016, Krajský súd Trenčín : 19Co/274/2016 z 13.10.2016, Krajský súd Trenčín 5Co/233/2016 z 25.1.2017, Okresný súd Trnava 16Csp/39/2017 z 27.12.2017).

Citujeme z rozsudku Krajského súdu v Trnave sp.zn. 23Co/35/2015 zo dňa 25.1.2016:

"Ak potom začiatok plynutia premlčacej doby pri plnení dohodnutom v splátkach, ako aj v prípade, ak sa pre nesplnenie splátok stane zročným celý dlh podľa § 565 OZ, upravuje osobitne § 103 OZ tak, že premlčacia doba začne plynúť odo dňa zročnosti nesplnenej splátky, nemožno použiť všeobecnú právnu úpravu začiatku plynutia premlčacej doby podľa § 101 OZ, v premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Ustanovenie § 103 OZ neobsahuje výnimku, podľa ktorej by v prípade spotrebiteľských zmlúv veriteľ uplatňujúci si svoje právo podľa § 565 OZ mohol tak urobiť najskôr po uplynutí troch mesiacov od omeškania so zaplatením splátky (a v súvislosti s uvedeným by začala aj premlčacia doba plynúť až tri mesiace od omeškania so zaplatením splátky). Naopak, § 103 OZ stanovuje, že ak sa pre nesplnenie niektorej zo splátok stane zročným celý dlh, začne ; plynúť premlčacia doba odo dňa zročnosti nesplnenej splátky (teda nie od splatnosti celého dlhu). Odvolací súd len dodáva, že opačný výklad (prezentovaný žalobkyňou), by okrem toho, že nemá oporu v texte príslušných zákonných ustanovení, bol v rozpore s princípom ochrany spotrebiteľa, pretože by dodávateľovi poskytoval dlhšiu ako 3 ročnú premlčaciu dobu na uplatnenie práv zo spotrebiteľskej zmluvy (ak bolo plnenie dohodnuté v splátkach pod stratou ich výhody."

Vo veci odporúčame zistiť na informačnom centre prísl. okresného súdu (miesto Vášho trvalého pobytu) či bola voči Vám zo strany vymáhačskej spoločnosti  podaná žaloba.

Zrejme ste obdržali písomnú výzvu od vymáhačskej spoločnosti a ak nebola podaná žaloba na súd v lehote do 3 rokov od splatnosti neuhradenej splátky, zostatok neuhradzujte, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku